Elektrolyt SAD

infusionsvæske

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Elektrolyt SAD

infusionsvæske, opløsning

Calciumchloriddihydrat, kobberacetat, glucosemonohydrat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, 

natriumchlorid, natriumiodid og zinkacetatdihydrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Elektrolyt SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Elektrolyt SAD 

 3. Sådan skal du tage Elektrolyt SAD 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Elektrolyt SAD er et lægemiddel til dækning af væsketab og som energikilde. 

 

Elektrolyt SAD anvendes ved væsketab, f.eks. på grund af forbrændinger, opkastninger eller diarré. 

 

Du vil få Elektrolyt SAD som en infusion i en blodåre (intravenøs anvendelse) af en læge eller sygeplejerske. 

 

Lægen kan give dig Elektrolyt SAD for noget andet. Spørg lægen. 

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ELEKTROLYT SAD

Tag ikke Elektrolyt SAD

 • hvis du er overfølsom overfor et eller flere af de aktive stoffer (se afsnit 6

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Elektrolyt SAD: 

 • hvis du har dårligt fungerende nyrer 

 • hvis du er svært fejlernæret (f.eks. i forbindelse med et alkoholmisbrug, faste over længere tid, anorexi eller graviditet med kvalme og opkastninger (eremesis gravidarum)) 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Elektrolyt SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.

 

Elektrolyt SAD indgives som regel i centralt venekateter eller stor vene. Mindre vener bør ikke anvendes i mere end 48 timer ad gangen pga. tidligt indsættende betændelse i årerne. 


For hurtig tilførsel/infusion kan føre til glukose i urinen (glukosuri), for højt blodsukker (hyperglykæmi) og væskeansamling i lungerne. Normalt kan man omsætte 0,5-1 g glukose pr. kg kropsvægt i timen uden at udvikle for højt blodsukker. Ved tilførsel af større mængder er der risiko for udvikling af koma på grund af for højt blodsukker (hyperglykæmisk nonketotisk koma). 


Pludseligt ophør af infusion med glukose kan medføre for lavt blodsukker med symptomer. 


Dette lægemiddel bør ikke gives gennem samme nål som blodtransfusion, da dette kan beskadige de røde blodlegemer eller bevirke, at de klumper sammen.
 

Brug af anden medicin sammen med Elektrolyt SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Elektrolyt SAD sammen med mad og drikke

Elektrolyt SAD kan gives uafhængigt af måltider.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må gerne få Elektrolyt SAD, hvis du er gravid eller ammer.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elektrolyt SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Elektrolyt SAD indeholder glucose

Denne medicin indeholder 100 g glucose per liter. Diabetespatienter skal tage hensyn hertil.

Elektrolyt SAD indeholder kalium

Denne medicin indeholder 50 mmol kalium pr. liter. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Elektrolyt SAD indeholder natrium

Denne medicin indeholder 100 mmol natrium pr. liter. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ELEKTROLYT SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Elektrolyt SAD findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre. Du vil normalt få Elektrolyt SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Du må få Elektrolyt SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Dosering

Doseringen er individuel. 

 

Infusionsvæske med kalium, som Elektrolyt SAD, bør kun indgives i en blodåre; og kun med en hastighed med maximalt 0,5 mmol kalium pr. kg kropsvægt i timen. 

 

Ved et meget for lav indhold af kalium i blodet, hvor man ønsker en hurtigere tilførsel af Elektrolyt SAD, skal dette foregå under konstant overvågning af dit hjertes elektriske aktivitet (konstant EKG-monitorering). 

Hvis du har brugt for meget Elektrolyt SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du har fået for meget Elektrolyt SAD, vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

Hvis du har fået for meget Elektrolyt SAD, eller hvis det er givet for hurtigt, kan du få følgende symptomer 

 • udskillelse af sukker (glucose) i urinen 

 • hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose) (hyperglykæmi) 

 • åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne 

 • påvirket vandladning og udskillelse af sukker i urinen, som kan medføre dehydrering, højt blodsukker og påvirkning af serum 

Hvis du har glemt at bruge Elektrolyt SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Elektrolyt SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ikke alvorlige: Udskillelse af sukker (glucose) i urinen. 

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. Beskadigelse af væv (nekroser), hvis lægemidlet gives unøjagtigt, og der sker udtrædning af lægemiddel fra blodåren til vævet. 

 

Alvorlige: Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt læge eller skadestue. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Sundhedsstyrelsen på w w w.meldenbivirk ning.dk, ved at kontakte  

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til  

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING

Opbevar Elektrolyt SAD utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Elektrolyt SAD efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anv. inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar Elektrolyt SAD i original yderpakning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller 

skraldespanden. 

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Elektrolyt SAD infusionsvæske indeholder:

Aktive stoffer: 

Calciumchloriddihydrat 1,32 g per liter  

Kobberacetat 1,2 mg per liter  

Glucosemonohydrat 100 g per liter  

Kaliumchlorid 3,73 g per liter  

Magnesiumchloridhexahydrat 2 g per liter  

Natriumacetattrihydrat 2,72 g per liter  

Natriumchlorid 4,68 g per liter  

Natriumiodid 0,2 mg per liter  

Zinkacetatdihydrat 22 mg per liter 

 

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker, saltsyre (til justering af pH) 

Udseende og pakningsstørrelser

Elektrolyt SAD er en klar, farveløs til svagt gul væske. 

 

Elektrolyt SAD findes i pakningsstørrelser på:  

1000 ml infusionsbeholdere 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S  

Dampfærgevej 22, 2100 København Ø, amgros@amgros.dk 

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek, Marielundvej 25, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2015.  

 

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk  

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på  

 

www.produk tresume.dk 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...