Condyline®

kutanopløsning 5 mg/ml

Galderma Nordic AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Condyline 5 mg/ml kutanopløsning

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Condyline til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Condyline
 3. Sådan skal du bruge Condyline
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere information

 

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

1. Virkning og anvendelse

 • Condyline er en opløsning til brug på kønsvorter (kondylomer) mod virus.
 • Det virker ved at hæmme vækst af de celler, der er virus i og forhindrer at virus trænger ind i raske celler.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynderat bruge Condyline

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Condyline hvis: 

 • du har et betændt eller blødende sår nær vorten.
 • duhar et åbent sår ved vorten efter f.eks. et kirurgisk indgreb.
 • du bruger anden medicin, der indeholder podophyllin (Wartec creme eller Wartec kutanopløsning).
 • du er gravid eller ammer.
 • du er allergisk over for podophyllotoxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Condyline (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Undgå at få Condyline i øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle øjnene grundigt med rindende vand. 

 

Du skal vaske hænderne grundigt efter hver påføring. 

 

Du må kun pensle vorten, ikke den raske hud omkring vorten. Der er større risiko for bivirkninger når du pensler et større område med Condyline. 

 

Brug kondom ved samleje i behandlingsperioden. 

Brug af anden medicin sammen med Condyline 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

 

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol, må du ikke bruge Condyline uden først at tale med lægen. 

 

Du kan bruge Condyline sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning 

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet:
Du må ikke bruge Condyline, hvis du er gravid. 

 

Amning:
Hvis du ammer, må du ikke bruge Condyline. 

Trafik- og arbejdssikkerhed: 

Condyline påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Condyline

Dosering 

Voksne: du skal påføre Condyline på kønsvorterne morgen og aften 3 dage i træk. Du kan gentage behandlingen efter 4 dage, indtil vorterne er borte. Normalt skal du igennem 3-4 behandlinger. 

 • Rengør vorterne med sæbe og vand før påføring, og tør dem grundigt med f.eks. et stykke køkkenrulle.
 • Påfør Condyline på vorterne ved hjælp af de vedlagte vatpinde.
 • Brug en ny vatpind ved hver behandling.
 • Dyp vatpinden i opløsningen, og smør den på vorterne.
 • Undgå at smøre uden for vorterne.
 • Lad opløsningen tørre efter påsmøring.
 • Vask ikke vorterne efter påsmøring.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter behandlingen.

Condyline flasken har et sikkerhedslåg, som du åbner ved at trykke låget ned og samtidig vride det den forkerte vej. Luk altid flasken omhyggeligt lige efter brug. 

 

Børn: du må kun bruge Condyline til børn efter lægens anvisning. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har brugt for meget Condyline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Condyline, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.  


Hvis du kommer til at synke Condyline, bør du straks søge lægehjælp. Medbring flasken og denne brugsanvisning. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger: 

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end l ud af 10 behandlede):  

 • Sårdannelse omkring det behandlede område.
 • Desuden kan der komme irritation af huden med rødmen, ømhed, svie og kløe. Dette viser sig evt. først på 2.-3. behandlingsdag. I de fleste tilfælde forsvinder irritationen af sig selv, når behandlingen er afsluttet.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Forhudsbetændelse.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, se detaljer nedenfor. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

5. Opbevaring

Opbevar Condyline utilgængeligt for børn. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC. 

Brug ikke Condyline efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet , toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Condyline indeholder:  

 • Aktive stof: Podophyllotoxin 5 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumlactatopløsning 60%, mælkesyre, ethanol 96 %.

Udseende og pakningsstørrelser

3,5 ml glasflaske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Galderma Nordic AB  

Seminariegatan 21 

752 28 Uppsala 

Sverige 

Tel: +46 18 444 0330 

Fax: +46 18 444 0335 

Fremstiller:

Takeda Austria GmbH  

St Peter Strasse 25 

A-4020 Linz  

Østrig. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i juni 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...