Resonium

pulver til oral/rektal suspension

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Resonium® 999,34 mg/g, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

natriumpolystyrensulfonat 

 

Resonium® er et registreret varemærke, som tilhører Sanofi. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Resonium® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bi- virkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Resonium® 

 3. Sådan skal De bruge Resonium® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Resonium® er en ionbytter. Under passagen gennem tarmen fjerner Resonium® kalium og tilfører i stedet natrium.  

De kan bruge Resonium® ved for meget kalium i blodet. For meget kalium kan give forstyrrelser i hjertefunktionen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Resonium®

Brug ikke Resonium®, hvis De:

 • Er allergisk over for polystyrensulfonatresiner eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

 • Har for lavt indhold af kalium i blodet. 

 • Lider af en tarmsygdom, som giver tendens til stop i tarmpassagen, f.eks. operation, betændelser eller svulster (obstruktiv tarmsygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Resonium®, hvis De:
 • Tager sorbitol (sødestof). De bør ikke tage sorbitol samtidig med Resonium®, da det kan give celledød i tarmen eller andre alvorlige bivirkninger i mave-tarm-kanalen. Det kan være livsfarligt.
 • Har meget dårligt hjerte, meget forhøjet blodtryk, nyreskade, eller meget vand i kroppen.

Vær opmærksom på følgende

 • De må ikke bruge afføringsmidler, der indeholder magnesium.
 • Pas på, at De ikke kommer til at indånde Resonium® pulveret.
Kontakt lægen, hvis De oplever noget af følgende:
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne, De kan have for lavt kalium i blodet.
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse. De kan have for højt calcium i blodet. 

 • Uregelmæssig puls. De kan have for lavt magnesium i blodet. 

 • Forstoppelse. Behandlingen skal muligvis afbrydes.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve- kontrol, at De er i behandling med Resonium®. Det kan påvirke prøveresultaterne.


Brug af anden medicin sammen med Resonium®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med Deres læge, hvis De tager noget af følgende: 

 • Medicin mod forstoppelse (f.eks. magnesium- hydroxid, aluminiumkarbonat).
 • Medicin mod sure opstød/halsbrand (syreneutraliserende midler). 

 • Medicin for hjertet (digoxin). 

 • Medicin mod depression (lithium). 

 • Medicin mod for lavt stofskifte (levothyroxin). 

 • Vanddrivende medicin (loop-diuretika og thiazid-diuretika). 

 • Medicin mod kramper i mave og tarm (antikolinerge lægemidler). 

 • Medicin, der indeholder sorbitol. 

Undgå fødevarer, der indeholder sødemidlet sorbitol.

 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteks- personalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun bruge Resonium® efter aftale med lægen. 


Amning
De kan bruge Resonium®, selvom De ammer. 


Trafik- og arbejdssikkerhed

Resonium® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Resonium® indeholder natrium

Resonium® indeholder 61,5 mmol (eller 1,5 g) natrium pr. dosis. Hvis De er på natrium- eller saltfattig diæt, skal De tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal De bruge Resonium®

Brug altid Resonium® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Doseringsanvisningerne er kun vejledende, da virkningen af resinet er variabel. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne, inklusive ældre: 1 strøget doseringsmål (ca. 15 g) 3-4 gange daglig. 

Rør Resonium® ud i lidt vand eller saft (men ikke juice, da det indeholder kalium), i blandings- forholdet 3-4 ml væske per gram resin, inden De tager det. 

 

Børn: 

Ved akut forhøjet kalium i blodet: 1 g/kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere daglige doser. Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 30 g pulver daglig fordelt på flere doser. 

Vedligeholdelsesbehandling: 0,5 g/kg legems- vægt pr. dag, fordelt på flere daglige doser. Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 15 g pulver daglig fordelt på flere doser. 

 

Rør Resonium ud i lidt vand, lidt saft (men ikke juice, da det indeholder kalium) eller syltetøj, i blandingsforholdet 3-4 ml væske per gram resin, inden De giver det til barnet. 

 

Doseringsmål medfølger i dåsen. Et strøget doseringsmål er ca. 15 g. 

 

Hvis De har opkastninger eller mave-besvær, kan De få Resonium® til indhældning i endetarmen. Tal med lægen. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Hvis De har brugt for meget Resonium® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Resonium®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

Symptomer ved overdosering er: 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne, irrita- tion, forvirring, langsom tanke-virksomhed, nedsatte reflekser pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop).
 • Kramper og uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser.

Hvis De har glemt at bruge Resonium®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.


Hvis De holder op med at bruge Resonium® 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.
 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i mave eller på tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.
Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. betændelse i lungerne efter indånding af Resonium®. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 • Blødning fra endetarmen, opkastning, diarré evt. mavesmerter, pga. tarmbetændelse som følge af manglende blodtilførsel til tarmen. 

 • Ved samtidig anvendelse af sorbitol (sødestof) kan der forekomme celle-/vævsdød i tarmene med opkastning, diarré, forstoppelse og evt. mavesmerter. Blødning eller celle-/vævsdød i tarmene kan lede til hul på tarmen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. For- højet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Maveirritation, opkastning, appetit-mangel/ madlede, forstoppelse.
Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Diarré.
Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
 • Hos for tidligt fødte børn og nyfødte med lav fødselsvægt, kan der komme blødning fra endetarmen.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 • Uregelmæssig puls pga. for lavt magnesium i blodet. For lavt magnesium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Tørst pga. for højt natrium i blodet. Forhøjet natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med kramper, bevidstløshed og koma. Tal med lægen. 

 • Kvalme. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Resonium® utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Resonium® ved temperaturer over 25ºC. 

 • Brug Resonium® umiddelbart efter udrøring i væske. Resonium® kan holde sig i 24 timer efter udrøring. 

 • Brug ikke Resonium® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 • 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Resonium®, 999,34 mg/g, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension, indeholder:

  • Aktivt stof: Natriumpolystyrensulfonat. 

  • Øvrige indholdsstoffer: vanillin og saccharin. 

  Udseende og pakningsstørrelser

  Resonium® sælges i dåser med 454 g pulver. Der er vedlagt et doseringsmål, som indeholder ca. 15 g. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Indehaver af markedsføringstilladelsen:

  Paranova Danmark A/S,  

  Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

   

  Ompakket og frigivet af:

  Paranova Pack A/S,  

  Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2014 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...