Prostinfenem®

injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Prostinfenem® Injektionsvæske, opløsning 0,25 mg

carboprost 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at få medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide om Prostinfenem
3. Sådan bliver De behandlet med Prostinfenem
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere information 

1. Virkning og anvendelse

De kan blive behandlet med Prostinfenem for at fremkalde abort i 4.-6. måned og for at sætte fødslen i gang ved fosterdød i 7.-9. måned. De kan også få Prostinfenem, hvis De har kraftig blødning efter en fødsel.  

Prostinfenem injektionsvæske skal udelukkende gives af sygehuspersonale. 

 

Lægen kan give Dem Prostinfenem for noget andet. Spørg lægen 

2. Det skal De vide om Prostinfenem

De må ikke få Prostinfenem hvis De:

 • er overfølsom over for carboprostthrometamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Prostinfenem (angivet i punkt 6).
 • har dårligt hjerte eller blodkar (forkalkning).
 • har sygdomme i lungerne.
 • har lever- eller nyresygdom.
 • har ubehandlet grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
 • har underlivsbetændelse.
 • har fået at vide, at Deres bækken er for lille i forhold til barnet.

For tidligt fødte og nyfødte må ikke få Prostinfenem. 

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle Dem med Prostinfenem: Tal med lægen, inden De får Prostinfenem, hvis De: 

 • tidligere har fået en operation i livmoderen (f.eks. kejsersnit)
 • har astma
 • har for lavt eller for højt blodtryk
 • har dårligt hjerte
 • har dårlige lunger, nyrer
 • har dårlig lever
 • har grøn stær eller forhøjet tryk i øjet
 • har blodmangel
 • har gulsot
 • har diabetes
 • har epilepsi
 • er 35 år eller ældre
 • har haft en graviditet med komplikationer eller hvis Deres graviditet er gået over uge 40.

Vær opmærksom på følgende:
Kontakt lægen eller sygehuspersonale, hvis De får kvalme eller diaré.
De kan få feber under behandling med Prostinfenem, men den forsvinder igen, når behandlingen stopper. 

 

Brug af anden medicin sammen med Prostinfenem

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer eller mineraler samt kosttilskud.
 

Prostinfenem kan påvirke virkningen af andre lægemidler, ligesom andre lægemidler kan påvirke virkningen af Prostinfenem.
 

De bør ikke bruge Prostinfenem sammen med medicin der indeholder oxytocin, da de forstærker hinanden. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet: 

De må ikke få Prostinfenem, hvis De er gravid, medmindre De bliver behandlet for de tilstande som er nævnt under Virkning og anvendelse. 

 

Amning: 

Det er ikke foretaget undersøgelser om carboprosttrometamol går over i modermælken. 

 

Trafik og arbejdssikkerhed:

Prostinfenem kan give bivirkninger såsom besvimelse, svimmelhed og søvnighed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Prostinfenem indeholder benzylalkohol

Prostinfenem indeholder 9,45 mg benzylalcohol pr. ml. For tidligt fødte og nyfødte må ikke få benzylalkohol.
Benzylalkohol kan give forgiftningsreaktioner og allergiske reaktioner hos spædbørn og børn op til 3 år. 

3. Sådan bliver De behandlet med Prostinfenem

Prostinfenem injektionsvæske skal udelukkende gives af sygehuspersonale.
 

Lægen kan fortælle dem, hvilken dosis De får, og hvor tit De skal have den. Er De i tvivl så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

  

Den anbefalede dosis er: 

Fremkaldelse af abort 

2,5 mg indsprøjtes direkte i fosterhinden. 

  

Igangsætning af fødsel ved fosterdød: 

Startdosis er 125 mikrogram indsprøjtet i en muskel. Herefter kan der evt. indsprøjtes 125 mikrogram eller 250 mikrogram i en muskel. 

 

Kraftig blødning: 

Startdosis er 0,25 mg indsprøjtet i en muskel. Behandlingen kan evt. gentages.
 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Hvis De har fået for meget Prostinfenem

Da De vil få denne medicin under tæt medicinsk overvågning, er det usandsynligt, at De får en for stor dosis. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis De tror, De har fået for meget Prostinfenem og De føler Dem utilpas. Ved overdosering kan der forekomme kvalme, opkastning, diaré samt temperaturstigning.
 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Bivirkningerne er generelt forbigående og forsvinder når behandlingen standses. 

 

Alvorlige bivirkninger

I tilfælde af alvorlige bivirkninger bør De straks kontakte lægen eller skadestuen. Ring evt. 112. 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Betændelse i livmoderslimhinden (endometritis).
 • Tilbageholdelse af moderkagen i livmoderen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning fra skeden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Septisk shock, der viser sig ved lavt blodtryk, svag uregelmæssig puls, overfladisk vejrtrækning og koldsved. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Besvimelseslignende tilstand, der viser sig ved brystsmerter, besvimelse og vejrtrækningsbesvær.
 • Blodig opkastning.
 • Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. hul eller bristning i livmoderen/livmoderhals. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Svært forhøjet stofskifte (thyroideakrise) med muskelkramper, øget svedtendens, høj puls og højt blodtryk.
 • Besvimelse.
 • Akut tilstand med forstyrrelser i blodets evne til at størkne, viser sig ved svær åndenød, forvirring og bevidstløshed. De første tegn er ofte hudblødninger og blødning fra slimhinder. Kontakt straks læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hævelse af svælg. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Ubehag i brystet.
 • Diaré, kvalme, opkastning.
 • Feber.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine, rødmen, hedeture, kulderystelser, hoste.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Åndenød, åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Astma, vejrtrækningsbesvær, hyperventilation, hvæsende vejrtrækning.
 • Urinvejsinfektion.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed, sløvhed, mathed, uklarhed, søvnighed
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
 • Smagsforandringer, øjensmerter, sløret syn, susen for ørerne (tinnitus).
 • Krampagtig, skæv holdning af hovedet.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hikke, mundtørhed, smerter i den øverste del af maven.
 • Øget svedtendens.
 • Rygsmerter, muskelsmerter.
 • Brystømhed, menstruationslignende smerter.
 • Smerter på injektionsstedet.
 • Trykken for brystet.
 • Smerter i bækkenet.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Angst, nervøsitet.
 • Hjertebanken.
 • Tørhed i halsen, følelse af snæverhed i halsen, næseblod, kvælningsfornemmelse, øvre luftvejsinfekion.
 • Meget kraftig opkastningsfornemmelse, volsomme mavesmerter
 • Udslæt.
 • Benkramper, trækninger i øjenlågene.
 • Udposning på livmoderen.
 • Brystsmerter, voldsomt tørst.
 • Kraftesløshed og svaghed.

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Muskeltrækninger.
 • Sygdom i livmoderen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Prostinfenem utilgængeligt for børn.
Opbevar Prostinfenem i køleskab (2 °C – 8 °C).
Brug ikke Prostinfenem efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Prostinfenem injektionsvæske, opløsning 0,25 mg indeholder:

Aktivt stof: carboprostthrometamol.  

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid; benzylalkohol; saltsyre; natriumhydroxid; sterilt vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelse

Prostinfenem er en klar, farveløs opløsning.
Medicinen findes i ampuller med 1 ml injektionsvæske. En pakning indeholder 1 ampul. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

 

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Belgium NV. Rijksweg 12. 2870 Puurs. Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2014.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...