Clindamycin "Alternova"

hårde kapsler 300 mg

Alternova

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Clindamycin "Alternova", kapsler, hårde 150 mg og 300 mg

Clindamycinhydrochlorid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Clindamycin "Alternova" til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

  

Oversigt over indlægssedlen: 

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clindamycin "Alternova".
3. Sådan skal du tage Clindamycin "Alternova".
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

Clindamycin "Alternova" 150 mg, er hårde kapsler, lavendelfarvede med mørk rød top, påtrykt CL 150 i hvid farve.
Clindamycin "Alternova" 300 mg, er hårde blå kapsler.
Clindamycin "Alternova" er et antibiotikum som anvendes til behandling af flere forskellige alvorlige infektioner, fx i luftvejene, huden, slimhinder, knogler, led og underliv. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clindamycin "Alternova"

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

 

Tag ikke Clindamycin "Alternova":

 • Hvis du er allergisk over for lincomycin, clindamycin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Clindamycin "Alternova", kapsler hårde (angivet i pkt. 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Clindamycin "Alternova", hvis du: 

 • Tidligere har haft mave-tarmsygdomme, herunder tyktarmsbetændelse (colitis)
 • Har nedsat lever- og/eller nyrefunktion
 • Får langvarig eller svær diarré under behandlingen når du tager antibiotika.
 • Nogensinde har haft bivirkninger mens du tager nogen former for antibiotika.

Clindamycin "Alternova" er ikke anbefalet til behandling af alvorlige infektioner i og omkring hjernen. Din læge kan have behov for at give dig andre antibiotika, hvis du har en sådan infektion. 

  

Brug af anden medicin sammen med Clindamycin Alternova

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette
gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Anden medicin kan påvirke behandling med Clindamycin "Alternova", eller Clindamycin "Alternova" kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 


Fortæl lægen, hvis du samtidig tager: 

 • Visse lægemidler til bedøvelse ved operationer
 •  Erythromycin (antibiotika)
 • P-piller (da virkningen i visse tilfælde kan nedsættes, det kan være nødvendigt at justere dosis, spørg lægen).
 • Warfarin eller lignende lægemidler, som bruges til at fortynde blodet. Du kan være mere tilbøjelig til at få en blødning. Din læge kan være nødt til at tage regelmæssige blodprøver for at kontrollere, hvor godt dit blod kan størkne.

Brug af Clindamycin "Alternova" sammen med mad og drikke

Du kan tage Clindamycin "Alternova" sammen med mad og drikke.
Kapslerne skal synkes hele med rigelig væske, fx et helt glas vand. Ved indtagelsen skal du sidde eller stå op. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Clindamycin "Alternova". 

  

Graviditet: 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Clindamycin "Alternova". Tal med lægen. 

  

Amning: 

Clindamycin "Alternova" bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer skal du normalt ikke tage Clindamycin "Alternova". Tal med lægen.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clindamycin "Alternova" påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Clindamycin "Alternova" indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Clindamycin "Alternova" kapsler 150 mg indeholder også azorubin (E122), som kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Clindamycin "Alternova"

Tag altid Clindamycin "Alternova" nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er:

Voksne, børn over 12 år samt ældre: 150 – 450 mg hver 6. time. Afhænger af hvor alvorlig din infektion er; lægen kan derfor have behov for at ændre dosis. 

  

Børn over 30 kg: 3-6 mg/kg legemsvægt hver 6. time afhængig af hvor alvorlig infektionen er. Normaldosis er 8-20 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Følg lægens anvisning. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: Ved alvorlig nedsat nyre- og leverfunktion kan det være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har taget for mange Clindamycin "Alternova"

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clindamycin "Alternova", end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 


Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og diarré. 

 

Hvis du har glemt at tage Clindamycin "Alternova"

Hvis du har glemt en dosis Clindamycin "Alternova", så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Clindamycin "Alternova", så spring den glemte dosis Clindamycin "Alternova" over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Clindamycin "Alternova"

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne herunder er nævnt i rækkefølge efter alvorlighed og frekvens.  

  

Alvorlige bivirkninger

De følgende bivirkninger er meget alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.  

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Betændelse som medfører mavesmerter og diarré (colitis). 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Alvorlig diarré (kan være ledsaget af mavesmerter eller feber). Hvis du har alvorlig diarr+e eller hvis det indeholder blod eller slim, skal du stoppe med at tage kapslerne og kontakte din læge. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

Alvorlige allergiske reaktioner. Følgende kan forekomme hos personer, som er allergiske over for antibiotika: hiven efter vejret eller åndenød, ondt i halsen, udslæt, kløe, blærer på huden, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene. Hvis du oplever en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage din medicin og straks fortælle det til lægen.  

 • Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot)
 • Generel utilpashed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet (for lavt antal hvide blodlegemer). 
 • Kraftig afskalning og afstødning af huden. 
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (lavt antal blodplader). 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estoimeres ud fra forhåndenværende date):  

 • Blæreformet udslæt, betændelse i huden, især på hænder og fødder, og i og omkring munden ledsaget af feber. 

Øvrige bivirkninger

  

Hvis nogen af følgende bivirkninger forekommer, så kontakt lægen så hurtigt som muligt.  

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Diarré.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Mavesmerter.
 • Ondt i halsen og mild diarré. Hvis du får mild diarré, skal du øge dit væskeindtag. Tag ikke noget medicin mod diarré medmindre din læge fortæller dig det. 
 • Ændringer i leverfunktionstests (en lægeundersøgelse er nødvendig) 
 • Irritation af spiserøret. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Betændelse eller sår i spiserør eller tarmene.
 • Forandringer i blodværdierne (en lægeundersøgelse er nødvendig). 
 • Intens kløe eller betændelse i skeden. 
 • Ledbetændelse. 
 • Feber, udslæt på ansigt, arme og ben. 
 • Eksem eller hudreaktioner og udslæt. 
 • Blistre i huden. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Udslæt
 • Udslæt og feber (også kaldet DRESS) 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.  

5. Opbevaring

Opbevar Clindamycin Alternova utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Clindamycin "Alternova" efter den udløbsdato, der står på pakningen (Exp).  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clindamycin "Alternova" indeholder: 

 • Aktivt stof: clindamycin 150 mg eller 300 mg som clindamycinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: laktosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumsterat, talcum, gelatine, titandioxid (E 171),
 • 150 mg kapsler: Azorubin (E 122), Indigotin (E 132)
 • 300 mg kapsler: Patentblå (E 131)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Clindamycin "Alternova" 150 mg, er hårde kapsler, lavendelfarvede med mørk rød top, påtrykt CL 150 i hvid farve.
Clindamycin "Alternova" 300 mg, er hårde blå kapsler. 

  

Pakningsstørrelser 

150 mg: 8/16/24/40/100 kapsler: PVC/PE/PVdC/Al blisterpakning
100 kapsler: Polypropylen beholder med polyetylen forseglet låg. 


300 mg: 4/8/16/20/24/32/40/100 kapsler: PVC/PE/PVdC/Al blisterpakning.  

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Alternova A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør 

 

Fremstiller:  

Paranova Pack A/S  

Industriparken 23-25 

2750 Ballerup
Danmark 


Chanelle Medical
Loughrea  

CO. Galway  

Irland 


Viminco A/S  

Lodshusvej 11
4230 Skælskør
Danmark 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Danmark: Clindamycin "Alternova" 150 og 300 mg kapsler, hårde
Østrig: Clindamycin Alternova 300 mg kapsler
Holland: Clindamycin Ratiopharm 300 mg kapsler 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 08.12.2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...