Treosulfan "Medac"

pulver til infusionsvæske, opl. 1 g og 5 g

Medac

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Treosulfan “medac“, pulver til infusionsvæske, opløsning 1 g og 5 g 

Treosulfan 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De/du begynder at tage/bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De/du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De/du vil vide.
 • Lægen har ordineret Treosulfan “medac“ til Dem/dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De/du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De/du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Treosulfan ”medac” virkning og hvad De/du skal bruge det til
 2. Det skal De/du vide, før De/du begynder at tage Treosulfan ”medac”
 3. Sådan skal De/du bruge Treosulfan ”medac”
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer De/du Treosulfan ”medac”
 6. Yderligere oplysninger

1. TREOSULFAN ”MEDAC” virkning og hvad De/du skal bruge det til

Treosulfan tilhører den gruppe kræftmedicin, der kaldes alkylerende stoffer med dobbeltfunktion. Disse stoffer har indvirkning på ondartede cellers vækst.
 

Deres/din læge har ordineret treosulfan, som bruges til behandling af visse former for kræft, specielt kræft i æggestokkene.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De/du vide, før De/du begynder at tage TREOSULFAN”MEDAC”

Tag ikke Treosulfan ”medac” 

 • hvis De/du er overfølsom (allergisk) over for treosulfan
 • hvis De/du ikke har tilstrækkelig mange blodlegemer (alvorlig knoglemarvsinsufficiens)

Vær ekstra forsigtig med at tage Treosulfan ”medac”

De/du vil altid, før De/du får ordineret medicinen, få taget nogle blodprøver, således at det kontrolleres, at De/du har tilstrækkelig mange blodlegemer til at tage treosulfan.
 

Denne medicin anbefales ikke til børn.
 

Treosulfan „medac“, pulver til infusionsvæske, opløsning 1 g og 5 g bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

  

Brug af anden medicin

Det frarådes, at De/du tager anden form for medicin uden først at have talt med Deres/din læge, da der kan være interaktioner mellem treosulfan og andre former for medicin.
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De/du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

  

Graviditet og amning

Spørg Deres/din læge eller apotek til råds, før De/du tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet: 

De/du må ikke bruge Treosulfan "medac", pulver til infusionsvæske, opløsning 1 g og 5 g, hvis De/du er gravid. Hvis De/du er i den fødedygtige alder, skal De/du bruge sikker prævention, mens De/du bruger Treosulfan "medac", pulver til infusionsvæske, opløsning 1 g og 5 g. 

  

Amning: 

De/du må ikke amme, mens De/du behandles med Treosulfan "medac", pulver til infusionsvæske, opløsning 1 g og 5 g.
 

Hvis De/du overvejer at blive gravid eller ønsker at amme, bør De/du tale med Deres/din læge først.  

Hvis De/du bliver gravid under behandlingen, bør De/du også kontakte Deres/din læge. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres/din evne til at køre bil eller betjene maskiner kan blive påvirket på grund af kvalme eller opkastninger. Hvis disse virkninger opstår, må De/du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal De/du bruge TREOSULFAN ”MEDAC”

Dosering 

Treosulfan "medac", pulver til infusionsvæske, opløsning 1 g og 5 g gives som en intravenøs injektion i en dosis, der fastsættes af Deres/din læge individuelt til Dem/dig.
 

Deres/din dosis vil afhænge af Deres/din blodtælling og eventuel samtidig kemoterapi. Deres/din læge vil beregne Deres/din treosulfan-dosis ud fra Deres/din vægt og de foretagne blodtællinger. Deres/din læge vil desuden nedsætte dosis, hvis De/du også får andre former for cytotoksisk medicin eller strålebehandling.
 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte patient har brug for. 

  

Hvis De/du har brugt for meget Treosulfan "medac", pulver til infusionsvæske, opløsning 1 g og 5 g

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du mener, De/du har fået mere af Treosulfan "medac", pulver til infusionsvæske, opløsning 1 g og 5 g end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Deres/din læge vil kunne give Dem/dig en blodtransfusion og anden form for behandling, hvis dette er nødvendigt.
 

Symptomer på en overdosering er som beskrevet under bivirkninger, især knoglemarvssuppression. Behandling: Symptomatisk. 

4. Bivirkninger

Treosulfan ”medac” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Frekvens:

 • Meget almindelig (hos mere end 1 ud af 10 behandlede patienter/personer)
 • Almindelig (hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede patienter/personer)
 • Ikke almindelig (hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede patienter/personer)
 • Sjælden (hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede patienter/personer)
 • Meget sjælden (hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede patienter/personer)

 

De mest almindeligt rapporterede, uønskede virkninger er myelosuppression og gastrointestinale lidelser. De er sædvanligvis milde og forsvinder efter behandling med treosulfan. 

  

Infektioner

Almindelig 

Infektioner (forårsaget af svampe, virale, bakterielle) 

Meget sjælden 

Generel infektion (Sepsis) 

  

Tumorer

Risikoen for sen, sekundær malignitet. 

Meget sjælden 

Særlig form for blodkræft (akut, ikke-lymfatisk leukæmi) efter langtidsbehandling. 

  

Blod

Meget almindelig 

Reduktion i antallet af hvide blodlegemer, som forøger risiko for infektioner (leucocytopenia), Reduktion i blodplader, som forøger risiko for blødning eller blå mærker (thrombocytopenia), Reduktion i røde blodlegemer, som kan gore huden bleg og forårsager svaghed eller stakåndethed (anaemia), nedsat knoglemarvsfunktion (myelosuppression) 

Meget sjældent 

Reduktion I antallet af alle blodlegemer (pancytopenia)
 

Treosulfans dosisbegrænsende virkning er knoglemarvshæmning, men det er sædvanligvis reversibelt. De hvide blodlegemer og blodpladerne når sædvanligvis deres baselineniveau efter 28 dage. Da hæmningen af knoglemarvsfunktionen er kumulativ, bør blodtallet overvåges med kortere mellemrum, og starte med det tredje behandlingsforløb. Dette er specielt vigtigt, hvis kombineret med andre former for behandling, der undertrykker knoglemarvsfunktionen, såsom strålebehandling. 

  

Immunsystemet

Sjælden 

Allergiske reaktioner 

  

Det endokrine system

Meget sjælden 

Addisons sygdom (en kompleks sygdom, der skyldes mangel på de hormoner, der produceres af binyrebarken, og den viser sig ved progressiv svækkelse, lavt blodtryk, appetitløshed og andre varierende symptomer) 

  

Nervesystemet

Meget sjælden 

Fornemmelse af følelsesløshed og prikken eller snurren (parestesi) 

  

Hjerte

Meget sjælden 

Hjertemuskel lidelse (kardiomyopati) 

  

Luftveje

Meget sjælden 

Lungebetændelse (pneumoni)  

  

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig 

Kvalme med eller uden opkastninger 

  

Hud og subkutane væv

Meget almindelig 

Der blev observeret lettere hårtab (alopeci) hos 16 % af patienterne. Efter behandlingen skulle du igen få en normal hårvækst. En hudpigmentering i form af en bronzefarvet misfarvning i op til 30 % af tilfældene er blever observeret. 

Meget sjælden 

Nældefeber (urticaria), hudrødmen (erythem) 

  

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget sjælden 

Lokal smertefuld betændelsesreaktion (i tilfælde af ekstravasation) 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen (se nærmere nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk 

5. Sådan opbevarer De/du TREOSULFAN ”MEDAC”

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Treosulfan ”medac” efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Den færdige infusionsopløsning (opløsning i hhv. 20 ml og 100 ml vand til injektion er holdbar i 8 timer efter tilberedningen. Opløsninger, der ikke er anvendt inden for dette tidsrum, skal destrueres
 

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. 

6. Yderligere oplysninger

Treosulfan ”medac” indeholder: 

Det aktive stof/indholdsstof er treosulfan. 

  

Treosulfan ”medac” udseende og pakningstørrelse

Hvert hætteglas indeholder 1 000 mg eller 5 000 mg treosulfan som tørsubstans. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

medac
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6
22880 Wedel
Tyskland
Tel. +49 4103 8006-0 (Tyskland)
+46 3406 9056 5 (Sverige) 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 12/2014.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...