Fucicort®

creme 1 + 20 mg/g

Leo

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fucicort® creme 20 mg/g + 1 mg/g

Fusidinsyre/betamethason 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucicort® creme til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort®.
 3. Sådan skal du bruge Fucicort®.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Fucicort® creme er et kombinationspræparat, som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhormon (betamethasonvalerat). Fusidinsyre virker ved at hæmme bakteriers vækst, og betamethason virker ved at hæmme betændelse og dæmpe kløe. Fucicort® creme anvendes ved behandling af hudsygdomme med infektion forårsaget af bakterier følsomme over for fusidinsyre.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Brug ikke Fucicort®:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, betamethason eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort® (angivet i afsnit 6).
 • til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder eksem eller bleeksem.

Brug ikke Fucicort® hvis du har:

 • systemisk svampe infektion
 • hudsygdomme som skyldes svamp, bakterier eller virus
 • rosacea (svær rødme, særlig i ansigtets midtpart).
 • eksem rundt om munden.
 • bumser eller på områder med bumser.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucicort®


Brug ikke Fucicort® længere end højst nødvendigt og ikke længere end lægen har sagt til dig. Bør ikke overskride 2 uger.  

Undgå at få Fucicort® i øjnene.
 

Fucicort® kan skjule mulige symptomer på infektion.
Fucicort® kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og aktivere en hvilende infektion. 

  

Børn og unge

Fucicort® skal bruges med forsigtighed hos børn. Undgå store mængder, lufttæt forbinding og længerevarende behandling, da binyrebarkhæmning kan optræde. Børn kan være mere følsomme for systemiske bivirkninger af kortikosteroider end voksne. 

  

Brug af anden medicin sammen med Fucicort®

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Du kan bruge Fucicort® sammen med anden medicin 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet: Du må kun bruge Fucicort® creme efter lægens anvisning. 


Amning: Du kan bruge Fucicort® i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen. Du må ikke smøre Fucicort® creme på brystet når du ammer. 

  

Trafik og arbejdssikkerhed

Fucicort® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Fucicort® indeholder chlorcresol og cetostearylalkohol

Indeholdet af chlorcresol kan medføre allergiske reaktioner, og cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Fucicort® creme

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket 

 

Dosering

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 2-3 gange daglig. 

 

Brugervejledning

Du må kun bruge Fucicort® på betændt hud.
 

Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen, med mindre du skal behandle hænderne. 

Fucicort® LEO Pharma A/S, creme 1 + 20 mg/g 

Hvis du har brugt for meget Fucicort®? 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucicort® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du følerdig utilpas.
Ved langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon, er din risiko for at få bivirkninger øget, se afsnit 4. Bivirkninger. 

  

Hvis du har glemt at bruge Fucicort® 

Har du glemt at påsmøre Fucicort® creme, skal du blot fortsætte behandlingen som hidtil. 

4. Bivirkninger

Fucicort® creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Ikke almindelige bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 100 personer 

 • Allergisk reaktion
 • Forværring af eksem
 • Kontakt eksem
 • Brændende fornemmelser i huden
 • Kløe (pruritus)
 • Tør hud
 • Smerte på påføringsstedet
 • Irritation påføringsstedet

Sjældne bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer 

 • Rødmen af huden (erytem)
 • Nældefeber (urticaria)
 • Udslæt
 • Hævelse på påføringsstedet
 • Blærer på påføringsstedet

Bivirkninger forårsaget af behandling med stærke kortikosteroider omfatter: 

 • Tynd hud (hudatrofi)
 • Eksem
 • Eksem rundt om munden
 • Striber på huden
 • Udvidelse af de små blodkar i huden
 • Vedvarende rødme (rosacea)
 • Rødmen af huden (erytem)
 • Affarvning af huden
 • Uønsket hårvækst (hypertrikose)
 • Kraftig sveden (hyperhidrose)
 • Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig brug.

Systemiske bivirkninger af kortikosteroider, som betamethasonvalerat, omfatter 

 • Binyrebarkhæmning især ved længere tids vedvarende behandling på huden.
 • Komplikationer ved påføring for tæt på øjet (fx forhøjet tryk inden i øjet og glaukom).

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.  

Sundhedsstyrelsens kontaktoplysninger:  

 

Axel Heides Gade 1, 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Må ikke opbevares over 30° C.  

Fucicort® creme er kun holdbar i 3 måneder efter åbning af tuben. 

Brug ikke cremen efter den udløbsdato, der står på emballagen.  

Opbevar Fucicort® creme utilgængeligt for børn. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aflever altid medicinrester på apoteket. 

  

Fucicort® indeholder:

 • Aktivt stof(fer): Fusidinsyre 20 mg/g og betamethason (som valerat) 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, hvid blød paraffin, paraffinolie, natriumdihydrogenphosphat dihydrat natriumhydroxid, α-tocopherol, chlorcresol, renset vand.

Pakningsstørrelser:

15 g og 30 g
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

LEO Pharma A/S  

Industriparken 55 

DK-2750 Ballerup 

  

Fremstiller:

LEO Laboratories Ltd.
285 Cashel Road
Dublin 12
Irland 

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2014.  


 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...