Versatis®

plastre 5 %

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Versatis® 5 % medicinsk plaster

lidocain 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Versatis® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk. 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Versatis® 

 3. Sådan skal De bruge Versatis® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Versatis® indeholder lidocain, som er lokalbedøvende og virker ved at dæmpe smerterne i huden.  

De har fået Versatis® til behandling af en smertefuld lidelse i huden: postherpetisk neuralgi (PHN). Den kendetegnes normalt ved lokale symptomer i form af brænden, stikken eller smertejag. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Versatis

Brug ikke Versatis®

 • hvis De er allergisk over for lidocain eller et af de øvrige indholdsstoffer i Versatis® (angivet i punkt 6). 

 • hvis De har reageret med overfølsomhed på andre lægemidler, der ligner lidocain, såsom bupivacain, etidocain, mepivacain eller prilocain 

 • på beskadiget hud eller åbne sår 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Versatis®, hvis De: 

 • har en alvorlig leversygdom, alvorlige hjerteproblemer eller alvorlige nyreproblemer.

Versatis® må først sættes på huden, når blærer og sår er helet. Plasteret må ikke anvendes på eller i nærheden af øjne eller mund (på slimhinder). 

  

Lidocain nedbrydes i leveren til flere andre stoffer. Et af disse stoffer er 2,6-xylidin, som har vist sig at medføre svulster hos rotter, når de får det gennem hele livet i meget høje doser. Det vides ikke, om dette har betydning for mennesker. 

  

Børn og unge

Versatis® er ikke undersøgt hos patienter under 18 år, og plasteret må normalt ikke anvendes af denne aldersgruppe. 

  

Brug af anden medicin sammen med Versatis® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Graviditet og amning 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Versatis® bør ikke bruges under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. 

  

Amning  

Det er ikke undersøgt, om plasteret kan anvendes af kvinder, der ammer. Ved brug af Versatis® vil det kun være meget små mængder af det aktive stof, lidocain, som går over i blodet. Det er usandsynligt, at det vil påvirke et barn, der ammes. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Versatis® vil næppe påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. De må derfor køre bil eller betjene maskiner under brug af Versatis®. 

  

Versatis® indeholder propylenglycol, methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat 

Plastrene indeholder propylenglycol (E1520). Kan give irritation af huden. Plastrene indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216). Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du bruge Versatis

Brug altid Versatis® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Den sædvanlige dosis er 1-3 plastre om dagen svarende til størrelsen på de smertende hudområder. Plasteret kan klippes i mindre stykker, så de passer til det berørte område. De må højst bruge 3 hele plastre ad gangen, og der må kun anvendes det antal plastre, der er nødvendig for at opnå virkning af behandlingen. 

  

Plastrene skal tages af efter 12 timers brug, så De får en pause på 12 timer uden plaster. De kan vælge at bruge Versatis® om dagen eller om natten. 

  

Normalt kan De føle en vis smertelindring allerede den første dag, hvor De bruger plasteret, men der kan gå op til 2-4 uger, før De opnår fuld smertelindring med Versatis®. Tal med lægen, hvis De til den tid stadig har mange smerter, så fordelene ved behandlingen kan blive afvejet mod de mulige ulemper (se punkt 2 under "Advarsler og forsigtighedsregler"). 

  

De skal regelmæssigt til lægen for at få kontrolleret, om Versatis® virker efter hensigten. 

  

Brug til børn og unge 

Børn og unge under 18 må kun få Versatis® efter lægens anvisning. 

  

BRUGSANVISNING

Før De sætter Versatis® på det berørte område 

 • Hvis der er hår på det hudområde, hvor det gør ondt, kan De klippe det af med en saks. De må ikke barbere hårene af.
 • Huden skal være intakt, ren, tør og ikkeirriteret.
 • De kan anvende creme og lotion på det berørte hudområde under pausen, hvor De ikke har plaster på.
 • Hvis De lige har taget et kar- eller brusebad, skal De lade huden køle af, før De sætter plaster på.

  

Sådan sættes plasteret på 

1. trin: Åbn posen, og tag et eller flere plastre ud 

Versatis® Grünenthal Denmark ApS, plastre 5 %Versatis® Grünenthal Denmark ApS, plastre 5 % 

 • Riv eller klip langs den stiplede linje på posen.
 • Pas på ikke at beskadige plastrene, hvis De anvender saks.
 • Tag et eller flere plastre ud afhængigt af størrelsen på det smertende hudområde.

  

2. trin: Luk posen 

Versatis® Grünenthal Denmark ApS, plastre 5 % 

 • Luk posen omhyggeligt efter brug
 • Plasteret indeholder vand og kan tørre ud, hvis posen ikke er tæt tillukket

  

3. trin: Klip eventuelt plasteret til 

Versatis® Grünenthal Denmark ApS, plastre 5 % 

 • Klip plasteret til, før De tager beskyttelselseslaget af, hvis det skal tilpasses det smertende hudområde

  

4. trin: Fjern beskyttelseslaget 

Versatis® Grünenthal Denmark ApS, plastre 5 % 

 • Fjern det gennemsigtige lag fra plasteret
 • Undgå helst berøring af plasterets klæbelag

  

5. trin: Sæt plasteret på, og tryk det godt fast på huden 

Versatis® Paranova Danmark A/S, plastre 5 % 

 • Sæt op til tre plastre på det smertende hudområde
 • Tryk plasteret godt fast på huden
 • Tryk i mindst 10 sekunder, til De er sikker på, at det klæber fast
 • Sørg for, at hele plasteret klæber til huden, også i kanterne

  

Plasteret må højst sidde på i 12 timer 

Versatis® Grünenthal Denmark ApS, plastre 5 % 

Det er vigtigt, at Versatis® kun er i kontakt med huden i 12 timer. Hvis De har flest smerter om natten, kan De f.eks. sætte plaster på om aftenen klokken 19 og fjerne det igen klokken 7 næste morgen.  

Hvis De har flere smerter om dagen end om natten, kan De f.eks. sætte plaster på klokken 7 om morgenen og fjerne det igen om aftenen klokken 19. 

  

Kar- og brusebad, svømning og badning  

Sørg så vidt muligt for, at Versatis® ikke kommer i kontakt med vand. De kan tage et bad eller gå i vandet i de perioder, hvor De ikke har plaster på. Hvis De lige har taget et bad, skal De lade huden køle af, før De sætter plaster på. 

  

Hvis plasteret går af  

I sjældne tilfælde kan plasteret falde af eller løsne sig. I så fald skal De forsøge at klæbe det fast igen på samme område. Hvis det ikke vil sidde fast, skal De tage det af og sætte et nyt plaster på samme område. 

  

Sådan fjernes Versatis®  

Når De skifter plaster, skal De trække det gamle plaster langsomt af. Hvis plasteret ikke er let at få af, kan De blødgøre det med lunkent vand i nogle minutter, før De tager det af. 

  

Hvis De glemmer at tage plasteret af efter 12 timer  

Tag det gamle plaster af, så snart De kommer i tanke om det. Vent med at sætte et nyt plaster på, til der er gået 12 timer. 

  

Hvis De har brugt for meget Versatis® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Versatis®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

  

Hvis De har brugt flere plastre end nødvendigt eller har ladet dem sidde for længe på, kan De have en øget risiko for at få bivirkninger. 

  

Hvis De har glemt at bruge Versatis® 

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis De holder op med at bruge Versatis® 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Hvis huden bliver irriteret eller begynder at svie, mens plasteret sidder på, skal plasteret fjernes. Der må ikke sættes plaster på det irriterede område, før irritationen er gået over. 

  

Alvorlige bivirkninger 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Reaktioner på administrationsstedet, som fx svien, eksem, hudirritation, udslæt, kløe eller blærer.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 •  Hudlæsion, beskadiget hud.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Åbent sår. 
 • Overfølsomhed.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Versatis® utilgængeligt for børn. 
 • Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 
 • Hold posen tæt tillukket efter åbning. 
 • Efter åbning af posen skal plastrene anvendes i løbet af 14 dage. 
 • Brug ikke lægemidlet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse af posen. I så fald kan plastrene tørre ud og få nedsat klæbeevne. 
 • Brug ikke Versatis® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Sådan kasseres Versatis® 

Efter brug indeholder plastrene stadig aktivt stof, som kan være skadeligt for andre. Fold de brugte plastre sammen på midten med klæbefladen indad, og kassér dem, så børn ikke kan få fat i dem.  

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Versatis® indeholder:

 • Aktivt stof: Lidocain. Et plaster på 10 cm x 14 cm indeholder 700 mg (5 %) lidocain. 
 • Øvrige indholdsstoffer:  

  Selvklæbende lag: Glycerol; krystalliserende flydende sorbitol; carmellosenatrium; propylenglycol (E1520); urea; tung kaolin; vinsyre; gelatine; polyvinylalkohol; aluminiumglycinat; dinatriumedetat; methylparahydroxybenzoat (E218); propylparahydroxybenzoat (E216); polyacrylsyre; natriumpolyacrylat; renset vand.  

  Underlag og beskyttelseslag: Polyethylenterephthalat (PET). 

Udseende og pakningsstørrelser: 

Det medicinske plaster er 14 cm langt og 10 cm bredt. Det er hvidt, fremstillet af fleecestof og mærket ”lidocaine 5 %”. Plastrene er pakket i genlukkelige poser med 5 stk. i hver.  

  

En æske indeholder 30 plastre pakket i 6 poser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev  

  

Ompakket og frigivet af: 

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...