Acular®

øjendråber, opløsning 5 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acular® 5 mg/ml, øjendråber, opløsning

Ketorolactrometamol 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Acular® 

 3. Sådan skal du bruge Acular® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Acular® er et middel, der tilhører lægemiddelgrup- pen NSAID. Det dæmper smerter, hævelse, rødme og irritation (inflammation). 

  

Du kan bruge Acular® til 

 • behandling af allergisk øjenbetændelse. 

 • forebyggelse og behandling af betændelse i øjet efter øjenoperation. 

 • behandling af kronisk blod/væskeansamling (ødem) i bagerste del af øjet. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Acular®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Brug ikke Acular® 

 • hvis du er allergisk over for ketorolactrometamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Acular® (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tidligere har fået overfølsomhedsreaktioner som astmaanfald, nældefeber eller akut snue efter at have taget medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller andre lignende stoffer (NSAID).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Acular®, hvis du 

 • har mistanke om betændelse i øjet. Acular® kan sløre symptomerne på infektion.
 • har tendens til blødning fra hud eller slimhinder eller du får medicin som forlænger blødningstiden.
 • bruger andre øjendråber mod betændelse i øjet (med binyrebarkhormoner eller andre NSAIDstoffer).
 • har fået en kompliceret øjenoperation eller gentagne øjenoperationer.
 • har sygdom i øjets hornhinde.
 • har tørre øjne.
 • har diabetes eller leddegigt (reumatoid artrit).

 

Kontakt straks lægen 

 • hvis du får uklart syn og evt. smerter i øjet.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Acular® indeholder benzalkoniumchlorid ( Se afsnittet “Acular® indeholder benzalkoniumchlorid”).
 • du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har betændelse i øjet (Se afsnittet ”Acular® indeholder benzalkoniumchlorid”).
 • For at undgå forurening bør dråbespidsen ikke komme i kontakt med øjet eller øjenomgivelserne.

 

Uønskede effekter kan begrænses ved at bruge den lavest mulige dosis i den kortest mulige periode for at kontrollere symptomerne. 

  

Brug af anden medicin sammen med Acular®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Tal med din læge, hvis du er i behandling med anden medicin til udvortes brug, f.eks. øjendråber, creme eller salve, som indeholder binyrebarkhormon. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Acular® efter aftale med lægen. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du bruger Acular®. Tal med lægen. 

  

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke bruge Acular®, da Acular® går over i modermælken. Tal med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acular® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Acular® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

  

Acular® indeholder benzalkoniumchlorid

Acular® indeholder benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser.  

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger øjendråberne, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

3. Sådan skal du bruge Acular®

Brug altid Acular® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Allergisk øjenbetændelse: 

1 dråbe 4 gange dagligt i op til 6 uger. 

  

Forebyggelse og behandling af øjenbetændelse efter øjenoperation: 

1 dråbe 3 gange dagligt i 3-4 uger, første gang 24 timer før operation. 

  

Kronisk blod/væskeansamling (ødem) i øjet: 

1 dråbe 4 gange dagligt i 2-3 måneder. 

  

Brugsanvisning

 1. Læg hovedet tilbage og se op i loftet. 

 2. Træk forsigtigt det nederste øjenlåg ned på det berørte øje, så der dannes en lille lomme. 

 3. Tryk på flasken for at udløse en dråbe i øjet. 

 4. Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 30 sek. 

For at undgå forurening bør dråbespidsen ikke berøres. Skru hætten på efter brug. Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Acular® og det andet præparat. 

  

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Brug til børn og unge 

Børn og unge under 18 år må normalt ikke bruge Acular® 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 

  

Hvis du har brugt for mange Acular®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Acular®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Acular®

En overdosis kan skylles ud af øjnene med lunkent vand. 

Hvis du ved et uheld indtager Acular® skal du drikke rigelig med væske og kontakte lægen. 

  

Hvis du har glemt at bruge Acular®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Acular®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Smerter og uklart syn pga. skader på hornhinden. Det kan i nogle tilfælde udvikle sig til et hul på hornhinden. Kontakt straks læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Øjenirritation med brænden/svien. 

 • Øjensmerter med stikkende smerte. 

  

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Overfølsomhed med allergisk reaktion i øjnene. 

 • Smerter i øjet pga. overfladisk punktformig betændelse i hornhinden. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Øjenkløe, røde øjne pga. øget blodtilførsel. 

 • Væskeansamling (ødem) i øjet og/eller øjenlåg. 

 • Infektion eller inflammation i øjet. Tal med lægen. 

 • Hovedpine 

 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd, betændelse i øjets regnbuehinde, uskarpt og/ eller nedsat syn, blødning eller cystelignende knude i øjets nethinde, øjenskade, øget tryk i øjnene. 

 • Keratinudfældning fra huden. 

  

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Sår på hornhinden eller infiltrater i hornhinden. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Tørhed i øjnene. 

 • Kraftigt tåreflåd. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Forværring af astma. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Acular® utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Acular® ved temperaturer over 25 °C.  

Acular® skal kasseres 4 uger efter åbning. 

Brug ikke Acular® efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acular® indeholder: 

Aktivt stof: Ketorolactrometamol. 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid; dinatriumedetatdihydrat; benzalkoniumchloridopløsning; octoxinol 40; natriumhydroxid eller saltsyre (til justering af pH); vand, renset. 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Acular® øjendråber er en klar farveløs til lysegul vandig opløsning i en plastflaske med dråbeanordning. 

  

Pakningsstørrelser 

Acular® fås i en pakningsstørrelse á 5 ml. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

  

Ompakket og frigivet af

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

  

Acular® er et registreret varemærke, der tilhører Allergan, Inc., a corporation of the State of Delaware. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...