Mestinon®

overtrukne tabletter 60 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mestinon® 60 mg, overtrukne tabletter

Pyridostigminbromid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Mestinon® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestinon®
3. Sådan skal du tage Mestinon®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Mestinon® hæmmer nedbrydningen af signalsubstansen acethylcholin, som formidler nerveimpulser til musklerne. Mestinon® hjælper hjernens meddelelser til lettere at nå igennem til musklerne.  

 

Du kan bruge Mestinon® til behandling af myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed).  

 

Du kan også bruge Mestinon® til behandling af slaphed af blære- og tarmmuskulatur.  

 

Lægen kan foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage MESTINON®

Tag ikke Mestinon®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for pyridostigminbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har mekanisk tarmslyng.
 • hvis du har forstoppelse i urinrøret.
 • hvis du har bughindebetændelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Behandling med Mestinon® kræver omhyggelig kontrol hvis du lider af følgende sygdomme.
Tal med din læge, hvis du: 

 • har astma.
 • har epilepsi eller parkinsonisme.
 • har nedsat nyrefunktion.
 • Har kronisk lungesygdom (KOL).
 • har lavt blodtryk.
 • Har haft en blodprop.
 • har en hjertesygdom.
 • har forhøjet tryk i vagusnerven (som går til svælg, bryst og bughule.
 • har mavesår.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

 

Tal med din læge, hvis du tager:  

 • medicin som udvider pupillen (atropin og hyoscin).
 • muskelafslappende medicin (suxamethon).
 • betablokkere, da langsom puls og lavt blodtryk kan forekomme.
 • medicin mod allergi og transportsyge (antihistaminer).
 • Steroider eller medicin til hæmning af immunsystemet.
 • Medicin der indeholder methylcellulose.
 • Aminoglykosider, lokal og generel bedøvende midler, hjertemedicin, samt andet medicin der indeholder pyridostigmin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.  

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Mestinon® efter aftale med lægen.  

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Mestinon® efter aftale med lægen.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mestinon® kan give bivirkninger, f.eks. lavt blodtryk, svimmelhed, tågesyn og sløret syn, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer

Mestinon® indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage MESTINON®

Tag altid Mestinon® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er

Myasthenia gravis:
Voksne: 1-3 tabletter (60-180 mg) 2-4 gange daglig.
 

Slaphed af blære- og tarmmuskulatur: Voksne: 1 tablet (60 mg) hver 4. time.
 

Nedsat nyrefunktion
Hvis du har nedsat nyrefunktion, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis. 

 

Hvis du har taget for mange Mestinon® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mestinon® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering kan være kraftigspytflåd, næseflåd, øget tåreflåd, rastløshed, sved, koliksmerter, kvalme, opkastning, diaré, muskeltrækninger og tiltagende muskellammelse. Desuden kan ved meget høje doser forekomme vejrtrækningsbesvær, åndenød, kramper, koma, kolik, svækket vejrtrækning og hjertebesvær. 

 

Hvis du har glem at tage Mestinon®

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Meget langsom puls – tendens til hjertebanken, svimmelhed, besvimelse, kramper. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Bevidsthedstab pga. lavt blodtryk. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtige små muskelsammentrækninger.
 • Små pupiller, øget tåreflåd, tågesyn, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Indsnævring eller krampe i bronkierne (bronkospasme). Øget slimproduktion i luftrøret som kan give vejrtrækningsbesvær. Kan blive alvorligt. Hvis du får vejrtrækningsbesvær, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Koliksmerter, diaré, kvalme, opkastning, sure opstød, øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm, øget spytflåd.
 • Ufrivillig vandladning.
 • Kraftig sveden.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hududslæt, hårtab ved langtidsbrug.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Sløret syn.
 • Tilvænning.

Mestinon® kan være vanedannende. 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen via
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevare Mestinon® utilgængeligt for børn.
 

Opbevar ikke Mestinon® ved temperaturer over 25°C.  

 

Tag ikke Mestinon® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mestinon® 60 mg, overtrukne tabletter indeholder

 • Aktivt stof: Pyridostigminbromid 60 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri silica, pregelatineret stivelse, povidon, majsstivelse, talcum, magnesiumstearat, saccharose, risstivelse, spraytørret akaciegummi, gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), paraffin, tynd paraffinolie.

Udseende og pakningsstørrelse

Mestinon® 60 mg er orange runde filmovertrukne tabletter.  

 

Mestinon® 60 mg fås i en pakning med 150 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.
 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 

Mestinon® er et registreret varemærke, der tilhører ICN Dutch Holdings B.V. 

Revisionsdato

Senest revideret februar 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...