Mestinon®

overtrukne tabletter 60 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mestinon® 60 mg overtrukne tabletter

Pyridostigminbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestinon® 

 3. Sådan skal du tage Mestinon® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Mestinon® hæmmer nedbrydningen af signalsubstansen acetylcholin, som formidler nerveimpulser til musklerne. Mestinon® hjælper hjernens meddelelser til lettere at nå igennem til musklerne.  

Du kan bruge Mestinon® til behandling af myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed). 

Du kan også bruge Mestinon® til behandling af slaphed af blære- og tarmmuskulatur. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestinon®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Mestinon®, hvis du

 • er allergisk over for pyridostigminbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mestinon® (angivet i afsnit 6). 

 • har mekanisk tarmslyng. 

 • har forstoppelse i urinrøret. 

 • har bughindebetændelse. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mestinon®, hvis du har 

 • astma. 

 • epilepsi. 

 • nedsat nyrefunktion. 

 • lavt blodtryk. 

 • en hjertesygdom. 

 • KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). 

 • Parkinsons sygdom. 

 • uregelmæssig hjerterytme. 

 • nylig tillukning af en af hjertets kransårer, oftest som følge af en blodprop. 

 • vagotoni (forhøjet tryk i vagusnerven (som går til svælg, bryst- og bughule)). 

 • for højt stofskifte. 

 • smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. 

 • øget muskelsvaghed. 

 • fået fjernet brislen (tymus). 

Brug af anden medicin sammen med Mestinon®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med lægen, hvis du tager 

 • medicin som udvider pupillen, eller som anvendes mod transportsyge, mod spasmer i mave og tarm (atropin, hyoscin). 

 • muskelafslappende medicin (suxamethon). 

 • betablokkere, mod forhøjet blodtryk, da langsom hjertevirksomhed og lavt blodtryk kan forekomme. 

 • antihistaminer mod allergi. 

 • medicin mod transportsyge (hyoscin). 

 • medicin til at undertrykke immunforsvaret (steroider, immunsuppresiva). 

 • lægemidler der indeholder methylcellulose som hjælpestof. 

 • medicin mod infektion (aminoglykosider). 

 • lokalt virkende eller generelle anæstetika (bedøvelse). 

 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme og andre lægemidler der påvirker nervesystemet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Mestinon® efter aftale med lægen.
Hvis du planlægger at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen. 

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Mestinon® efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mestinon kan give bivirkninger (lavt blodtryk, svimmelhed, nedsat evne til at se skarpt og tågesyn), eller på grund af utilstrækkelig behandling af myastenia
gravis, i større eller mindre grad påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mestinon® indeholder saccharose

Mestinon® 60 mg tabletter indeholder saccharose.
Kontakt lægen, før du tager Mestinon®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mestinon®

Tag altid Mestinon® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er 

Myasthenia gravis  

Voksne 

1-3 tabletter 2-4 gange daglig. 

 

Slaphed af blære- og tarmmuskulatur 

Voksne 

1 tablet hver 4. time. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Mestinon® overtrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mestinon® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer på overdosering kan være kraftigt spytflåd, næseflåd, øget tåreflåd, rastløshed, øget svedtendens, koliksmerter, kvalme, opkastning, diaré, muskeltrækninger, tiltagende muskellammelse. Desuden ved meget høje doser: Kramper i bronkiernes muskulatur (bronkospasme), åndenød, kramper, koma, kolik, ånde- drætsbesvær og hjertebesvær. 

Hvis du har glemt at tage Mestinon®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mestinon®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Kramper i bronkiernes muskulatur (bronkospasme) med øget slimproduktion kombineret med kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Muskellammelse. Kontakt straks læge eller skadestue. 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.
 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hurtige små muskelsammentrækninger. 

 • Små pupiller, øget tåreflåd, tågesyn, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd. 

 • Koliksmerter, diaré, kvalme, opkastninger, sure opstød, øgede muskelsammen- trækninger i mave og tarm (øget peristaltik), øget spytflåd. 

 • Tvingende behov for vandladning (miktion) som kun kan undertrykkes i meget kort tid. 

 • Kraftig sveden. 

 • Muskelsvaghed, lettere grad af lammelse, rysten, lav spændingstilstand i muskulaturen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Appetitløshed. 

 • Tilstoppet eller løbende næse (rinit). 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.
 • Svimmelhed. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Rastløshed, søvnløshed. 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.
 • Hududslæt. 

 • Hårtab ved langtidsbrug. 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.
 • Nældefeber. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Nedsat evne til at se skarpt. 

Mestinon® kan være vanedannende. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Mestinon® utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Mestinon® ved temperaturer over 25 °C. 

Tag ikke Mestinon® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mestinon® indeholder: 

Aktivt stof: Pyridostigminbromid. 

Øvrige indholdsstoffer: Silica kolloid vandfri; stivelse, pregelatineret; povidon; majstivelse; talcum; magnesiumstearat; saccharose; risstivelse;akaciegummi spraytørret; jernoxid gul (E172); jernoxid rød (E172); paraffin; paraffinolie, tynd. 

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende

Mestinon® 60 mg er orange, runde overtrukne tabletter. 

Pakningsstørrelser

Mestinon® fås i en pakningsstørrelse á 150 overtrukne tabletter, i en tabletbeholder af glas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

Ompakket og frigivet af

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Mestinon® er et registreret varemærke, der tilhører ICN Dutch Holdings B.V. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...