Kaliumklorid "Orifarm"

depottabletter 750 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

 

Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter

 

kaliumchlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid Orifarm 

 3. Sådan skal du tage Kaliumklorid Orifarm 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Kalium er en vigtig del af kroppens celler og er vigtig for muskel- og nervefunktion og kroppens syre-base balance. Kaliummangel kan forekomme ved visse sygdomme og under behandling med vanddrivende medicin. Du kan bruge Kaliumklorid Orifarm til at forebygge eller behandle mangel på kalium i blodet. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid Orifarm

Tag ikke Kaliumklorid Orifarm hvis:

 • du er allergisk over for kaliumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kaliumklorid Orifarm (angivet i punkt 6). 

 • du har nedsat nyrefunktion. 

 • du har alvorlige ændringer i kroppens vand- eller saltniveau. 

 • du har en forsnævring i spiserøret, maven og/eller tarmen. 

 • du lider af Addisons sygdom (binyresvigt) og ikke bliver behandlet for den.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Kaliumklorid Orifarm hvis: 

 • du har en hjerte- eller nyresygdom. Kaliummængden i blodet skal overvåges. 

 • du tager vanddrivende medicin, der virker kaliumbesparende. 

 • du tager medicin mod for højt blodtryk (ACE-hæmmere). 

 • du tager ciclosporin (nedsætter immunsystemets aktivitet ved transplantationer). 

 • passagen gennem mavetarmkanalen er forsinket (se afsnit 4).

Hvis du får kraftig kvalme, opkastninger eller mavesmerter, skal du stoppe med at tage Kaliumklorid Orifarm.
 

Brug af anden medicin sammen med Kaliumklorid Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du har større risiko for høje kaliumniveauer i blodet, hvis du samtidigt med Kaliumklorid Orifarm tager: 

 • medicin mod for højt blodtryk (ACE-hæmmere). 

 • vanddrivende medicin, der virker kaliumbesparende. 

 • medicin som bruges efter en transplantation (tacrolimus, ciclosporin). 

Brug af Kaliumklorid Orifarm sammen med mad og drikke

Kaliumklorid Orifarm skal synkes hele med et glas vand. 

Du kan tage Kaliumklorid Orifarm sammen med mad. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Du kan tage Kaliumklorid Orifarm under graviditet og amning. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaliumklorid Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kaliumklorid Orifarm

Tag altid Kaliumklorid Orifarm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

  

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Du må ikke ligge ned, men skal stå eller sidde op.  

  

Den anbefalede dosis er:

Voksne: 

Forebyggende: 1-2 tabletter 2-3 gange dagligt.  

Behandling: Individuelt – følg altid lægens anvisning. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

  

Kaliumklorid Orifarm indeholder en kerne, der kommer ud sammen med afføringen. 

  

Brug til børn og unge 

Du må kun give Kaliumklorid Orifarm til børn efter lægens anvisning. 

  

Hvis du har taget for mange Kaliumklorid Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kaliumklorid Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Tag bøtten med. 

  

Hvis du tager for mange Kaliumklorid Orifarm, vil indholdet af kalium i blodet blive for højt. Dette kan give slaphed, sovende fornemmelse i hænder eller fødder, muskelsvaghed eller forvirring. 

Det kan også påvirke hjertet, og medføre hjertebanken, svimmelhed, træthed og bevidstløshed. 

  

Hvis du har glemt at tage Kaliumklorid Orifarm

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Det kan i sjældne tilfælde forekomme at tabletterne sidder fast i spiserøret og/eller tyndtarmen og forårsager skade på slimhinden og forsnævringer. Dette kan især ske hvis tabletten ikke tages med nok vand eller hvis du er sengeliggende eller gravid og passagen gennem mavetarmkanalen er forsinket. Kontakt straks læge eller skadestue. 

  

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter  

Forhøjet indhold af kalium i blodet. 

  

Sjældne-meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter  

Kvalme, opkastning, luft i maven, mavesmerter, mavekramper, forstoppelse, diarré, klø med eller uden udslæt og nældefeber. 

 

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter 

Alvorlig påvirkning af blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder og infektioner. 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kaliumklorid Orifarm utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke Kaliumklorid Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kaliumklorid Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: kaliumchlorid 

 • Øvrige indholdsstoffer: stearylalkohol, ethylcellulose, glycerol 85%, magnesiumstearat, talcum, hypromellose, titandioxid, saccharinnatrium. 

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, oval, bikonveks depottablet. 

 

HDPE beholder med PP skruelåg: 100, 250 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15  

5260 Odense S 

Danmark info@orifarm.com 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island: Kaliumklorid Orifarm 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...