Zinnat®

filmovertrukne tabletter 500 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

01-2015 

P528065-2 

01-2015 

P528065-2 

Zinnat® 500 mg filmovertrukne tabletter

Cefuroxim 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4. 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zinnat® 

 3. Sådan skal du tage Zinnat® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Zinnat® indeholder et antibiotikum (cefuroxim), der tilhører gruppen cefalosporiner.

Zinnat® anvendes til behandling af nedenstående infektioner hos voksne og børn i alderen fra 3 måneder: 

 • akut betændelse i mandlerne og i svælget som følge af en infektion med streptokokker. 

 • akut bihulebetændelse. 

 • akut mellemørebetændelse. 

 • akut forværring af kronisk bronkitis. 

 • blærebetændelse (cystitis). 

 • nyrebækkenbetændelse (pyelonefritis). 

 • ukomplicerede bløddelsinfektioner. 

 • til behandling af tidlig Lyme-sygdom (også kaldt Borreliose som er en infektionssygdom der kan opstå efter et skovflåtbid). 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zinnat®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doserings- etiketten. 

Tag ikke Zinnat® 

 • hvis du er allergisk over for cefuroxim, andre cefalosporiner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zinnat® (angivet i afsnit 6). 

 • hvis du tidligere har haft en alvorlig overfølsomhed f.eks. anafylaktisk reaktion (en voldsom allergisk reaktion) ved antibiotikabehandling såsom penicilliner, monobaktamer og carbapenemer. 

  Advarsler og forsigtighedsregler 

  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zinnat®, hvis du 

 • ikke kan tåle penicillin eller andre antibiotika. 

  Kontakt lægen, hvis du får voldsom diarré under eller efter behandlingen med Zinnat®

  Ved behandling med Zinnat® som varer længere end 10 dage, bør der regelmæssigt tages blodprøver. 

  Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zinnat®. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

  Brug af anden medicin sammen med Zinnat® Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  Tal med din læge, hvis du tager 

 • p-piller (der bør suppleres med anden prævention) og østrogener. 

 • gigtmedicin (probenecid). 

 • lægemidler mod for meget mavesyre (antacider, protonpumpehæmmere, histamin-H2-receptor- antagonister). 

 • blodfortyndende lægemidler (antikoagulantia). 

  Brug af Zinnat® sammen med mad og drikke 

  Det er bedst at tage Zinnat® kort tid efter et måltid og sammen med rigelig væske. Tabletterne skal synkes hele og må ikke knuses. 

  Graviditet, amning og fertilitet 

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  Graviditet 

  Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Zinnat®. Tal med lægen. 

  Amning 

  Hvis du ammer, må du kun tage Zinnat® efter aftale med lægen. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed 

  Zinnat® kan give bivirkninger som svimmelhed der i større eller mindre grad kan påvirke arbejds- 

  sikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  Zinnat® indeholder methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat 

  Zinnat® indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du tage Zinnat®

Tag altid Zinnat® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. 

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Det er bedst at tage Zinnat® kort tid efter et måltid og sammen med rigelig væske. Tabletterne må ikke knuses. 

Den sædvanlige dosis er 

Den sædvanlige behandlingstid er 7 dage (kan variere fra 5 – 10 dage). 

Zinnat® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Voksne og børn over 40 kg 

Mod akut betændelse i svælget, mandlerne og bihulerne, blærebetændelse, nyrebækkenbetændelse og ukomplicerede bløddelsinfektioner: 

250 mg 2 gange daglig. 

Mod akut mellemørebetændelse og forværring af kronisk bronkitis: 

500 mg 2 gange daglig. 

Mod Lyme-sygdom (også kaldt Borreliose som er en infektionssygdom der kan opstå efter et skovflåtbid): 

500 mg 2 gange dagligt i 14 dage (interval 10-21 dage). 

Brug til børn under 40 kg 

Mod akut betændelse i svælget, mandlerne og bihulerne: 

10 mg/kg 2 gange dagligt til højst 125 mg 2 gange daglig. 

Børn i alderen 2 år eller ældre med alvorlig mellemørebetændelse eller ved alvorlige infektioner, blærebetændelse og ukomplicerede bløddelsinfektioner: 

15 mg/kg 2 gange daglig til højst 250 mg 2 gange daglig. 

Mod nyrebækkenbetændelse: 

15 mg/kg 2 gange daglig til højst 250 mg 2 gange 

daglig i 10 til 14 dage. 

Mod Lyme-sygdom (også kaldt Borreliose som er en infektionssygdom der kan opstå efter et skovflåtbid): 

15 mg/kg 2 gange daglig til højst 250 mg 2 gange 

daglig i 14 dage (10 til 21 dage). 

Brug til ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Brug til børn under 3 måneder 

Børn under 3 måneder må normalt ikke få Zinnat®

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Nedsat leverfunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Zinnat® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Zinnat® end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering med Zinnat® er kramper og forstyrrelser i hjernen og koma. Der kan forekomme symptomer på overdosering, hvis dosis 

ikke justeres hos patienter med nedsat nyrefunktion. 

Hvis du har glemt at tage Zinnat® 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zinnat® 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedsperso- nalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Ikke almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

  Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Jarisch-Herxheimers reaktion er en immunologisk reaktion af organismen til behandling af infektions- sygdomme med antibiotika som viser sig ved høj feber, hovedpine, muskel/ ledsmerter, kvalme og forværring af (syfilitisk) udslæt. 

 • Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

  Ikke alvorlige bivirkninger 

  Almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine, svimmelhed. 

 • Overvækst af svamp/svampeinfektion. 

 • Mavesmerter, kvalme, diarré. 

 • Forøget antal hvide blodlegemer i blodet (Eosinofili). 

  Ikke almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Opkastning. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer 

  i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

 • Udslæt. 

  Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Feber pga. overfølsomhed mod cefuroxim. 

 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter. 

 • Nældefeber, kløe. 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Overvækst af bakterien Clostridium difficille som forårsager tarminfektion. 

Zinnat® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. urinprøver og blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: sst@sst.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zinnat® utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Zinnat® ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i original emballage. 

Tag ikke Zinnat® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zinnat® indeholder:

Aktivt stof: Cefuroxim (som cefuroximaxetil). Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, hypromellose, vegetabilsk olie, natriumlaurilsulfat, kolloid vandfri silica, 

propylenglycol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), titandioxid (E171), natriumbenzoat (E211). 

Udseende og pakningsstørrelser Udseende 

Zinnat® er hvide og kapselformede filmovertrukne tabletter. 

Pakningsstørrelse 

Zinnat® fås i en pakningsstørrelse á 15 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 Tømrervej 9

6710 Esbjerg V. 

Ompakket og frigivet af 

2care4 Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

Zinnat® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...