Canesten®

vaginaltabletter 500 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CANESTEN® 500 mg vaginaltabletter 

Clotrimazol 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage. 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten. 

 3. Sådan skal du bruge Canesten. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Canesten er et svampedræbende middel, som virker mod forskellige former for mikroorganismer fx. gærsvampe.
 • Du kan bruge Canesten til behandling af svampeinfektion i skeden, forårsaget af svampe, der er følsomme over for clotrimazol (det virksomme stof). 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Brug ikke Canesten

 • hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Canesten 

 • Tal med lægen, inden du bruger Canesten, hvis du: 

  • er under 12 år. Canesten må ikke anvendes af børn under 12 år. 

  • er i eller efter overgangsalderen, for at udelukke sygdomme som klamydia og kræft. 

  • har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betændelser inden for to måneder). Det er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner. 

  • har feber (temperaturer over 38 °C), smerter i den nedre del af maven, rygsmerter, illelugtende udflod, kvalme, blødning fra skeden, og/eller samtidige smerter i skulderen. 

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i skeden under behandling med Canesten.
 

Samleje i skeden bør undgås under behandlingen med Canesten, da infektionen kan overføres til partneren, og virkningen og sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er midlertidig og forekommer kun under behandlingen.
 

Brug af anden medicin sammen med Canesten

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin: 

 • som dæmper immunforsvaret (tacrolimus).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Du kan bruge Canesten under graviditet. Der skal sikres god hygiejne i fødselskanalen, især i de sidste 4-6 uger af graviditeten.
 • Du må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditeten. Før vaginaltabletten op i skeden med fingeren. 

Amning

 • Du kan tage Canesten, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Canesten 

Ingen relevante informationer. 

3. Sådan skal du bruge Canesten

Hvis din læge har ordineret Canesten til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Canesten bør ikke anvendes under menstruation. 

  

Den sædvanlige dosis er 

 Voksne: 

1 vaginaltablet (500 mg) indføres dybt i skeden ved sengetid som engangsdosis. 

  

Ved samtidig betændelse af området omkring skeden, kan du bruge Canesten 1% creme eller vaginalcreme 1%. Smør cremen på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger indtil 3 dage efter symptomfrihed. 

  

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten creme eller 1% vaginalcreme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger, indtil symptomerne er væk. 

  

Hvis symptomerne varer i mere end 7 dage, skal du søge læge. 

  

Brug til børn: 

Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. 

  

Hvis du har brugt for meget Canesten

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Canesten, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

 

Hvis du holder op med at bruge Canesten

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
 

4. Bivirkninger

Canesten kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kløe, udslæt, brændende fornemmelse, irritation, ubehag 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Allergiske reaktioner (for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber). 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Mavesmerter. 

 • Afskalning af huden omkring kønsorganerne, hævelse, bækkensmerter. 

Indberetning af bivirkninger


Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

 • Opbevar Canesten utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. 

 • Opbevar ikke Canesten ved temperaturer over 25 °C. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørelser og yderligere oplysninger

Canesten 500 mg vaginaltabletter indeholder: 

Clotrimazol 500 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Vandfrit lactose, mikrokrystallinsk cellulose, mælkesyre, majsstivelse, povidon, calciumlactat, magnesiumstearat, silica og hypromellose. 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende: 

Canesten 500 mg vaginaltabletter er hvide, mærket med MU og Bayer. 

  

Canesten fås i: 

Canesten 500 mg i pakninger med 1 vaginaltablet. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15,  

5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

  

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Teknisk brugervejledning til patienten

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad. 

Canesten® Orifarm A/S, vaginaltabletter 500 mg 

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op). 

3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren. 

  

Canesten® Orifarm A/S, vaginaltabletter 500 mg 

  

4. Efter brug trækkes stemplet ud af applikatoren. Delene vaskes i varmt (ikke kogende) sæbevand, skylles i rindende vand og tørres omhyggeligt. 

Canesten® Orifarm A/S, vaginaltabletter 500 mg 

  

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster): 

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren. 

  

Canesten® Orifarm A/S, vaginaltabletter 500 mg 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2015.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...