Exelon®

hårde kapsler 1,5 mg

Novartis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Exelon 1,5 mg hårde kapsler

Exelon 3,0 mg hårde kapsler

Exelon 4,5 mg hårde kapsler

Exelon 6,0 mg hårde kapsler

rivastigmin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Exelon 

 3. Sådan skal du tage Exelon 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Exelon er rivastigmin.  

 

Rivastigmin tilhører en medicingruppe, der kaldes kolinesterasehæmmere. Hos patienter med Alzheimers demens eller demens som følge af Parkinsons sygdom, dør visse nerveceller i hjernen, hvilket resulterer i lave niveauer af neurotransmitteren acetylcholin (et stof, som bruges af nervecellerne til at kommunikere med hinanden). Rivastigmin virker ved at blokere de enzymer, der nedbryder acetylcholin: acetylcholinesterase og butyrylcholinesterase. Ved at blokere disse enzymer kan Exelon medvirke til, at acetylcholin-indholdet øges i hjernen, hvilket hjælper med at reducere symptomerne på Alzheimers sygdom og demens forbundet med Parkinsons sygdom. 

 

Exelon anvendes til behandling af voksne patienter med mild til moderat svær Alzheimers demens, en fremadskridende hjernesygdom, der gradvis påvirker hukommelse, åndsevner og adfærd. Kapsler og oral opløsning kan også anvendes til behandling af demens hos voksne patienter med Parkinsons sygdom. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Exelon

Tag ikke Exelon

 • hvis du er allergisk over for rivastigmin (det aktive stof i Exelon) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Exelon (angivet i punkt 6). 

 • hvis du får en hudreaktion, som spreder sig uden for selve plasteret, hvis der er en kraftigere lokal reaktion (som fx blærer, tiltagende hudirritation, hævelse), og hvis det ikke bliver bedre inden for 48 timer efter, at plasteret er fjernet. 

Hvis dette gælder for dig, skal du fortælle det til din læge og ikke tage Exelon.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Exelon:
 

 • hvis du har eller har haft uregelmæssig hjerterytme (puls). 

 • hvis du har eller har haft mavesår. 

 • hvis du har eller har haft vandladningsbesvær. 

 • hvis du har eller har haft krampeanfald. 

 • hvis du har eller har haft astma eller en svær luftvejssygdom. 

 • hvis du har eller har haft nedsat nyrefunktion. 

 • hvis du har eller har haft nedsat leverfunktion. 

 • hvis du ryster meget. 

 • hvis din kropsvægt er lav. 

 • hvis du har gener fra mave-tarmkanalen, såsom kvalme, opkastning og diarré. Du kan blive dehydreret (få væskemangel), hvis du kaster op eller har diarré i længere tid. 

Hvis en eller flere af disse symptomer gælder for dig, kan det være nødvendigt, at din læge følger dig tæt, så længe du tager denne medicin.
Hvis du ikke har taget Exelon i mere end tre dage, må du ikke tage den næste dosis, før du har talt med din læge. 

  

Børn og unge 

Der er ingen relevante indikationer for brug af Exelon til behandling af Alzheimers sygdom hos børn og teenagere. 

Brug af anden medicin sammen med Exelon 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Du må ikke tage Exelon samtidig med andre lægemidler, der har en virkning, der ligner Exelons. Exelon kan påvirke antikolinerg medicin (medicin, der bruges mod mavekramper og Parkinsons sygdom eller til at forebygge transportsyge).  


Exelon bør ikke gives sammen med metoclopramid (et lægemiddel som bruges til at lindre eller forebygge kvalme og opkastning). Samtidig brug af de to lægemidler kan give problemer såsom stive lemmer og rysten på hænderne. 


Hvis du skal opereres, mens du er i behandling med Exelon, skal du fortælle det til din læge, inden du får nogen form for bedøvende medicin, da Exelon kan forstærke effekten af muskelafslappende midler under bedøvelse. 


Vær forsigtig, hvis du tager Exlon sammen med betablokkere (lægemidler som atenolol, som bruges til behandling af hypertension, hjertekrampe (angina pectoris) og andre hjertesygdomme). Brug af de to lægemidler sammen kan give problemer som langsommere hjerteslag (bradykardi), hvilket kan føre til besvimelse eller bevidstløshed. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.
Hvis du er gravid, skal fordelene ved at bruge Exelon vurderes i forhold til mulige bivirkninger på fosteret. Exelon må ikke tages under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt.
Du må ikke amme, mens du er i behandling med Exelon. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din læge vil fortælle dig, om du kan køre bil eller betjene maskiner i forbindelse med din sygdom. Exelon kan give svimmelhed og døsighed, specielt i starten af behandlingen, eller når dosis øges. Hvis du føler dig svimmel eller træt, skal du lade være med at køre bil, betjene maskiner eller gøre andet, som kræver opmærksomhed. 

3. Sådan skal du tage Exelon

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet. 

Start af behandling

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis Exelon du skal tage. 

 • Behandlingen starter normalt med en lav dosis. 

 • Din læge vil gradvist øge din dosis afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen. 

 • Den højeste dosis, som bør tages, er 6 mg to gange daglig. 

Din læge vil løbende vurdere, om medicinen har den ønskede effekt. Din læge vil også holde øje med din vægt, så længe du tager denne medicin.  

Hvis du ikke har taget Exelon i mere end tre dage, skal du tale med din læge, før du tager den næste dosis. 

Brug af denne medicin

 • Fortæl dine nærmeste, at du er i behandling med Exelon. 

 • Du skal tage medicinen hver dag for at få gavn af den. 

 • Tag Exelon to gange om dagen (morgen og aften) sammen med mad. 

 • Synk kapslerne hele sammen med væske. 

 • Kapslerne må hverken åbnes eller knuses. 

Hvis du har taget for meget Exelon

Hvis du ved en fejltagelse er kommet til at tage mere Exelon, end du har fået besked på, skal du sige det til din læge. Du kan have brug for lægehjælp. Nogle personer, som er kommet til at tage for meget Exelon, har oplevet kvalme, opkastning, diarré, forhøjet blodtryk og hallucinationer. Langsom hjerterytme og besvimelsesanfald kan ligeledes forekomme. 

Hvis du har glemt at tage Exelon

Hvis du finder ud af, at du har glemt at tage en dosis Exelon, skal du blot vente og tage næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du kan oftere få bivirkninger, når du starter med medicinen eller går op til en højere dosis. I de fleste tilfælde vil bivirkningerne gradvist forsvinde, når kroppen vænner sig til medicinen. 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Svimmelhed 

 • Appetitløshed 

 • Maveproblemer, såsom kvalme eller opkastning, diarré 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Angst 

 • Svedtendens 

 • Hovedpine 

 • Halsbrand 

 • Vægttab 

 • Mavesmerter 

 • Følelse af uro 

 • Træthed- eller svaghedsfornemmelse 

 • Generel utilpashed 

 • Rysten eller følelse af forvirring 

 • Nedsat appetit 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Depression 

 • Søvnbesvær 

 • Besvimelsesanfald eller fald ved et uheld 

 • Ændringer i leverfunktionen 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000
 • Brystsmerter 

 • Udslæt, kløe 

 • Krampeanfald 

 • Mavesår eller sår på tarmen 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Forhøjet blodtryk 

 • Urinvejsinfektion 

 • Ser ting, der ikke er der i virkeligheden (hallucinationer) 

 • Hurtig eller langsom hjerterytme (puls) 

 • Blødning i tarmen – blod i afføringen eller ved opkastning 

 • Betændelse i bugspytkirtlen – symptomerne omfatter alvorlige smerter øverst i maven, ofte med kvalme eller opkastning 

 • Symptomer på Parkinsons sygdom bliver værre, eller der optræder parkinsonlignende symptomer – såsom muskelstivhed ogbevægelsesbesvær 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data) 

 • Voldsom opkastning, der kan medføre hul (ruptur) i spiserøret
 • Dehydrering (for stort væsketab)
 • Leversygdomme (gulfarvet hud, gulfarvning af det hvide i øjnene, unormalt mørk urin eller uforklarlig kvalme, opkastning, træthed og appetitløshed)
 • Aggressiv adfærd, rastløshed
 • Uregelmæssig hjerterytme (puls)

Patienter med demens og Parkinsons sygdom  

Disse patienter får visse bivirkninger oftere. De får også visse andre bivirkninger:  

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Rysten
 • Besvimelsesanfald
 • Tilfældige fald

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Angst
 • Rastløshed
 • Langsom og hurtig hjerterytme (puls)
 • Søvnbesvær
 • For meget spyt, dehydrering
 • Unormalt langsomme eller ukontrollerede bevægelser
 • Symptomer på Parkinsons sygdom bliver værre, eller der optræder parkinsonlignende symptomer – såsom muskelstivhed, bevægelsesbesvær og muskelsvaghed

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Uregelmæssig hjerterytme (puls), dårlig kontrol over bevægelser

Andre bivirkninger, der er set med Exelon depotplaster, og som kan forekomme ved brug af hårde kapsler:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Feber
 • Svær forvirring
 • Urininkontinens (manglende evne til at holde på urinen)

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Hyperaktivitet (højt aktivitetsniveau, rastløshed) Ikke kendt (hyppighed kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)
 • Allergisk reaktion der, hvor plastret har siddet, som fx blærer eller betændelse i huden Kontakt din læge, hvis sådanne symptomer opstår, da du muligvis har brug for lægehjælp.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Exelon indeholder

 • Aktivt stof: rivastigminhydrogentartrat. 

 • Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidt silica, gelatine, gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172), titandioxid (E 171) ogshellac.
   

Hver Exelon 1,5 mg kapsel indeholder 1,5 mg rivastigmin.  

Hver Exelon 3,0 mg kapsel indeholder 3,0 mg rivastigmin.
Hver Exelon 4,5 mg kapsel indeholder 4,5 mg rivastigmin.
Hver Exelon 6,0 mg kapsel indeholder 6,0 mgrivastigmin. 

Exelons udseende og pakningsstørrelser

 • Exelon 1,5 mg hårde kapsler, som indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har en gul hætte og en gul skal, med ”EXELON 1,5 mg”, der er præget med rødt på kapselskallen. 

 • Exelon 3,0 mg hårde kapsler, som indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har en orange hætte og en orange skal, med ”EXELON 3 mg”, der er præget med rødt på kapselskallen. 

 • Exelon 4,5 mg hårde kapsler, som indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har en rød hætte og en rød skal, med ”EXELON 4,5 mg”, der er præget med hvidt på kapselskallen. 

De er pakket i blisterkort, som findes i tre forskellige pakningsstørrelser (28, 56 eller 112 kapsler), eller i plastikbeholder med 250 kapsler.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis tilgængelige. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited  

Wimblehurst Road  

Horsham  

West Sussex, RH12 5AB  

Storbritannien 

Fremstiller

Novartis Farmacéutica, S.A.  

Planta de Producción  

Ronda de Santa Maria 158 

E-08210 Barberà del Vallès, Barcelona  

Spanien 

Paralleldistribueret og ompakket af

EuroPharmaDK  

6715 Esbjerg N. 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

  

België/Belgique/Belgien  

Novartis Pharma N.V.  

Tél/Tel: +32 2 246 16 11  

 

България 

Novartis Pharma Services Inc.  

Тел: +359 2 489 98 28  

 

Česká republika  

Novartis s.r.o.  

Tel: +420 225 775 111  

 

Danmark 

Novartis Healthcare A/S  

Tlf: +45 39 16 84 00  

 

Deutschland 

Novartis Pharma GmbH  

Tel: +49 911 273 0  

 

Eesti  

Novartis Pharma Services Inc.  

Tel: +372 66 30 810  

 

Ελλάδα 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.  

Τηλ: +30 210 281 17 12  

 

España 

Novartis Farmacéutica, S.A.  

Tel: +34 93 306 42 00  

 

France 

Novartis Pharma S.A.S.  

Tél: +33 1 55 47 66 00  

 

Hrvatska 

Novartis Hrvatska d.o.o.  

Tel. +385 1 6274 220  

 

Ireland 

Novartis Ireland Limited  

Tel: +353 1 260 12 55  

 

Ísland 

Vistor hf.  

Sími: +354 535 7000  

 

Italia 

Novartis Farma S.p.A.  

Tel: +39 02 96 54 1  

 

Κύπρος 

Novartis Pharma Services Inc.  

Τηλ: +357 22 690 690  

 

Latvija 

Novartis Pharma Services Inc.  

Tel: +371 67 887 070  

 

Lietuva 

Novartis Pharma Services Inc.  

Tel: +370 5 269 16 50  

 

Luxembourg/Luxemburg  

Novartis Pharma N.V.  

Tél/Tel: +32 2 246 16 11  

 

Magyarország  

Novartis Hungária Kft. Pharma  

Tel.: +36 1 457 65 00  

 

Malta 

Novartis Pharma Services Inc.  

Tel: +356 2122 2872  

 

Nederland 

Novartis Pharma B.V.  

Tel: +31 26 37 82 111  

 

Norge 

Novartis Norge AS  

Tlf: +47 23 05 20 00  

 

Österreich 

Novartis Pharma GmbH  

Tel: +43 1 86 6570  

 

Polska 

Novartis Poland Sp. z o.o.  

Tel.: +48 22 375 4888  

 

Portugal 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.  

Tel: +351 21 000 8600  

 

România 

Novartis Pharma Services Romania SRL  

Tel: +40 21 31299 01  

 

Slovenija 

Novartis Pharma Services Inc.  

Tel: +386 1 300 75 50  

 

Slovenská republika  

Novartis Slovakia s.r.o.  

Tel: +421 2 5542 5439  

 

Suomi/Finland  

Novartis Finland Oy  

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200  

 

Sverige 

Novartis Sverige AB  

Tel: +46 8 732 32 00  

  

United Kingdom  

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.  

Tel: +44 1276 698370 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2015 

  

Andre informationskilder 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...