Dolenio

filmovertrukne tabletter 1.178 mg

Blue Bio

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dolenio 1178 mg filmovertrukne tabletter

Glucosamin 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Dolenio uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Dolenio. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 2-3 måneder. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dolenio 

 3. Sådan skal du tage Dolenio 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dolenio tilhører en medicingruppe, som kaldes andre antiinflammatoriske og antireumatiske midler, non- steroide lægemidler.  

 

Glucosamin er et stof, som findes naturligt i menneskekroppen og som er nødvendig for ledvæske og ledbrusk. 

 

Dolenio er en medicin, som anvendes til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt i knæene. Slidgigt er en form for nedbrydning i leddene, hvilket forårsager følgende symptomer: Stivhed (efter søvn eller længerevarende hvile), smerter ved fysisk aktivitet (f.eks. gang på trapper eller ujævne overflader), 

hvilket lindres ved hvile. 

 

Hvis der er noget du er i tvivl om eller hvis du har andre symptomer end beskrevet skal du kontakte lægen. Lægen vil udelukke tilstedeværelsen af andre ledsygdomme, for hvilke anden behandling bør overvejes. 

 

Lægen kan have givet dig Dolenio for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DOLENIO

Inden behandling med Dolenio bør lægen kontaktes: kun en læge kan diagnosticere slidgigt og udelukke tilstedeværelsen af andre ledsygdomme, for hvilke anden behandling bør overvejes. 

Tag ikke Dolenio

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for glucosamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dolenio. 

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for skaldyr, da det aktive indholdsstof er udvundet fra skaldyr. 

Dolenio må ikke anvendes til børn under 2 år.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen inden du tager Dolenio:
 • Hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus) eller har nedsat glucosetolerance. Det anbefales, at dit blodsukker kontrolleres inden du starter behandlingen og med regelmæssige mellemrum under behandlingen. 

 • Hvis du har kendt risikofaktor for hjerte- og karsygdomme (f.eks. forhøjet blodtryk, sukkersyge, forhøjet kolesterolindhold i blodet eller hvis du ryger). Det anbefales, at dit kolesteroltal bestemmes inden du starter behandlinen, da forhøjet kolesterolindhold i blodet er set i enkelte tilfælde hos 

  patienter, som blev behandlet med glucosamin.
 • Hvis du har astma. Behandlingen med glucosamin kan forværre astmasymptomer. 

 • Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, da der ikke er lavet undersøgelser med glucosamin hos denne patientgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Dolenio

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Det er især vigtigt, at du informerer lægen eller apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin:
 

 • Tetracykliner (antibiotika, som anvendes mod betændelse) 

 • Warfarin eller lignende produkter (blodfortyndende medicin, som anvendes for at forebygge blodpropper). Virkningen af det blodfortyndende middel kan forstærkes, når det anvendes sammen med glucosamin. Patienter, som behandles med sådanne kombinationer, bør derfor overvåges nøje, når behandling med glucosamin startes eller afsluttes. 

Brug af Dolenio sammen med mad og drikke

Tabletterne bør synkes sammen med noget væske. Tabletterne kan tages i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

 

Graviditet og amning Graviditet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Du må ikke tage Dolenio under graviditet.

Amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Brug af Dolenio i ammeperioden frarådes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der foreligger ingen specifikke undersøgelser vedrørende evnerne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis du oplever svimmelhed eller døsighed, efter du starter med at tage Dolenio, bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dolenio

Denne medicin indeholder 6,52 mmol (151 mg) natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DOLENIO

Tag altid Dolenio nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (1178 mg glucosamin) dagligt hos voksne, som tages sammen med et glas vand. 

Dette svarer til: 

Dolenio 1178 mg – 1 tablet 

Når andre styrker er tilgængelige svarer dosis til: 

Dolenio 589 mg – 2 tabletter som skal tages samtidigt, én gang dagligt. 

Dolenio 393 mg – 3 tabletter, som skal tages samtidigt, én gang dagligt. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. 

 

Patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion 

Da der ikke er udført undersøgelser med denne patientgruppe, er det ikke muligt, at angive 

dosianbefalinger. 

 

Børn og unge 

Dolenio bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

 

Glucosamin er ikke beregnet til behandling af pludseligt opståede (akutte) smerter. Symptomlindring (især smertelindring) mærkes måske først efter adskillige ugers behandling, og i nogle tilfælde varer det endnu længere. Hvis du ikke oplever symptomlindring efter 2 – 3 måneder, skal du fortælle det til lægen eller på apoteket, da forsat behandling med glucosamin bør genovervejes. 

 

Tages gennem munden. Tabletterne bør synkes sammen med noget vand eller anden væske. Tabletterne kan tages i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Hvis du har taget for mange Dolenio filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Dolenio tabletter end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Tegn og symptomer på overdosering med glucosamin kan omfatte: Hovedpine, svimmelhed, forvirring, ledsmerter, kvalme, opkastning, diarré eller forstoppelse. Stop med at tage glucosamin ved tegn på overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Dolenio

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Dolenio

Dine symptomer kan vende tilbage, hvis du stopper med at tage Dolenio. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. BIVIRKNINGER

Dolenio kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 og stop omgående med at tage Dolenio, hvis du får symptomer som f.eks hævelser i ansigtet, tungen og/eller svælget og/eller problemer med at synke eller nældefeber samt vejrtrækningsbesvær (angioødem). 

 

Følgende bivirkninger er indberettet: 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Hovedpine, træthed, kvalme, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré, forstoppelse. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Udslæt, kløe og rødmen. 

 

Meget sjælden – ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

Opkastning, nældefeber, svimmelhed, hævelse af fødder eller ankler, angioødem. Forværring af eksisterende astma, forværring af blodsukkerkontrollen hos sukkersyge patienter. 

 

Forhøjet kolesterolindhold i blodet er også rapporteret. Det er ikke muligt at afgøre om disse hændelser var direkte relateret til Dolenio. 

 

Dolenio kan forårsage leverenzymstigning og i sjældne tilfælde gulsot. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Dolenio efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Denne medicin kræver ingen særlige forholdregler vedrørende opbevaringen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden. 

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dolenio indeholder:

 • Aktivt stof: Glucosamin. En tablet indeholder 1884,60 mg glucosaminsulfatnatriumchlorid svarende til 1500 mg glucosaminsulfat eller 1178 mg glucosamin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: 


  Tabletkerne
  Povidon K30
  Macrogol 4000
  Magnesiumstearat

  Overtræk
  Hypromellose
  Titandioxid (E171)
  Talcum
  Propylenglycol
  Polysorbat 80

Udseende og pakningsstørrelser

Dolenio er hvide til råhvide, aflange og hvælvede filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side. Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

 

Pakningstørrelser: 20, 30, 60 eller 90 filmovertrukne tableeter i en HDPE-beholder med HDPE-skruelåg. 

4, 10, 20, 30, 45, 60, 90 filmovertrukne tabletter i Alu/PVC/PVDC blisterpakninger. 

 

Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Blue Bio Pharmaceuticals Ltd.  

5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower  

Dublin 2, 

Irland 

Dansk repræsentant

Junge Logistic ApS 

V/ Pharmazan Pharmaceuticals ApS  

Platanvej 21 

3600 Frederikssund 

Fremstiller

Central-Pharma Limited 

Caxton Road  

Bedford  

MK41 0XZ 

Storbritannien 

 

Wasdell Packaging Limited 

Units 6-8, Euroway Industrial Estate 

Blagrove  

Swindon 

Wiltshire, SN5 8YW 

Storbritannien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: Dolenio 1500 mg Filmtabletten 

Belgien: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tablet  

Bulgarien: Bonartos 1178 мг филмирани таблетки  

Tjekkiet: Bayflex 1178 mg 

Cypern: Dolenio 

Tyskland: Dolenio 1178 Filmtabletten 

Danmark: Dolenio Estland: Bonartos 

Spanien: Dolenio 1500 mg Comprimido recubierto con pelicula 

Finland: Dolenio 1178 mg tabletti, kalvopäällysteinen  

Frankrig: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé 

Grækenland: CounterFlex 

Ungarn: Bonartos 1500 mg filmtabletta Island: Dolenio 

Irland: Dolenio 1178 mg Film-coated tablets 

Italien: Bolevo 

Lithauen: Bonartos 1178 mg plévele dengtos tabletés  

Luxemburg: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé  

Letland: Bonartos 1178 mg apvalkotas tablets 

Malta: Dolenio 

Holland: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tablet 

Polen: Slideflex Portugal: Dolenio 

Rumænien: Slideflex 1178 mg, comprimate filmate 

Sverige: Dolenio 1178 mg filmdragerade tabletter  

Slovenien: Bonartos 1178 filmsko oblozene tablete  

Slovakiet: Bonartos 1178 mg 

Storbritannien: Dolenio 1500 mg Film-coated tablets 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...