Acikure®

filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acikure, 150 mg og 300 mg, filmovertrukne tabletter

ranitidin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acikure 

 3. Sådan skal du tage Acikure 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

Acikure tilhører en gruppe af lægemidler som mindsker produktionen af mavesyre. 

  

Medicinen anvendes ved:

Voksne: 

Acikure anvendes ved: 

 • Mavesår. 

 • Sår på tolvfingertarmen. 

 • Mavesår, der skyldes bakterien Helicobacter pylori, sammen med antibiotika. 

 • Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand. 

 • Betændelse i spiserørets nederste del, som skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret. 

 • Kronisk dannelse af store mængder mavesyre (Zollinger-Ellisons syndrom). 

 

Acikure anvendes også på hospitaler ved: 

 • Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse. 

 • Forebyggelse af mavesår ved svære kvæstelser, forbrændinger og infektioner. 

 

Børn (fra 3-18 år):  

Acikure anvendes ved: 

 • Mavesår 

 • Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acikure.

Tag ikke Acikure

 • hvis du er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Acikure (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Acikure, hvis du: 

 • er over 50 år og/eller har nedsat nyre- eller leverfunktion. 

 • har mavesår. 

 • har stofskiftesygdommen porfyri. 

 • har en kronisk lungesygdom 

 • har sukkersyge (Diabetes) 

 • eller har nedsat immunforsvar 

 

Gå jævnligt til kontrol hos lægen, hvis du tager medicin, der kaldes NSAID (gigtmedicin/smertestillende). 

  

Brug af anden medicin sammen med Acikure

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, fordi det kan være nødvendigt at ændre dosis: 

 • hvis du får blodfortyndende medicin som warfarin. 

 • hvis du får medicin mod 

  • hjertesygdomme (procainamid og N-acetylprocainamid) 

  • diabetes (glipizid) 

  • søvnløshed (triazolam, midazolam) 

  • svamp (ketoconazol) 

  • HIV-infektion (atazanavir, delaviridin) 

  • lungecancer (gefitnib) 

Optagelsen af Acikure nedsættes, hvis du samtidig indtager andre midler mod mavesyre og mavesår (syreneutraliserende midler eller høje doser sukralfat). Acikure bør tages cirka 2 timer før disse.
 

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Acikure, og/eller Acikure kan påvirke virkningen af andre lægemidler, Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må kun tage Acikure efter lægens anvisning.
 

Amning 

Acikure bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du ikke tage Acikure. Spørg lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acikure kan hos enkelte give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, forvirring samt hallucinationer, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Acikure.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet. 

  

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

  

Den anbefalede dosis er: 

  

Voksne og børn og unge fra 12 år: 

Mavesår og sår på tolvfingertarmen: 

150 mg 2 gange daglig eller 300 mg ved sengetid i 4-8 uger. Ved sår på tolvfingertarmen kan dosis øges til 300 mg 2 gange daglig i 4 uger. 

  

Forebyggende behandling ved mavesår og sår på tolvfingertarmen: 

150-300 mg ved sengetid. 

  

Sår på tolvfingertarmen og mavesår forårsaget af Helicobacter pylori og som samtidig behandles med antibiotika: 

300 mg ved sengetid eller 150 mg 2 gange daglig sammen med antibiotika. Du bør fortsætte med Acikure 2 uger, efter behandlingen med antibiotika er ophørt. 

  

Mod betændelse i den nederste del af spiserøret: 

150 mg 2 gange daglig. Dosis kan øges til 150 mg 4 gange daglig i op til 12 uger. 

  

Forebyggende behandling ved betændelsestilstand i nederste del af spiserøret og/eller halsbrand (for meget mavesyre): 

150 mg 2 gange daglig. 

  

Mod lungebetændelse i forbindelse med operation: 

150 mg aftenen før operation og 150 mg 2 timer før operation. 

  

Zollinger-Ellison’s syndrom: 

150 mg 3 gange daglig. Dosis kan eventuelt øges til i alt 6 g daglig (20 tabletter à 300 mg) 

  

Mavesår opstået ved svære kvæstelser, forbrændinger og infektioner: 

150 mg 2 gange daglig i stedet for injektion, når du kan begynde at spise igen. 

  

Børn over 30 kg fra 3-11 år 

Du må kun bruge Acikure til børn under 12 år efter aftale med en læge. Dosis afhænger af barnets vægt. 

  

Den anbefalede dosis er: 

Mavesår og sår på tolvfingertarmen: 

2 mg/kg 2 gange daglig i 4-8 uger. Kan eventuelt øges til 4 mg/kg 2 gange daglig, max. 300 mg daglig. 

  

Mod halsbrand (for meget mavesyre): 

2,5 mg/kg 2 gange daglig i 2 uger. Kan eventuelt øges til 5 mg/kg 2 gange daglig, max. 600 mg daglig. 

  

Patienter over 50 år: 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

  

Hvis du har taget for meget Acikure

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Acikure, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  

Hvis du har glemt at tage Acikure

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal have den næste dosis, så spring den glemte over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Overfølsomhedsreaktioner:

I sjældne eller meget sjældne tilfælde (hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) kan der opstå en alvorlig overfølsomhedsreaktion efter indtagelse af Acikure. 

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer skal du straks kontakte lægen eller ringe 112: 

Pludseligt hududslæt og feber, vejrtrækningsbesvær, besvimelse, hævelse af ansigt, læber og tunge. 

  

Andre bivirkninger er angivet herunder: 

  

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Mavesmerter, forstoppelse og kvalme

  

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktioner med udslæt og hævelser, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk, brystsmerter, feber 

 • Påvirkning af leverens funktion (forbigående).

  

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, bleghed, infektioner, blødninger fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet 

 • Forvirring, depression, hallucinationer 

 • Hovedpine, der kan blive kraftig, svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser 

 • Nedsat evne til at se skarpt 

 • Meget langsom puls, tendens til besvimelse 

 • Hurtig puls (mere end 100 slag pr. minut) 

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen, diarré 

 • Leverbetændelse med eller uden gulsot 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, hårtab 

 • Muskelsmerter, ledsmerter 

 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue 

 • Udvikling af bryster hos mænd, mælkesekretion, midlertidig impotens 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • åndenød 

 

Acikure kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. øget creatinin niveau som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Acikure utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 30 °C. 

  

Brug ikke Acikure efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acikure indeholder:

 • Aktivt stof: Ranitidinhydrochlorid svarende til ranitidin 150 mg eller 300 mg. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, hypromellose, polydextrose, titandioxid (E171), vanillin, rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172) og carnaubavoks. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Acikure 150 mg: Hvid til off-white rund, hvælvet tablet med delekærv på den ene side og mærket ”RAN” over ”150” på den anden side. 

Acikure 300 mg: Hvid til off-white kapselformet, hvælvet tablet med delekærv på den ene side og mærket ”RAN 300” på den anden side. 

  

Pakningsstørrelser: 

5, 10, 20, 30, 60, 90, 100 og 500 tabletter i blisterpakning. 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S 

Danmark 

Mail: info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...