Tilavist®

øjendråber 20 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tilavist® 20 mg/ml øjendråber, opløsning

Natriumnedocromil 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tilavist®
3. Sådan skal du bruge Tilavist®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Tilavist® øjendråber virker mod øjenbetændelse forårsaget af allergi. Det virksomme stof (natriumnedocromil) hæmmer en bestemt form for allergisk reaktion. Tilavist® anvendes mod øjenbetændelse forårsaget af allergi, for eksempel ved brug af kontaktlinser eller andre lægemidler i øjet, samt mod øjenbetændelse forårsaget af pollenallergi (høfeber).  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tilavist®

Lægen kan have foreskrevet anden anven- delse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Brug ikke Tilavist®

 • hvis du er allergisk over for natrium- nedocromil, benzalkoniumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tilavist® (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tilavist® øjendråber indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid. 

Kan give irritation af øjnene. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Kan misfarve bløde kontaktlinser.
 

Hvis du anvender Tilavist® sammen med andre øjendråber, bør der gå mindst 5 minutter imellem drypning med de forskel- lige øjendråber. 

 

Brug af anden medicin sammen med Tilavist®

Fortæl det altid til lægen eller apoteksper- sonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du kan bruge Tilavist® under graviditet. 

 

Amning 

Du kan bruge Tilavist®, selvom du ammer. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tilavist® påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Hvis der opstår sløret syn efter inddrypning, bør du vente med at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, til synet er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Tilavist®

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne, børn og unge over 6 år 

Ved øjenbetændelse forårsaget af allergi, for eksempel ved brug af kontaktlinser eller andre lægemidler i øjet: 1 dråbe i hvert øje 2 gange dagligt. Dosis kan eventuelt øges til 4 gange dagligt.
Ved øjenbetændelse forårsaget af pollenallergi (høfeber): 1 dråbe i hvert øje 4 gange dagligt. 

 

Børn under 6 år 

Tilavist® øjendråber bør ikke anvendes til børn under 6 år, medmindre det sker efter aftale med lægen.
 

Hvis du anvender Tilavist® sammen med andre øjendråber, bør der gå mindst 5 mi- nutter imellem drypning med de forskellige øjendråber. 

 

Brugervejledning

 • Det nederste øjenlåg trækkes lidt ned, og en dråbe anbringes i mellemrummet mel- lem øjet og øjenlåget. Pas på at spidsen af flasken ikke rører øjet.
 • Slip øjenlåget og blink nogle gange, så dråben fordeles over hele øjet.
 • Gentag dette i det andet øje.
 • Der skal gå mindst 10 minutter mellem drypning med Tilavist® øjendråber og drypning med eventuelle andre øjen- dråber.

Hvis du har brugt for mange Tilavist® øjendråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Tilavist® øjendråber, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Der er ingen risiko forbundet med overdosering af Tilavist® øjendråber. 

 

Hvis du har glemt at bruge Tilavist® 

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du holder op med at bruge Tilavist® 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirk- ninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Brændende, stikkende følelse og ømhed i øjnene.
 • Smagsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Irritation i øjnene.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen
via Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tilavist® utilgængeligt for børn.  

Opbevar ikke Tilavist® ved temperaturer over 25 °C.
Opbevar Tilavist® i original emballage.  

Brug ikke Tilavist® mere end 4 uger efter åbning.
Brug ikke Tilavist® efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.  

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tilavist® indeholder:

Aktivt stof: 20 mg/ml natriumnedocromil. Øvrige indholdsstoffer: Benzalkonium- chlorid, dinatriumedetat, natriumchlorid og renset vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Tilavist® fås i en lysgul plastflaske indeholdende en klar væske. 

 

Pakningsstørrelse 

Tilavist® fås i en pakningsstørrelse á 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V. 

 

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...