Adalat LA

depottabletter 20 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ADALAT® LA

20 mg depottabletter

Nifedipin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Adalat® LA til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat® LA.
 3. Sådan skal du tage Adalat® LA.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Adalat® LA er en calciumantagonist.
 • Adalat® LA virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet ud i kredsløbet, og hjertets arbejde lettes.

Du kan tage Adalat® LA til behandling af 

 • Kramper i hjertet (angina pectoris).
 • Forhøjet blodtryk.
 • Kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer (Raynauds syndrom).

 

Lægen kan have givet dig Adalat® LA for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage ADALAT® LA

Tag ikke Adalat® LA

 • hvis du er overfølsom over for nifedipin, eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet og nedsat blodtryk).
 • hvis du har for lavt blodtryk.
 • hvis du har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris).
 • hvis du for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).
 • hvis du bruger rifampicin (antibiotikum).
 • hvis du er før 20. uge i din graviditet, og hvis du ammer.
 • hvis du har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).

Vær ekstra forsigtig med at tage Adalat® LA

 • hvis du har lavt blodtryk.
 • hvis du har dårligt hjerte.
 • hvis du har en forsnævring af aorta hjerteklappen (aortastenose).
 • hvis du har dårlig lever.
 • hvis du er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du har forhøjet blodtryk og nedsat blodmængde.
 • hvis du er gravid.
 • hvis du tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller tarm.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Adalat® LA. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 

I forbindelse med røntgen undersøgelser med barium kontrast, kan Adalat® LA give falsk positiv reaktion.
 

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”. 

  

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Anden medicin mod forhøjet blodtryk og for hjertet (f.eks. betablokkere, vanddrivende medicin, ACE-hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme, bremser omdannelsen af stoffet angiotensin ikroppen, så blodtrykket sænkes), andre calciumantagonister (medicin, der hindrer cellernes optagelse af calcium), digoxin, chinidin).
 • Medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin, carbamazepin, valproat, phenobarbital).
 • Medicin mod for meget mavesyre eller mavesår (cimetidin).
 • Medicin mod infektion (f.eks. rifampicin, erythromycin, quinupristin, dalfopristin).
 • Medicin mod svamp (f.eks. ketokonazol).
 • Medicin mod depression (fluoxetin, nefazodon)
 • Medicin mod HIV (f.eks. ritonavir).
 • Medicin til brug efter transplantation (tacrolimus).
 • Medicin for at fremme tarmens bevægelse (cisaprid).

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Adalat® LA, og/ eller Adalat® LA kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

  

Brug af Adalat® LA sammen med mad og drikke

Du kan tage Adalat® LA sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med grapefrugtjuice. 

  

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Graviditet: 

 • Du må ikke tage Adalat® LA de første 20 uger af graviditeten. Tal med lægen.
 • Du må kun tage Adalat® LA i de sidste 20 uger før forventet fødsel efter aftale med lægen.
 • Hvis du tager Adalat® LA, er det vigtigt, at dit blodtryk bliver checket under behandlingen.
 • Adalat® LA kan påvirke sædfunktionen hos mænd. Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig befrugtning, kan brugen af Adalat® LA hos manden være en mulig årsag.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat® LA, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adalat® LA kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Bivirkningerne kan forstærkes, hvis du samtidig drikker alkohol. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Adalat® LA

Adalat depottabletterne indeholder natrium i form af natriumchlorid. En tablet på 20 mg indeholder 21 mg natriumchlorid. Det bør tages i betragtning, hvis du er på saltfattig diæt. 

3. Sådan skal du tage Adalat® LA


Depottabletterne skal synkes hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Du må ikke tygge eller dele depottabletten. Tag ikke depottabletten med grapefrugt-juice.
Depottabletterne består af en skal, der indeholder lægemidlet. den tomme skal bliver ikke optaget af kroppen, og du kan derfor observere skallen i afføringen.
 

Tag depottabletten ud af blisterpakninger umiddelbart før brug, da depottabletterne ikke tåler luftfugtighed i længere tid. 

  

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

20-120 mg dagligt. 

  

Børn og unge: 

Børn under 18 år må normalt ikke få Adalat® LA. 

  

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Adalat® LA, depottabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depottabletter til alle de anførte doseringer.
 

Tag altid Adalat® LA nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Hvis du har taget for mange Adalat® LA

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Adalat® LA, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer: 

Blodtryksfald, forstyrrelser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls), unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet. Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet (metabolisk acidose), iltmangel i kroppens væv, påvirkning af hjertet , vand i lungerne, nedsat bevidsthedsniveau grænsende til koma. 

  

Hvis du har glemt at tage Adalat® LA

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Adalat® LA

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Adalat® LA kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot. Kontakt lægen.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Varmefølelse eller rødmen pga. udvidelse af blodkarrene.
 • Utilpashed.

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Allergisk reaktion.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Angstsreaktioner, søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed, migræne, skælven og rysten.
 • Synsforstyrrelser.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Næseblod, tilstoppet næse.
 • Mavesmerter, kvalme, sure opstød / halsbrand, luftafgang fra tarmen.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Adalat® LA i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Forbigående øgning i leverenzymer.
 • Rødme.
 • Muskelkramper, hævede led.
 • Forøget urinmængde, smerter og svien ved vandladningen. 
 • Impotens.
 • Uspecifikke smerter, kulderystelser.

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hududslæt, nældefeber, kløe.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Overvækst af tandkød.

  

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Tal med lægen.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse (somnolens). Kontakt lægen.
 • Øjensmerter.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Tal med lægen. 
 • Klump i maven (klumper af den ikke-nedbrydelige tabletskal).
 • Synkebesvær.
 • Mavesår.
 • Opkastning.
 • Svækket funktion af lukkemusklen mellem spiserør og mavesæk (gastroøsofageal sfinkterinsufficiens).
 • Allergisk overfølsomhed i huden over for lys.
 • Betændelsesagtigt rødligt udslæt i huden (purpura).
 • Smerter i leddene, muskelsmerter.

  

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

 • Opbevar Adalat® LA utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Adalat® LA ved almindelig temperatur.
 • Tag ikke Adalat® LA efter den udløbsdato, der står på pakningen.
  Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Adalat® LA, 20 mg, depottabletter indeholder:

Nifedipin 20 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Magnesiumstearat, natriumchlorid 21 mg, celluloseacetat, hypromellose, jernoxid (E 172), polyethylenoxid, macrogol, hydroxypropylcellulose, propylenglycol, shellac og titandioxid (E171) 

  

Pakningsstørrelser:

Adalat® LA fås i:
Adalat® LA 20 i pakninger med 28 og 98 depottabletter.
 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

  

I Danmark markedsføres Adalat® LA også som Adalat® Oros. 

  

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

  

Adalat® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Aktiengesellschaft. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...