Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Paracetamol Soneva Pharm Suppositorier 500mg og 1g

Paracetamol Soneva Pharm 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Paracetamol Soneva Pharm. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest opdaterede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen

1. Paracetamol Soneva Pharm’s virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge
Paracetamol Soneva Pharm
3. Sådan skal du bruge Paracetamol Soneva Pharm
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Paracetamol Soneva Pharm
6. Yderligere oplysninger 

1. Hvad anvender man Paracetamol Soneva Pharm mod?

Du kan tage Paracetamol Soneva Pharm mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.
 

Paracetamol Soneva Pharm virker smertestillende og febernedsættende.
 

Lægen kan have givet dig Paracetamol Soneva Pharm til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paracetamol Soneva Pharm

Tag ikke Paracetamol Soneva Pharm, hvis :

 • Du er overfølsom over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • Du har meget dårlig lever.

Vær ekstra forsigtig med at tage Paracetamol Soneva Pharm

Advarsel 

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
 

Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol er der risiko for overdosering. 

 

Tal med lægen inden du tager Paracetamol Soneva Pharm, hvis :

 • Du har dårlig lever.
 • Du har nedsat nyrefunktion.
 • Du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed (anoreksi) eller fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade, har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse) eller hvis smerterne varer længere end 3 dage.

Vær opmærksom på følgende:

 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Paracetamol Soneva Pharm mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Paracetamol Soneva Pharm. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • Medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Paracetamol Soneva Pharm regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på 

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Paracetamol Soneva Pharm mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Du kan tage Paracetamol Soneva Pharm under graviditet. 

 

Amning 

Du kan amme, selv om du tager Paracetamol Soneva Pharm. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paracetamol Soneva Pharm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Paracetamol Soneva Pharm

Hvis din læge har ordineret Paracetamol Soneva Pharm til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Du skal indføre suppositoriet i endetarmen med den flade ende først. 

 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne 

1-2 suppositorier på 500 mg 3-4 gange dagligt eller 1 suppositorie på 1g 3-4 gange dagligt. Højst 4 suppositorier på 1g (i alt 4g) dagligt. 

 

Børn under 15 år 

Du må kun bruge Paracetamol Soneva Pharm, suppositorier til børn under 15 år efter lægens anvisning. 

 

Hvis du har indført for mange Paracetamol Soneva Pharm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har indført flere Paracetamol Soneva Pharm, suppositorier end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.
 

Tag pakningen med.
 

En større dosis Paracetamol Soneva Pharm end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.
 

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.
 

Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade.
 

Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen).
 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

 

Hvis du har glemt at tage Paracetamol Soneva Pharm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.
 


 

4. Bivirkninger

Paracetamol Soneva Pharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Bivirkninger er generelt sjældne. De mest almindelige bivirkninger er rødmen af rektal-slimhinden, der er relateret til lægemiddelformen.
 

Paracetamol Soneva Pharm, kan herudover give bivirkninger, som De/du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, blodprøver herunder kolesterol, leverfunktion og elektrolytter etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Paracetamol Soneva Pharm. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning. dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at ind rapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Undersøgelser 

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) 

Forhøjet mængde affaldstof i blodet.

Blod og lymfesystem 

Meget sjælden (< 1/10.000) 

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. foran- dringer i blodet (for få blodplader). 

Kontakt læge eller skadestue. 

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). 

Kan blive alvorligt. Hvis De/du får feber, skal De/du straks kontakte læge. 

Bleghed, træthed pga. alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue. 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Paracetamol Soneva Pharm. 

Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Luftveje og brystkasse 

Meget sjælden (< 1/10.000) 

Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. 

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Mave-tarmkanalen 

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) 

Rødmen og irritation ved endetarmen.

Nyrer og urinveje 

Meget sjælden (< 1/10.000) 

Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt lægen ved aftagende urindan- nelse.

Hud og væv 

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) 

Nældefeber. 

Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

Meget sjælden (< 1/10.000)

Allergisk dermatitis. 

Overfølsomheds-reaktioner inklusiv eksem eller irritation af huden / hududslæt og kraftig nældefeber. 

Lever og galdeveje 

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) 

Nedsat leverfunktion.


 

5. Sådan opbevarer du Paracetamol Soneva Pharm

Opbevar Paracetamol Soneva Pharm utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Paracetamol Soneva Pharm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Paracetamol Soneva Pharm 500 mg og 1 g suppositorier indeholder

Aktivt stof: paracetamol.
Øvrige indholdsstoffer: Hårdfedt. 

 

Paracetamol Soneva Pharm - udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Paracetamol Soneva Pharm 500 mg er en hvid eller gulighvid, torpedoformet suppositorie.
 

Paracetamol Soneva Pharm 1 g er en hvid eller gullighvid, torpedoformet suppositorie. 

 

Pakningsstørrelser 

10 stk - 20 stk og 50 stk suppositorier.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Soneva Pharm smba
Wesselsmindevej 4 st.
2850 Nærum 

 

Fremstiller

ScanPharm A/S  

Topstykket 12
3450 Birkerød

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er gældende fra august 2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...