Desloratadine "Actavis"

filmovertrukne tabletter 5 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Desloratadine Actavis 5 mg filmovertrukne tabletter

desloratadin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Desloratadine Actavis filmovertrukne tabletter til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Desloratadine Actavis 

 3. Sådan skal du bruge Desloratadine Actavis 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Hvad Desloratadine Actavis er

Desloratadine Actavis indeholder desloratadin, som er et antihistamin. 

 

Sådan virker Desloratadine Actavis

Desloratadine Actavis er et lægemiddel mod allergi, som ikke gør dig døsig. Det hjælper med at regulere din allergiske reaktion og dens symptomer. 

 

Hvornår Desloratadine Actavis skal bruges

Desloratadine Actavis lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (inflammation af næsepassager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi) hos voksne og unge i alderen12 år og derover. Symptomerne omfatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne. 

 

Desloratadine Actavis anvendes også til at lindre symptomerne i forbindelse med nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne omfatter kløe og kløende udslæt. 

 

Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper dig med at genoptage dine normale daglige aktiviteter og søvn. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Desloratadine Actavis

Brug ikke Desloratadine Actavis

 • hvis du er allergisk over for desloratadin, et af de øvrige indholdsstoffer i Desloratadine Actavis (angivet i afsnit 6) eller over for loratadin. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet , før du bruger Desloratadine Actavis: 

 • hvis du har dårlig nyrefunktion. 

Børn og unge 

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år. 

 

Brug af anden medicin sammen med Desloratadine Actavis

Der er ingen kendte interaktioner mellem Desloratadine Actavis og andre lægemidler. 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Brug af Desloratadine Actavis sammen med mad og drikke

Desloratadine Actavis kan tages med eller uden mad. 

 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Det frarådes at tage Desloratadine Actavis hvis du er gravid, eller hvis du ammer et spædbarn. 

  

Frugtbarhed 

Der er ingen information tilgængelig om virkningen på mandlig/kvindelig frugtbarhed. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosering forventes dette lægemiddelikke at påvirke din evne til at køre bil eller anvende maskiner. Selvom de fleste mennesker ikke oplever døsighed, frarådes det at beskæftige sig med aktiviteter, der kræver mental årvågenhed, for eksempel køre bil og betjene maskiner indtil din reaktion på dette lægemiddel er etableret. 

3. Sådan skal du bruge Desloratadine Actavis

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne og teenagere i alderen 12 år og derover

Den sædvanlige dosis er en tablet en gang dagligt sammen med vand, med eller uden mad. 

 

Dette lægemiddel skal tages gennem munden.  

Tabletten skal sluges hel. 

 

Med hensyn til varigheden af behandlingen, vil din læge bestemme hvilken type allergisk snue, du lider af, og vil fastsætte, hvor længe du skal tage Desloratadine Actavis. 

Hvis din allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger), vil din læge anbefale dig en behandlingsplan, som vil afhænge af vurderingen af din sygdomshistorie. 

Hvis din allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i mere end 4 uger), vil din læge måske anbefale dig en længerevarende behandling. 

 

For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og du skal derfor følge din læges instruktioner. 

 

Hvis du har taget for mange Desloratadine Actavis

Tag udelukkende Desloratadine Actavis således, som det er ordineret til dig. Ved fejlagtig overdosis forventes ingen alvorlige problemer. Men kontakt straks lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager mere Desloratadine Actavis, end du fik besked på. 

 

Hvis du har glemt at tage Desloratadine Actavis

Hvis du glemmer at tage din medicin til tiden, så tag den snarest muligt og vend så tilbage til din sædvanlige medicineringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du holder op med at tage Desloratadine Actavis

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Under markedsføring af desloratadin er tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, kløe, kløende udslæt og hævelse) blevet rapporteret meget sjældent. Stop med at tage medicinen og søg straks akut lægehjælp, hvis du får nogle af disse alvorlige bivirkninger.  

 

I kliniske undersøgelser med voksne var bivirkningerne nogenlunde de samme som ved en placebotablet. Træthed, mundtørhed og hovedpine blev imidlertid rapporteret hyppigere end ved en placebotablet. Hovedpine var den mest almindelige rapporterede bivirkning hos unge.  

 

I kliniske undersøgelser med desloratadin er følgende bivirkninger blevet rapporteret som:  

  

Almindelige: følgende kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer  

 • træthed
 • mundtørhed
 • hovedpine

Efter markedsføring af desloratadin er følgende bivirkninger blevet rapporteret:  

 

Meget sjældne: følgende kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer 

 • alvorlige allergiske reaktioner
 • udslæt
 • hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme
 • hurtig hjerterytme (puls)
 • mavesmerter
 • opkastning
 • mavebesvær
 • kvalme
 • svimmelhed
 • døsighed
 • diarré
 • muskelsmerter
 • hallucinationer
 • søvnbesvær
 • rastløshed med øget kropsbevægelse
 • leverbetændelse
 • krampeanfald

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data  

 • øget hudfølsomhed over for sollys, selv i overskyet vejr, og over for ultraviolet (UV) lys, f.eks. UV-lys i et solarium

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk.. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemiddlet efter den udløbsdato, der står på æsken, flaskeetiket og blister efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Blister: 

Denne medicin kræver ingen særlige opbevaringsforhold. 

 

Flasker: 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.  

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod lys. 

 

Fortæl dit apotek det, hvis du bemærker ændringer i tabletternes udseende. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desloratadine Actavis indeholder:

 • Aktivt stof: desloratadin. Hver filmovertrukken tablet (tablet) indeholder 5 mg desloratadin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, prægelantiseret stivelse, mannitol, talkum, magnesiumstearat. Tabletovertræk: Hypromellose 6cP, titandioxid (E171), macrogol 6000, indigocarmin aluminium lak (E132). 

Udseende og pakningsstørrelse

Blå, runde med en diameter på 6 mm, bikonvekse, filmovertrukne tabletter mærket med ”LT” på den ene side. 

 

Desloratadine Actavis 5 mg filmovertrukne tabletter pakkes i:  

Blisterpakninger: 7, 10, 14, 20, 21, 30, 50, 90 eller 100 tabletter. 

 

Plastflasker med et tørremiddel og lukket med en plastikhætte: 30 og 100 tabletter  

Tørremidlet må ikke sluges. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78  

220 Hafnarfjördur  

Island  

 

Fremstiller

Actavis Ltd.  

BLB 016 Bulebel Industrial Estate  

Zejtun ZTN 3000  

Malta  

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien  

ALL-in-1 bvba  

Tél/Tel: +32 3 451 26 88 

 

България  

Актавис ЕАД  

Teл.: +359 2 9321 680 

 

Česká republika  

Actavis CZ a.s.  

Tel: +420 251 113 002 

 

Danmark  

Actavis A/S 

Tlf: +45 72 22 30 00 

 

Deutschland  

Actavis Deutschland GmbH & Co. KG  

Telefon: +49 (0)89 558909 0 

 

Eesti  

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal  

Tel: +372 6100 565 

 

Ελλάδα 

Specifar ABEE  

Τηλ: +30 210 5401500 

 

España  

Actavis Spain, S.A.  

Tfno.: +34 91 630 86 45 

 

France  

Actavis France  

Tél: +33 4 72 72 60 72 

 

Hrvatska  

Agmar d.o.o.  

Tel: +385(1)6610-333 

 

Ireland  

Actavis Ireland Limited  

Tel: +353 (0)21 4619040 

 

Ísland  

Actavis Group PTC ehf.  

Sími: +354 550 3300 

 

Italia  

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.  

Tel: +39 0296392601 

 

Κύπρος  

A. Potamitis Medicare Ltd  

Τηλ: +357 22583333 

 

Latvija  

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle  

Tel.: +371 67304300 

 

Lietuva  

UAB “Actavis Baltics”  

Tel: +370 5 260 9615 

 

Luxembourg/Luxemburg  

ALL-in-1 bvba Belgique/Belgien  

Tél/Tel: +32 3 451 26 88 

 

Magyarország  

Actavis Hungary Kft.  

Tel.: +36 1 501 7001 

 

Malta  

Actavis Ltd.  

Tel: +35621693533 

 

Nederland  

Actavis B.V.  

Tel: +31 35 54 299 33 

 

Norge  

Actavis Norway AS  

Tlf: +47 815 22 099 

 

Österreich  

Actavis GmbH  

Tel: +43 (0)662 435 235 00 

 

Polska  

Actavis Export Int. Ltd., Malta.  

Kontakt w Polsce:  

Tel.: (+48 22) 512 29 00 

 

Portugal  

Aurovitas, Unipessoal, Lda  

Tel: +351 214 185 104 

 

România  

Actavis SRL  

Tel: +40 21 318 17 77 

 

Slovenija  

Apta Medica Internacional d.o.o.  

Tel: +386 51 615 015 

 

Slovenská republika  

Actavis s.r.o.  

Tel: +421 2 3255 3800 

 

Suomi/Finland  

Actavis Oy  

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233 

 

Sverige  

Actavis AB  

Tel: +46 8 13 63 70 

 

United Kingdom  

Actavis UK Limited  

Tel: +44 1271 385257 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2015  

 

De kan finde yderligere information om Desloratadine Actavis på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/ 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...