Adalat LA

depottabletter 20 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adalat® LA 20 mg depottabletter

Nifedipin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4 

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat® LA 

 3. Sådan skal du tage Adalat® LA 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Adalat® LA virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet ud i kredsløbet, og hjertets arbejde lettes.  

Du kan bruge Adalat® LA mod: 

 • kramper i hjertet (angina pectoris). 

 • forhøjet blodtryk. 

 • kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer (Raynaud’s syndrom).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat® LA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke Adalat® LA hvis du

 • er allergisk over for nifedipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Adalat® LA (angivet i afsnit 6).
 • har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet og nedsat blodtryk).
 • har for lavt blodtryk.
 • har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris).
 • for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).
 • bruger rifampicin (antibiotikum).
 • har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Adalat® LA, hvis du 

 • har meget lavt blodtryk.
 • har dårligt hjerte.
 • har en alvorlig forsnævring af aorta hjerteklappen ( aortastenose).
 • har dårlig lever.
 • er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du har forhøjet blodtryk og nedsat blodmængde.
 • er gravid.
 • tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller tarm.

Brug af anden medicin sammen med Adalat® LA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Tal med din læge, hvis du tager 

 • anden medicin mod forhøjet blodtryk og for hjertet (f.eks. betablokkere, vanddrivende middel, ACE-hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme, bremser omdannelsen af stoffet angiotensin i kroppen, så blodtrykket sænkes), andre calciumantagonister (medicin, der hindrer cellernes optagelse af calcium), digoxin, chinidin.
 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin, carbamazepin, valproat, phenobarbital).
 • medicin mod for meget mavesyre eller mavesår (cimetidin).
 • medicin mod infektion (f.eks. rifampicin, erythromycin, quinupristin, dalfopristin).
 • medicin mod svamp (f.eks. ketokonazol).
 • medicin mod depression (fluoxetin, nefazodon).
 • medicin mod HIV (f.eks. ritonavir).
 • medicin til brug efter transplantation (tacrolimus).
 • medicin for at fremme tarmens bevægelse ( cisaprid).

Brug af Adalat® LA sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Adalat® LA i forbindelse med grapefrugt eller grapefrugtjuice, da dette kan forstærke virkningen. 

  

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Du bør kun bruge Adalat® LA under graviditeten, hvis lægen mener, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til dit helbred. Brug af Adalat® LA under graviditet kan medføre bivirkninger for det ufødte såvel som det nyfødte barn. Hvis du tager Adalat® LA, er det vigtigt, at dit blodtryk bliver tjekket under behandlingen. 

  

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat® LA, da Adalat® LA går over i modermælken. Tal med lægen. 

  

Fertilitet 

Adalat® LA kan påvirke sædfunktionen hos mænd. Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig befrugtning, kan brugen af Adalat® LA hos manden være en mulig årsag. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adalat® LA kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Det gælder især i starten af behandlingen, ved øgning af dosis eller i kombination med alkohol. 

  

Adalat® LA indeholder natrium

Adalat® LA indeholder natrium i form af natriumklorid.  

En tablet på 20 mg indeholder 21,2 mg natriumklorid.  

Dette bør tages med i betragtning, hvis du er på saltfattig diæt. 

3. Sådan skal du tage Adalat® LA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er

20-120 mg dagligt.  

Tag depottabletten ud af blisterpakningen umiddelbart før brug, da depottabletterne ikke tåler luftfugtighed i længere tid.  

Du skal synke tabletterne hele med ½ glas vand eller anden væske.  

Tag ikke tabletterne med grapefrugtjuice.  

Du må ikke tygge eller dele tabletten.  

Depottabletten består af en skal, der indeholder lægemidlet. Den tomme skal bliver ikke optaget i kroppen, og du kan derfor observere skallen i afføringen. 

  

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Børn og unge 

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Adalat® LA. 

  

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Nedsat leverfunktion Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har taget for mange Adalat® LA depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Adalat® LA depottabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Tag pakningen med.  

Symptomer på overdosering er blodtryksfald, forstyrrelser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls), unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet, ubalance i kroppens væskebalance, iltmangel i kroppens væv, påvirkning af hjertet og vand i lungerne samt nedsat bevidsthedsniveau grænsende til koma. 

  

Hvis du har glemt at tage Adalat® LA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Adalat® LA

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infek- tioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Øget følsomhed af huden for lys. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Hovedpine. 

 • Vand i kroppen. Kontakt lægen. Karudvidelse. 

 • Utilpashed. 

  

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Allergisk reaktion. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Angstreaktioner. 

 • Søvnforstyrrelser. 

 • Svimmelhed. 

 • Migræne. 

 • Rysten. 

 • Synsforstyrrelser. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hjertebanken. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Næseblod, tilstoppet næse. 

 • Mave- tarmsmerter, kvalme, halsbrand/sure opstød, luftafgang fra tarmen, mundtørhed. 

 • Rødmen af huden. 

 • Muskelkramper. 

 • Hævede led. 

 • Forøget urinmængde, smerter og svien ved vandladningen. 

 • Impotens. 

 • Uspecifikke smerter. 

 • Kulderystelser. 

  

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Kløe, nældefeber, udslæt. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelses- løshed i huden. 

 • Generende overvækst af tandkød som kan opereres bort. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektio- ner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. 

 • Nedsat følelse ved berøring. 

 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen. 

 • Øjensmerter. 

 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. 

 • Klump i maven (klumper af den ikke-nedbrydelige tabletskal). 

 • Synkebesvær. 

 • Opkastning. 

 • Brændende eller sviende fornemmelse bag bryst- benet og sure opstød pga. tilbageløb af mavesyre til spiserøret. Tal med lægen. 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder. 

 • Smerter i leddene, muskelsmerter. 

 

Adalat® LA kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Adalat® LA utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Adalat® LA ved almindelig temperatur. 

Opbevares i original emballage, beskyttet mod lys. 

Tag ikke Adalat® LA efter den udløbsdato, der står på pakningen 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adalat® LA indeholder: 

Aktivt stof: 20 mg nifedipin. 

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, natriumchlorid, celluloseacetat, hypromellose, rød jernoxid (E 172), polyethylenoxid, macrogol 3350, hydroxypropylcellulose, propylenglycol, shellac, titandioxid (E171). 

  

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Adalat® LA 20 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter med et laserhul på den ene side og Adalat 20 påtrykt på den anden side. 

  

Pakningsstørrelse 

Adalat® LA fås i en pakningsstørrelse á 112 depottabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V. 

  

Ompakket og frigivet af

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

  

Adalat® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Aktiengesellschaft. 

  

Adalat® LA svarer til Adalat® Oros. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...