Spersadex Comp.

øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

 SPERSADEX® COMP. 1+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Dexamethasonnatriumphosphat/chloramphenicol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Spersadex Comp. til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Spersadex Comp. 

 3. Sådan skal du bruge Spersadex Comp. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Spersadex Comp. er øjendråber, indeholdende både et binyrebarkhormon (kortikosteroid) og et bakteriehæmmende antibiotikum.
 • Spersadex Comp. virker ved at dæmpe betændelse (hævelse, rødme og irritation). 

 • Du skal bruge Spersadex Comp. til behandling og evt. forebyggelse af betændelse i øjets forreste del. 

Lægen kan have givet dig Spersadex Comp. for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Spersadex Comp

Brug ikke Spersadex Comp.

 • hvis du er overfølsom over for dexametasonnatriumphosphat eller chloramphenicol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Spersadex Comp. (angivet i punkt 6). 

 • har virus- eller svampeinfektion i øjet f.eks. herpes 

 • har sår på hornhinden. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Spersadex Comp. hvis du 

 • har forhøjet tryk (grøn stær) i øjnene. 

 • har sukkersyge. 

 • har en alvorlig blodsygdom, din knoglemarv er svækket eller der er tilfælde af knoglemarvssygdom i din familie. 

 • har en lidelse, som medfører udtynding af hornhinden eller senehinden. 

 • lige er blevet opereret for grå stær. 

 • bruger øjenmidler der indeholder NSAID. 

Vær opmærksom på følgende 

 • Hvis du skal bruge Spersadex Comp. i længere tid, skal trykket i øjet kontrolleres jævnligt. 

 • Du skal normalt ikke bruge Spersadex Comp. i længere tid end 10 dage. Ved længere tids brug er der risiko for alvorligebivirkninger i øjet. Tal med lægen. 

 • Børn og unge under 18 år skal bruge Spersadex Comp. så kortvarigt som muligt. Tal med lægen. 

 • Du skal undgå at bruge kontaktlinser, så længe du har betændelse i øjet. 

Brug af anden medicin sammen med Spersadex Comp.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • infektion i øjet (penicillin, cefalosporin, gentamicin, tetracyklin, polymycin B) 

 • smerter i øjet (NSAID). 

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, såvent mindst 5 minutter mellem drypning med Spersadex Comp. og det andet præparat.
 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistankeom, at du er gravid, eller planlægger at blivegravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Spersadex Comp. efter aftale med lægen. 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Spersadex Comp. efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spersadex Comp. kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.
 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Spersadex Comp.

 • Brug af kontaktlinser i forbindelse med øjeninfektioner anbefales ikke, da infektionen dermed kan forværres. 

 • Spersadex Comp. er konserveret med benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene samt misfarve bløde kontaktlinser. 

 • Spersadex Comp. Indeholder polyoxyleret ricinusolie, der kan medføre hudreaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Spersadex Comp.

Den sædvanlige dosis er 

 

Voksne: 

1 dråbe 3-5 gange dagligt. I svære tilfælde op til 1 dråbe i timen. Tal med lægen. 

Du skal normalt ikke bruge Spersadex Comp. længere end 10 dage. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. 

Følg lægens anvisninger. 

 

Børn: 

Børn skal normalt ikke have Spersadex Comp. Spersadex Comp må ikke anvendes til nyfødte. 

 

Brugsvejledning

Bøj hovedet bagover (fig. 1). 

Spersadex Comp. Orifarm A/S, øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml 

fig. 1 

Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger. 

Hold flasken i den anden hånd med spidsen nedad - et let tryk på flasken får en dråbe til at falde ned i øjet (fig. 2). 

Spersadex Comp. Orifarm A/S, øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml 

fig. 2 

 

Flaskens spids må ikke røre noget, da indholdet så kan blive forurenet. 

Luk øjet i ca. ét minut for at forhindre dråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen. 

 

Brug altid Spersadex Comp. nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

 

Hvis du har brugt for meget Spersadex Comp.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Spersadex Comp., end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Spersadex Comp. Hvis du drypper for meget Spersadex Comp. i øjet, kan det skylles ud af øjet med lunkent vand. 

 

Hvis du har glemt at bruge Spersadex Comp.

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene, så snart du kommer i tanker om det. Brug aldrig dobbelt dosis. 

 

Hvis du holder op med at bruge Spersadex Comp.

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin‑ ger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver på grund af betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet, som kan udvikle sig til grøn stær. Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Uklart syn pga. grå stær. Kontakt lægen. 

 • Smerter og uklart syn pga. sår eller hul på hornhinden eller senehinden. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Ny betændelse i øjet pga. nedsat immunforsvar. Det kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Brændende fornemmelse, svie og sløret syn umiddelbart efter øjnene dryppes. 

 • Irritation eller overfølsomhedsreaktioner (kløe, røde øjne, hævelse, følelse af at have noget i øjet eller andre tegn på irritation, som ikke var der før behandlingen). 

 • Allergisk eksem ved øjenlåget. 

 • Hængende øjenlåg. 

 • Udvidelse af pupillen. 

 • Bitter smag kort tid efter brug. 

 • Hvis du er opereret i øjet, kan sårhelingen forlænges og tilfælde af blæredannelse øges. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK 2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Spersadex Comp. utilgængeligt for børn. 

  Opbevar Spersadex Comp. i køleskab (2-8 °C). 

 • Efter åbning: Opbevar ikke Spersadex Comp. ved temperaturer over 25 °C. 

 • Efter åbning af flasken må øjendråberne kun bruges i 4 uger. 

 • Brug ikke Spersadex Comp. efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spersadex Comp. 1+5 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder:

Dexamethasonnatriumphosphat 1 mg og chloramphenicol 5 mg.  

Øvrige indholdsstoffer: 

Macrogol 400, polyoxyleret ricinusolie, benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker. 

 

Pakningsstørrelser:

Spersadex Comp. 1+5 mg/ml øjendråber, opløsning fås i pakninger med 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S,  

Energivej 15,  

5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o.,  

Palouky 1366 

25301 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 07/2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...