Lisinoplus

tabletter 10+12,5 mg og 20+12,5 mg

PharmaCoDane

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

Lisinoplus 10/12,5 mg og 20/12,5 mg tabletter

Lisinopril og hydrochlorthiazid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Lisinoplus til Dem personligt. Lad der- for være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lisinoplus
 3. Sådan skal De tage Lisinoplus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lisinoplus er en kombination af lisinopril og hydrochlorthiazid. Lisinopril er et blodtrykssænkende (antihypertensivt) lægemiddel. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes ACE-hæmmere. Det virker ved at afslappe blodkarrene, og gør det derved lettere for blodet at flyde igennem.
 

Hydrochlorthiazid er et vanddrivende middel, der tilhører en lægemiddelgruppe kaldet thiazid diuretika. Det får nyrerne til at danne mere urin og nedsætter dermed blodvolumen. 

 

Lisinoplus anvendes til:

 • behandling af forhøjet blodtryk (essentiel hypertension).

Lisinoplus anvendes til patienter hvis blodtryk ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med lisinopril (eller hydrochlorthiazid) alene. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lisinoplus

Tag ikke Lisinoplus

 • Hvis De er overfølsom (allergisk) over for lisinopril, andre ACE-hæmmere eller overfor et af de øvrige indholdsstoffer i Lisinoplus (se pkt. 6 ”Yderligere oplysninger” i slutningen af denne indlægsseddel).
 • Hvis De er overfølsom (allergisk) over for hydrochlorthiazid eller andre sulfonamider (lægemidler, der er beslægtede med hydrochlorthiazid)
 • Hvis De i forbindelse med tidligere behandling med en ACE- hæmmer har haft angioneurotisk ødem (hævelser af hud og slimhinder, især i ansigt, mund, tunge eller svælg med synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær)
 • Hvis nogen i Deres familie har haft angioneurotisk ødem eller De selv tidligere har haft angioneurotisk ødem af en anden årsag.
 • Hvis De har alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatinin clea- rance under 30 ml/min)
 • Hvis De har en alvorlig leversygdom
 • Under de sidste 6 måneder af graviditet, se pkt. ”Graviditet og amning”
 • Hvis De ammer (se pkt. ”Graviditet og amning” nedenfor).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Lisinoplus

Fortæl lægen hvis De har eller tidligere har haft nogen syg- domme, især hvis det drejer sig om noget af det følgende: 

 • Hvis De har risiko for et pludseligt fald i blodtrykket på grund af salt- og/eller væskemangel, f.eks. fordi De anven- der vanddrivende medicin, er i dialyse, er på en diæt med lavt saltindhold eller på grund af opkastning eller diarré.
 • Hvis De lider af en alvorlig form for forhøjet blodtryk forår- saget af sygdom i nyrerne (renin-afhængig hypertension).
 • Hvis hjerteklapperne i Deres venstre hjertekammer er for- snævrede, eller blodets gennemstrømning fra venstre for- kammer er hindret af en anden årsag.
 • Hvis De har nedsat hjertefunktion.
 • Hvis De lider af sygdom i hjertet med forstyrrelser i blod- gennemstrømningen i hjertets blodkar.
 • Hvis De lider af forstyrrelser i blodgennemstrømningen i hjernen.
 • Hvis Deres nyrefunktion er nedsat.
 • Hvis De lider af forsnævring af nyrearterierne.
 • Hvis De for nyligt er blevet nyretransplanteret.
 • Hvis Deres leverfunktion er nedsat eller De lider af sygdom i leveren.
 • Hvis Deres leverenzym værdier stiger eller De udvikler gulsot under behandling med Lisinoplus.
 • Hvis der opstår ændringer i antallet af blodceller under behandling med Lisinoplus:
  • hvis antallet af hvide blodceller falder (leukopeni)
  • hvis antallet af røde blodceller falder (anæmi)
  • hvis antallet af blodplader i blodet falder (thrombocytopeni)
  • eller hvis der sker et stort fald i antallet af visse hvide blodceller med risiko for infektion og alvorlige almene symptomer (agranulocytose).
 • Hvis De lider af en sygdom i bindevævet, der involverer blodkarrene (kollagenose).
 • Hvis De er i behandling med lægemidler, der undertrykker immunforsvaret.
 • Hvis De samtidig anvender allopurinol (mod urinsyregigt), procainamid (mod hjerterytmeforstyrrelser) eller lithium (mod visse former for depression). Samtidig anvendelse af lithium og Lisinoplus anbefales ikke.
 • Hvis De oplever overfølsomhedsreaktioner eller hævelser under behandling med Lisinoplus.
 • Hvis De skal opereres og under bedøvelse: I dette tilfælde skal De fortælle læge eller tandlæge, at De er i behandling med Lisinoplus.
 • Hvis De skal i dialyse med en bestemt dialyse membran (high-flux membran), skal have renset blodet pga. alvorligt højt fedtindhold (aferese) eller hvis De skal i desensibili- seringsbehandling for allergi (f.eks. overfor bi- eller hvepsestik): I disse tilfælde kan det være nødvendigt, at lægen afbryder behandlingen med Lisinoplus for at undgå allergiske reaktioner.
 • Hvis De lider af sukkersyge (diabetes).
 • Hvis De lider af urinsyregigt.
 • Hvis De får en vedvarende, tør hoste.
 • Hvis De har risiko for at få for højt indhold af kalium i blodet, f.eks. hvis De:
  • Anvender salterstatninger med indhold af kalium, kalium- besparende vanddrivende midler eller tilskud af kalium
  • Anvender andre lægemidler, der er forbundet med en stigning i blodets indhold af kalium.
 • Hvis sænkningen af blodtrykket ikke er tilstrækkelig (dette sker hyppigere hos patienter med mørk hud).

Tal med lægen i disse tilfælde. 

 

Under behandlingen med Lisinoplus
Hvis De oplever nogle af følgende symptomer, skal De straks kontakte lægen: 

 • Hvis De bliver svimmel efter den første dosis. Nogle få mennesker reagerer på den første dosis eller på øgning af dosis ved at blive svimmel, føle sig svag, besvime eller få kvalme.
 • Følgende symptomer kan være et tegn på forstyrrelser i væske- eller mineralbalancen: mundtørhed, tørst, svag- hedsfølelse, mangel på energi, muskelsmerter eller kramper, hurtig hjerterytme, svimmelhed, kvalme, opkastning og nedsat urinproduktion.
 • Pludselig hævelse af læber og ansigt, hals og muligvis hænder og fødder, synkebesvær, udslæt og vejrtrækningsbesvær eller hiven efter vejret eller hæshed. Denne tilstand kaldes angioneurotisk ødem, og kan opstår når som helst under behandlingen. ACE-hæmmere forårsager hyppigere angio- neurotisk ødem hos sorte patienter end hos ikke-sorte.
 • Feber, øm hals eller sår i mundhulen (dette kan være tegn på infektion forårsaget af en nedsættelse i antallet af hvide blodceller).
 • Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot) kan være tegn på sygdom i leveren.

I disse tilfælde, skal De stoppe med at tage Lisinoplus og straks kontakte lægen.
 

I starten af behandlingen og/eller under perioden med dosi- sjustering, kan det være nødvendigt med hyppige kontrol- besøg hos lægen. Det er vigtigt, at De kommer til disse kontrolbesøg, selv om De har det godt. Lægen fastlægger hvor hyppigt, der skal foretages kontrol.
 

Hvis blodtrykket falder for meget (De bliver svimmel), skal De lægge Dem ned. Hvis De bliver ved med at være svimmel, skal De straks kontakte læge eller skadestue. Lægen kan give behandling for at korrigere det lave blodtryk.
 

Kontakt lægen hvis Deres blodtryk falder meget eller tit. Det kan evt. være nødvendigt at ændre behandlingen. 

 

Graviditet

Fortæl lægen hvis De tror De er gravid, eller planlægger at blive gravid.
 

Det anbefales ikke at anvende Lisinoplus i starten af gravidi- teten, og efter 3 måneder henne i graviditeten, kan det forår- sage alvorlig skade på barnet, se pkt. ”Graviditet og amning”. 

 

Anti-doping test

Hydrochlorthiazid i dette lægemiddel kan forårsage et positivt resultat i en anti-doping test. 

 

Stigning af visse stoffer i blodet

Mængden af følgende stoffer i blodet kan stige pga. hydro- chlorthiazid: 

 • kolesterol
 • triglycerider (fedtstoffer)
 • urinstof

 

Børn

Lisinoplus må ikke gives til børn, da sikkerhed og virkning ikke er fastlagt for denne aldersgruppe. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
 

Check med lægen om De anvender nogle af de følgende læge- midler, da deres virkning eller virkningen af Lisinoplus kan være ændret: 

Lægemidler, der øger mængden af urin uden at nedsætte udskillelsen af kalium (kaliumbesparende vanddrivende midler, f.eks. spironolacton, triamteren eller amilorid), kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, der er forbundet med en stigning i blodets indhold af kalium (f.eks. heparin): Stigning i kaliumniveauet i blodet. Lægen vil regelmæssigt checke Deres kaliumniveau. 

  

Vanddrivende midler: Øget blodtrykssænkende virkning. 

 

Andre blodtrykssænkende midler, lægemidler der udvider blodkarrene (nitrater): Øget blodtrykssænkende virkning. 

 

Lægemidler mod depression og andre psykiske lidelser (tricykliske antidepressiva, antipsykotika), bedøvelsesmidler: Yderligere sænkning af blodtrykket. Øget blodtrykssænkende virkning. 

  

Lithium (mod visse former for depression): Øget risiko for lithium-forgiftning. Det anbefales ikke at anvende lithium og Lisinoplus samtidig. Hvis kombinationen er nødvendig, skal lithiumniveauet i blodet måles regelmæssigt af lægen. 

 

Lægemidler mod smerter og inflammation (non-steroide antiinflammatoriske lægemidler) inklusiv acetylsalicylsyre (doser over 3 g/dag): Samtidig anvendelse kan nedsætte den blodtrykssænkende virkning og kan føre til en stigning i kalium-niveauet i blodet, forværring af nyrefunktionen; i sjældne tilfælde akut nyresvigt, især hos patienter med nedsat nyrefunktion. 

 

Den vanddrivende og blodtrykssænkende virkning af hydrochlorthiazid kan blive nedsat. 

  

Sympatomimetika (stoffer med en stimulerende virkning, f.eks stigning af blodtryk): Nedsættelse af den blodtrykssæn- kende virkning. 

 

Colestyramin og colestipol (kolesterolsænkende midler): Nedsættelse af den blodtrykssænkende virkning. Optagelsen af hydrochlorthiazid bliver forsinket og nedsat. 

  

Blodsukkersænkende midler og insulin: Blodsukkeret bliver sænket yderligere med risiko for hypoglykæmi. 

  

Amphotericin B (mod svampeinfektioner), carbenoxolon (mod mavesår), kortikoider, kortikotropin (hormon med virkning på binyrerne) eller visse afførende midler: Forstyrrelser i mineralbalancen, f.eks. nedsættelse af kaliumniveauet. 

 

Calcium salte: Stigning af calciumniveauet i blodet. 

 

Hjerteglykosider (f.eks. digoxin mod forstyrrelser i hjerterytmen): Øger virkning og bivirkninger af hjerteglykosider. 

  

Muskelafslappende midler, f.eks. tubocurare: Virkning af muskelafslappende middel bliver øget og forlænget. 

  

Lægemidler forbundet med ”Torsade de Pointe”, en alvorlig type hjerterytmeforstyrrelse: Risikoen for ”Torsade de Pointe” er øget når kalium-niveauet er lavt. 

  

Allopurinol (mod urinsyregigt): Øger risikoen for akut nyresvigt og kan føre til en øget risiko for lavt antal hvide blodceller (leukopeni). 

 

Ciclosporin (anvendes efter organtransplantationer): Øger risikoen for akut nyresvigt og øger kalium-niveauet i blodet. 

 

Lovastatin (kolesterolsænkende middel): Øger kaliumniveauet i blodet. 

 

Procainamid (mod uregelmæssig hjerterytme), cytostatika (mod kræft), lægemidler der dæmper immunsystemt (anvendes efter organtranplantationer): Kan føre til en øget risiko for lavt antal hvide blodceller (leukopeni). 

 

Sotalol (mod uregelmæssig hjerterytme og forhøjet blodtryk): Øget risiko for uregelmæssig hjerterytme. 

 

Trimethoprim (mod infektion): Øget risiko for for højt indhold af kalium i blodet. 

 

Hæmodialyse: De bør ikke anvende Lisinoplus, hvis De er i hæmodialyse. Der er en øget risiko for allergiske reaktioner forbundet med visse typer af dialyse membraner (se pkt. ”Vær ekstra forsigtig med at tage Lisinoplus”). 

 

Brug af Lisinoplus sammen med mad og drikke

Lisinoplus kan tages sammen med eller uden mad. 

 

Graviditet og amning


Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 


Fortæl lægen hvis De er gravid, tror De måske er gravid eller hvis De planlægger at blive gravid. 

 

Graviditet 

Fortæl lægen hvis De tror, at De er gravid eller ønsker at blive gravid. Som regel vil lægen anbefale, at De anvender en anden medicin i stedet for Lisinoplus, da det ikke anbefales at anvende Lisinoplus først i graviditeten, og det kan forårsage alvorlig skade på barnet, hvis det anvendes efter 3 måneders graviditet.
 

I stedet bør anvendes et andet egnet lægemiddel mod for højt blodtryk før en graviditet påbegyndes.
Lisinoplus må ikke anvendes i de sidste 6 måneder af gravidi- teten.Lægen vil som regel anbefale at stoppe med Lisinoplus, så snart De opdager, at De er gravid. Hvis De bliver gravid under behandling med Lisinoplus, skal De straks tale med lægen. 

  

Amning 

De må ikke anvende Lisinoplus hvis De ammer, da Lisinoplus kan skade barnet. Både lisinopril og hydrochlorthiazid går over i modermælken. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Som andre midler mod forhøjet blodtryk, kan Lisinoplus ned- sætte Deres evne til at køre eller betjene maskiner. Dette forekommer typisk i starten af behandlingen, ved justering af dosis eller i kombination med alkohol. Virkningen afhænger af hvor følsom, De er. Hvis De bliver påvirket må De ikke køre eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal De tage Lisinoplus

Tag altid Lisinoplus nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.
 

Dosis af Lisinoplus afhænger af alvorligheden af Deres lidelse, hvordan De reagerer på de aktive lægemiddelstoffer, dosis af tidligere behandling (f.eks. med lisinopril alene) og Deres nyrefunktion.
 

Lægen kan ordinere Lisinoplus 10/12,5 mg tabletter hvis Deres blodtryk ikke kontrolleres tilstrækkeligt på 10 mg lisinopril alene.
 

Lægen kan ordinere Lisinoplus 20/12,5 mg tabletter hvis Deres blodtryk ikke kontrolleres tilstrækkeligt på 20 mg lisinopril alene.
 

Lisinoplus tages med tilstrækkelig væske. Tabletterne kan tages før, under eller efter et måltid. 

  

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

1 tablet Lisinoplus daglig. Tabletten bør tages på nogenlunde samme tid hver dag.
 

De bør ikke tage mere end 40 mg lisinopril/25 mg hydrochlor- thiazid dagligt. 

  

Ældre

Ældre patienter med normal nyrefunktion kan anvende den samme dosis som voksne. 

  

Børn

Lisinoplus bør ikke anvendes til børn, da sikkerhed og virkning ikke er undersøgt hos denne aldersgruppe.
 

Patienter med nedsat nyrefunktion

De må ikke anvende Lisinoplus, hvis De lider af alvorlig ned- sat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).
Hvis De lider af moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclea- rance mellem 30 og 80 ml/min), vil lægen beslutte om De kan anvende Lisinoplus. Lægen vil ligeledes justere dosis. Den korrekte dosis afhænger af, hvordan De reagerer på lisinopril og hydrochlorthiazid alene. 

  

Hvis De har taget for mange Lisinoplus tabletter

Hvis De har taget for mange Lisinoplus tabletter, skal De straks kontakte lægen eller skadestuen.
 

Symptomerne på overdosering inkluderer lavt blodtryk, kredsløbsshock, forstyrrelser i elektrolytbalancen (f.eks. lavt niveau af kalium, chlorid og natrium i blodet), dehydrering, nyresvigt, hurtig vejrtrækning, hurtig hjerterytme, hjerte- banken, langsom hjerterytme, svimmelhed, angst og hoste.
 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Lisinoplus end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

  

Hvis De har glemt at tage Lisinoplus

De skal ikke bekymre Dem. Spring den glemte dosis over og tag den næste dosis til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

  

Hvis De holder op med at tage Lisinoplus

De må ikke stoppe med at tage Lisinoplus uden først at tale med lægen; heller ikke selv om De har fået det bedre.
 

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Lisinoplus kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Vigtige bivirkninger og tegn, som De bør være opmærk- som på, og hvad De skal gøre:

 • Hvis De oplever hævelse (angioneurotisk ødem) i svælget, stemmebåndene og/eller tungen, skal De straks kontakte læge eller skadestue for behandling.
 • Hvis De oplever tegn på gulsot, skal De stoppe behand- lingen og kontakte lægen.
 • Hvis De får feber, opsvulmede lymfeknuder og/eller halsbetændelse, skal De straks kontakte lægen og få taget en blodprøve.

Nogle bivirkninger kan være advarselstegn på ændringer i stoffer i blodet (se pkt. 2 ”Vær ekstra forsigtig med at tage Lisinoplus”).
 

De bør fortælle lægen hvis De oplever nogle af følgende advarselstegn på ændringer i blodet:
Mundtørhed, tørst, svaghedsfølelse, mangel på energi, døsig- hed, rastløshed, muskelsmerter eller -kramper, muskeltræt- hed, lavt blodtryk, nedsat urinproduktion hurtig hjerterytme, kvalme og opkastning.
 

Bivirkningerne inddeles nedenfor som følger: 

 • Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede.
 • Almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.
 • Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.
 • Sjældne bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.
 • Meget sjældne bivirkninger: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede eller ukendt (frekvensen kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data).

Almindelige:

Svimmelhed, som normalt aftager ved dosisreduktion og sjæl- dent kræver afbrydelse af behandlingen. Hovedpine. Træthed. Tør og vedvarende hoste, som forsvinder ved ophør af be- handlingen. Lavt blodtryk inkl. ortostatisk hypotension (fald i blodtrykket ved skift til stående stilling). Hvis blodtrykket falder for voldsomt, skal De lægge Dem ned. Hvis det ved- bliver, skal De straks kontakte læge eller skadestue (se også pkt. 2 ”Vær ekstra forsigtig med at tage Lisinoplus”). Diarré, opkastning. Forstyrrelser i nyrefunktionen. 

 

Ikke almindelige:

Gigt. Snurren og prikken i huden. Kraftesløshed og træthed. Hjertebanken. Brystsmerter. Muskelspasme og muskelsvag- hed. Kvalme. Fordøjelsesbesvær. Mavesmerter. Betændelse i Bugspytkirtlen. Mundtørhed. Udslæt. Impotens. Humørskift. Svimmelhed. Smagsændringer. Søvnforstyrrelser. Hjerteanfald eller hjerneblødning muligvis som følge af ekstremt lavt blodtryk hos patienter i risiko (se pkt. 2). Hurtig puls. Nedsat
blodtilførsel til især fingre og tæer (Raynaud s syndrom). Be- tændelse af næseslimhinden. Kløe. Forhøjet urinstof i blodet. Forhøjet kreatinin i blodet, der kan tyde på nedsat nyrefunk- tion – dette forsvinder normalt efter afslutning af behand- lingen. Forhøjede leverenzymer. Øget mængde kalium i blodet. 

 

Sjældne:

Allergiske reaktioner/angioødem (hævelser og væske ophob- ning i hud og slimhinder i ansigtet, arme og ben, læber, tunge og strubehovedet). De skal stoppe med at tage Lisinoplus og straks kontakte lægen, hvis De oplever symptomer på angioø- dem (se pkt. 2 ”Vær ekstra forsigtig med at tage Lisinoplus”).
Et syndrom med et eller flere af følgende symptomer: Feber, betændelse i blodårerne, muskelsmerter, ledsmerter/led- betændelse, positiv ANA test (en test for autoimmun sygdom), øget blodsænkning (tegn på infektion i kroppen), højt antal hvide blodlegemer, udslæt, lysfølsomhed og andre reaktioner fra huden.
Meget lavt antal af en bestemt type hvide blodceller kaldet granulocytter (agranulocytose), hvilket gør Dem mere udsat for infektioner. Der er dog ikke fastlagt en klar sammenhæng mellem behandling med Lisinoplus og agranulocytose. Hæmo- lytisk anæmi (blodmangel forårsaget af en unormal nedbryd- ning af de røde blodceller). Ændringer i leverfunktionstest (stigning i bilirubin) selv om sammenhængen med Lisinoplus ikke er fastlagt. Lille nedsættelse af hæmoglobin og hæmato- krit (røde blodceller), der kan føre til blodmangel. Dette blev hyppigt rapporteret hos patienter med forhøjet blodtryk, men var sjældent relevant, med mindre patienten i forvejen led af blodmangel. Mentalforstyrrelse. Nældefeber. Hårtab. Psoriasis (hudlidelse med røde plamager og betændelse i huden). Uræmi (en alvorlig tilstand forårsaget af nyresvigt og karakteriseret ved ophobning af urea (urinstof) i blodet). Akut nyresvigt. Brystdannelse hos mænd. Nedsat mængde natrium i blodet. 

 

Meget sjældne:

Knoglemarvsdepression (når knoglemarven ikke danner nok røde blodlegemer); dette viser sig som et lavt antal røde blod-
celler (anæmi), lavt antal blodplader (thrombocytopeni) og/eller et lavt antal hvide blodceller (leukopeni). Nedsat blodmængde af en bestemt type hvide blodceller kaldet neutrofile granulo-
cytter (neutropeni). Forstørrelser af lymfeknuderne. Autoimmun sygdom. Nedsat mængde glukose i blodet. Bronkospasmer (sammentrækning i brystet, der forårsager vejrtræknings- besvær og hivende vejrtrækning). Betændelse i næsehulen. Betændelse i alveolerne i lungerne forårsaget af allergi. Ophobning af hvide blodceller i lungerne. Opsvulmning af slim- hinden i tarmene. Leverbetændelse. Gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, som regel pga. en leversygdom). Hvis De udvikler gulsot, skal De stoppe med at tage Lisinoplus og straks kontakte lægen. Leversvigt. Øget svedproduktion. Hudinfektion med blærer og vabler. Toksisk epidermal nekro- lyse (meget alvorlig hudsygdom der giver afskalning af store hudområder). Stevens-Johnsons syndrom (alvorlig hudsygdom med afskalning af huden). Erythema multiforme (hudlidelse med kløende rødt udslæt). Nedsat eller ophørt urinproduktion. 

 

Ikke kendt:

Lisinoplus kan ændre resultaterne af blodprøver – ændringer er dog sjældent af nogen betydning. Forhøjet niveau af sukker i blodet. Lav mængde kalium i blodet. Forhøjet mængde koleste- rol i blodet. Forhøjet mængde triglycerider (fedtstoffer) i blodet. Betændelse af spytkirtlerne. Aplastisk anæmi (når knoglemarven ikke kan danne nok blodceller). Appetitløshed. Sukker i urinen. Rastløshed. Depression. Ørhed. Gulfarvet syn. Forbigående sløret syn. Uregelmæssig hjerterytme. Betændelse af blodkarrene (også i huden, hvilke kan føre til vævsdød (nekrose)). Vejrtrækningsbesvær, inklusiv lungebetændelse og opsvulmning og/eller væskeansamling i lungerne. Irritation i maven. Forstoppelse. Lysfølsomhed. Elektrolyt-ubalance (æn- dringer i mængden af vand og salte i blodet). Kutan lupus erythematosus-lignende reaktioner og aktivering eller gen-akti- vering af kutan lupus erythematosus (en sygdom i immunfor- svaret, som forårsager udslæt i ansigtet (på kinderne eller med form som en sommerfugl) og røde afskalninger på huden). Alvorlige allergiske reaktioner. Nyrebetændelse. Feber. Svaghed.
 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Læge- middelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
 

De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
 

De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Lægemidlet kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. Brug ikke Lisinoplus efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Udløb) er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Lisinoplus indeholder:

Aktive stoffer: Lisinopril og hydrochlorthiazid. 

  

Lisinoplus 10/12,5 mg: 1 tablet indeholder: Lisinoprildihydrat svarende til 10 mg lisinopril og hydrochlorthiazid 12,5 mg. 

  

Lisinoplus 20/12,5 mg; 1 tablet indeholder: Lisinoprildihydrat svarende til 20 mg lisinopril og hydrochlorthiazid 12,5 mg. 

  

De øvrige indholdsstoffer er: Calciumhydrophosphatdihydrat (E341), magnesiumstearat (E470b), majsstivelse, mannitol (E421), silica, kolloid vandfri (E551). 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Lisinoplus tabletter er hvide, runde, buede tabletter med delekærv og præget med ”C 10” eller ”C 20” på den ene side.
 

Lisinoplus findes i PVC/PVDC blister i kartoner med: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 80, 90, 98, 100, 200, 250, 400, 500 og 1000 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis blive markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

PharmaCoDane ApS 

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

 

Fremstiller

STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2–18 

D-61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DE: Lisiplus AL 10 mg/12,5 mg Tabletten/ Lisiplus AL 20 mg/12,5 mg Tabletten
NL: Lisinopril/Hydrochloorthiazide STADA 10/12,5 mg tabletten/Lisinopril/ Hydrochloorthiazide STADA 20/12,5 mg tabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2010. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...