Metronidazol "2care4"

creme 1%

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren  

Metronidazol 2care4 1 % creme

Metronidazol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.  

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metronidazol 2care4
 3. Sådan skal du bruge Metronidazol 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metronidazol 2care4 indeholder et antibiotikum. 

Du kan bruge Metronidazol 2care4 til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved hudsygdommen rosacea. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metronidazol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Brug ikke Metronidazol 2care4

 • hvis du er allergisk over for metronidazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metronidazol 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.
 • Undgå sollys og solarium de første timer efter du har brugt Metronidazol 2care4, da cremens virkning kan blive mindre.
 • Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Metronidazol 2care4, sjældnere eller midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen.
 • Undgå at bruge Metronidazol 2care4 for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt.
 • Ved tidligere forekomst af eller symptomer på en blodsygdom (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Tal med lægen.

Brug af anden medicin sammen med Metronidazol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Metronidazol 2care4. Tal med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke bruge Metronidazol 2care4, da Metronidazol 2care4 går over i modermælken. 

Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metronidazol 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Metronidazol 2care4 indeholder cetyl- og cetostearylalkohol

Metronidazol 2care4 indeholder cetyl- og cetostearylalkohol som kan give hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Metronidazol 2care4

Brug altid Metronidazol 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Du skal normalt bruge Metronidazol 2care4 2 gange daglig, morgen og aften. Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag Metronidazol 2care4 creme. Brug et mildt rensemiddel. Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke-adstringerende (ikke-sammentrækkende) kosmetik efter anvendelse af Metronidazol 2care4. Du skal normalt bruge Metronidazol 2care4 i 3-4 måneder. 

 

Brug ikke Metronidazol 2care4 i en længere periode end 3 til 4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det. 

 

Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at hjælpe. 

Brug til børn og unge

Børn og unge må normalt ikke bruge Metronidazol 2care4. 

Hvis du har brugt for meget Metronidazol 2care4 creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Metronidazol 2care4 creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

 

Tag pakningen med. 

 

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Metronidazol 2care4. 

Hvis du har glemt at bruge Metronidazol 2care4

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Metronidazol 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande (forværring af rosacea).
 • Tør hud, rødmen af huden, kløe, brændende fornemmelse i huden, hudirritation.

 

Ikke almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelses- løshed i huden.
 • Smagsforstyrrelser (metalsmag).
 • Kvalme.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt 

 • Kontakteksem.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Metronidazol 2care4 utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25 °C. 

Hold tuben tæt lukket for at beskytte mod fugt. Brug ikke Metronidazol 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metronidazol 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Metronidazol. 

Øvrige indholdsstoffer: Mælkesyre, natriumlaurilsulfat, cetylalkohol, cetostearylalkohol/emulgerende 

(type A), renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Hvid creme. 

 

Pakningsstørrelse 

Metronidazol 2care4 1 % creme fås i en paknings- størrelse á 25 gram. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Ompakket og frigivet af 

2care4 Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Metronidazol 2care4 svarer til Metronidazol Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...