Circadin®

depottabletter 2 mg

Neurim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Circadin 2 mg depottabletter

Melatonin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Circadin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Circadin 

 3. Sådan skal du tage Circadin 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Circadin, melatonin, hører til en naturlig gruppe af hormoner, som kroppen selv danner. 

  

Circadin anvendes som monoterapi (et enkelt lægemiddel) til korttidsbehandling af primær søvnløshed (vedvarende vanskelighed ved at falde i søvn eller blive ved med at sove eller dårlig søvnkvalitet) hos patienter i alderen 55 år og derover. ”Primær” vil sige, at søvnløsheden ikke har nogen identificeret årsag, hverken medicinsk, psykisk eller miljømæssig årsag. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Circadin

Tag ikke Circadin

 • hvis du er allergisk over for melatonin eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Circadin. 

 • Hvis du lider af lever- eller nyreproblemer. Der er ikke gennemført undersøgelser af brugen af Circadin hos personer med lever- eller nyresygdomme, du bør tale med din læge, før du tager Circadin, da det ikke kan anbefales at anvende det. 

 • Hvis du har fået at vide af din læge, at du har en intolerans over for visse sukkerarter. 

 • Hvis du har fået at vide, at du lider af en autoimmun sygdom (hvor kroppen ’angribes’ af sit eget immunsystem). Der er ikke gennemført undersøgelser af brugen af Circadin hos personer med autoimmun-sygdomme, derfor skal du tale med din læge, før du tager Circadin, da det ikke kan anbefales at anvende det. 

 • Circadin kan få dig til at føle dig døsig, du skal være forsigtig, hvis døsigheden påvirker dig, da det kan nedsætte din evne til fx at køre bil. 

 • Rygning kan gøre circadin mindre effektivt, fordi indholdsstofferne i tobaksrøg kan øge leverens nedbrydning af melatonin.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn og teenagere mellem 0 og 18 år, da det ikke er testet på dem, og dets virkninger på dem ikke er kendt. 

Brug af anden medicin sammen med Circadin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Disse lægemidler omfatter: 

 • Fluvoxamin (bruges til behandling af depression og obsessiv-kompulsiv tilstand OCD), psoralener (anvendes til behandling af hudproblemer, fx psoriasis), cimetidin (brugs til behandling af maveproblemer, som fx mavesår), quinoloner og rifampicin (bruges til behandling af bakterieinfektioner), østrogener (bruges i præventionsmidler eller hormonsubstitutionsbehandling) og carbamazepin (bruges til behandling af epilepsi). 

 • Adrenerge agonister/antagonister (som fx. visse typer medicin, der bruges til at kontrollere blodtrykket ved at indsnævre blodkarrene, midler mod tilstoppet næse, blodtrykssænkende medicin), opiate agonister/antagonister (som fx ikke-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), antidepressive midler, tryptophan og alkohol. 

 • Benzodiazepiner og hypnotika uden benzodiazepin (indsovningsmedicin som fx zaleplon, zolpidem og zopliclon) 

 • Thioridazin (til behandling af skizofreni) og imipramin (til behandling af depression).

Brug af Circadin sammen med mad, drikke og alkohol

Tag Circadin efter, at du har spist. Drik ikke alkohol før, under eller efter, du har taget Circadin, da det mindsker virkningen af Circadin. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Circadin kan medføre døsighed. Hvis du er døsig, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner. Hvis du lider af vedvarende døsighed, skal du spørge din læge til råds. 

Circadin indeholder lactosemonohydrat

Circadin indeholder lactosemonohydrat. Hvis din læge har fortalt dig, at der er visse sukkertyper, du ikke kan tåle, bør du kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du tage Circadin

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den anbefalede dosis er én Circadin-tablet (2 mg) taget daglig gennem munden, efter mad, 1-2 timer inden sengetid. Du kan fortsætte med at tage denne dosis i op til tretten uger. 

  

Du skal synke tabletterne hele. Circadin-tabletter må ikke knuses eller deles i to dele. 

Hvis du har taget for meget Circadin

Hvis du er kommet til at tage for meget medicin, skal du hurtigst muligt kontakte din læge eller apoteket. 

  

Hvis du tager mere end den anbefalede daglige dosis, kan du føle dig døsig. 

Hvis du har glemt at tage Circadin

Hvis du glemmer at tage din tablet, skal du tage én, så snart du kommer i tanker om det, før du går i seng, eller vente til det er tid for næste dosis. Fortsæt derefter som før. 

  

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Circadin

Der er ingen kendte skadelige virkninger, hvis behandlingen afbrydes eller afsluttes før tiden. Brugen af Circadin menes ikke at give abstinenser efter, at behandlingen er afsluttet. 

  

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er tvivl om eller føler dig usikker på med hensyn til brugen af denne medicin. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger, skal du ophøre med at tage medicinen og omgående kontakte din læge.: 

  

Ikke almindelige: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Brystsmerter 

Sjældne: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer) 

 • Tab af bevidsthed eller besvimelse 

 • Alvorlige brystsmerter på grund af angina 

 • Følelse af hjertebanken 

 • Depression 

 • Nedsat syn 

 • Uklart syn 

 • Desorientering 

 • Vertigo (en følelse af svimmelhed, ”det hele snurrer rundt”) 

 • Tilstedeværelse af røde blodceller i urinen 

 • Nedsat antal hvide blodlegemer i blodet 

 • Nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker 

 • Psoriasis 

Hvis du oplever nogen af følgende ikke-alvorlige bivirkninger, bør du kontakte din læge og/eller sæge lægehjælp: 

  

Ikke almindelige: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

Irritabilitet, nervøsitet, rastløshed, søvnløshed, abnorme drømme, mareridt, angst, migræne, hovedpine, letargi (træthed, mangel på energi), rastløshed i forbindelse med øget aktivitet, svimmelhed, døsighed, forhøjet blodtryk, mavepine, fordøjelsesbesvær, mundsår, mundtørhed, kvalme, forandringer i sammensætningen af dit blod, som kan medføre, at huden eller det hvide i øjnene bliver farvet gul, betændelse i huden, natlige svedeture, kløe, udslæt, tør hud, smerter i arme og ben, symptomer på overgangsalder, følelse af svaghed, udskillelse af glukose i urinen, for meget protein i urinen, unormal leverfunktion og vægtforøgelse. 

  

Sjældne: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer) 

Helvedesild, et højt niveau af fedt i blodet, lave niveauer af kalcium i blodet, lave niveauer af natrium i blodet, humørændringer, aggression, rastløs uro, gråd, stresssymptomer, tidlig opvågning om morgenen, øget sexlyst, nedtrykt sindstilstand, nedsat hukommelse, opmærksomhedsforstyrrelse, drømmende sindstilstand, uro i benene, dårlig søvnkvalitet, en prikkende og stikkende fornemmelse i huden, rindende øjne, svimmelhed i stående eller siddende stilling, hedeture, halsbrand og sure opstød, maveproblemer, blister i munden, sårdannelse på tungen, mavebesvær, opkastning, unormale tarmlyde, luft fra tarmen, overdreven spytdannelse, dårlig ånde, mavebesvær, lidelse i mavesækken, betændelse i mavesækken, eksem, hududslæt, udslæt på hænderne, kløende udslæt, negleproblemer, ledsmerter, muskelkramper, nakkesmerter, nattekramper, forlænget erektionsvarighed, hvilket kan være smertefuldt, betændelse i blærehalskirtlen, træthed, smerter, tørst, voldsom vandladning, natlig vandladning, forhøjede leverenzymer, unormale blodelektrolytter og unormale laboratorieprøver. 

  

Hyppighed ikke kendt: (kan ikke fastsættes ud fra de tilgængelige data) 

Overfølsomhedsreaktion, hævelse af mund eller tunge, hævelse af huden og unormalt mælkesekret. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du får oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden ved dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Circadin indeholder:

 • Aktivt stof/aktive stoffer: melatonin. Hver depottablet indeholder 2 mg melatonin. 

 • Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): Ammoniummethacrylat copolymer (type B), Calciumhydrogenphosphatdihydrat, lactosemonohydrat, vandfri, kolloid silica, talcum og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Circadin 2 mg depottabletter fås som hvide til off-white, runde, bikonvekse tabletter. Hver æske indeholder en blisterstrip med 7, 20 eller 21 tabletter eller alternativt to blisterstrips med hver 15 tabletter (i alt 30 tabletter i æsken). 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited 

One Forbury Square 

The Forbury Reading 

Berkshire RG1 3EB Storbritannien 

e-mail: neurim@neurim.com 

Fremstiller:

Fremstillerne ansvarlige for batchfrigivelse i EEA: 

Temmler Pharma GmbH & Co. KG  

Temmlerstrasse 2 

35039 Marburg 

Tyskland 

  

Qualiti (Burnley) Limited 

Walshaw Mill 

Talbot Street  

Briercliffe 

Burnley 

Lancashire BB10 2HW  

Storbritannien 

  

Iberfar - Indústria Farmacêutica S.A. 

Rua Consiglieri Pedroso, n.o 121-123 - Queluz de Baixo  

Barcarena, 2745-557 

Portugal 

  

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien  

Takeda Belgium  

Chaussée de Gand 615 Gentsesteenweg  

B-1080 Bruxelles / Brussel / Brüssel  

Tél/Tel: +32 2 464 06 11  

Takeda-Belgium@takeda.com 

  

България  

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited  

One Forbury Square  

The Forbury  

Reading  

Berkshire RG1 3EB  

Великобританияe-mail: neurim@neurim.com  

Tel: +44 7563543352 

  

Česká republika  

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited  

One Forbury Square  

The Forbury  

Reading  

Berkshire RG1 3EB 

 Velká Británie e-mail: neurim@neurim.com  

Tel: +44 7563543352 

  

Danmark 

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10  

DK-2630 Taastrup  

Tlf: +45 46 77 11 11  

info@Takeda.dk 

  

Deutschland  

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG  

Kuhloweg 37  

D-58638 Iserlohn  

Tel: +49 (0)2371 9370  

info@medice.de 

  

Eesti  

Takeda Pharma AS  

Jaama 55b  

EE-63308 Pölva  

Tel: +372 6112 569 

  

Ελλάδα  

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  

Λεωφ. Κηφισίας 196  

152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα  

Τηλ: +30 210 6729570  

gr.info@takeda.com 

  

España  

JUSTE S.A.Q.F.  

Avda. San Pablo, 27  

28823 Coslada  

Madrid  

Tel: +34 91 7248200  

e-mail: medicocientifica@juste.net 

  

France  

BIOCODEX  

7 Avenue Gallieni  

94150 Gentilly  

Tél: +33 (0)1 41 24 30 00  

e-mail: webar@biocodex.fr 

  

Hrvatska  

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited  

One Forbury Square  

The Forbury  

Reading  

Berkshire RG1 3EB  

Velika Britanija  

e-mail: neurim@neurim.com  

Tel: +44 7563543352 

  

Ireland  

Flynn Pharma Limited  

Hertlands House  

Primett Road  

Stevenage  

Hertfordshire SG1 3EE  

United Kingdom  

Tel: +44 (0) 1438 727822  

medinfo@flynnpharma.com 

  

Ísland  

Takeda Pharma A/S  

Langebjerg 1  

DK-4000 Roskilde  

Danmörk  

Simi: +45 46 77 11 11  

info@takeda.dk 

  

Italia  

Fidia Farmaceutici S.p.A  

Via Ponte della Fabbrica 3/A  

35031 Abano Terme (PD)  

Tel: +39 049 8232355  

Fax: +39 049 810653  

e-mail: info@fidiapharma.it 

  

Κύπρος  

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited  

One Forbury Square  

The Forbury  

Reading  

Berkshire RG1 3EB  

Ηνωμένο Βασίλειο e-mail: neurim@neurim.com  

Τηλ: +44 7563543352 

  

Latvija  

Takeda Latvia SIA  

Duntes iela 6  

Rīga, LV 1013  

Tel: +371 784 0082 

  

Lietuva  

Takeda, UAB  

Gynéjų 16  

LT-01109 Vilnius  

Tel: +370 521 09 070  

lt-info@takeda.com 

  

Luxembourg/Luxemburg  

Takeda Belgium 

Chaussée de Gand 615 Gentsesteenweg  

B-1080 Bruxelles / Brüssel Belgique / Belgien  

Tél/Tel: +32 2 464 06 11  

Takeda-Belgium@takeda.com 

  

Magyarország  

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited  

One Forbury Square  

The Forbury  

Reading  

Berkshire RG1 3EB  

Nagy-Britannia e-mail: neurim@neurim.com  

Tel: +44 7563543352 

  

Malta  

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited  

One Forbury Square  

The Forbury  

Reading  

Berkshire RG1 3EB  

Ir-Renju Unit e-mail: neurim@neurim.com  

Tel: +44 7563543352 

  

Nederland  

Takeda Nederland bv  

Jupiterstraat 250  

2132 HK Hoofddorp  

Tel: +31 23 566 8777  

nl.medical.info@takeda.com 

  

Norge  

Takeda Nycomed AS  

Drammensveien 852  

N-1372 Asker  

Tlf: +47 6676 3030  

infonorge@takeda.com 

  

Österreich  

SANOVA PHARMA GesmbH  

Haidestraße 4  

1110 Wien 

 Tel.: +43 (01) 80104-0  

Fax: +43 (01) 8042904  

e-mail: sanova.pharma@sanova.at 

  

Polska  

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG  

ul. Chorągwi Pancernej 27  

02-951 Warszawa  

Tel.: + 48-(0)22 642 2673  

e-mail: office@medice.pl 

  

Portugal  

Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda.  

Rua Consiglieri Pedroso, 123  

Queluz de Baixo  

2730-056 BARCARENA  

Portugal  

e-mail: geral@itf-farma.pt  

Tel. +351 214 342 530 

  

România  

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited  

One Forbury Square  

The Forbury  

Reading  

Berkshire RG1 3EB  

Marea Britanie  

e-mail: neurim@neurim.com  

Tel: +44 7563543352 

  

Slovenija  

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited  

One Forbury Square  

The Forbury  

Reading  

Berkshire RG1 3EB  

Velika Britanija  

e-mail: neurim@neurim.com  

Tel: +44 7563543352 

  

Slovenská republika  

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited  

One Forbury Square  

The Forbury  

Reading  

Berkshire RG1 3EB  

Veľká Británia  

e-mail: neurim@neurim.com  

Tel: +44 7563543352 

  

Suomi/Finland  

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab  

PL/PB 1406  

FIN-00101 Helsinki  

Puh/Tel: +358 20 746 5000  

info@leiras.fi 

  

Sverige  

Takeda Pharma AB  

Box 3131  

169 03 Solna  

Tel: +46 8 731 28 00  

infosweden@takeda.com 

  

United Kingdom  

Flynn Pharma Limited  

Hertlands House  

Primett Road  

Stevenage  

Hertfordshire SG1 3EE  

United Kingdom  

Tel: +44 (0) 1438 727822  

medinfo@flynnpharma.com 

  

Andre informationskilder  

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...