Tapin

plastre 25+25 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tapin 25 mg/25 mg medicinsk plaster

Lidocain og prilocain 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tapin
3. Sådan skal du bruge Tapin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Tapin er et plaster der virker lokalbedøvende på overfladen af huden. Det forårsager midlertidig følelsesløshed i huden på eller i nærheden af det område, hvor plasteret anvendes. Men du vil stadig kunne mærke, hvis området trykkes eller røres. Plasteret påføres huden. De aktive ingredienser frigives fra plasteret og absorberes i overfladen af huden, hvorved der opnås en lokalbedøvende effekt.
 

Tapin kan bruges som lokalbedøvende før nålestik, hvis du f.eks. skal have taget en blodprøve eller have indført et kateter i en blodåre. Tapin kan også bruges i forbindelse med overfladiske kirurgiske indgreb i huden.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tapin

Brug ikke Tapin:

 • hvis du er allergisk over for andet lokalbedøvende medicin, for de aktive stoffer, lidocain og prilocain eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tapin (angivet i punkt 6).
 • til for tidligt fødte børn født før 37. svangerskabsuge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Tapin. 

 • Hvis du er i behandling med medicin mod hjerterytme forstyrrelser f.eks. amiodaron. Hvis det er tilfældet vil din læge holde øje med din hjertefunktion.
 • Hvis du skal vaccineres med en levende vaccine, skal din læge følge op på vaccinationen.
 • Plasteret må ikke anvendes til børn mellem 0-12 måneder, der er i behandling med methæmoglobin fremmende medicin. Din læge vil fortælle, hvilke typer medicin det er.
 • Plasteret må ikke anvendes til for tidligt fødte børn før 37. svangerskabsuge.

Du må ikke bruge Tapin på beskadiget hud eller på åbne sår. Spørg din læge eller på apoteket før du anvender plasteret, hvis du har beskadiget hud, betændelse, sår, rødme, skrammer eller andre åbne sår. 

 

Undgå at Tapin kommer i øjnene. Skyl straks med rigeligt vand, hvis det sker.
 

Du skal ikke anvende Tapin eller lægen vil være ekstra omhyggelig med at anvende Tapin, hvis følgende gælder for dig: 

 • du er svækket eller akut syg.
 • du har en blodforgiftning.
 • du har svært nedsat leverfunktion.
 • du lider af hjertesvigt.
 • du vil bruge Tapin til børn over 12 år, som vejer under 25 kg.
 • du vil bruge Tapin til nyfødte under 3 måneder.
 • du har porfyri, der er en sjælden stofskiftesygdom.
 • du har epilepsi.
 • du har langsom puls (bradykardi).
 • du har nedsat nyrefunktion.
 • du har alvorligt shock.
 • du har nedsat blodvolumen (hypovolæmi)
 • du har en neurologisk sygdom.
 • du har Wolff-Parkinson-White syndrom (en medfødt hjertesygdom)
 • du har hjerteblok.
 • du har mangel på enzymet G6PD (Glucose-6-phosphatdehydrogenase) .

Hvis du har atopisk dermatitis (astmaeksem/børneeksem) kan en kortere anvendelsestid kan være tilstrækkelig. Du bør ikke lade plasteret sidde længere end 30 minutter, da det kan resultere i en øget forekomst af lokale hudreaktioner. 

 

Brug af anden medicin sammen med Tapin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Kontakt lægen da doseringen muligvis skal justeres, hvis du bruger følgende medicin samtidig med Tapin: 

 • methæmoglobin fremmende medicin, f.eks. sulfonamider mod urinvejsinfektion.
 • medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. amiodaron).
 • anden medicin til lokalbedøvelse.
 • Medicin til behandling af halsbrand/mavesyre (cimetidin) eller hjertemedicin (betablokkere), da de kan øge effekten af det aktive indholdsstof lidokain.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Forsigtighed anbefales hvis Tapin anvendes under graviditet. Spørg din læge til råds. 

 

Amning 

Tapin udskilles i små mængder i modermælk, men hvis dosis ikke overskrides, er der ingen risiko for det ammende barn. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tapin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Tapin indeholder hydrogeneret polyoxyleret ricinusolie

Tapin plastre indeholder hydrogeneret polyoxyleret ricinusolie, som kan medføre hudreaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Tapin

Brug altid Tapin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Dette afsnit beskriver de generelle anbefalede doseringer ved brug af Tapin plaster. Hvis din læge har givet dig andre instruktioner skal du følge dem. Det er meget vigtigt, at du følger oplysningerne i denne vejledning og den anbefalede dosis nøje, for at opnå den bedste virkning og undgå alvorlige bivirkninger. 

 

Brugsanvisning

Se brugsanvisning sidst i denne vejledning, før du starter med behandlingen. 

 

Voksne 

Påsæt ét eller flere plastre på det sted, hvor din hud skal bedøves i mindst 1 time før indgrebet og i højst 5 timer. Lokalbedøvelsen varer i mindst 60 minutter, efter plastret er fjernet. Fjern plastret umiddelbart før indgreb. 

 

Brug til børn 

Nyfødte og børn under 3 måneder: Højst 1 plaster pr. døgn i højst 1 time. 

3-11 måneder: Højst 2 plastre mindst 1 time men højst 5 timer før ingrebet. 

1-5 år: 1 eller flere plastre anvendes på huden, dog højst 10 plastre påsat samtidigt, mindst 1 time men højst 5 timer før ingrebet. 

6-11 år: 1 eller flere plastre anvendes på huden, dog højst 20 plastre påsat samtidigt, mindst 1 time men højst 5 timer før ingrebet. 

12 år og derover: Jævnfør dosering i afsnittet ”Voksne”. 

 

Anvendelse på beskadiget hud 

Hvis huden er beskadiget, f.eks. i forbindelse med astmaeksem (børneeksem), kan du nøjes med at lade plasteret sidde i 15-30 minutter før et indgreb. Hvis dit barn har astmaeksem (børneeksem) og skal have fjernet vandvorter (molluskler), bør du nøjes med at lade plasteret sidde i 30 minutter før indgreb.
 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du oplever at effekten af Tapin er for stærk eller svag. 

 

Hvis du har brugt for mange Tapin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tapin, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 • I sjældne tilfælde er der hos børn observeret methæmoglobinæmi (blåfarvning af læberne, negle og senere af huden pga. nedsat iltning af blodet).
 • Hvis Tapin anvendes i store mængder samtidigt med methæmoglobin-fremmende medicin f.eks. sulfonamider (medicin til infektioner i urinvejene) kan det medføre en øget methæmoglobin mængde i blodet (blåfarvning af læberne, negle og senere af huden).
 • Hvis plasteret dækker store områder på kroppen, kan de aktive indholdsstoffer absorberes i blodet og medføre symptomer på overdosering såsom følelsesløshed i læber og rundt om munden, ørhed, svimmelhed og eventuelt uklart syn.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter 

 • Forbigående reaktioner, hvor plasteret har siddet, såsom rødme eller bleghed af huden eller væskeophobning (ødem).

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter 

 • En mild brændende, kløende eller varmende fornemmelse, hvor plastret har siddet.

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter 

 • Forstyrrelser i blodet (methæmoglobinæmi).
 • Mindre diskrete blå mærker eller blodudtrædninger, hvor plasteret har siddet, specielt ved anvendelse over en længere periode.
 • Irritation af øjet ved utilsigtet kontakt med øjet.
 • Allergiske reaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Tapin utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Tapin efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må ikke opbevares over 30°C. Må ikke opbevares i køleskab.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tapin indeholder:

 • Aktive stoffer: Lidokain 25 mg og prilokain 25 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hydrogeneret polyoxyleret ricinusolie, carbomer, natriumhydroxid og renset vand. Cellulose. Akrylat (klæbemiddel).

Udseende og pakningsstørrelser

Plasteret er beige med en aluminiumsfolie. 

 

Pakningsstørrelser: 

2, 20, 40, 50 plastere.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15
5260 Odense S
Danmark info@orifarm.com 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Finland, Norge, Sverige: Tapin 

Brugsanvisning

Brugsanvisning

Hvis du bruger Tapin plaster til børn, bør du spørge lægen eller laboranten, hvor du skal placere plasteret (f.eks. på hånden eller i albuebøjningen). 

 

1) Kontroller at hudfladen, som skal bedøves, er ren og tør. Åben Tapin plaster ved at fjerne aluminiumsfolien ved foliefligen. Berør ikke den runde, hvide overflade.
Tapin Orifarm Generics A/S, plastre 25+25 mg 

2) Anbring plasteret på huden, så den hvide overflade dækker området, der skal bedøves. Pres omhyggeligt hele vejen rundt på plasterets kant, så det kan fæstes godt. Gnid forsigtigt på midten af plasteret, så plasteret er i god kontakt med huden.
Tapin Orifarm Generics A/S, plastre 25+25 mg 

3) Skriv tidspunktet for anbringelsen på plasteret. Husk at plasteret skal sidde mindst 1 time men højst 5 timer før indgrebet.
Tapin Orifarm Generics A/S, plastre 25+25 mg 

Lokalbedøvelsen varer i mindst 60 minutter, efter plastret er fjernet.
Blodprøvetagning: Fjern plastret 15-30 minutter før blodprøvetagning. Herved er det lettere at finde blodåren. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2014 

  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...