Mirtazapin "Bluefish"

smeltetabletter 30 mg

Bluefish Pharmaceuticals AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter 

Mirtazapin Bluefish 30 mg smeltetabletter 

Mirtazapin Bluefish 45 mg smeltetabletter 

Mirtazapin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Mirtazapin Bluefish til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mirtazapin Bluefish 

 3. Sådan skal du tage Mirtazapin Bluefish 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Mirtazapin Bluefish tilhører gruppen af medicin, der kaldes antidepressiva.  

Mirtazapin Bluefish anvendes til behandling af depression. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mirtazapin Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens amvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag Mirtazapin Bluefish

 • hvis du er allergisk over for mirtazapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mirtazapin Bluefish (angivet i afsnit 6). Hvis det er tilfældet, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt inden du tager Mirtazapin Bluefish. 

 • hvis du tager eller for nyligt (inden for de sidste to uger) har taget medicin, der kaldes monoaminooxidase (MAO) hæmmere. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Mirtazapin Bluefish. 

  

Børn og unge

Mirtazapin Bluefish bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Desuden gøres opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de behandles med denne type medicin. Trods dette kan din læge ordinere Mirtazapin Bluefish til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Mirtazapin Bluefish til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til lægen. Hvis patienter under 18 år indtager Mirtazapin Bluefish og hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, skal lægen kontaktes. Derudover foreligger der ikke langtidsdata om sikkerhed for Mirtazapin Bluefish med hensyn til vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe. 

  

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan du af og til tænke på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan blive værre, lige når du begynder at tage antidepressiva, fordi det tager tid, før denne form for medicin begynder at virke. Der går normalt ca. to uger, men det kan også vare længere. 

  

Det er mere sandsynligt, at du tænker sådan, 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv, 

 • hvis du er ung. Oplysninger fra kliniske forsøg har udvist en større risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiske lidelser, og som blev behandlet med antidepressiv medicin. 

Hvis du på et eller andet tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte lægen eller tage på hospitalet. 

  

Det kan være en hjælp at fortælle et familiemedlem eller en nær ven, at du er deprimeret, og bede vedkommende læse denne indlægsseddel. Du kan også bede vedkommende om at fortælle dig det, hvis han eller hun synes, at din depression bliver værre, eller hvis han eller hun er bekymret for ændringer i din adfærd. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Mirtazapin Bluefish, 

 • hvis du har eller har haft en af følgende tilstande. 

  Fortæl lægen om disse tilstande, inden du tager Mirtazapin Bluefish, hvis ikke du allerede har gjort det.
  • Epilepsianfald. Hvis du begynder at få anfald eller dine anfald bliver hyppigere, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Bluefish og straks kontakte lægen.
  • Leversygdomme, inklusive gulsot. Hvis der opstår gulsot, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Bluefish og straks kontakte lægen.
  • Nyresygdomme.
  • Hjertesygdomme eller for lavt blodtryk.
  • Skizofreni. Hvis psykotiske symptomer, som f.eks. paranoide tanker, forekommer hyppigere eller bliver voldsommere skal du straks kontakte lægen.
  • Manisk depression (perioder skiftende mellem opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning). Hvis du begynder at føle dig opstemt eller ophidset, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Bluefish og straks kontakte lægen.
  • Sukkersyge (det kan blive nødvendigt at justere doseringen af insulin eller af anden medicin til sukkersyge).
  • Øjensygdomme, såsom forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
  • Vandladningsbesvær, på grund af forstørret blærehalskirtel.
 • hvis du udvikler tegn på infektioner såsom uforklarlig høj feber, ondt i halsen og sår i munden. 

  Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen for at få taget en blodprøve.
  I sjældne tilfælde kan disse symptomer være tegn på forstyrrelser i produktionen af blodceller i knoglemarven. Symptomerne, der er sjældne, forekommer oftest efter 4-6 ugers behandling.
 • hvis du er ældre. Du kan være mere følsom overfor bivirkninger af antidepressiv medicin. 

Brug af anden medicin sammen med Mirtazapin Bluefish

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tag ikke Mirtazapin Bluefish samtidig med: 

 • Monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere). Du må heller ikke tage Mirtazapin Bluefish i to uger efter, at du er stoppet med at tage MAO-hæmmere. Hvis du holder op med at tage Mirtazapin Bluefish, må du heller ikke tage MAO-hæmmere i de første to uger herefter. 

  Eksempler på MAO-hæmmere er moclobemid, tranylcypromine (begge er antidepressiva) og selegilin (anvendes ved Parkinsons sygdom).

Du skal være forsigtig med at tage Mirtazapin Bluefish samtidig med: 

 • Antidepressiva som serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er), venlafaxin og L- tryptophan eller triptaner (til behandling af migræne), tramadol (smertestillende), linezolid (mod infektion), lithium (til behandling af nogle psykiatriske tilstande) og perikon- produkter (et naturprodukt mod depression). Mirtazapin Bluefish alene eller kombinationen af Mirtazapin Bluefish med disse mediciner kan i meget sjældne tilfælde føre til den tilstand, som kaldes serotonergt syndrom. Nogle af symptomerne på syndromet er: uforklarlig feber, sveden, hjertebanken, diarre, (ukontrollerede) muskelsammentrækninger, rysten, overaktive reflekser, rastløshed, humørsvingninger og bevidstløshed. Hvis du oplever en kombination af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen. 

 • Den antidepressive medicin nefazodon. Det kan øge mængden af Mirtazapin Bluefish i dit blod. Fortæl lægen, hvis du bruger denne medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af Mirtazapin Bluefish, og øge dosis igen, når behandlingen med nefazodon stoppes. 

 • Medicin mod angst eller søvnløshed såsom benzodiazepiner; 

  medicin mod skizofreni såsom olanzapin;
  medicin mod allergier såsom cetirizin;
  medicin mod voldsomme smerter såsom morfin.
  Mirtazapin Bluefish kan i kombination med disse typer medicin øge den sløvende virkning af disse.
 • Medicin mod infektioner; medicin mod bakterieinfektioner (såsom erytromycin), medicin mod svampeinfektioner (såsom ketoconazol) og medicin mod HIV/AIDS (såsom HIV proteasehæmmere). 

  Disse typer medicin kan i kombination med Mirtazapin Bluefish øge mængden af Mirtazapin Bluefish i dit blod.
  Fortæl lægen, hvis du bruger en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af Mirtazapin Bluefish, og øge dosis igen, når behandlingen med disse typer medicin stoppes.
 • Medicin mod sår i mave og tarm: cimetidin 

  I kombination med Mirtazapin Bluefish kan denne medicin øge mængden af mirtazapin i dit blod.
 • Medicin mod epilepsi såsom carbamazepin og phenytoin, og medicin mod tuberkulose, såsom rifampicin. 

  Disse typer medicin kan i kombination med Mirtazapin Bluefish nedsætte mængden af Mirtazapin Bluefish i dit blod.
  Fortæl lægen, hvis du bruger en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at øge dosis af Mirtazapin Bluefish, og nedsætte dosis igen, når behandlingen med disse typer medicin stoppes.
 • Blodfortyndende medicin såom warfarin. 

  Mirtazapin Bluefish kan øge effekten af warfarin i blodet. Fortæl lægen, hvis du bruger denne medicin. Hvis denne kombination anvendes, tilrådes det, at lægen omhyggeligt kontrollerer dit blod.

Brug af Mirtazapin Bluefish sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan blive søvnig, hvis du drikker alkohol samtidig med at du bruger Mirtazapin Bluefish. Det bør derfor undgå alkohol, mens du tager Mirtazapin Bluefish.
Du kan indtage Mirtazapin Bluefish sammen med eller uden mad og drikke.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Den begrænsede viden, man har med Mirtazapin Bluefish givet til gravide kvinder, indikerer ikke noget øget risiko. Alligevel skal der udvises forsigtighed ved brug under graviditet.
Sørg for, at din jordemor og/eller læge ved, at du er i behandling med Mirtazapin Bluefish. Tilsvarende lægemidler (SSRI), som anvendes under graviditeten, kan øge risikoen for en alvorlig tilstand hos nyfødte, en såkaldt persisterende pulmoral hypertension hos nyfødte ( PPHN), der får det nyfødte barn til at trække vejret hurtigere og som giver en blåfarvning af huden. Disse symptomer starter som regel inden for de første 24 timer efter barnets fødsel. Hvis disse symptomer opstår hos dit nyfødte barn skal du straks kontakte jordemoder og/eller læge.
 

Hvis du tager Mirtazapin Bluefish og bliver gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du kontakte lægen for at høre, om du fortsat kan tage Mirtazapin Bluefish. Hvis du bruger Mirtazapin Bluefish indtil eller til kort før fødslen, skal dit nyfødte barn undersøges for eventuelle bivirkninger.
Spørg lægen om hvorvidt du kan amme under behandlingen med Mirtazapin Bluefish.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mirtazapin Bluefish kan påvirke din koncentration og opmærksomhed. Vær sikker på, at disse evner ikke er påvirkede, inden du færdes i trafikken eller arbejder med maskiner.
 

Mirtazapin Bluefish indeholder aspartam

Mirtazapin Bluefish tabletter indeholder aspartam, en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal du tage Mirtazapin Bluefish

Tag altid Mirtazapin Bluefish nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den anbefalede dosis er: 

Den almindelige begyndelsesdosis er 15 eller 30 mg daglig. Din læge kan råde dig til at forhøje din dosis (mellem 15 og 45 mg daglig) efter nogle få dage, for at du opnår den dosis, der er bedst for dig. Dosis er normalt den samme for alle aldersgrupper. Lægen kan dog tilpasse dosis hos ældre patienter, samt hos patienter med nyre- eller leversygdomme. 

  

Hvornår skal Mirtazapin Bluefish indtages

Indtag Mirtazapin Bluefish på samme tidspunkt hver dag. 

Det er bedst at indtage Mirtazapin Bluefish som en enkelt dosis før sengetid. Lægen kan dog anbefale, at Mirtazapin Bluefish tages som to doser – én om morgenen og én om aftenen før sengetid. Den største dosis bør tages inden du går i seng. 

  

Smeltetabletterne skal indtages således:

Smeltetabletterne indtages gennem munden. 

 1. Knus ikke smeltetabletten 

  For at undgå knusning af smeltetabletten må du ikke trykke på tabletlommen (figur A).
  Mirtazapin "Bluefish" Bluefish Pharmaceuticals AB, smeltetabletter 15 mg, 30 mg og 45 mg
  Figur A
 2. Riv en tabletlomme af 

  Hver blister indeholder seks tabletlommer, som er adskilt med perforationer. Riv en tabletlomme af langs perforationen (figur 1).
  Mirtazapin "Bluefish" Bluefish Pharmaceuticals AB, smeltetabletter 15 mg, 30 mg og 45 mg
  Figur 1
 3. Træk folien af 

  Træk forsigtigt folien af ved at starte i det hjørne, som er markeret med en pil (figur 2 og 3)
  Mirtazapin "Bluefish" Bluefish Pharmaceuticals AB, smeltetabletter 15 mg, 30 mg og 45 mg
  Figur 2
  Mirtazapin "Bluefish" Bluefish Pharmaceuticals AB, smeltetabletter 15 mg, 30 mg og 45 mg
  Figur 3
 4. Tag smeltetabletten ud 

  Tag smeltetabletten ud med tørre hænder og læg den på tungen (figur 4).
  Mirtazapin "Bluefish" Bluefish Pharmaceuticals AB, smeltetabletter 15 mg, 30 mg og 45 mg
  Figur 4
  Tabletten vil hurtig opløses og kan synkes uden vand.

Hvornår kan du forvente en forbedring

Normalt begynder Mirtazapin Bluefish at virke efter en til to uger, og efter 2 til 4 uger kan du mærke en forbedring. 

Det er vigtigt, at du taler med din læge om virkningen af Mirtazapin Bluefish i de første par uger af behandlingen: 

Kontakt lægen 2 til 4 uger efter, du har startet med at tage Mirtazapin Bluefish, og fortæl hvilken virkning medicinen har haft. 

Hvis du stadig ikke føler en forbedring, kan lægen forhøje dosis. Efter yderligere 2 til 4 uger kontaktes lægen igen. Normalt skal du tage Mirtazapin Bluefish indtil depressionssymptomerne har været forsvundet i 4 til 6 måneder. 

  

Hvis du har taget for mange Mirtazapin Bluefish, smeltetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mirtazapin Bluefish end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

  

De mest almindelige symptomer på en overdosering med Mirtazapin Bluefish (uden anden medicin og alkohol) er søvnighed, desorientering og hjertebanken

  

Hvis du har glemt at tage Mirtazapin Bluefish

Hvis du skal tage din dosis én gang daglig 

 • Hvis du har glemt at tage din Mirtazapin Bluefish dosis, må du ikke tage den glemte dosis. 

  Spring den over. Tag den næste dosis til normal tid.

Hvis du skal tage din dosis to gange daglig 

 • Hvis du har glemt din morgendosis, skal du tage den sammen med din aftendosis. 

 • Hvis du har glemt din aftendosis, skal du ikke tage den sammen med din dosis næste morgen, spring den over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis. 

 • Hvis har glemt begge doser, skal du ikke forsøge at erstatte de glemte doser. Spring begge doser over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis. 

Hvis du holder op med at tage Mirtazapin Bluefish

Behandlingen med Mirtazapin Bluefish må kun stoppes efter aftale med din læge.
Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan din depression vende tilbage. Kontakt lægen, når du har fået det bedre. Lægen vil afgøre, hvornår behandlingen kan stoppes.
Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Mirtazapin Bluefish, også selv om din depression er blevet bedre. Hvis du pludselig stopper behandling med Mirtazapin Bluefish kan du komme til at føle dig utilpas, svimmel, ophidset eller ængstelig, og få hovedpine. Disse symptomer kan undgås ved at nedtrappe dosis gradvist. Lægen vil fortælle dig, hvordan du nedtrapper dosis gradvist.
 

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får disse bivirkninger.  

  

Nogle bivirkninger forekommer hyppigere end andre. De mulige bivirkninger af Mirtazapin Bluefish er nævnt nedenfor og kan opdeles i: 

 • Meget almindelige: forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer 

 • Almindelige: forekommer hos 1 til 10 ud af 100 personer 

 • Ikke almindelige: forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 personer 

 • Sjældne: forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 personer 

  Meget sjældne: forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer
 • Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: Hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger 

Meget almindelige: 

 • øget appetit og vægtøgning 

 • søvnighed og træthed 

 • hovedpine 

 • mundtørhed 

Almindelige: 

 • døsighed 

 • svimmelhed 

 • skælven og rysten 

 • kvalme 

 • diarre 

 • opkastning 

 • udslæt 

 • smerter i led og muskler 

 • rygsmerter 

 • svimmelhed og besvimelse, når man rejser sig hurtigt op 

 • væskeophobning (typisk i ankler og fødder) 

 • træthed 

 • livagtige drømme 

 • forvirring 

 • ængstelig 

 • søvnproblemer 

Ikke almindelige: 

 • følelse af opstemthed (mani) 

  Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen.
 • unormal fornemmelse i huden, som brænden, stikken, kilden og prikken 

 • uro i benene 

 • besvimelse 

 • fornemmelse af følelsesløshed i munden (oral hypoaesthesia) 

 • lavt blodtryk 

 • mareridt 

 • følelse af ophidsethed 

 • hallucinationer 

 • uro i kroppen 

Sjældne: 

 • gulfarvning af øjne eller hud. Dette kan være tegn på forstyrrelser af leverfunktionen (gulsot). 

  Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen.
 • muskeltrækninger og -kramper 

 • aggression 

 • betændelse i bugspytkirtlen

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Tegn på infektioner såsom pludselig, uforklarlig høj feber, ondt i halsen eller sår i munden 

  Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen for at få taget en blodprøve.
  I sjældne tilfælde kan Mirtazapin Bluefish give forstyrrelser i produktionen af blodlegemer (knoglemarvsdepression). Hos nogle personer vil kroppens modstandskraft overfor infektioner nedsættes, da Mirtazapin Bluefish kan medføre nedsættelse i antallet af hvide blodlegemer (granulocytopeni). I sjældne tilfælde kan Mirtazapin Bluefish også bevirke en mangel på røde og hvide blodlegemer, såvel som blodplader (aplastik anæmi), blodplademangel (thrombocytopenia) eller et øget antal hvide blodlegemer (eosinophilia).
 • Epileptiske anfald (kramper) 

  Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen.
 • En kombination af symptomer som uforklarlig feber, sveden, hjertebanken, diarre, (ukontrollerede) muskelsammentrækninger, rysten, overaktive reflekser, rastløshed, humørsvingninger og bevidstløshed. I meget sjældne tilfælde kan dette være tegn på serotonergt syndrom. 

  Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen.
 • Tanker om at gøre skade på dig selv eller selvmordstanker 

  Kontakt straks lægen, eller tag på hospitalet.
 • Søvngængeri (somnambulisme) 

 • Unormal fornemmelse i munden (oral paræstesi) 

 • Hæshed i stemmen (dysartri) 

 • Hævelser i munden (mundødem) 

 • Øget spytsekretion 

 • Alvorlig allergisk reaktion som kan omfatte hævede knuder (udslæt), hævelser i huden og rundt om munden (Stevens-Johnsons syndrom) 

 • Blæredannelse i eller afskalning af huden (bulløs dermatit) 

 • Allergisk hudreaktion omfattende rødme, kløe, feber med udslæt og udbrud på huden (erythema multiforme) 

 • Alvorligt udslæt med blærer i huden og munden med feber og svaghed (toksisk epidermal nekrolyse) 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og –kramper, forvirring, koma pga. for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi) 

 • Lavt natriumindhold i blodet
 • Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

  

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mirtazapin Bluefish indeholder:

 • Aktivt stof: mirtazapin. Hver smeltetablet indeholder henholdsvis 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Crospovidon (type B), mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose, aspartam (E951), kolloid, vandfri silica, magnesiumstearat, jordbær-guaranaaroma (maltodextrin, propylenglycol, kunstige smagsstoffer, eddikesyre) og pebermyntearoma (kunstige smagsstoffer, majsstivelse). 

Mirtazapin Bluefish's udseende og pakningsstørrelse

Smeltetabletter. 

 

Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter: 

Hvide, runde smeltetabletter præget med ”36” på den ene side og ”A” på den anden side med en præget cirkelformet kant. 

 

Mirtazapin Bluefish 30 mg smeltetabletter: 

Hvide, runde smeltetabletter præget med ”37” på den ene side og ”A” på den anden side med en præget cirkelformet kant. 

 

Mirtazapin Bluefish 45 mg smeltetabletter:  

Hvide, runde smeltetabletter præget med ”38” på den ene side og ”A” på den anden side med en præget cirkelformet kant. 

 

Mirtazapin Bluefish smeltetabletter fås i polyamid/ aluminium/PVC/papir/ polyester/ aluminium perforerede unit-dose blisterpakninger i følgende pakningsstørrelser: 6, 18, 30, 48, 90 og 96 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharma AB  

Torsgatan 11  

111 23 Stockholm  

Sverige 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Navn på medlemsland Navn på lægemiddel
Østrig Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten
Belgien Mirtazapine Bluefish 5 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergeerbare tabletten Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimés orodispersible Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten
Bulgarien Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg тaблетки, диспергираща ce в ycтaтa
Cypern Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg δισκία διασπειρόμενο στο οτόμα
Tjekkiet Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg dispergovatelné tablety
Danmark Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter
Estland Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg suus dispergeeruvad tabletid
Finland Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter
Frankrig MIRTAZAPINE BLUEFISH PHARMA 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimés orodispersible
Tyskland Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten
Grækenland Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg δισκία διασπειρόμενο στο οτόμα
Ungarn Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg szájban diszpergálódó tabletta
Irland Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets
Italien Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg compresse orodispersibili
Letland Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg mutē disperģējamās tabletes
Norge Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg smeltetabletter
Polen Mirtazapine Bluefish
Portugal Mirtazapina Bluefish
Rumænien Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimate orodispersabile
Slovakiet Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergovateľné tablety
Slovenien Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodisperzibilne tablete
Spanien Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimidos bucodispersables
Sverige Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter
Storbritannien Mirtazapine 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 10 september 2013
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...