Divisun

tabletter 20 mikrogram

Meda

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Divisun 800 IE (20 mikrogram) tabletter Cholecalciferol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Divisun til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 • Virkning og anvendelse
 • Det skal du vide, før du begynder at tage Divisun
 • Sådan skal du tage Divisun
 • Bivirkninger
 • Opbevaring
 • Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Divisun indeholder vitamin D3, der regulerer optagelsen og omsætningen af kalcium samt integreringen af kalcium i knoglevæv.
 

Divisun bruges til at forebygge og behandle D3-vitamin-mangel hos voksne og teenagere.  

  

Din læge kan ordinere Divisun som supplement til specifik medicin mod knogletab.
 

Spørg din læge eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. Lægen kan have givet dig Divisun for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Divisun

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Tag ikke Divisun

 • hvis du er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Divisun.
 • hvis du har forhøjet kalciumindhold i blodet (hyperkalcæmi) eller i urinen (hyperkalciuri).
 • hvis du har forhøjet indhold af vitamin D i blodet (hypervitaminose D).
 • hvis du har nyresten.

Hvis noget af ovenstående passer til dig, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du tager Divisun.  

Vær ekstra forsigtig med at tage Divisun

 • hvis du lider af sarkoidose (en særlig type bindevævssygdom, der påvirker lungerne, huden og leddene).
 • hvis du tager andre præparater, der indeholder vitamin D.
 • hvis du har nyreproblemer eller har haft nyresten.

Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du tager Divisun.  

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 • Kolestyramin (bruges til behandling af forhøjet kolesterol).
 • Fenytoin og barbiturater (bruges til behandling af epilepsi).
 • Laksantia (afføringsmidler), der indeholder paraffinolie.
 • Thiaziddiuretika (vanddrivende midler - bruges til behandling af forhøjet blodtryk).
 • Glucokortikoider (bruges til behandling af betændelse).
 • Hjerteglykosider (bruges til behandling af hjertelidelser), f.eks. digoxin.

Brug af Divisun sammen med mad og drikke

Divisun kan tages sammen med mad.  

Graviditet, amning og fertilitet

Rådfør dig med din læge eller på apoteket, før du tager Divisun, hvis du er gravid, ammer eller planlægger at få et barn. 

 

Graviditet 

Under graviditet bør den daglige indtagelse af vitamin D ikke overstige 600 IE. Divisun må kun bruges under graviditet, hvis D-vitamin-mangel er klinisk fastslået. 

 

Amning 

Divisun kan bruges under amning. Vitamin D3 udskilles i modermælk. Det skal der tages højde for, når man giver D-vitamin-tilskud til et barn, der ammes.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Divisun har ingen kendt indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Divisun

Divisun indeholder saccharose og isomalt. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Divisun

Tag altid Divisun nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den anbefalede dosis er: 1 tablet dagligt. 

Den daglige dosis må ikke overstige 5 tabletter.
 

Tabletterne kan synkes hele eller knuses.  

Brug til børn

Divisun er ikke beregnet til børn.  

Hvis du har taget for meget Divisun

Hvis du har taget mere end den ordinerede dosis Divisun, eller hvis et barn er kommet til at tage medicinen, skal du rådføre dig med din læge eller skadestuen og få en vurdering af risikoen. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Divisun, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.  

Hvis du har glemt at tage Divisun

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at tage Divisun

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette læggemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Stop med at tage Divisun, og søg straks læge, hvis du får symptomer på alvorlige allergiske reaktioner som f.eks.: 

 • hævelser i ansigt, læber, tunge eller svælg
 • synkebesvær
 • nældefeber og vejrtrækningsbesvær

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hyperkalcæmi (forhøjet indhold af kalcium i blodet) og hyperkalciuri (forhøjet indhold af kalcium i urinen). 

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Pruritus, udslæt og urtikaria. 

  

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 

Bivirkninger kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke Divisun efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys. Hold beholderen tæt tillukket som beskyttelse mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Divisun indeholder:  

 • Aktivt stof: Cholecalciferol 20 mikrogram svarende til 800 IE vitamin D3.
 • Øvrige indholdsstoffer: Prægelatineret majsstivelse, isomalt (E953), magnesiumstearat, saccharose, natriumascorbat, mellemlange triglyceridkæder, vandfri kolloid silica, natriumstivelsesoctenylsuccinat (E1450) og all-rac-α-Tocopherol.

Udseende og pakningstørrelser

Divisun er en hvid til lysegul, bikonveks tablet, 7 mm i diameter. 

 

30, 60 eller 90 tabletter i blisterpakninger. 250 tabletter i plastglas. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Meda AS  

Solvang 8
3450 Allerød
Tlf. 44528888 / Fax. 44528899  

e-mail: info@meda.dk  

Fremstiller 

Vemedia Manufacturing B.V.
NL-1110 BC Diemen, Holland  

Dette lægemiddel er godkendt i EØS' medlemslande under følgende navne: 

Divisun: Finland, Danmark, Irland, Holland og Norge.
Desunin: Østrig, Island, Spanien, Sverige og Storbritannien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2014.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...