Neupro®

depotplastre 8 mg/24 timer

Schwarz Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Neupro 8 mg/24 timer depotplaster

Rotigotin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

  Oversigt over indlægssedlen

  1. Virkning og anvendelse 

  2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Neupro 

  3. Sådan skal De bruge Neupro 

  4. Bivirkninger 

  5. Opbevaring 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Neupro indeholder rotigotin, og findes som et plaster til at sætte på huden. Neupro tilhører en gruppe lægemidler ved navn dopaminagonister, som stimulerer en særlig type celler og binder sig til dopaminreceptorerne i hjernen.

Neupro anvendes til behandling af tegn og symptomer på Parkinsons sygdom hos voksne enten alene eller i kombination med et lægemiddel, som kaldes levodopa. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Neupro

Brug ikke Neupro
 • hvis De er allergisk over for rotigotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Neupro (angivet i punkt 6). 

 • hvis De skal have foretaget magnetisk resonans (MR)-scanning (metode til at synliggøre kroppens indre organer eller væv) eller kardioversion (behandling af unormal hjerterytme). De skal tage Neupro-plasteret af før sådanne procedurer. De kan sætte et nyt plaster på efter proceduren. 

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før De bruger Neupro. 

 • Denne medicin kan påvirke Deres blodtryk, så det bør måles regelmæssigt, især i starten af behandlingen. 

 • Det anbefales, at få foretaget øjenundersøgelser med jævne mellemrum under behandlingen med Neupro. De skal dog omgående kontakte Deres læge, hvis De får problemer med synet imellem undersøgelserne. 

 • Hvis De har alvorlige leverproblemer, kan det være nødvendigt at justere dosis. Kontakt Deres læge hurtigst muligt, hvis Deres leverproblemer forværres under behandlingen. 

 • Kontakt Deres læge, hvis De føler Dem meget døsig eller bemærker, at De pludselig falder i søvn (se også punktet ’Trafik- og arbejdssikkerhed’ nedenfor). 

 • Fortæl Deres læge, hvis De eller Deres familie/plejer bemærker, at De er ved at udvikle trang til at opføre Dem på måder, som er usædvanlige for Dem, og ikke kan modstå impulsen, lysten eller fristelsen til at udføre bestemte handlinger, som kan være skadelige for Dem selv eller andre. Dette er såkaldte impulskontrolforstyrrelser og kan inkludere adfærdsmønstre som fx vanedannende spillelyst (ludomani), overdreven trang til madindtagelse eller forbrugslyst, en unormalt høj sexlyst eller sexinteresse med en forøgelse af seksuelle tanker eller følelser. Deres læge kan være nødt til at justere dosis eller stoppe behandlingen. 

 • Neupro kan forårsage unormal tankegang og adfærd. Denne unormale tankegang og adfærd kan vise sig på en eller flere forskellige måder, herunder unormal realitetssans, vrangforestillinger, hallucinationer (De ser eller hører ting, der ikke er der), forvirring, desorientering, aggressiv adfærd, rastløs uro og delirium. Kontakt Deres læge, hvis De oplever sådanne bivirkninger. 

 • Som ved alle andre plastre eller bandager kan Neupro forårsage hudreaktioner såsom rødme og kløe. Hudreaktionerne er normalt lette eller moderate og påvirker kun det hudområde, hvor plasteret har siddet. Hudreaktionerne forsvinder normalt nogle få timer efter, De har fjernet plasteret. Hvis De får en hudreaktion, som varer mere end nogle få dage, bliver alvorlig eller breder sig ud over det hudområde, som var dækket af plasteret, skal De kontakte Deres læge. Undgå at udsætte hudområder, som viser nogen form for hudreaktion forårsaget af Neupro, for sollys og solarium. For at forebygge hudreaktioner, skal De sætte plasteret på et nyt sted på huden hver dag og først bruge det samme hudområde igen efter 14 dage. 

 • Neupro bør ikke anvendes af børn, da dets virkning og sikkerhed ikke er fastlagt hos børn. 

  Brug af anden medicin sammen med Neupro

  Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  De bør ikke tage følgende lægemidler, mens De anvender Neupro, da disse lægemidler kan gøre Neupro mindre effektiv: Antipsykotika (bruges til at behandle visse psykiske forstyrrelser) eller metoclopramid (bruges til at behandle kvalme og opkastning). 

  Hvis De bliver behandlet med Neupro og levodopa samtidig, kan nogle bivirkninger blive mere alvorlige, fx at De ser eller hører ting, der ikke er der (hallucinationer), har ufrivillige bevægelser relateret til Parkinsons sygdom (dyskinesi) og hævede ben og fødder. 

  Spørg Deres læge, om det er sikkert for Dem at: 

 • drikke alkohol eller 

 • tage beroligende medicin (fx benzodiazepiner, lægemidler til behandling af psykiske forstyrrelser eller depression), mens De anvender Neupro. 

  Brug af Neupro sammen med mad, drikke og alkohol

  Da rotigotin kommer ind i blodbanen igennem huden, påvirker mad eller drikke ikke den måde, hvorpå denne medicin virker. De skal 

  spørge Deres læge, om det er sikkert for Dem, at drikke alkohol, mens De bruger Neupro. 

  Graviditet, amning og frugtbarhed

  De bør ikke bruge Neupro, hvis De er gravid, da rotigotins effekt på graviditet og det ufødte barn ikke kendes. Man må normalt ikke amme under behandlingen med Neupro. Rotigotin kan udskilles i modermælken og påvirke Deres barn, og det vil sandsynligvis også nedsætte den mængde mælk, De producerer. 

  Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Neupro kan gøre Dem meget døsig, og De falder måske i søvn meget pludseligt. Hvis De kommer ud for dette, må De ikke føre motorkøretøj, cykle eller deltage i aktiviteter, fx arbejde med maskiner, hvor manglende opmærksomhed kan udsætte Dem selv eller andre for alvorlige skader. 

  I enkelte tilfælde er mennesker faldet i søvn under bilkørslen, og det har forårsaget ulykker. 

  Neupro indeholder natriumpyrosulfit (E 223)

  Natriumpyrosulfit (E 223) kan i sjældne tilfælde forårsage alvorlige overfølsomhedsreaktioner og astmalignende anfald. 

 • 3. Sådan skal De bruge Neupro

  Brug altid Neupro nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  Neupro anvendes almindeligvis som langtidsbehandling. De vil normalt starte behandlingen med en lav dosis og, om nødvendigt, øge dosis uge for uge, som anvist af lægen eller apotekspersonalet, indtil De når den dosis, som passer Dem. De vil herefter fortsætte behandlingen med denne dosis, som også kaldes vedligeholdelsesdosis. 

  De skal skifte Deres Neupro plaster én gang dagligt. For at opnå de nødvendige doser, findes der flere forskellige Neupro plastre, som hver især frigiver en forskellig mængde aktivt stof dagligt: 2 mg/24 timer, 4 mg/24 timer, 6 mg/24 timer og 8 mg/24 timer. Til højere doser anvendes flere plastre. Fx kan en daglig dosis på 10 mg nås ved at anvende et plaster på 6 mg/24 timer og et plaster på 4 mg/24 timer. 

  Behandling af Parkinsons sygdom 

  Patienter, som ikke tager levodopa (tidlige stadier af Parkinsons sygdom) 

  De vil starte med at anvende ét Neupro 2 mg/24 timer plaster dagligt. Fra uge 2 vil den daglige dosis blive øget hver uge med trin på 2 mg, til den passende (vedligeholdelses-)dosis for Dem er nået. For de fleste patienter ligger den passende dosis mellem 6 mg og 8 mg dagligt (nås inden for 3 til 4 uger). 

  Den maksimale dosis er 8 mg dagligt. 

  Patienter, som tager levodopa (fremskredent stadie af Parkinsons sygdom) 

  De vil starte med at anvende ét Neupro 4 mg/24 timer plaster dagligt. Fra uge 2 vil den daglige dosis blive øget hver uge med trin på 2 mg, til den passende (vedligeholdelses-)dosis for Dem er nået. For de fleste patienter ligger den passende dosis mellem 8 mg og 16 mg dagligt (nås inden for 3 til 7 uger). 

  Den maksimale dosis er 16 mg dagligt. 

  Læs punkt 3 ”Hvis De holder op med at bruge Neupro”, hvis De skal holde op med at anvende denne medicin. 

  Følg disse instruktioner, når De anvender Neupro:

  Neupro er til indgivelse gennem huden, og er et plaster, som sættes på huden. 

  De bør sætte et nyt Neupro-plaster på huden én gang dagligt. Lad plasteret sidde på huden i 24 timer, tag det derefter af og sæt et nyt plaster på. Sørg for at tage det gamle plaster af, før De sætter et nyt på; anbring det nye plaster på et nyt hudområde. 

  De bør udskifte Deres plaster på nogenlunde samme tidspunkt hver dag

  Klip ikke Neupro-plastrene i stykker. 

  Hvor påsættes plasteret?

  Sæt den klæbende side af plasteret på ren, tør og sund hud på et af følgende områder, som er markeret 

  med gråt på billedet: 

  • skulder 

  • overarm 

  • mave 

  • lår 

  • hofte 

  • side (siden af kroppen mellem ribbenene og hoften). 

   For at forebygge hudirritation: 

  • Klæb plasteret på et nyt hudområde hver dag, fx på højre side af kroppen den ene dag og på venstre side den næste dag; på overkroppen den ene dag og på underkroppen den næste dag. 

  • Sæt ikke Neupro på det samme hudområde to gange inden for 14 dage.  

  • Placer ikke plasteret på sprukken eller beskadiget hud eller på hud, som er rød eller irriteret. 

   Hvis De alligevel får hudproblemer på grund af plasteret, kan De se en detaljeret beskrivelse af, hvad De skal gøre, i punkt 4 ’Bivirkninger’. 

   For at forebygge at plasteret løsner sig eller falder af 

  • Placer ikke plasteret på steder, hvor det kan gnide mod tætsiddende tøj. 

  • Anvend ikke creme, olie, lotion, pudder eller andre hudprodukter på det hudområde, hvor De skal sætte plasteret, eller nær et plaster, De allerede har på. 

  • Placer ikke plasteret på behårede hudområder; De skal barbere det pågældende område mindst 3 dage før, plasteret sættes på. 

   Hvis plasteret falder af, bør der sættes et nyt plaster på til resten af dagen. Herefter erstattes plasteret på det samme tidspunkt som normalt. 

   BEMÆRK 

  • Karbad, brusebad og motionsudøvelse skulle ikke påvirke Neupros funktion. Kontroller dog alligevel efter sådanne aktiviteter, at plasteret ikke er faldet af. 

  • De bør undgå ekstern varme (fx stærkt sollys, sauna, varme bade, varmepuder eller varmedunke) på området, hvor plasteret sidder. 

  • Hvis plasteret har irriteret huden, bør De beskytte det pågældende hudområde mod direkte sollys, da det ellers kan give ændringer i hudens farve. 

   Hvordan anvendes plasteret?

   Hvert plaster ligger i et særskilt brev. Neupro skal klæbes på huden, så snart brevet er åbnet og den aftagelige beskyttelsesfilm fjernet. 

   1.

   Hold på brevets to sider for at åbne det. Træk foliestykkerne fra hinanden og åbn brevet. 

   2.

   Tag plasteret ud af brevet. 

   3.

   Den klæbende side af plasteret er dækket af en gennemsigtig aftagelig beskyttelsesfilm. Hold plasteret i begge hænder med den aftagelige beskyttelsesfilm ind mod Dem selv. 

   4.

   Bøj plasteret på midten, så der kommer en S-formet åbning i den aftagelige beskyttelsesfilm. 

   5.

   Træk den ene halvdel af den aftagelige beskyttelsesfilm af. Rør ikke ved plasterets klæbende side med fingrene. 

   6.

   Hold på den anden halvdel af den stive aftagelige beskyttelsesfilm og sæt den klæbende overflade af plasteret på huden. Pres plasterets klæbende side mod huden med et fast tryk. 

   7.

   Fold den anden halvdel af plasteret tilbage og fjern resten af den aftagelige beskyttelsesfilm. 

   8.

   Pres plasteret fast på huden med håndfladen i 20-30 sekunder for at sikre, at plasteret sidder helt tæt til huden, og kanterne klæber godt. 

   Vask hænderne grundigt med vand og sæbe umiddelbart efter håndtering af plasteret. 

   Hvordan fjernes et brugt plaster?

   Tag langsomt og forsigtigt det brugte plaster af. 

   Vask forsigtigt området med varmt vand og mild sæbe for at fjerne eventuelt resterende klæbemiddel på huden, efter plasteret er fjernet. De kan også anvende en smule babyolie for at fjerne eventuelt klæbemiddel, som ikke kan vaskes af. 

   Anvend ikke sprit eller andre opløsningsvæsker såsom neglelakfjerner, da de kan irritere huden. 

   Vælg et nyt hudområde, hvor De vil placere det nye plaster; følg derefter de ovenstående instruktioner. 

   Hvis De har brugt for mange Neupro-plastre

   Hvis De bruger højere doser Neupro, end lægen har ordineret, kan det give bivirkninger såsom kvalme, opkastning, lavt blodtryk, hallucinationer (De ser eller hører ting, der ikke er der), forvirring, ekstrem søvnighed, ufrivillige bevægelser og kramper. 

   Hvis De har anvendt flere plastre, end lægen har foreskrevet, skal De straks henvende Dem til Deres læge eller på skadestuen for at få råd, og følge deres rådgivning om fjernelse af plastrene. 

   Hvis De har glemt at skifte plasteret på det normale tidspunkt

   Hvis De har glemt at skifte plasteret på det normale tidspunkt, skal De skifte det, så snart De husker det: Tag det gamle plaster af og sæt et nyt plaster på. Hvis De har glemt at sætte et nyt plaster på, efter De har taget det gamle af, sættes et nyt plaster på, så snart De husker det. 

   I begge tilfælde skal De bruge et nyt plaster på det sædvanlige tidspunkt den følgende dag. De må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for det glemte plaster. 

   Hvis De holder op med at bruge Neupro

   Stop ikke med at anvende Neupro pludseligt uden først at tale med Deres læge. Et pludseligt ophør med behandlingen kan medføre, at De udvikler en sygdomstilstand, der kaldes malignt neuroleptikasyndrom, som ubehandlet kan være livstruende. 

   Symptomerne omfatter: akinesia (mistet evne til at bevæge sig), stive 

  • generaliseret kløe, hudirritation 

  • manglende evne til at få eller bevare rejsning (erektion) 

  • øgede eller unormale resultater af leverfunktionstest 

  • vægtforøgelse 

  • øget puls 

   Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

  • psykotiske lidelser 

  • aggressiv adfærd/truende, evt. voldelig adfærd 

  • uhæmmet og/eller ukontrollerbar madindtagelse 

  • ufrivillige muskelspasmer (kramper) 

  • generaliseret udslæt 

  • irritabilitet 

  • vrangforestillinger 

  • delirium 

   Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data

  • overdreven brug af Neupro (trang til høje doser dopaminerge lægemidler i forhold til, hvad der kræves for at kontrollere motoriske symptomer, kaldet dopamin-dysregulations-syndrom) 

   Indberetning af bivirkninger

   Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

   France

   UCB Pharma S.A. 

   Tél: + 33-(0)1 47 29 44 35 

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o. 

   Tel: +385-(0)1 230 34 46 

   Ireland

   UCB (Pharma) Ireland Ltd. Tel: +353-(0)1 46 37 395 

   Ísland

   Vistor hf. 

   Sími: +354-535 7000 

   Italia

   UCB Pharma S.p.A. Tel: +39-02 300 791 

   Κύπρος

   Lifepharma (Z.A.M.) Ltd 

   Τηλ: +357-22 34 74 40 

   Latvija

   UCB Pharma Oy Finland 

   Tel: +358-10 234 6800 (Somija) 

   Portugal

   UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda Tel: +351-21 302 5300 

   România

   UCB Pharma România S.R.L. Tel: +40-21 300 29 04 

   Slovenija

   Medis, d.o.o. 

   Tel: +386-1 589 69 00 

   Slovenská republika

   UCB s.r.o., organizačná zložka 

   Tel: +421-(0)2 5920 2020 

   Suomi/Finland

   UCB Pharma Oy Finland Puh/Tel: +358-10 234 6800 

   Sverige

   UCB Nordic A/S 

   Tel: +46-(0)40 29 49 00 

   United Kingdom

   UCB Pharma Ltd. 

   Tel : +44-(0)1753 534 655 

   muskler, feber, ustabilt blodtryk, takykardi (øget puls), forvirring, 

   nedsat bevidsthedsniveau (fx koma). 

   Deres daglige dosis af Neupro bør nedsættes gradvist 

  • med 2 mg hver anden dag – hvis De anvender Neupro mod Parkinsons sygdom 

   Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  De kan få kvalme og opkastninger i starten af behandlingen. Disse bivirkninger er som regel lette eller moderate og varer kun i kort tid. Kontakt Deres læge, hvis bivirkningerne varer i lang tid, eller hvis De er bekymret over dem. 

  Hudreaktioner, som skyldes plasteret

  De kan få hudreaktioner af plasteret, såsom rødme og kløe. De er normalt lette eller moderate og påvirker kun det hudområde, hvor plasteret har siddet. Reaktionerne forsvinder normalt nogle få timer efter, De har fjernet plasteret. 

  Hvis De har en hudreaktion, som varer længere end nogle få dage, en alvorlig hudreaktion eller en hudreaktion, som breder sig ud over området, som plasteret dækker, bør De tale med Deres læge. 

  De kan opleve følgende bivirkninger:

  Manglende evne til at modstå impulsen, lysten eller fristelsen til at udføre en handling som kan være skadelig for Dem selv eller andre, og som kan indbefatte: 

  • stærk impuls til overdreven spillelyst (ludomani), uanset alvorlige personlige eller familiære konsekvenser 

  • ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, fx øget sexlyst, som er til betydelig bekymring for Dem eller andre 

  • ukontrollerbar og overdreven købe- eller forbrugslyst 

  • uhæmmet madindtagelse (indtagelse af store mængder mad i løbet af kort tid) eller konstant trang til madindtagelse (indtagelse af mere mad end normalt og mere end der er behov for, til at tilfredsstille sulten) 

   Fortæl Deres læge hvis De oplever nogle af disse adfærdsmønstre. Lægen vil tale med Dem om, hvordan symptomerne kan håndteres eller mindskes. 

   De kan få hævelse af ansigtet, tungen og/eller læberne. Hvis disse symptomer opstår, skal De kontakte Deres læge. 

   Hvis De anvender Neupro mod Parkinsons sygdom, kan følgende bivirkninger forekomme: 

   Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

  • træthed, svimmelhed, hovedpine 

  • kvalme, opkastninger 

  • hudirritation under plasteret såsom rødme og kløe 

   Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

  • De ser og hører ting, som ikke er virkelige (hallucinationer) 

  • besvær med at falde i søvn, søvnforstyrrelser, forstyrret søvn, mareridt, usædvanlige drømme 

  • tab af bevidsthed, ufrivillige bevægelser relateret til Parkinsons sygdom (dyskinesi), følelse af svimmelhed, når man rejser sig på grund af blodtryksfald 

  • vertigo (følelse af at alting drejer rundt) 

  • følelse af hjertebanken (palpitationer) 

  • lavt blodtryk når man rejser sig op, højt blodtryk 

  • hikke 

   Sundhedsstyrelsen via 

   Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S. 

   Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: sst@sst.dk 

   Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen. 

  Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

  Håndtering af brugte og ubrugte plastre

  Brugte plastre indeholder stadig aktivt stof, som kan være skadeligt for andre. Fold det brugte plaster sammen med den klæbende side indad. Læg plasteret i det brev, det var pakket i, og kasser det på en sikker måde, så det er uden for børns rækkevidde. 

  Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Neupro indeholder:
 • Aktivt stof: rotigotin. 

  Hvert plaster afgiver 8 mg rotigotin pr. 24 timer. Hvert plaster på 40 cm2 indeholder 18,0 mg rotigotin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Poly(dimethylsiloxan, trimethylsilylsilikat)- copolymerisat, povidon K90, natriumpyrosulfit (E 223), ascorbylpalmitat (E 304) og DL-α-tocopherol (E 307). Bagsidelag: Polyesterfilm, silikoniseret, aluminiseret, overtrukket med et farvet pigmentlag (titandioxid (E 171), pigment gul 95, pigment rød 166) med tekst påtrykt (pigment rød 144, pigment gul 95, pigment sort 7). Aftagelig beskyttelsesfilm: Transparent fluoropolymerovertrukken polyesterfilm. 

 • Udseende og pakningsstørrelser

  Neupro er et depotplaster. Det er tyndt og har tre lag. Det er kvadratisk med afrundede hjørner. Ydersiden er beige og påtrykt Neupro 8 mg/24 h. 

  Neupro findes i følgende pakningsstørrelser: 

  Æsker indeholdende 7, 20, 28, 30, 56, 60, 84 (multipakning med 2 

  pakninger a 42), 90 eller 100 (multipakning med 2 pakninger a 50) plastre, som er individuelt forseglede i breve. 

  Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  UCB Manufacturing Ireland Ltd. Shannon Industrial Estate, 

  Co. Clare, Irland 

  Paralleldistribueret og ompakket af

  EuroPharmaDK 6715 Esbjerg N. 

  Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for  

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  UCB Manufacturing Ireland Ltd. 

  Shannon Industrial Estate, 

  Co. Clare, Irland 

   

  Paralleldistribueret og ompakket af 

  EuroPharmaDK 

  6715 Esbjerg N. 

   

  Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

   

  België/Belgique/Belgien 

  UCB Pharma SA/NV 

  Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 

  Lietuva 

  UCB Pharma Oy Finland 

  Tel : + 358 10 234 6800  

  (Suomija) 

  България 

  Ю СИ БИ България ЕООД 

  Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49 

  Luxembourg/Luxemburg 

  UCB Pharma SA/NV 

  Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 

  Česká republika 

  UCB s.r.o. 

  Tel: + 420 221 773 411 

  Magyarország 

  UCB Magyarország Kft. 

  Tel.: + 36-(1) 391 0060 

  Danmark 

  UCB Nordic A/S 

  Tlf: + 45 / 32 46 24 00 

  Malta 

  Pharmasud Ltd. 

  Tel: + 356 / 21 37 64 36 

  Deutschland 

  UCB Pharma GmbH 

  Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 

  Nederland 

  UCB Pharma B.V. 

  Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 

  Eesti 

  UCB Pharma Oy Finland 

  Tel: + 358 10 234 6800 (Soome) 

  Norge 

  UCB Nordic A/S 

  Tlf: + 45 / 32 46 24 00 

  Ελλάδα 

  UCB Α.Ε. 

  Τηλ: + 30 / 2109974000 

  Österreich 

  UCB Pharma GmbH 

  Tel: + 43 (1) 291 80 00 

  España 

  UCB Pharma, S.A. 

  Tel: + 34 / 91 570 34 44 

  Polska 

  UCB Pharma Sp. z o.o. 

  Tel.: + 48 22 696 99 20 

  France 

  UCB Pharma S.A. 

  Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 

  Portugal 

  UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda. 

  Tel: + 351 / 21 302 5300 

  Hrvatska 

  Medis Adria d.o.o. 

  Tel: +385 (0) 1 230 34 46 

  România 

  UCB Pharma România S.R.L. 

  Tel: + 40 21 300 29 04 

  Ireland 

  UCB (Pharma) Ireland Ltd. 

  Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 

  Slovenija 

  Medis, d.o.o. 

  Tel: + 386 1 589 69 00 

  Ísland 

  Vistor hf. 

  Simi: + 354 535 7000 

  Slovenská republika 

  UCB s.r.o., organizačná zložka 

  Tel: + 421 (0) 2 5920 2020 

  Italia 

  UCB Pharma S.p.A. 

  Tel: + 39 / 02 300 791 

  Suomi/Finland 

  UCB Pharma Oy Finland 

  Puh/Tel: + 358 10 234 6800 

  Κύπρος 

  Lifepharma (Z.A.M.) Ltd 

  Τηλ: + 357 22 34 74 40 

  Sverige 

  UCB Nordic A/S 

  Tlf: + 46 / (0) 40 29 49 00 

  Latvija 

  UCB Pharma Oy Finland 

  Tel: + 358 10 234 6800 (Somija) 

  United Kingdom 

  UCB Pharma Ltd. 

  Tel : + 44 / (0)1753 534 655 

  indehaveren af markedsføringstilladelsen

  :

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2015

  Andre informationskilder

  De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

  • forstoppelse, mundtørhed, halsbrand 

  • rødme, øget svedtendens, kløe 

  • hævede ben og fødder 

  • følelse af svaghed og træthed 

  • fald 

  • vægttab 

  • manglende evne til at modstå trangen til at udføre en skadelig handling, herunder overdreven spillelyst, gentagne meningsløse handlinger og overdrevent indkøbsmønster 

  • forhøjede niveauer af kreatinfosfokinase (CK) i blodet hos japanske patienter (CK er et enzym, som hovedsageligt findes i skeletmuskulatur), der findes ingen information for andre patientgrupper 

   Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

  • overfølsomhedsreaktion 

  • falder i søvn pludseligt uden varsel 

  • paranoia 

  • desorientering 

  • rastløs uro 

  • øget sexlyst 

  • forvirring 

  • sløret syn 

  • synsforstyrrelser såsom at se farver eller lys 

  • unormal hjerterytme 

  • lavt blodtryk 

  • ubehag og smerter i maven 

  België/Belgique/Belgien UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: + 32-(0)2 559 92 00

  България

  Ю СИ БИ България ЕООД 

  Teл.: + 359-(0) 2 962 30 49 

  Česká republika

  UCB s.r.o. 

  Tel: + 420-221 773 411 

  Danmark

  UCB Nordic A/S 

  Tlf: + 45-32 46 24 00 

  Deutschland

  UCB Pharma GmbH 

  Tel: + 49-(0) 2173 48 48 48 

  Eesti

  UCB Pharma Oy Finland 

  Tel: + 358-10 234 6800 (Soome) 

  Ελλάδα

  UCB Α.Ε. 

  Τηλ: + 30-2109974000 

  España

  UCB Pharma S.A. 

  Tel: + 34-91 570 34 44 

  Lietuva

  UCB Pharma Oy Finland Tel: +358-10 234 6800 

  (Suomija) 

  Luxembourg/Luxemburg UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

  Magyarország

  UCB Magyarország Kft. Tel.: +36-(1) 391 0060 

  Malta

  Pharmasud Ltd. 

  Tel: +356-21 37 64 36 

  Nederland

  UCB Pharma B.V. 

  Tel.: +31-(0)76-573 11 40 

  Norge

  UCB Nordic A/S 

  Tlf: +45-32 46 24 00 

  Österreich

  UCB Pharma GmbH Tel: +43-(1)291 80 00 

  Polska

  UCB Pharma Sp. z o.o. Tel.: +48-22 696 99 20 

  Neupro 8 mg/24 timer 02/2015 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...