Sildenafil "Medical Valley"

filmovertrukne tabletter 100 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Sildenafil Medical Valley 100 mg filmovertrukne tabletter 

Sildenafilcitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg din læge eller apotek, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Sildenafil Medical Valley til dig personligt. Lad være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Sildenafil Medical Valleys virkning og hvad du skal bruge det til
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sildenafil Medical Valley
 3. Sådan skal du tager Sildenafil Medical Valley
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer du Sildenafil Medical Valley
 6. Yderligere oplysninger

1. SILDENAFIL MEDICAL VALLEYS virkning og hvad du skal bruge det til

Sildenafil Medical Valley hører til en gruppe medicin, som kaldes fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere, som medvirker til at afslappe blodkarrene i penis og tillade blodet at strømme ind i penis ved seksuel stimulation. Sildenafil Medical Valley vil kun hjælpe dig med at få en erektion, hvis du bliver seksuelt stimuleret. Sildenafil Medical Valley bør kun anvendes, når der er konstateret erektil dysfunktion. Sildenafil Medical Valley bør ikke anvendes af kvinder.  

 

Sildenafil Medical Valley er til behandling af mænd med erektil dysfunktion, af og til kendt som impotens, hvilket er manglende evne til at opnå og/eller opretholde erektion tilstrækkelig til at gennemføre tilfredsstillende seksuel aktivitet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage SILDENAFIL MEDICAL VALLEY

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten 

 

Tag ikke Sildenafil Medical Valley 

 • Hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryksfald. Fortæl det til lægen, hvis du tager denne type medicin, der bruges til at lindre angina pectoris (eller ”brystsmerter”). Er du usikker, så spørg lægen eller på apoteket.
 • Hvis du bruger præparater, som kaldes nitrogenoxiddonorer som amylnitrit (“poppers”), da samtidig brug også kan medføre kraftigt blodtryksfald.
 • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for sildenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sildenafil Medical Valley.
 • Hvis du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.
 • Hvis du for nyligt har haft slagtilfælde eller hjerteanfald, eller hvis du har lavt blodtryk.
 • Hvis du har visse alvorlige arvelige øjensygdomme (som retinitis pigmentosa).
 • Hvis du på noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af nonarteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Sildenafil Medical Valley 

Fortæl din læge 

 • hvis du har en abnormitet af de røde blodlegemer (seglcelleanæmi), blodkræft (leukæmi), knoglemarvskræft (multipelt myelom).
 • hvis du har en deformitet af penis eller Peyronies sygdom.
 • hvis du har problemer med hjertet. Din læge skal så omhyggeligt undersøge, om dit hjerte kan tåle den ekstra anstrengelse, det er, at have sex.
 • hvis du for tiden har mavesår eller blødningsforstyrrelser (som f.eks. hæmofili).
 • hvis du oplever pludselige nedsættelser af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage Sildenafil Medical Valley og straks søge læge.

Du bør ikke anvende Sildenafil Medical Valley sammen med andre orale eller lokale behandlinger for erektil dysfunktion. 

 

Særlige hensyn i forbindelse med børn og unge 

Sildenafil Medical Valley bør ikke gives til personer under 18 år. 

 

Særlige hensyn i forbindelse med patienter med nyre- eller leverproblemer 

Informer din egen læge, hvis du har nyreeller leverproblemer. Lægen kan bestemme, at du skal have en lavere dosis. 

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Sildenafil Medical Valley tabletter kan påvirke virkningen af anden medicin, især medicin til behandling af brystsmerter. I tilfælde af en alvorlig hændelse, bør du fortælle det sundhedspersonale, som behandler din tilstand, at du har taget Sildenafil Medical Valley, og hvornår du har taget det. Tag ikke Sildenafil Medical Valley sammen med anden medicin, uden at din læge har anbefalet det. 

 

Du må ikke tage Sildenafil Medical Valley, hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryksfald. Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager denne type medicin, der bruges til lindring af angina pectoris (eller “brystsmerter”). 

 

Du må ikke tage Sildenafil Medical Valley, hvis du tager medicin, som kaldes nitrogenoxiddonorer som f.eks.amylnitrit (“poppers”), da samtidig brug også kan medføre kraftigt blodtryksfald. 

 

Hvis du tager medicin, som kaldes proteasehæmmere, for eksempel til behandling af HIV, kan din læge starte behandlingen på den laveste dosis Sildenafil Medical Valley (25 mg). 

 

Nogle patienter, som er i behandling med en alfa-blokker til behandling af højt blodtryk eller vandladningsbesvær ved forstørret prostata, kan opleve svimmelhed eller uklarhed, som skyldes lavt blodtryk, når man hurtigt sætter sig ned eller rejser sig op. Visse patienter har oplevet disse symptomer, når de tager Sildenafil Medical Valley sammen med alfa-blokkere. Dette vil for det meste indtræde inden for 4 timer efter, at du har indtaget Sildenafil Medical Valley. Du bør være på en regelmæssig daglig dosis af alfablokkeren, før du tager Sildenafil Medical Valley, for at nedsætte sandsynligheden for at disse symptomer opstår. Lægen kan give dig en lavere begyndelsesdosis (25 mg) af Sildenafil Medical Valley. 

Brug af Sildenafil Medical Valley sammen med mad eller drikke 

Sildenafil Medical Valley kan tages sammen med mad eller uden mad. Du kan måske opleve, at det kan tage lidt længere tid før Sildenafil Medical Valley virker, hvis du har spist et tungt måltid. 

 

Indtagelse af alkohol kan midlertidig påvirke din evne til at få rejsning. For at få den fulde virkning af din medicin, bør du ikke drikke alkohol i store mængder, før du tager Sildenafil Medical Valley bør du. 

Graviditet og amning 

Sildenafil Medical Valley er ikke beregnet til at bruges af kvinder. 

Trafik og arbejdssikkerhed 

Sildenafil Medical Valley kan forårsage svimmelhed og kan påvirke synet. Vær opmærksom på, hvordan du reagerer på Sildenafil Medical Valley inden bilkørsel eller betjening af maskiner. 

3. Sådan skal du tage SILDENAFIL MEDICAL VALLEY

Tag altid Sildenafil Medical Valley nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket. Den sædvanlige begyndelsesdosis er 50 mg.  

 

Du bør ikke tage Sildenafil Medical Valley mere end 1 gang dagligt.  

 

Sildenafil Medical Valley bør tages ca. 1 time inden du planlægger seksuel aktivitet. Synk tabletten hel med et glas vand.  

 

Hvis du mener, at virkningerne af Sildenafil Medical Valley er for kraftige eller for svage, bør du tale med din læge eller apotek herom.  

 

Sildenafil Medical Valley hjælper kun til erektion ved seksuel stimulation. Den tid, som det tager for Sildenafil Medical Valley at virke varierer fra person til person, men det tager normalt mellem ½ og 1 time. Det kan vare længere inden Sildenafil Medical Valley virker, hvis det tages sammen med et tungt måltid.  

 

Hvis Sildenafil Medical Valley ikke hjælper til at give erektion, eller hvis erektionen ikke varer længe nok til at gennemføre samleje, bør lægen informeres.  

 

Hvis du har taget for mange Sildenafil Medical Valley tabletter: 

Du kan opleve flere og kraftigere bivirkninger. Doser på over 100 mg vil ikke forøge virkningen. 

Kontakt lægen, skadestuen ellerapoteket, hvis De/du har taget mereaf ”X”, end der står i denneinformation, eller mere end lægenhar foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas). 

 

Du bør ikke tage flere tabletter, end din læge har sagt. 

 

Kontakt lægen, hvis du har taget flere tabletter, end du skal.  

 

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brugen af denne medicin. 

4. Bivirkninger

Sildenafil Medical Valley kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De bivirkninger, der er rapporteret i forbindelse med brug af Sildenafil Medical Valley er normalt milde til moderate og af kort varighed.  

 

Hvis du har brystsmerter under og efter samleje:  

 • Sæt dig op i en tilbagelænet stilling og prøv at slappe af.
 • Tag ikke nitrater til at behandle dine brystsmerter.
 • Kontakt straks lægen.

 

Al medicin, herunder Sildenafil Medical Valley, kan give allergiske reaktioner. Kontakt straks lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende symptomer efter at have taget Sildenafil Medical Valley: pludselig hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed, hævelse af øjenlåg, ansigt, læber eller hals.  

 

Vedvarende og nogle gange smertefulde erektioner er set efter indtagelse af Sildenafil Medical Valley. Hvis der opstår en erektion, som fortsætter længere end 4 timer, bør du straks kontakte lægen.  

 

Hvis du oplever pludselig nedsættelse eller tab af synet, skal du stoppe med at tage Sildenafil Medical Valley, og straks kontakte lægen.  

 

Følgende frekvenser bruges til evaluering af bivirkninger: 

meget almindelig: 

påvirker mere end 1 bruger af 10 

almindelig: 

påvirker 1-10 brugere af 100 

ikke almindelig: 

påvirker 1-10 brugere af 1.000 

sjælden: 

påvirker 1-10 brugere af 10.000 

very rare: 

påvirker mindre end 1 bruger af 10.000 

ikke kendt: 

frekvens kan ikke fastslås fra tilgængelige data 

 

En meget almindelig bivirkning er hovedpine.  

 

Almindelige bivirkninger omfatter: rødmen i ansigtet, dårlig fordøjelse, påvirkning af synet (herunder farvesyn, lysfølsomhed, sløret syn eller nedsat synsskarphed), tilstoppet næse og svimmelhed. Ikke almindelige bivirkninger omfatter: opkastning, hududslæt, blødninger på øjets bagside, øjenirritation, blodsprængte øjne/røde øjne, smerte i øjet, dobbeltsyn, unormal følelse i øjet, uregelmæssig eller hurtig puls, muskelsmerter, føle sig søvnig, nedsat følelse ved berøring, svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus), kvalme, mundtørhed, brystsmerter og føle sig udmattet.  

 

Sjældne bivirkninger omfatter: højt blodtryk, lavt blodtryk, besvimelse, slagtilfælde, næseblod og pludselig nedsættelse eller tab af hørelse  

 

Yderligere bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføring, omfatter: kraftigt hjerteslag, brystsmerte, pludseligt dødsfald, hjerteanfald eller midlertidig fald i blodtilførslen til dele af hjernen. De fleste af disse mænd, men ikke alle, havde hjerteproblemer, før de tog denne medicin. Det er ikke muligt at bestemme, om disse bivirkninger er direkte relateret til Sildenafil Medical Valley. Der er også rapporteret om kramper eller krampeanfald og alvorlige hudreaktioner, der viser sig som udslæt, blærer, afskalning af huden og smerter; disse bivirkninger kræver øjeblikkelig lægebehandling.  

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.  

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De/du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/ 

5. Sådan opbevarer du SILDENAFIL MEDICAL VALLEY

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholds regler vedrørende opbevaring.
 

Brug Sildenafil Medical Valley efter udløbsdato, der star på pakningen. Udløbsdato er den sidste dag I den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
 

6. Yderligere oplysninger

Sildenafil Medical Valley indeholder

Den aktive substans er sildenafil. Hver tablet Sildenafil Medical Valley 100mg filmovertrukken tablet indeholder sildenafil citrat modsvarende 100mg sildenafil.  

 

Øvrige ingredienser er:  

calciumhydrogenphosphatdihydrat, cellulose microkrystalline, magnesium stearat, silica, kolloid vandfri, croscarmellose sodium, hypromellose, titanium dioxid (E-171), macrogol 6000, talkum og indigo carmine aluminium lake (E-132).  

 

Sildenafil Medical Valley udseende og pakningsstørrelser

Sildenafil Medical Valley 100 mg filmovertrukne tabletter er blå, aflange og mærket “100”.  

 

Sildenafil Medical Valley 100 mg filmovertrukne tabletter leveres i blisterpacks med 4, 8, 12 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført..
 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Medical Valley Invest AB  

Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken
Sweden 

 

Producent:

LABORATORIOS NORMON, S.A.  

Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 Tres Cantos – Madrid, SPANIEN
 

LABORATORIOS LICONSA, S.A.  

Avenida Miralcampo, 7. Polígono Industrial  

Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares
Guadalajara – SPANIEN 

 

Dette lægemiddel er autoriseret i medlemsstaterne i EEA under følgende navne:

AT/H/301/01-03/DC
AT: Silchemo 25/50/100 mg, Filmtabletten  

BE: Silchemo 25/50/100 mg Comprimé pelliculé/Filmtabletten/filmomhulde tabletten
DK: Sildenafil Medical Valley
FI: Silchemo 25/50/100 mg kalvopäällysteinen tabletti
NL: Afilon 25/50/100 mg, Filmomhulde tablet
NO: Silchemo 25/50/100 mg tabletter, filmdrasjerte 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt: 5. maj 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...