Irinokabi

konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml

Fresenius Kabi Onc.

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

  

Irinokabi 20 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Irinotecanhydrochloridtrihydrat 

  

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Irinokabi til dig personligt. Lad derfor være med at give Irinokabi til andre. 

  Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Irinokabi 

 3. Sådan skal du tage Irinokabi 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

 

Denne nyeste indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk. 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Irinokabi tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes cytostatika (anti-cancer-medicin). Irinokabi bruges til behandling af fremskreden cancer i tyktarmen og endetarmen hos voksne, enten i kombination med anden medicin eller alene. 

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE IRINOKABI

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

  

Tag ikke Irinokabi:

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for irinotecanhydrochloridtrihydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Irinokabi 

 • hvis du har eller har haft kronisk betændelse i tarmene (kronisk inflammatorisk tarmsygdom) eller forstoppelse (tarmobstruktion) 

 • hvis du er gravid eller ammer eller mener, du måske er gravid 

 • hvis du har forhøjede mængder af stoffet bilirubin i blodet (mere end 3 gange den øvre normalgrænse) 

 • hvis du lider af svær grad af knoglemarvssvigt (knoglemarvsinsufficiens) 

 • hvis du er i generelt dårlig helbredstilstand (vurderet ud fra en international standard) 

 • hvis du anvender naturlægemidlet prikbladet perikum (hypericum perforatum) 

 • hvis du har sjældne arvelige problemer, der medfører, at du ikke kan tåle frugtsukker (fruktose)

Vær ekstra forsigtig med at tage Irinokabi

Dette lægemiddel er kun til voksne. Spørg din læge til råds, hvis dette lægemiddel er blevet udskrevet til et barn.
Ekstra forsigtighed skal udvises ved ældre patienter.
Da irinotecan er et lægemiddel mod kræft, vil du få behandlingen på en specialafdeling og under tilsyn af en læge med specialuddannelse i brug af kræftmedicin. Afdelingens personale vil forklare dig, hvad du skal gøre under og efter behandlingen. Denne indlægsseddel kan hjælpe dig med at huske det. 


Før behandling med irinotecan skal du fortælle det til lægen, hvis et eller flere af nedenstående forhold gælder for dig: 

 • Du har leversygdom eller gulsot. 

 • Du har nyreproblemer. 

 • Du lider af astma. 

 • Du har fået strålebehandling. 

 • Du har tidligere fået alvorlig diaré eller feber efter behandling med irinotecan. 

 • Du har hjerteproblemer. 

 • Du ryger, har forhøjet blodtryk eller for højt kolesteroltal. Dette kan forøge risikoen for hjerteproblemer under behandling med irinotecan. 

 • Du er blevet vaccineret eller skal vaccineres. 

 • Du tager anden medicin. Se venligst afsnittet ”Brug af anden medicin” nedenfor. 

1) De første 24 timer efter indgift af Irinokabi

Under indgift af irinotecan (30–90 min.) og kort efter indgiften kan du opleve nogle af følgende symptomer: 

 • Diaré
 • Øjne, der løber i vand
 • Svedudbrud
 • Synsforstyrrelser
 • Mavesmerter
 • Forøget mængde mundvand

Det medicinske udtryk for disse symptomer er akut kolinergt syndrom, der kan behandles (med atropin). Hvis du har nogle af disse symptomer, skal du straks fortælle det til din læge, der vil sørge for, at du får den nødvendige behandling.
 

2) Fra dagen efter behandling med Irinokabi indtil næste behandling.

I denne periode kan du opleve forskellige symptomer, som kan være alvorlige og kræve øjeblikkelig behandling og nøje overvågning. 

  

Diaré 

Hvis din diaré begynder senere end 24 timer efter indgiften af irinotecan (“sent indsættende diaré”), kan den være alvorlig. Den optræder ofte ca. 5 dage efter indgiften. Diaréen bør behandles straks og overvåges nøje. Gør følgende straks efter den første flydende afføring: 

 1. Tag den anti-diaré-behandling, som din læge har givet dig, præcis som han/hun har sagt, du skal tage den. Behandlingen må ikke ændres, uden at du har rådført dig med din læge. Anbefalet anti- diaré-behandling er loperamid (4 mg første gang og derefter 2 mg hver 2 time, også om natten). Dette skal fortsætte i mindst 12 timer efter den sidste flydende afføring. Den anbefalede dosis loperamid må ikke tages i mere end 48 timer. 

 2. Drik straks store mængder vand og væske (dvs. vand, sodavand, suppe eller såkaldt oral rehydreringsterapi). 

 3. Underret straks den læge, der overvåger behandlingen, og fortæl ham/hende om diaréen. Hvis du ikke kan få fat i lægen, kontakt da den afdeling på hospitalet, der står for irinotecan-behandlingen. Det er meget vigtigt, at de ved besked om diaréen. 

Du skal straks underrette din læge eller den afdeling, der står for behandlingen, hvis

 • du har kvalme, kaster op eller har feber så vel som diaré 

 • du stadig har diaré 48 timer efter påbegyndelse af diarébehandling 

Bemærk: Tag ikke anden medicin mod diaré end den, din læge har givet dig, og de væsker, der er nævnt ovenfor. Følg lægens instruktioner. Anti-diaré-behandling bør ikke bruges til forebyggelse af diaré. Heller ikke selv om du har oplevet sent indsættende diaré ved tidligere behandlinger. 

  

Feber 

Hvis kropstemperaturen stiger til over 38 C, kan det være et tegn på infektion, specielt hvis du også har diaré. Hvis du har feber (over 38o C), kontakt da straks din læge eller hospitalsafdelingen, så de kan give dig den nødvendige behandling. 

  

Kvalme og opkastning 

Hvis du har kvalme og/eller opkastning, kontakt da straks din læge eller hospitalsafdelingen. 

  

Lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 

Irinotecan kan medføre et fald i antallet af nogle af dine hvide blodlegemer, der spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af infektioner. Dette kaldes neutropeni. Neutropeni ses ofte under behandling med irinotecan og kan afhjælpes. Din læge vil sørge for, at du får foretaget regelmæssige blodprøver med henblik på at overvåge antallet af disse hvide blodlegemer. Neutropeni er alvorlig, og bør behandles straks og overvåges nøje. 

  

Åndedrætsbesvær 

Hvis du har åndedrætsbesvær, kontakt da straks din læge eller hospitalsafdelingen. 

  

Nedsat leverfunktion 

Før behandling med irinotecan påbegyndes og før hver efterfølgende behandling bør leverfunktionen overvåges (vha. blodprøver). 

Hvis du har et eller flere af de nævnte symptomer, efter at du er vendt hjem fra hospitalet, bør du straks kontakte den læge eller hospitalsafdeling, der står for behandlingen med irinotecan. 

  

Nedsat nyrefunktion 

Da dette lægemiddel ikke er blevet testet på patienter med nyreproblemer, bør du spørge din læge til råds, hvis du har nyreproblemer. 

  

Strålebehandling 

Du skal før behandlingen med irinotecan påbegyndes, sige det til din læge, hvis du har fået strålebehandling. 

  

Vaccinationer 

Du skal før behandlingen med irinotecan påbegyndes, sige det til din læge, hvis du har fået eller skal have vaccinationer. 

  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, og urtemedicin, stærke vitaminer og mineraler. Hvis du får irinotecan sammen med capecitabin, cetuximab eller bevacizumab, skal du læse indlægssedlerne for hvert enkelt lægemiddel. 

Nogle lægemidler kan ændre virkningen af irinotecan, f.eks. ketoconazol (til behandling af svampeinfektioner), rifampicin (til behandling af tuberkulose), warfarin (anvendes til at fortynde blodet), atazanavir (anvendes til behandling af HIV), ciclosporin eller tacrolimus (anvendes til at dæmpe din krops immunsystem) og nogle lægemidler til behandling af epilepsi (carbamazepin, phenobarbital og phenytoin). 

Naturlægemidlet prikbladet perikum (hypericum perforatum) må ikke anvendes sammen med irinotecan og må ikke tages mellem behandlinger, da det kan nedsætte virkningen af irinotecan. 

Hvis du skal opereres, oplys da din læge eller anæstesilægen om, at du får dette lægemiddel, da det kan påvirke noget af den medicin, der bruges under operationer. 

  

Graviditet og amning

Irinotecan må ikke anvendes under graviditet. Irinotecan kan forårsage fødselsdefekter. 

Kvinder i den fødedygtige alder skal undgå at blive gravide. Svangerskabsforebyggende midler skal benyttes af både mandlige og kvindelige patienter under behandlingen og i mindst 3 måneder (mænd) og 1 måned (kvinder) efter behandlingens ophør. Hvis du alligevel bliver gravid i løbet af denne 

periode, skal du straks fortælle det til din læge. 

Amning skal afbrydes under behandling med irinotecan. 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

I nogle tilfælde kan irinotecan give bivirkninger, der påvirker evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Spørg din læge til råds, hvis du er i tvivl. 

I de første 24 timer efter at du har fået irinotecan, kan du føle dig svimmel eller have synsforstyrrelser. Hvis dette sker, bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Irinokabi

Irinokabi indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. SÅDAN SKAL DU TAGE IRINOKABI

Irinokabi gives som en indsprøjtning i dine blodårer over en periode på 30 til 90 minutter. 

Mængden af den indsprøjtede væske vil afhænge af din alder, størrelse og generelle helbredstilstand. Den vil også afhænge af eventuel anden behandling, du modtager for din kræftsygdom. Din læge vil beregne dit kropsoverfladeareal i kvadratmeter (m2). 

 • Hvis du tidligere er blevet behandlet med 5-fluorouracil, vil du normalt blive behandlet med irinotecan alene, begyndende med en dosis på 350 mg/m2 hver tredje uge. 

 • Hvis du ikke tidligere har fået kemoterapi, vil du normalt få 180 mg/m2 irinotecan hver anden uge. 

  Dette vil blive efterfulgt af folininsyre og 5-fluorouracil.
 • Hvis du er behandlet med irinotecan i kombination med cetuximab, vil du normalt få samme dosis af irinotecan, som du fik i den sidste cyklus i den foregående behandling. Irinotecan må ikke indgives tidligere end 1 time efter afslutningen af cetuximab-indsprøjtningen. 

Disse doser kan justeres af din læge afhængig af din tilstand og eventuelle bivirkninger. 

  

Hvis du har taget for meget Irinokabi

Det er usandsynligt, at du får for meget irinotecan. Men i tilfælde af, at det sker, kan du få alvorlige blodsygdomme og diaré. Maksimal understøttende behandling bør gives for at forhindre dehydrering som følge af diaré og til behandling af infektionskomplikationer. Du bør tale med den læge, der giver dig din medicin. 

  

Hvis du har glemt at tage Irinokabi

Det er meget vigtigt, at du får alle planlagte behandlinger. Hvis du udebliver fra en behandling, kontakt da straks din læge. 

  

Hvis du holder op med at tage Irinokabi

Stop ikke med at tage din medicin, medmindre lægen har bedt dig om det. 

  

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Din læge vil drøfte disse bivirkninger med dig og forklare risikoen og fordelene ved din behandling. Nogle af disse bivirkninger skal behandles straks. 

Se også afsnittet “Vær ekstra forsigtig med at tage Irinokabi”. 

  

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Blodsygdomme: neutropeni (formindsket antal af visse hvide blodlegemer), trombocytopeni (formindsket antal af blodplader), blodmangel 

 • Sent indsættende diaré 

 • Kvalme og opkastning 

 • Hårtab (håret vokser ud igen efter behandlingens ophør) 

 • I kombinationsbehandling: forbigående forhøjede niveauer af visse enzymer (ALT, AST, alkalisk fosfatase) eller bilirubin. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10 patienter): 

 • Akut kolinergt syndrom: symptomerne er tidligt indsættende diaré og forskellige andre symptomer såsom mavesmerter, rødme, ømhed, kløende og løbende øjne (konjunktivitis), løbende næse (rhinitis), lavt blodtryk, udvidelse af blodårerne, svedudbrud, kulderystelser, en følelse af generelt ubehag og sygdom, svimmelhed, synsforstyrrelser, pupilsammentrækning, øjne, der løber i vand og øget spytafsondring under eller inden for de første 24 timer efter infusion med irinotecan 

 • Feber, infektioner (inklusive blodforgiftning (sepsis)) 

 • Feber forbundet med et alvorligt fald i antallet af visse hvide blodlegemer 

 • Dehydrering, ofte i forbindelse med diaré og/eller opkastning 

 • Forstoppelse 

 • Træthed 

 • Øget niveau af leverenzymer og stoffet kreatinin i blodet. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100 patienter): 

 • Allergiske reaktioner 

 • Milde hudreaktioner; milde reaktioner på infusionsstedet 

 • Tidligt indsættende bivirkninger såsom åndedrætsbesvær 

 • Lungesygdom (interstitiel lungesygdom) 

 • Blokering i tarmene 

 • Mavesmerter og betændelse, der forårsager diaré (en tilstand, der kaldes pseudomembranøs colitis) 

 • Sjældne tilfælde af nyresvigt, lavt blodtryk eller hjerte-kredsløbssvigt er set hos patienter, der oplevede episoder med dehydrering i forbindelse med diaré og/eller opkastning eller blodforgiftning. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter): 

 • Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner). Hvis du får sådanne reaktioner, kontakt da straks din læge 

 • Tidligt indsættende bivirkninger såsom muskelsammentrækninger eller kramper samt følelsesløshed (paræstesi) 

 • Blødning fra mave-tarm-kanalen og betændelse i tyktarmen (inklusive blindtarmen) 

 • Hul i tarmen, anoreksi, mavesmerter, slimhindebetændelse 

 • Betændelse i bugspytkirtlen 

 • Øget blodtryk under og efter indgivelsen 

 • Mindsket kalium- og natriumniveau i blodet, først og fremmest relateret til diaré og opkastning. 

  Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
 • Forbigående taleforstyrrelser. 

 • Forøgelse af niveauet af nogle fordøjelsesenzymer, der nedbryder sukker og fedt.

Hvis du får irinotecan sammen med cetuximab, kan de bivirkninger, du kan få, også skyldes kombinationen af de to lægemidler. Sådanne bivirkninger kan bl.a. være akne-lignende udslæt. Du skal derfor også læse indlægssedlen for cetuximab.  


Hvis du får irinotecan sammen med capecitabin, kan de bivirkninger, du kan få, også skyldes kombinationen af de to lægemidler. Sådanne bivirkninger kan bl.a. være: Meget almindelig: blodpropper; almindelig: overfølsomhedsreaktioner, hjerteanfald og feber hos patienter med lavt antal hvide blodlegemer. Du skal derfor også læse indlægssedlen for capecitabin. 


Hvis du får irinotecan sammen med capecitabin og bevacizumab, kan de bivirkninger, du kan få, også skyldes kombinationen af de to lægemidler. Sådanne bivirkninger kan bl.a. være: lavt antal hvide blodlegemer, blodpropper, forhøjet blodtryk og hjerteanfald. Du skal derfor også læse indlægssedlen for capecitabin og bevacizumab. 


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel 

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

Må ikke fryses. 

Kun til engangsbrug. 

Må ikke opbevares over 25° C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 

Brug ikke Irinokabi efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Lægemidlet skal fortyndes og bruges straks efter åbning. 

Hvis fortynding foretages under aseptiske forhold, kan den fortyndede opløsning opbevares i 24 timer ved en temperatur på 15-25º C og i 48 timer ved 2-8º C (f.eks. i et køleskab). 

 

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør lægemidlet anvendes straks. Hvis lægemidlet ikke anvendes med det samme, er det brugerens ansvar, at opbevaringstider og -forhold overholdes, og opbevaring bør normalt ikke overskride 24 timer ved 2 til 8° C, medmindre fortyndingen (etc.) har fundet sted under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Irinokabi 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder:

 • Det aktive stof er irinotecanhydrochloridtrihydrat 

 • 1 ml koncentrat indeholder 20 mg irinotecanhydrochloridtrihydrat svarende til 17,33 mg irinotecan 

 • Ét 2 ml hætteglas indeholder 40 mg irinotecanhydrochloridtrihydrat 

 • Ét 5 ml hætteglas indeholder 100 mg irinotecanhydrochloridtrihydrat 

 • Ét 15 ml hætteglas indeholder 300 mg irinotecanhydrochloridtrihydrat 

 • Ét 25 ml hætteglas indeholder 500 mg irinotecanhydrochloridtrihydrat 

 • De øvrige indholdsstoffer er sorbitol E420, mælkesyre, natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker 

Udseende og pakningsstørrelse:

Irinokabi 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning er en klar til let gullig opløsning. 

  

Pakningsstørrelser: 

1 x 2 ml hætteglas, 1 x 5 ml hætteglas, 1 x 15 ml hætteglas eller 1 x 25 ml hætteglas.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Fresenius Kabi Oncology Plc. 

Lion Court, Farnham Road, Bordon 

Hampshire, GU35 0NF  

Storbritannien 

 

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB  

Islands Brygge 57 

2300 København S 

 

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien 

 

eller 

 

Fresenius Kabi Oncology Plc. 

Lion Court, Farnham Road, Bordon  

Hampshire, GU35 0NF 

Storbritannien 

  

Medlemslandets 

navn 

Lægemidlets navn
Østrig

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer 

Infusionslösung 

Belgien Irinotecan Fresenius Kabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie
Tjekkiet Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok
Tyskland

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer 

Infusionslösung 

Danmark Irinokabi
Estland Irinotecan Fresenius
Spanien

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión 

EFG 

Ungarn Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz
Irland Irinotecan 20 mg/ml concentrate for solution for infusion
Italien Irinotecan Fresenius
Litauen Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Letland Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
Holland Irinotecan Fresenius Kabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie
Norge Irinokabi
Polen Irinotecan Fresenius
Portugal Irinotecano Fresenius
Sverige Irinokabi 20 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning
Slovakiet Irinotecan Fresenius 20 mg/ml infúzny koncentrát
Storbritannien Irinotecan 20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Oplysninger til læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende brug - cytotoksisk 

  

Håndtering af Irinokabi 

Som det er tilfældet med alle antineoplastiske stoffer skal Irinokabi håndteres med forsigtighed. 

Fortynding bør ske under aseptiske forhold af uddannet personale i et dertil indrettet område. Forholdsregler skal tages for at undgå kontakt med hud og slimhinder. 

 

Beskyttelsesforanstaltninger ved forberedelse af Irinokabi: 

 1. Et sikkerhedskabinet bør anvendes, og der bør benyttes handsker samt kittel. Forefindes der ikke noget særligt sikkerhedskabinet, skal der benyttes maske og briller. 

 2. Åbne beholdere så som injektionshætteglas og infusionsbeholdere og brugte kanyler, sprøjter, katetre, slanger og overskydende cytostatika skal betragtes som farligt affald og destrueres i henhold til lokale retningslinjer for FARLIGT AFFALD. 

 3. Følg nedenstående instrukser i tilfælde af spild: 

  • brug beskyttelsestøj
  • ituslået glas bør anbringes i beholderen til FARLIGT AFFALD. 

  • forurenede overflader bør skylles omhyggeligt med rigelige mængder koldt vand. 

  • de skyllede overflader bør derefter aftørres grundigt, og det materiale, der er brugt til aftørringen bør destrueres som FARLIGT AFFALD. 

 4. Hvis Irinokabi kommer i kontakt med hud, skal området skylles omhyggeligt med store mængder rindende vand og derefter vaskes med vand og sæbe. Hvis Irinokabi kommer i kontakt med slimhinder, skal det berørte område vaskes omhyggeligt med vand. Ved tegn på ubehag, kontakt læge. 

 5. Hvis Irinokabi kommer i kontakt med øjnene, skyl dem da med rigeligt vand. Kontakt straks en øjenlæge. 

Klargøring af infusionvæsken 

Irinokabi koncentrat til infusionsvæske, opløsning er udelukkende beregnet til intravenøs infusion efter fortynding i de anbefalede fortyndingsvæsker, enten 0,9 % natriumklorid-opløsning til infusion eller 5 % glukoseopløsning til infusion. Udtræk aseptisk den nødvendige mængde Irinokabi fra hætteglasset med en kalibreret sprøjte, og injicer det i en 250 ml infusionspose eller flaske. Infusionen skal blandes omhyggeligt ved at rotere beholderen i hånden. 

Hvis der observeres udfældning i hætteglasset eller efter fortynding, bør produktet kasseres efter gældende procedurer for cytotoksiske præparater. 

Irinokabi bør ikke indgives som en intravenøs bolus eller intravenøs infusion over mindre end 30 minutter eller mere end 90 minutter. 

 

Destruktion 

Alt udstyr brugt i forbindelse med forberedelse, infusion, etc. af irinotecan bør destrueres i henhold til de lokale retningslinjer for håndtering af cytostatika. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...