Mycophenolatmofetil "Accord"

filmovertrukne tabletter 500 mg

Accord

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mycophenolatmofetil Accord 500 mg filmovertrukne tabletter

Mycophenolatmofetil 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Mycophenolatmofetil Accord til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mycophenolatmofetil Accord
3. Sådan skal du tage Mycophenolatmofetil Accord
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Mycophenolatmofetil Accord bruges til at nedsætte immunforsvaret.
 

Mycophenolatmofetil Accord anvendes til at forhindre, at kroppen afstøder en transplanteret nyre, hjerte eller lever. Det anvendes sammen med anden medicin med tilsvarende virkning (inklusive ciclosporin og binyrebarkhormon).
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mycophenolatmofetil Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Mycophenolatmofetil Accord

 • hvis du er allergisk over for mycophenolatmofetil, mycophenolsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mycophenolatmofetil Accord (angivet i pkt. 6).
 • hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Mycophenolatmofetil Accord.
Du skal straks underrette din læge 

 • hvis du oplever nogen form for tegn på infektion (f.eks. feber, ondt i halsen), uventede blå mærker og/eller blødning.
 • hvis du har eller nogensinde har haft problemer med dit fordøjelsessystem, f.eks. mavesår.
 • Hvis du planlægger at blive gravid, eller hvis du bliver gravid, mens du tager Mycophenolatmofetil Accord.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med din læge med det samme, før du tager Mycophenolatmofetil Accord. 

 

Hvordan sollys påvirker dig

Mycophenolatmofetil Accord nedsætter din krops forsvar. Derfor er der en øget risiko for hudkræft. Begræns mængden af sollys og UV-lys, som du udsætter dig for. Gør dette ved at: 

 • bære beskyttende beklædning, som også dækker hoved, hals, arme og ben
 • anvende solcreme med høj beskyttelsesfaktor.

Brug af anden medicin sammen med Mycophenolatmofetil Accord:

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Dette skyldes, at Mycophenolatmofetil Accord kan påvirke den måde, anden medicin virker på. Anden medicin kan også påvirke den måde, Mycophenolatmofetil Accord virker på.
 

Fortæl især lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager noget af nedenstående medicin, før du begynder at tage Mycophenolatmofetil Accord: 

 • azathioprin eller anden medicin, der undertrykker immunsystemet - gives efter en transplantation
 • colestyramin - bruges til behandling af forhøjet kolesterol
 • rifampicin - et antibiotikum, der bruges til forebyggelse og behandling af infektioner såsom tuberkulose (TB)
 • syreneutraliserende midler eller protonpumpehæmmere – bruges mod for meget mavesyre, f.eks. ved fordøjelsesbesvær
 • fosfatbindere - bruges til mennesker med kronisk nyresvigt for at reducere absorptionen af fosfat til blodet.

Vacciner

Hvis du skal vaccineres (med levende vaccine), mens du tager Mycophenolatmofetil Accord, skal du først tale med lægen eller apoteketspersonalet. Din læge vil rådgive dig om, hvilke vacciner du må få. 

 

Brug af Mycophenolatmofetil Accord sammen med mad og drikke:

Indtagelse af mad og drikkevarer har ingen indflydelse på din behandling med Mycophenolatemofetil Accord. 

 

Graviditet og amning:

Hvis du er gravid, må du ikke tage Mycophenolatmofetil Accord. Dette skyldes, at Mycophenolatmofetil Accord kan forårsage spontan abort eller skade dit ufødte barn (kan f.eks. påvirke udviklingen af ørerne).
I visse situationer kan du og din læge beslutte, at de helbredsmæssige fordele for dig ved at tage Mycophenolatmofetil Accord er vigtigere end den mulige risiko for dit ufødte barn.
 

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du tale med din læge, så du kan få anden medicin, der kan forebygge afstødelse af det transplanterede organ.
 

Hvis du bliver gravid, mens du tager Mycophenolatmofetil Accord, skal du ikke stoppe med at tage tabletterne, men underrette din læge om graviditeten hurtigst muligt.
 

Hvis du kan blive gravid, skal du have udført en graviditetstest, inden du starter med at tage Mycophenolatmofetil Accord. Du må kun begynde at tage Mycophenolatmofetil Accord, hvis testen er negativ.
 

Du kan ikke blive gravid, hvis et af nedenstående forhold gælder for dig: 

 • Hvis du har passeret overgangsalderen, dvs. er mindst 50 år gammel og ikke har haft menstruation inden for det seneste år (hvis din menstruation er ophørt, fordi du har modtaget kræftbehandling, kan der stadig være mulighed for, at du kan blive gravid).
 • Dine æggeledere og begge æggestokke er blevet fjernet (dobbeltsidig salpingo-ooforektomi).
 • Din livmoder er blevet fjernet ved et kirurgisk indgreb (hysterektomi).
 • Dine æggestokke fungerer ikke (præmaturt overiesvigt), hvilket skal være bekræftet af en gynækolog.
 • Du har fået stillet en af de følgende sjældne diagnoser, der gør der umuligt at blive gravid: XY-genotype, Turners syndrom eller uterus-agenesi.
 • Du er barn/teenager og endnu ikke har fået menstruation og ikke kan blive gravid.

Prævention 

Du skal altid bruge en effektiv præventionsmetode, mens du tager Mycophenolatmofetil Accord, herunder: 

 • før du starter med at tage Mycophenolatmofetil Accord
 • under hele behandlingen med Mycophenolatmofetil Accord
 • i 6 uger efter, at du er stoppet med at tage Mycophenolatmofetil Accord.

Tal med din læge om den bedst egnede prævention for dig. Den vil afhænge af din specielle sitation. 

 

Amning 

Tag ikke Mycophenolatmofetil Accord, hvis du ammer. Dette skyldes, at små mængder af medicinen kan passere over i mælken. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Det er ikke påvist, at Mycophenolatmofetil Accord påvirker evnen til at føre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Mycophenolatmofetil Accord

Tag altid Mycophenolatmofetil Accord nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Hvor meget skal du tage

Din dosis afhænger af, hvilken transplantation du har fået udført. De sædvanlige doser er vist nedenfor.
Behandlingen skal fortsætte, så længe du har behov, for at forhindre, at du afstøder det transplanterede organ. 

 

Nyretransplantation 

Voksne 

 • Den første dosis gives inden for 3 dage efter transplantationen.
 • Den daglige dosis er 4 tabletter (2 g af medicinen) indtaget som 2 separate doser.
 • Tag 2 tabletter om morgenen og 2 tabletter om aftenen.

Børn (i alderen 2 til 18 år) 

 • Dosis er afhængig af barnets størrelse.
 • Lægen vil beregne den mest hensigtsmæssige dosis ud fra barnets højde og vægt (legemsoverfladeareal - målt som kvadratmeter eller ”m2”). Den anbefalede dosis er 600 mg/m2 to gange daglig.

Hjertetransplantation 

Voksne 

 • Den første dosis gives inden for 5 dage efter transplantationen.
 • Den daglige dosis er 6 tabletter (3 g af medicinen) indtaget som 2 separate doser.
 • •Tag 3 tabletter om morgenen og 6 tabletter om aftenen.

Levertransplantation 

Voksne 

 • Du får tidligst den første dosis Mycophenolatmofetil Accord til indtagelse gennem munden 4 dage efter transplantationen. Du skal også være i stand til at indtage medicin gennem munden.
 • Den daglige dosis er 6 tabletter (3 g af medicinen) indtaget som 2 separate doser.
 • Tag 3 tabletter om morgenen og 3 tabletter om aftenen.

Børn 

 • Der er ingen information om brug af Mycophenolatmofetil Accord til levertransplanterede børn.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej:

Synk tabletterne hele med et glas vand. De må ikke brækkes over eller knuses.
 

Behandlingen skal fortsætte, så længe du har behov for at få nedsat immunforsvaret for at hindre, at din krop afstøder det transplanterede organ. 

 

Hvis du har taget for mange Mycophenolatmofetil Accord

Hvis du tager flere Mycophenolatmofetil Accord, end du har fået besked på, skal du straks tale med en læge eller tage på sygehuset. Det skal du også gøre, hvis en anden ved et uheld har indtaget din medicin. Tag pakningen med. 

 

Hvis du har glemt at tage Mycophenolatmofetil Accord

Hvis du på noget tidspunkt glemmer at tage medicinen, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.
Fortsæt derefter med at tage den på de sædvanlige tidspunkter. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du holder op med at tage Mycophenolatmofetil Accord

Hvis behandlingen med Mycophenolatmofetil Accord stoppes, kan risikoen for afstødning af det transplanterede organ øges. Stop ikke med at tage din medicin, medmindre lægen har bedt dig om det.  

 

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tal med en læge med det samme, hvis du bemærker nogen af nedenstående alvorlige bivirkninger – du kan have brug for øjeblikkelig lægehjælp:

 • du har tegn på infektion, såsom feber eller ondt i halsen
 • du får uden grund blå mærker eller bløder
 • du får udslæt, opsvulmning af ansigtet, læber, tunge eller hals med åndedrætsbesvær – der kan være tale om en alvorlig allergisk reaktion over for medicinen (såsom anafylaksi, angioødem).

Andre mulige bivirkninger:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end en ud af 10 patienter) Lidelser i fordøjelsessystem og mund såsom: 

 • kvalme
 • opkastning

Lidelser i blod og lymfesystem 

 • færre hvide eller røde blodceller

Infektioner og parasitære sygdomme 

 • Infektioner i mave og tarme
 • Urinvejsinfektioner
 • Infektioner i munden

Almindelig ((kan forekomme hos op til en ud af 10 patienter) 

Infektioner og parasitære sygdomme 

 • lungeinfektioner
 • hudinfektioner

Lymfe- og hudkræft 

 • kræft i lymfevæv og hud

Generelle bivirkninger 

 • feber, træthedsfornemmelse, søvnbesvær
 • smerter (såsom mavesmerter, smerter i brystkassen, led eller muskler, smerter ved vandladning)
 • hovedpine, influenzasymptomer og opsvulmen.

Hudlidelser såsom: 

 • akne, forkølelsessår, helvedesild, øget hudvækst, hårtab, udslæt, kløe.

Urinvejslidelser såsom: 

 • nyreproblemer eller akut vandladningstrang.

Lidelser i mave-tarm-kanalen og i munden såsom: 

 • hævede gummer og sår i mundhulen
 • betændelse i bugspytkirtlen, tyktarmen eller maven
 • maveproblemer inklusive blødning, leverproblemer
 • forstoppelse, kvalme, fordøjelsesbesvær, appetitløshed, luft i maven.

Lidelser i nervesystemet såsom: 

 • svimmelhed, døsighed eller følelsesløshed
 • rysten, muskelkramper, muskelsammentrækninger
 • følelse af angst eller depression, ændringer i dit humør eller dine tanker.

Lidelser i hjerte og blodkar såsom: 

 • ændringer i blodtrykket, unormale hjerteslag, udvidelse af blodkar

Lungelidelser såsom: 

 • lungebetændelse, bronkitis
 • kortåndethed, hoste
 • væske i lungerne eller inde i brysthulen
 • problemer med bihulerne.

Andre problemer såsom: 

 • vægttab, gigt, højt blodsukker

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke anslås ud fra de foreliggende data) Infektioner og parasitære sygdomme 

 • Infektioner i hjernen

Og:
 

Lægen vil tage blodprøver regelmæssigt for at tjekke ændringer i: 

 • antallet af blodceller
 • mængden af f.eks. sukker, fedt eller kolesterol i blodet.

Børn kan have større risiko end voksne for at få visse bivirkninger. Disse inkluderer diarré, infektioner, færre hvide og røde blodlegemer i blodet. 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

Danmark 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar ikke ved over 25° C. Behold blister-indpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.
 • Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Aflever altid tiloversbleven medicin på apoteket. Opbevar kun medicinrester på lægens anvisning.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mycophenolatmofetil Accord indeholder:

Det aktive stof er 500 mg mycophenolatmofetil. 

 

De øvrige indholdsstoffer er: 

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, povidon, hydroxypropylcellulose, croscarmellosenatrium, talkum, magnesiumstearat. 

Tabletovertræk: hypromellose 6 cps, titandioxid (E171), macrogol 400, rød jernoxid (E172), indigocarmin aluminiumlak (E132), sort jernoxid (E172). 

 

Mycophenolatmofetil Accords udseende og pakningsstørrelse:

Mycophenolatmofetil Accord 500 mg tabletter er lillafarvede, kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter præget med “AHI” på den ene side og “500” på den anden side.  

 

Mycophenolatmofetil Accord fås i blisters i pakker med 50 tabletter og 150 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Storbritannien 

 

Fremstiller:

CEMELOG- BRS
2040 Budaors, Vasut u.13
Ungarn
 

Accord Healthcare Limited
Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg Filmtabletten
Belgien Mycophenolate Mofetil Accord Healthcare 500mg, comprimés pelliculés
Cypern Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιοx δισκία
Danmark Mycophenolatmofetil Accord 500 mg Filmovertrukne tabletter
Estland Mycophenolate Mofetil Accord 500mg õhukese polümeerikattega tabletid
Finland Mycophenolate Mofetil Accord 500mg Tabletti, kalvopäällysteinen / Filmdragerade tabletter
Frankrig Mycophenolate Mofetil Accord healthcare 500mg comprimé pelliculé
Tyskland Mycophenolate Mofetil Accord 500mg Filmtabletten
Grækenland Myfetil® 500 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Irland Mycophenolate Mofetil 500mg film-coated Tablets
Italien Micofenolato mofetile AHCL 500mg compresse rivestite con film
Letland Mycophenolate Mofetil Accord 500mg apvalkotās tabletes
Litauen Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg plėvele dengtos tabletės
Malta Mycophenalate Mofetil 500 mg
Norge Mycophenolate Mofetil Accord 500mg Tablett, filmdrasjert
Polen Mycophenolate Mofetil Accord
Portugal Micofanolato de Mofetil Accord 500 mg comprimidos revestidos por pelicula
Spanien Micofenolato de mofetilo STADA 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Sverige Mycophenolate Accord 500 mg Filmdragerade tabletter
Holland Mycophenolaat Mofetil Accord 500mg filmomhulde tabletten
Storbritannien Mycophenolate Mofetil 500mg Film–coated Tablets 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2014.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...