Perilax®

suppositorier 10 mg

Nordic Drugs

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren Perilax 10 mg suppositorier

Bisacodyl 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  Oversigt over indlægssedlen: 

  1. Virkning og anvendelse 

  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Perilax 

  3. Sådan skal du bruge Perilax 

  4. Bivirkninger 

  5. Opbevaring 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Perilax suppositorier skal indføres i endetarmen. Perilax er et afføringsmiddel, som virker ved at øge tyktarmens bevægelser.

Du kan bruge Perilax suppositorier ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation og før forskellige undersøgelser af tarmen. 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Perilax for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Perilax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Brug ikke Perilax

 • hvis du er allergisk over for bisacodyl eller hårdfedt (angivet i punkt 6). 

 • hvis du lider af manglende eller nedsat passage i tarmen, f. eks. tarmslyng eller forsnævring af tarmen. 

 • hvis du lider af kronisk betændelse i tarmen. 

 • hvis du lider af svær væskemangel. 

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du bruger Perilax. 

  Hvis du har en tarmsygdom, skal du altid tale med din læge, før du bruger Perilax. Du må kun bruge Perilax i kort tid. 

  Hvis du dagligt har behov for et afføringsmiddel, skal du tale med lægen. 

  Hvis du tager et afføringsmiddel i store doser i længere tid, kan du komme til at lide af væske- og saltmangel og føle dig svag og kraftesløs. 

  Laboratorieundersøgelser 

  Oplys altid når du får taget blodprøver, at du er i behandling med Perilax. Kaliumindholdet i blodet kan være nedsat. 

  Brug af anden medicin sammen med Perilax

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  Hvis du samtidig med Perilax tager vanddrivende medicin eller binyrebarkhormoner, kan din saltbalance blive påvirket. Det kan give problemer, hvis du også tager digoxin (hjertemedicin). Tal med din læge. 

  Graviditet og amning

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Perilax. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Perilax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 • 3. Sådan skal du bruge Perilax

  Brug altid Perilax nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

  Børn under 10 år med kronisk forstoppelse bør kun behandles under vejledning af en læge. Perilax bør ikke anvendes til børn under 2 år. 

  Korttidsanvendelse ved forstoppelse 

  Voksne og børn over 10 år 

  1-2 enterotabletter (5-10 mg) dagligt inden sengetid eller 1 suppositorie (10 mg), hvis der ønskes hurtig virkning. 

  Du skal tage Perilax kort tid før, at du ønsker at tømme tarmen. Normalt virker suppositorierne i løbet af 30 minutter. 

  Brug til børn 2 - 10 år 

  1 enterotablet (5 mg) dagligt før sengetid. 

  Forberedelse til diagnostiske undersøgelser eller inden operation 

  Bør kun anvendes under lægeligt tilsyn. 

  Voksne og børn over 10 år 

  Der anbefales 2 enterotabletter (10 mg) om morgenen og 2 enterotabletter (10 mg) om aftenen og 1 suppositorie (10 mg) den følgende morgen. 

  Hvis du har brugt for mange Perilax

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Perilax, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  Hvis du har taget for meget Perilax, kan du få diaré, mavekramper, væske- og salttab. Hvis du misbruger Perilax i længere tid, kan du få voldsom diaré, mavesmerter, muskeltræthed og skader på nyrerne (f.eks. nyresten). 

  Hvis du har glemt at bruge Perilax

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis. 

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  Alvorlige bivirkninger

  Sjældne-meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 1.000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslæt, hævelse omkring mund og øjne, åndedrætsbesvær, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  Ikke alvorlige bivirkninger

  Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Ubehag i maven, evt. kvalme og opkastning. Mavekramper og mavesmerter. Diaré.

  Sjældne-meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 1.000 patienter): Hudreaktioner, f.eks. udslæt og nældefeber.

  Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjældne)

  Slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen. 

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

  Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S 

  Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: sst@sst.dk 

  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

  Brug ikke Perilax efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Perilax indeholder:
 • Aktivt stof: bisacodyl. 

 • Øvrigt indholdsstof: hårdfedt. 

 • Udseende og pakningsstørrelse

  Perilax suppositorier er hvide. Pakningsstørrelse: 6 suppositorier. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige

  Repræsentant i Denmark 

  Nordic Drugs Danmark, Frederiksberg 

  Fremstiller 

  Apotek Produktion & Laboratorier AB, Celsiusgatan 43, 201 20 Malmö, Sverige 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2014
   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...