Glucosamin "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 400 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Glucosamin "Sandoz" Sandoz A/S, filmovertrukne tabletter 400 mg 

 

Indlægsseddel: Information til brugeren

  

Glucosamin Sandoz, 400 mg filmovertrukne tabletter

glucosamin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-3 måneder.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glucosamin Sandoz
 3. Sådan skal du tage Glucosamin Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glucosamin Sandoz kan forbedre bevægeligheden og lindre smerter fra leddene. 


Du kan bruge Glucosamin Sandoz til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt. Glucosamin Sandoz er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-3 måneder. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glucosamin Sandoz

Tag ikke Glucosamin Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for glucosamin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du allergisk overfor skaldyr, da det aktive stof er udvundet fra skaldyr.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør konsultere lægen for at udelukke, at du har andre ledsygdomme, som skal have en anden behandling.
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Glucosamin Sandoz: 

 • hvis du er i risikogruppen for at få en hjertekarsygdom, da det kan ske, at dine kolesteroltal i blodet bliver forhøjet under behandling med glucosamin.
 • hvis du har diabetes, da blodglukoseværdierne og insulinbehovet kan ændre sig.
 • hvis du har astma, da der kan ske en forværring af astmasymptomerne i starten af behandlingen med glucosamin.
 • hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt (idet Glucosamin indeholder kalium).
 • hvis du er i behandling med anden medicin.

Glucosamin Sandoz bør ikke anvendes til børn under 18 år på grund af utilstrækkelig dokumentation for sikkerhed og virkning.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol, at du er i behandling med Glucosamin Sandoz. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Børn

Glucosamin Sandoz må kun anvendes til børn under 18 år efter lægens anvisning. 

 

Brug af anden medicin sammen med Glucosamin Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med lægen inden du tager Glucosamin Sandoz, hvis du tager: 

 • blodfortyndende medicin (warfarin og acenocoumarol)
 • medicin efter transplantation (ciclosporin)
 • antibiotika (tetracyklin)

Da der er begrænset viden, skal du være forsigtig med at tage Glucosamin sammen med anden medicin. Det kan ikke udelukkes, at disse kan påvirke hinanden. 

 

Brug af Glucosamin Sandoz sammen med mad og drikke

Du kan tage Glucosamin Sandoz i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Glucosamin Sandoz efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Glucosamin Sandoz efter aftale med lægen. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Glucosamin Sandoz påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

 

Forsigtighed anbefales, hvis hovedpine, stærk sovetrang, døsighed, svimmelhed eller synsforstyrrelser forekommer. 

 

Glucosamin Sandoz indeholder kalium

Glucosamin Sandoz indeholder 2,2 mmol (87 mg) kalium pr. tablet. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/ eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage Glucosamin Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
 

Du skal tage tabletterne med et glas vand. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 tablet 3 gange daglig. Du kan også tage den daglige dosis på en gang.
Lindring af symptomer (især smertelindring) mærker du måske først efter flere ugers behandling. I nogle tilfælde varer det endnu længere. Hvis du ikke får lindring af smerterne efter 2-3 måneder, skal du tale med din læge eller apoteket om fortsat behandling med Glucosamin Sandoz. 

 

Ældre

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge

Du må kun bruge Glucosamin Sandoz til børn og unge under 18 år efter lægens anvisning. 

 

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Hvis du har taget for meget Glucosamin Sandoz

Kontak lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Glucosamin Sandoz end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tegn og symptomer på overdosering af glucosamin kan inkludere hovedpine, svimmelhed, desorientering, ledsmerter, kvalme, opkast, diaré eller forstoppelse. 

 

Hvis du har glemt at tage Glucosamin Sandoz

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du holder op med at tage Glucosamin Sandoz

Dine symptomer kan komme tilbage hvis du holder op med at tage Glucosamin Sandoz. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Sandoz and are registered trademarks of Novartis 

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede.

 • Hovedpine.
 • Døsighed.
 • Mavesmerter, forstoppelse, kvalme, sure opstød, fordøjelsesbesvær, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede.

 • Udslæt, kløe, rødme.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

 • Opkastning.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data):

 • Svimmelhed
 • Forhøjet lever enzym niveau, gulsot
 • Væskeansamling i underhud og bindevævslag (Angioødem). Kan være alvorligt, hvis der er tale om væskeansamling i ansigt og hals. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Nældefeber
 • Vand i kroppen, hævede fødder, ankler og hænder.
 • Forhøjet kolesteroltal

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Opbevar ikke lægemidlet ved temperaturer over 25 °C. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucosamin Sandoz indeholder:

Sandoz and are registered trademarks of Novartis 

 • Aktivt stof: Glucosamin sulfat 2KCl. Hver filmovertrukken tablet indeholder 676 mg glucosamin sulfat 2KCl svarende til 509 mg glucosaminsulfat, svarende til 400 mg glucosamin.
 • Øvrige indholdsstoffer: povidon; sorbinsyre; macrogol 6000; silica, kolloid vandfri; mikrokrystallinsk cellulose; magnesiumstearat; ethylcellulose; glycerol 85%; hypromellose; talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

 

Udseende: Glucosamin Sandoz er runde, let hvælvede, off-white filmovertrukne tabletter.
 

Pakningsstørrelser: 90 stk. og 270 stk.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S 

Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret December 2014

 

  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...