Perilax®

enterotabletter 5 mg

Nordic Drugs

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren Perilax 5 mg enterotabletter

Bisacodyl 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.  

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Perilax 

 3. Sådan skal du bruge Perilax 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Perilax er et afføringsmiddel, som virker ved at øge tyktarmens bevægelser.  

 

Du kan bruge Perilax enterotabletter ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation og før forskellige undersøgelser af tarmen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Perilax

Brug ikke Perilax:

 • hvis du er allergisk over for bisacodyl eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

 • hvis du lider af manglende eller nedsat passage i tarmen, f.eks. tarmslyng eller forsnævring af tarmen. 

 • hvis du lider af kronisk betændelse i tarmen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du bruger Perilax: 

 • hvis du har en tarmsygdom.

Du må kun bruge Perilax i kort tid. Hvis du dagligt har behov for et afføringsmiddel, skal du tale med lægen.  

 

Hvis du tager et afføringsmiddel i store doser i længere tid, kan du komme til at lide af væske- og saltmangel og føle dig svag og kraftesløs.  

  

Laboratorieundersøgelser  

Oplys altid når du får taget blodprøver, at du er i behandling med Perilax. Kaliumindholdet i blodet kan være nedsat. 

 

Brug af anden medicin sammen med Perilax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Hvis du samtidig med Perilax tager vanddrivende medicin eller binyrebarkhormoner, kan din saltbalance blive påvirket. Det kan give problemer, hvis du også tager digoxin (hjertemedicin). Tal med din læge. 

 

Brug af Perilax sammen med mad og drikke

Du kan tage Perilax enterotabletter sammen med mad og drikke. Du må ikke tage dem sammen med mælkeprodukter eller medicin mod for meget mavesyre. 

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Perilax. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Perilax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Perilax indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du bruge Perilax

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Børn under 10 år med kronisk forstoppelse bør kun behandles under vejledning af en læge. Perilax bør ikke anvendes til børn under 2 år. 

 

Du skal synke Perilax enterotabletter hele. 

  

Korttidsanvendelse ved forstoppelse 

Voksne og børn over 10 år: 

1-2 enterotabletter (5-10 mg) dagligt inden sengetid eller 1 suppositorie (10 mg), hvis der ønskes hurtig virkning. 

 

Børn fra 2-10 år: 

1 enterotablet (5 mg) dagligt før sengetid. 

 

Forberedelse til diagnostiske undersøgelser eller inden operation 

Bør kun anvendes under lægeligt tilsyn. 

 

Voksne og børn over 10 år: 

Der anbefales 2 enterotabletter (10 mg) om morgenen og 2 enterotabletter (10 mg) om aftenen og 1 suppositorie (10 mg) den følgende morgen. 

 

Hvis du har brugt for mange Perilax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Perilax, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. 

 

Hvis du har taget for meget Perilax, kan du få diaré, mavekramper, væske- og salttab. Hvis du misbruger Perilax i længere tid, kan du få voldsom diaré, mavesmerter, muskeltræthed og skader på nyrerne (f.eks. nyresten). 

 

Hvis du har glemt at bruge Perilax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne-meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 1.000 patienter):  

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslæt, hævelse omkring mund og øjne, åndedrætsbesvær, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

Ubehag i maven, evt. kvalme og opkastning. Mavekramper og mavesmerter. Diaré. 

 

Sjældne-meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 1.000 patienter):  

Hudreaktioner, f.eks. udslæt og nældefeber. 

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjældne) 

Slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Perilax indeholder:

 • Aktivt stof: bisacodyl. 

 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, talcum, macrogol 6000, propylenglycol, hypromellose, magnesiumstearat; methacrylsyre-ethylacrylat-copolymer (1:1) dispersion 30%, farvestof; opaspray rød (erythrosin (E 127) og titandioxid (E 171)). 

Udseende og pakningsstørrelser

Perilax enterotabletter er røde, filmovertrukne, med hvid kerne. Enterotabletterne er 6 mm i diameter og stærkt hvælvede. 

Filmovertrækket på Perilax enterotabletter sikrer, at det virksomme stof bliver frigivet i tarmen og ikke allerede i maven. 

 

Pakningsstørrelser: 30 stk., 100 stk., 250 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller 

Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige 

 

Fremstiller:

Parapharm A/S, Vassingerødvej 3-7, 3540 Lynge 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 1. april 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...