Sirdalud MR

hårde depotkapsler 6 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sirdalud® MR 6 mg depotkapsler, hårde

tizanidin 

  

Sirdalud® er et registreret varemærke, som tilhører Novartis AG. Sirdalud® MR svarer til lægemidlet Sirdalud® Retard 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Sirdalud® MR til Dem medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.  

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Sirdalud® MR 

 3. Sådan skal De tage Sirdalud® MR 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Sirdalud® MR virker muskelafslappende. De kan tage Sirdalud® MR til behandling af, kronisk spændte, stive muskler på grund af sygdom i hjerne eller rygmarv samt muskelsmerter på grund af muskelspændinger, forvridninger, forstuvninger og lignende.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage SIRDALUD® MR

Tag ikke Sirdalud® MR, hvis De:

 • er allergisk over for tizanidin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sirdalud® MR (angivet i punkt 6). 

 • har en alvorlig leversygdom. 

 • har en sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis). 

 • samtidig tager medicin mod depression (fluvoxamin) eller antibiotika (ciprofloxacin).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Sirdalud® MR, hvis De: 

 • får symptomer som uforklaret gulsot, kvalme, appetitløshed eller træthed, da det kan være symptomer på dårlig lever.
 • har dårlige nyrer.

Kontakt straks lægen, hvis De:  

 • bliver svimmel og besvimer eller i alvorlige tilfælde bliver bevidstløs, da det kan være tegn på for lavt blodtryk.

Vær opmærksom på følgende: 

 • Symptomerne, som Sirdalud® MR dæmper, kan blive forstærket, når De holder op med at tage medicinen (rebound-effekt). Lægen vil derfor nedsætte Deres dosis gradvist, når De skal stoppe med at tage Sirdalud® MR.
 • Hvis De har dårlig lever eller dårlige nyrer, skal De, så længe De får Sirdalud® MR, have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøve- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Sirdalud® MR. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

  

Brug af anden medicin sammen med Sirdalud® MR

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Tal med Deres læge, hvis De tager:
 

 • Medicin mod depression (f.eks. fluvoxamin, amitriptylin). 

 • Hjertemedicin (f.eks amiodaron, mexiletin, propafenon) og anden medicin som kan have uønsket virkning på hjertefunktionen (medicin med QT-forlængelse). 

 • Medicin mod for meget mavesyre (f.eks. cimetidin, cisaprid). 

 • Visse typer antibiotika (rifampicin, azithromycin og fluoroquinoloner – f.eks. enoxacin, pefloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin). 

 • Medicin mod akutte smerter eller leddegigt (rofecoxib). 

 • P-piller og anden oral prævention. 

 • Medicin mod blodpropper (ticlopidin). 

 • Medicin mod for højt blodtryk. 

 • Vanddrivende medicin. 

 • Beroligende eller sovemedicin, da disse kan forstærke den sløvende virkning af Sirdalud® MR (f.eks. baclofen, benzodiazepin). 

 • Antihistaminer, da disse kan forstærke den sløvende virkning af Sirdalud® MR. 

 • Anden medicin som kan øge den blodtrykssænkende virkning af Sirdalud® MR (f.eks. clonidin).
 • Hvis De er storryger (ryger flere end 10 cigaretter om dagen).

Alkohol kan forstærke den sløvende virkning af Sirdalud® MR. De må derfor ikke drikke alkohol, mens De er i behandling med Sirdalud® MR. 

  

Brug af Sirdalud® MR sammen med mad, drikke og alkohol

De kan tage Sirdalud® MR uafhængigt af mad. De skal tage Sirdalud® MR sammen med et glas vand eller anden væske. De må ikke tage Sirdalud® MR sammen med alkohol, da alkohol forstærker virkningen af Sirdalud® MR. 

  

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Hvis De er gravid, må De kun tage Sirdalud® MR efter aftale med lægen. 

  

Amning 

Hvis De ammer, må De kun tage Sirdalud® MR efter aftale med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød trekant. Det betyder, at Sirdalud® MR kan give bivirkninger (bevidsthedssvækkelse, døsighed, træthed, svimmelhed eller andre symptomer på lavt blodtryk), som i væsentlig grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Lad derfor være med at køre bil, motorcykel eller at cykle, og lad være med at arbejde med værktøj og maskiner, før De ved, hvordan medicinen påvirker Dem. 

  

Sirdalud® MR indeholder saccharose

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage SIRDALUD® MR

Tag altid Sirdalud® MR nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Depotkapslerne skal synkes hele, og De må ikke knuse eller tygge dem. 

 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: De skal starte med at tage 1 depot- kapsel på 6 mg daglig. Lægen kan øge dosis gradvist med 1 depotkapsel på 6 mg indtil det bedste resultat er opnået. 

Den sædvanlige dosis er 1 depotkapsel på 6 mg og op til 4 depotkapsler på 6 mg (6-24 mg) 1 gang daglig. 

 

Brug til børn og unge 

Sirdalud® MR bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da erfaring med denne aldersgruppe er begrænset. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Har De meget dårlig lever, må De ikke tage Sirdalud® MR. 

 

Hvis De har taget for mange Sirdalud® MR

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Sirdalud® MR, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med.  

Symptomer på overdosering kan f.eks. være søvnlignende bevidsthedssvækkelse, søvnmangel, kvalme og opkastning, for lavt blodtryk, svimmelhed, små pupiller, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls, åndenød og i værste fald kan det føre til dyb bevidstløshed (koma).  

 

Hvis De har glemt at tage Sirdalud® MR

Hvis De har glemt at tage en dosis, så tag den så snart De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis De holder op med at tage Sirdalud® MR

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.  

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Lægen vil nedsætte Deres dosis gradvist, hvis De skal stoppe behandlingen med Sirdalud® MR. Følg lægens anvisning.  

Hvis De pludselig holder op med at tage Sirdalud® MR , kan De få symptomer som forhøjet blodtryk og hjertebanken. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Svimmelhed. 

 • Mavebesvær. 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis De tager Sirdalud® MR i mere end 2-3 uger, skal De passe på Deres mundhygiejne, så De ikke får huller i tænderne. 

 • Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen. 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Søvnmangel. 

 • Søvnforstyrrelser. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • For højt blodtryk efter pludseligt stop i behandlingen. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Kvalme. 

 • Træthed. 

 • Blodtryksfald. 

 • Forhøjede levertal (ingen symptomer).  

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue. 

 • Forvirring. 

 • Svimmelhed. 

 • Sløret syn. 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Kraftesløshed og svaghed. 

 • Abstinenssyndrom. 

Sirdalud® MR kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjet levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Sirdalud® MR utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar Sirdalud® MR under 30 °C. 

 • Brug ikke Sirdalud® MR efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sirdalud® MR 6 mg indeholder:

Aktivt stof: Tizanidin 6 mg (som tizanidin- hydrochlorid). 

Øvrige indholdsstoffer: Ethylcellulose, shellac, talcum, majsstivelse, saccharose, gelatine, titandioxid (E171), sort jernoxid (E172). 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Sirdalud® MR 6 mg depotkapsler er hvide kapsler mærket med ”Sirdalud 6 mg”.  

Sirdalud® MR 6 mg fås i pakningsstørrelsen 30 depotkapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...