Minprostin®

vagitorier 3 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Minprostin® Vagitorier, 3 mg

dinoproston 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, jordemoderen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Tal med lægen, jordemoderen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Minprostin
3. Sådan bliver De behandlet med Minprostin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Minprostin vagitorier blødgør og udvider livmoderhalsen.  

Minprostin vagitorier bruges til at sætte fødslen i gang.
 

En vagitorie er beregnet til at indføre i skeden.
 

Det er en jordemoder eller en læge, der vil behandle Dem med Minprostin. Jordemoderen eller lægen kan give Dem Minprostin for noget andet. Spørg jordemoderen eller lægen. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Minprostin

De må ikke få Minprostin, hvis:

 • De er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof dinoproston, prostaglandiner eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • der er mistanke om, at Deres bækken er for lille i forhold til barnet.
 • fostrets hoved ikke står fast mod livmodermunden.
 • fostret ikke ligger med hovedet nedad.
 • fosteret er for stort til bækkenet.
 • De eller barnet vil have bedst af et kejsersnit.
 • fostrets hjertelyd tyder på risiko for barnet.
 • De er gravid med flere fostre (3 eller flere).
 • De har gennemført 6 eller flere graviditeter.
 • De tidligere har fået en operation på Deres livmoder (kejsersnit eller anden operation).
 • De har en aktiv kar-, lunge-, nyre- eller leversygdom.
 • De har underlivsbetændelse.
 • De har haft uforklarligt udflåd fra skeden eller blødning fra livmoderen under graviditeten.

Jordemoderen eller lægen vil være særlig forsigtig med at behandle Dem med Minprostin, hvis De:

 • er overfølsom over for oxytocin, da De så muligvis også kan være overfølsom over for Minprostin.
 • samtidig får andre oxytocinpræparater. Bør ikke anvendes.
 • har dårlig lever, hjerte eller nyrer.
 • har astma eller har haft astma.
 • har grøn stær (for højt tryk i øjet).
 • har epilepsi eller har haft epilepsi.
 • har blodmangel.
 • har diabetes.
 • har gulsot.
 • har for lavt eller for højt blodtryk.
 • har svækket livmoder efter operation på livmoderen.

Der skal udvises forsigtighed, hvis:

 • De er over 35 år.
 • fostervandet er gået.
 • De har haft en vanskelig graviditet.
 • De har været gravid i mere end 40 uger, dvs. er gået over tiden.
 • De venter tvillinger.

Sygehuspersonalet overvåger Deres veer og fostrets hjertelyd under hele behandling med Minprostin. 

 

Brug af anden medicin sammen med Minprostin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f. eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
Oxytocin kan forstærke virkningen af Minprostin. De må derfor ikke få oxytocin før 6 timer efter, at De har fået Minprostin. Tal med jordemoderen eller lægen. 

 

Graviditet og amning

Spørg jordemoderen eller lægen til råds, før De tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet: 

Minprostin bruges til gravide kvinder for at sætte fødslen i gang. 

 

Amning: 

Minprostin bliver udskilt i modermælken i små mængder. Tal med jordemoderen eller lægen. 

3. Sådan bliver De behandlet med Minprostin

Dosering

En jordemoder eller en læge vil behandle Dem med Minprostin. Behandlingen bør kun foregå på et hospital med det nødvendige udstyr. 

 

Den sædvanglige dosis er:  

Voksne: 

Startdosis er 1 vagitorie (3 mg), som indføres dybt op i skeden. Hvis fødslen ikke er gået i gang efter 6-8 timer, kan De få endnu et vagitorie. De må maksimalt få 2 vagitorier (6 mg) inden for 24 timer. 

 

Hvis De har fået for meget Minprostin

Minprostin vil blive givet under tæt medicinsk overvågning. Kontakt sundhedspersonalet, hvis De mener, at De har fået for mange Minprostin vagitorier.
 

Symptomer på overdosering er meget stærke veer, og Deres livmoder kan blive hård. 

 

Hvis en dosis er glemt

Minprostin vil blive givet under tæt medicinsk overvågning. Dette har kun betydning, hvis fødslen ikke er gået i gang. Spørg jordemoderen, lægen eller sundhedspersonalet, hvis De tror, at De mangler at få en dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Belastning af barnet. Kontakt jordemoderen eller lægen.
 • Højere eller lavere puls hos barnet. Kontakt jordemoderen eller lægen.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Lav fosterlyd eller langsom fosterpuls. Kontakt jordemoderen eller lægen.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112, hvis De ikke længere er indlagt.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Pludselig opståede blødninger i huden, besvimelse, meget dårlig almen tilstand, og evt. åndedrætsbesvær (DIC). Kontakt læge eller skadestue, hvis De ikke længere er indlagt.

Meget Sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Overfølsomhedsreaktioner, såsom pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. anafylaktisk reaktion/shock. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • For tidlig løsning af moderkagen, som kan vise sig ved blødninger og i værste fald forårsage barnets død.
 • Blodprop i lungerne hos moderen: Åndenød, smerter i brystet. Ring 112, hvis De ikke længere er indlagt.
 • Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. bristning af livmoderen.
 • Død hos den nyfødte.
 • Fosterdød.

Hyppighed kendes ikke for følgende bivirkninger: 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112, hvis De ikke længere er indlagt.
 • Gulsot hos den nyfødte. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Diarré.
 • Kvalme.
 • Opkastninger.

Almindelige– meget almindelig bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter) 

 • Mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Rygsmerter.
 • Ændring i veerne (øget frekvens, spænding eller varighed).
 • Varmefølelse i skeden.
 • Feber.
 • Kulderystelser.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Hovedpine.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112, hvis De ikke længere er indlagt.
 • Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet.

Meget Sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hurtig udvidelse af livmodermunden.

Hyppighed kendes ikke for følgende bivirkninger 

 • Svimmelhed.
 • Smerter i leddene.
 • Muskelsmerter.
 • Muskelsvaghed.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. Opbevares i køleskab (2°C - 8°C).
Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
En pakning skal bruges inden 1 måned efter åbning.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket eller med sygehusets medicinaffald. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Minprostin 3 mg vagitorie indeholder:

Aktivt stof: dinoproston.
Øvrige indholdsstoffer: Lactose; mikrokrystallinsk cellulose; silica, kolloid vandfri; majsstivelse; magnesiumstearat. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Minprostin vagitorier er hvide og er mærket ”UPJOHN 715” på den ene side.
 

Minprostin vagitorier findes i en blisterpakning med 4 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

 

Fremstiller:

Sanico NV, Veedijk 59, Industriezone 4, 2300 Turnhout, Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...