Lisinopril "2care4"

tabletter 10 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

  

Lisinopril 2care4 10 mg, tabletter

Lisinopril
 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril 2care4
 3. Sådan skal du tage Lisinopril 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lisinopril 2care4 tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes ACE-hæmmere (angiotensinkonverterende enzymhæmmere). Det får blodtrykket til at falde ved at udvide blodkarrene. 

 

Lisinopril 2care4 anvendes: 

 • til behandling af forhøjet blodtryk.
 • til behandling af nedsat hjertefunktion.
 • som korttidsbehandling efter en blodprop i hjertet.
 • til behandling af nyresygdom hos personer med forhøjet blodtryk og ikke-insulinkrævende sukker- syge (type 2 diabetes).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Lisinopril 2care4 hvis du

 • er allergisk over for lisinopril, anden medicin af samme type (ACE-hæmmere) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lisinopril 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • tidligere er blevet behandlet med medicin fra samme lægemiddelgruppe som Lisinopril 2care4 (ACE-hæmmere), og du fik en overfølsomheds- reaktion, der medførte hævelse af hænder, fødder eller ankler, ansigtet, tunge og/eller svælg, ledsaget af synke- eller åndedrætsbesvær, eller hvis nogen i din familie har haft en lignende overfølsomhedsreaktion.
 • er gravid og er mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå Lisinopril 2care4 tidligt i graviditeten - se afsnittet ”Graviditet og amning”).
 • samtidig bliver behandlet med aliskiren og har diabetes eller nedsat nyrefunktion.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lisinopril 2care4, hvis du 

 • har forstyrrelser i vand- og saltbalancen, f.eks. som følge af behandling med vanddrivende midler, medicin der øger kaliumindholdet i blodet såsom heparin, kaliumholdige salttilskud eller hvis du er på saltfattig diæt.
 • har nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • har fået at vide, at dine blodkar i den ene eller begge dine nyrer er forsnævrede, især hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • er dialysepatient.
 • har nedsat hjertefunktion.
 • har en hjertesygdom, f.eks. problemer med hjerte- klapperne eller en forstørret hjertemuskel.
 • for nylig har haft en blodprop i hjertet, og dine hjerte- og kredsløbsproblemer ikke er under kontrol.
 • lider af nedsat blodgennemstrømning i hjertet eller hjernen.
 • er i gang med en behandling, hvor det dårlige kolesterol fjernes fra dit blod (LDL-aferese).
 • har sukkersyge.
 • tager medicin, der indeholder allopurinol (mod urinsyregigt), procainamid (mod uregelmæssig hjerterytme) eller lithium (mod mental sygdom).
 • tager medicin, der hæmmer immunforsvaret (for at forhindre afstødning af transplanterede organer).
 • for nylig har lidt af opkastninger eller diarré.
 • skal opereres eller bedøves. Fortæl kirurgen, narkoselægen eller tandlægen, at du er i behandling med Lisinopril 2care4.
 • får hoste under behandling med Lisinopril 2care4. Hosten er som regel tør og vil gå væk igen, når du stopper med at tage Lisinopril 2care4.
 • har betændelseslignende tilstand i blodkarrene (collagen vaskulær sygdom).
 • tager anden medicin til behandling af forhøjet blodtryk (angiotensin II-receptorantagonist blokker (ARB) (også kendt som sartaner – for eksempel valsartan, telmisartan, irbesartan), især hvis du har diabetes-relaterede problemer med nyrerne eller aliskiren.

Effekten af Lisinopril 2care4 kan være nedsat hos personer af afrikansk afstamning. 

 

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Lisinopril 2care4 tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”). 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Lisinopril 2care4. Det kan påvirke prøveresultaterne 

 

Brug af anden medicin sammen med Lisinopril 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge eller apoteket, hvis du tager 

 • vanddrivende medicin (f.eks. spironolakton, amilorid eller triamteren).
 • andre lægemidler mod forhøjet blodtryk (angiotensin II-receptorantagonist blokker (ARB) (også kendt som sartaner – for eksempel valsartan, telmisartan, irbesartan)) og aliskiren.
 • kaliumtilskud, kaliumbesparende medicin eller salterstatninger, der indeholder kalium.
 • medicin mod smerter og betændelse (ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler, NSAID-præparater og acetylsalicylsyre i større mængder).
 • visse typer medicin mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • antipsykotika (medicin mod psykoser og skizofreni).
 • medicin mod mental sygdom (lithium).
 • medicin mod diabetes (insulin og tabletbehandling).
 • astmamedicin (sympatikomimetika).
 • medicin mod rheumatoid arthritis (injicerbart guld).

Fortæl kirurgen, narkoselægen eller tandlægen, at du er i behandling med Lisinopril 2care4, hvis du skal gennemgå en større operation eller skal bedøves. 

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Lisinopril 2care4 og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage Lisinopril 2care4 tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader. 

 

Amning 

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Lisinopril 2care4, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lisinopril 2care4 kan give bivirkninger, såsom svimmelhed og træthed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du får sådanne bivirkninger, bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Lisinopril 2care4


Tag altid Lisinopril 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Tag tabletten med rigeligt vand. 

Tag tabletten én gang dagligt på cirka samme tids- punkt hver dag. 

 

Den sædvanlige dosis er

Behandling af forhøjet blodtryk

Startdosis: 10 mg én gang dagligt. 

 

Vedligeholdelsesdosis: 20 mg én gang dagligt. Din læge vil måske justere din dosis indtil dit blodtryk er under kontrol. Den maksimale dosis er 80 mg dagligt.
 

Hvis du er i behandling med vanddrivende medicin, vil lægen måske stoppe eller nedsætte mængden af din vanddrivende medicin før du påbegynder behandling med Lisinopril 2care4. 

 

Brug til børn og unge

Behandling af forhøjet blodtryk hos børn og unge (6 til 16 år) 

 

Lægen vil beregne den korrekte dosis til dit barn. Dosis afhænger af barnets legemsvægt: 

 • For børn, der vejer mellem 20 kg og 50 kg, er den sædvanlige startdosis 2,5 mg én gang dagligt, som kan øges til maksimalt 20 mg én gang dagligt.
 • For børn, der vejer mere end 50 kg, er den sædvanlige startdosis 5 mg én gang dagligt, hvilket kan øges til maksimalt 40 mg én gang dagligt.

 

Brug til børn under 6 år

Lisinopril 2care4 anbefales ikke til børn under 6 år eller til børn med svære nyre problemer. 

 

Behandling af nedsat hjertefunktion

Startdosis: 2,5 mg en gang dagligt. Kan øges gradvist med mindst 2 ugers interval og med højst 10 mg ad gangen efter aftale med lægen.
 

Den maksimale dagsdosis er 35 mg. 

 

Korttidsbehandling efter en blodprop i hjertet Startdosis: 5 mg en gang dagligt i de første to dage. Derefter 10 mg en gang dagligt. 

 

Ved nyresygdom i forbindelse med ikke- insulinkrævende sukkersyge (type 2 diabetes) og forhøjet blodtryk 10-20 mg en gang dagligt. 

 

Brug til børn og unge

Lisinopril 2care4 anbefales ikke til børn og unge til andet end behandling af forhøjet blodtryk, på grund af manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. 

 

Brug til ældre

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion

Hvis du har nyreproblemer, vil lægen ordinere en lavere dosis og regelmæssigt kontrollere din nyre- funktion. Du bør ikke tage Lisinopril 2care4, hvis du har alvorlige nyreproblemer.
 

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer og anvendelsesmuligheder. 

 

Hvis du har taget for mange Lisinopril 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lisinopril 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er alvorligt lavt blodtryk, shock, forstyrrelser i væskebalancen, nedsat nyre- funktion, hyperventilering, hurtig puls, hjertebanken, langsom puls, svimmelhed, angst og hoste. 

 

Hvis du har glemt at tage Lisinopril 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

 

Hvis du holder op med at tage Lisinopril 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger


Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.
Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning, muligvis i forbindelse med meget lavt blodtryk hos patienter i højrisikogruppe. Ring 112. 

  

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Urinforgiftning af blodet pga. svigtende nyre- funktion, hvilket resulterer i opkoncentrering af kvælstofholdige nedbrydningsprodukter i blodet med deraf følgende kvalme, opkastninger, træthed, karakteristisk udåndingslugt og evt. kramper. Kontakt læge eller skadestue.

  

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Nedsat funktion af knoglemarven som medfører forandringer af blodcelle-dannelse, blødning, blå mærker eller betændelse (som kan skyldes for få blodlegemer).
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Mavesmerter, evt. kvalme og opkastning pga. allergiske hævelser i og omkring tarmene. Kontakt læge eller skadestue.
 • Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Leverbetændelse, gulsot med galdestop og leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astma- lignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hudsygdom med blærer. Kontakt læge eller skadestue.

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Svimmelhed, hovedpine.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Hoste.
 • Diarré, opkastning.
 • Nedsat nyrefunktion.

  

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

 • Humørsvingninger.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelses- løshed i huden.
 • Smagsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, svimmelhed.
 • Kvalme, mavesmerter, fordøjelsesproblemer.
 • Snue.
 • Udslæt, kløe.
 • Impotens.
 • Kraftesløshed og svaghed, træthed.
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Syndrom med uhensigtsmæssig udskillelse af diuretisk (vanddrivende) hormon.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Lisinopril 2care4 i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Hævelse af ansigt, arme, ben, læber, tunge, stemmebånd og/eller strubehoved, forårsaget af en allergisk reaktion (angioødem/overfølsomhed). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nældefeber.
 • Hårtab, psoriasis.
 • Udvikling af bryster hos mænd.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Mentale forstyrrelser.

  

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hævede lymfekirtler.
 • Autoimmune sygdomme, en fælles betegnelse for en række sygdomme, som alle er karakteriseret ved, at immunsystemet angriber kroppens egne molekyler. For eksempel stofskiftelidelser, type 1 sukkersyge, leddegigt og dissemineret sklerose.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Bihulebetændelse.
 • Øget svedtendens.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Nedsat eller næsten ophørt vandladning.
 • Hævede/forstørrede lymfekirtler under huden. Tal med lægen.

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Der er rapporteret et symptomkompleks med feber, muskelsmerter, ledsmerter, karbetændelse, forhøjet blodsænkning, forandringer i blodbilledet, hududslæt og/eller lysfølsomhed.

Lisinopril 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, blodprøver herunder, leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: 

  

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lisinopril 2care4 utilgængeligt for børn. Du må ikke opbevare Lisinopril 2care4 ved temperaturer over 25 °C.
 

Brug ikke Lisinopril 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lisinopril 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: 10 mg lisinopril som lisinoprildihydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, calciumhydrogenphosphatdihydrat, pregelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, jernoxid (E172).

 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Lisinopril 2care4 10 mg er pink, runde tabletter (diameter 7 mm) med delekærv. 

 

Pakningsstørrelser 

Lisinopril 2care4 10 mg findes i en pakningsstørrelse á 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V 

 

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
 

Lisinopril 2care4 svarer til Lisinopril Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...