Lacrofarm®

pulver til oral opløsning

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lacrofarm, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder

Macrogol, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, kaliumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage hvis du har forstoppelse.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacrofarm
 3. Sådan skal du tage Lacrofarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Navnet på dette lægemiddel er Lacrofarm. 

 • Lacrofarm er et afføringsmiddel til behandling af kronisk forstoppelse hos voksne, børn (på 12 år og derover) og ældre. 

 • Lacrofarm hjælper dig med at få en behagelig tarmbevægelse, også selvom du har haft forstoppelse i lang tid. Det virker ligeledes mod en meget svær forstoppelse, der skyldes hård, indeklemt afføring.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lacrofarm

Tag ikke Lacrofarm:

 • hvis du er allergisk over for macrogol, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, kaliumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har hul i tarmvæggen.
 • hvis du har blokering af tarmene (tarmobstruktion, tarmslyng), f.eks. på grund af lammelse i tarmene.
 • hvis du har en svær betændelsestilstand i tarmene, såsom blødende tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom eller toksisk megacolon.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du spørge din læge eller apoteket til råds. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du får symptomer som hævelser, kortåndethed, træthed, dehydrering (symptomerne omfatter øget tørst, mundtørhed og svaghed) eller hjerteproblemer, skal du stoppe med at tage Lacrofarm og straks kontakte din læge.
 

Tag ikke Lacrofarm i længere tid ad gangen, medmindre din læge har ordineret det, f.eks. hvis du tager medicin, der kan give forstoppelse, eller hvis du har en sygdom, der kan give forstoppelse, såsom Parkinsons sygdom eller multipel sklerose (MS). 

Brug af anden medicin sammen med Lacrofarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Lacrofarm kan anvendes under graviditet eller amning.
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lacrofarm påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lacrofarm

Denne medicin indeholder 5,4 mmol kalium pr. dosis. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

Lacrofarm indeholder natrium

Denne medicin indeholder 8,125 mmol (eller 187 mg) natrium pr. brev. Hvis du er på natriumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage Lacrofarm

Tag altid Lacrofarm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Kronisk forstoppelse (længerevarende forstoppelse)

Dosering - voksne og børn over 12 år 

1 brev en til tre gange dagligt. Den normale dosis for de fleste patienter er 1-2 breve dagligt. Det kan være nødvendigt med 3 breve dagligt, alt afhængigt af den enkelte persons respons. Dosis afhænger af, hvor alvorlig din forstoppelse er. Efter et par dage kan dosis nedjusteres til den laveste effektive dosis. Behandlingstiden er normalt 2 uger. Hvis symptomerne fortsætter efter 2 uger, skal du kontakte din læge. 

 

Børn (under 12 år) 

Anbefales ikke. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion 

Dosisjustering er ikke nødvendig ved behandling af kronisk forstoppelse. 

 

Patienter med hjertesygdom 

Tag ikke mere end 2 breve i timen. 

Hård, indeklemt afføring (fuldstændig og svær forstoppelse)

Inden du tager dette lægemiddel for hård, indeklemt afføring, skal det bekræftes af en læge, at du har denne tilstand. 

 

Dosering - voksne og børn over 12 år 

Den sædvanlige dosis ved hård, indeklemt afføring (fuldstændig og svær forstoppelse) er 8 breve dagligt. De 8 breve skal tages inden for et tidsrum på 6 timer hver dag, om nødvendigt i op til 3 dage. 

 

Børn (under 12 år) 

Anbefales ikke. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion 

Dosisjustering er ikke nødvendig ved behandling af hård, indeklemt afføring. 

 

Patienter med hjertesygdom 

Tag ikke mere end 2 breve i timen. 

Brugsanvisning

Dette lægemiddel kan tages når som helst, med eller uden mad og drikke. 

Opløs indholdet af 1 brev i et glas vand (125 ml), omrør grundigt, og drik blandingen. Hvis du behandles for hård, indeklemt afføring, kan det være lettere at opløse alle 8 breve i 1 liter vand. 

Hvis du har taget for meget Lacrofarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Lacrofarm, pulver til oral opløsning, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Du kan få diarré. Stop med at tage Lacrofarm, indtil diarréen er væk, og start så igen med en lavere dosis. Hvis du er bekymret, så spørg lægen eller på apoteket. 

Hvis du har glemt at tage Lacrofarm

Tag din dosis, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt herefter som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage Lacrofarm og straks søge læge: 

 • en alvorlig allergisk reaktion, som giver dig åndenød eller svimmelhed, eller hævelse i ansigtet, læberne, tungen eller halsen.
 • tegn på allergi, f.eks. udslæt, kløe eller kortåndethed.

 

Følgende bivirkninger er ligeledes rapporteret: 


Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Maverumlen, oppustet mave eller ondt i maven, luft i maven, opkastning, kvalme, fordøjelsesproblemer eller ondt i anus (enden). Hvis du oplever en let diarré, når du starter med at tage Lacrofarm, vil din tilstand som regel forbedres, hvis du reducerer den mængde Lacrofarm, du tager.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • Nældefeber, rødme i huden eller hududslæt, hævelse i hænder, fødder eller ankler.

 

Andre bivirkninger kan være: 

 • Hovedpine, høje og lave kaliumniveauer i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lacrofarm utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Lacrofarm efter den udløbsdato (EXP), der står på æsken og brevet. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Uåbnede breve: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Når du har opløst Lacrofarm i vand, skal du tildække det og opbevare det i køleskab (2 °C - 

8 °C), hvis du ikke kan drikke det med det samme. Smid ubrugt opløsning væk efter 24 timer. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lacrofarm indeholder:

Aktive stoffer: macrogol 3350 (13,125 g), natriumchlorid (350,7 mg), natriumhydrogencarbonat (178,5 mg) og kaliumchlorid (46,6 mg). 

 

Øvrige indholdsstoffer: citronsmag og acesulfamkalium (E950) som sødemiddel. Citronsmagen indeholder følgende ingredienser: akaciegummi (E414) og smagsstof. 

Udseende og pakningsstørrelser

Lacrofarm er et hvidt pulver, der er pakket i breve. 

 

Det fås som æsker med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 breve.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark 

Lacrofarm 

Finland, Sverige 

Lacrofarm 

Tyskland 

Macrogol Orifarm 13,7g, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 

Holland 

Macrogol Plus Electrolytes Orifarm 13,7g, poeder voor drank 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret

12. 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...