Myambutol®

tabletter 400 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

MYAMBUTOL®

400 mg tabletter

Ethambutolhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Myambutol® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.  

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Myambutol. 

 3. Sådan skal du tage Myambutol. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Myambutol er et antibiotikum, der virker bakteriehæmmende på mykobakterier.
 • Myambutol anvendes til behandling af tuberkulose i kombination med mindst et andet tuberkulosemiddel for at undgå resistensudvikling. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Myambutol

Tag ikke Myambutol

 • hvis du er overfølsom over for ethambutolhydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Myambutol (angivet i punkt 6). 

 • hvis du har eller har haft betændelse i synsnerven. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apoteketspersonalet, før du tager Myambutol 

 • hvis du har grå stær (uklart syn), tilbagevendende betændelse i øjnene, lidelser i synsnerven. Det kan vise sig som tågesyn, blinde pletter og besvær med at skelne farver. 

 • hvis du har forandringer i nethinden på grund af diabetes. 

 • hvis du har et stort forbrug af alkohol. 

 • hvis du ryger. 

Kontakt læge eller skadestue, hvis du under behandlingen med Myambutol får: 

 • sløret eller uskarpt syn på enten det ene øje eller begge øjne eller andre subjektive øjensymptomer. Tal med lægen om behandlingen evt. skal afbrydes. 

 • gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren, også med dødeligt forløb. 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Behandling af personer, som er ude af stand til at forstå eller fortælle om synsforstyrrelser bør undgås, med mindre der er tale om resistens mod isoniazid og rifampicin. Tal med lægen. 

 • Myambutol kan have negativ indvirkning på synet. 

 • Inden du starter med at tage Myambutol, og så længe du tager Myambutol, vil din læge normalt foretage øjenundersøgelser (oftalmoskopi, fingerperimetri og test af evnen til at skelne farver) og blodprøver. 

 • Ved anvendelse af briller inden behandlingsstart, er det vigtigt, at disse briller anvendes ved kontrol af synsskarpheden. Evt. bygningsfejl kan forværres eller ændres under behandlingen. 

 • Du kan få akutte anfald af urinsur gigt (podagra). 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Myambutol. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 • Så længe du får Myambutol, skal du have undersøgt blod herunder leverfunktion og urin herunder nyrerfunktion regelmæssigt. 

Brug af anden medicin sammen med Myanbutol

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Sure opstød (aluminiumhydroxid). 

 • Astma (theophyllin). 

 • Urinsur gigt. 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Myambutol sammen med mad og drikke og alkohol

Du kan tage Myambutol i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, ellerplanlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Du må ikke tage Myambutol, hvis du er gravid, da stoffet kan skade fostret. Tal med lægen. 

Amning:
 • Hvis du ammer, må du ikke tage Myambutol, da det går over i mælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Myambutol kan give bivirkninger (nedsat syn og nedsat farvesyn), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Myambutol

Denne medicin indeholder sorbitol (E 420) og saccharose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Myambutol. 

3. Sådan skal du tage Myambutol

Tag altid Myambutol nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tabletterne skal synkes hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Virkningen indtræder efter 24 timer. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

15-25 mg/kg legemsvægt/døgn én gang dagligt. 

Eks. En person på 80 kg skal have 1200-2000 mg (3-5 tabletter) én gang dagligt. 

 

Brug til børn: 

Børn over 13 år: 

Dosis afhænger af barnets vægt. 

15 mg/kg legemsvægt/døgn én gang dagligt. 

 

Børn under 13 år: 

Bør ikke anvendes til børn under 13 år. Du skal følge lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Myambutol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Myambutol, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

Hovedpine, svimmelhed, forvirring, hallucinationer, feber, kvalme, opkastning, appetitløshed, mavesmerter. 

Hvis du har glemt at tage Myambutol

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Myambutol

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Myambutol er stoppet. 

4. Bivirkninger

Myambutol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven (dosisafhængig, og forsvinder gerne ved behandlingsophør). Kontakt læge eller skadestue. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Smerter, ofte turevise i siden og bagtil i lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt læge eller skadestue. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge. 

 • Medfødte misdannelser i øjnene, blindhed og sygdomme i synsnerven. 

 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Irritationshoste, åndenød ved anstrengelse, trykkende smerter i brystkassen, som følge af lungeinfiltrater. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100patienter): 

 • Øget mængde af urinsyre i blodet. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skade- stue. 

 • Forvirring, desorientering. 

 • Svimmelhed, hovedpine, feber. 

 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, appetitløshed, sure opstød / halsbrand. 

 • Hudkløe. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Urinsur gigt (podagra), der kan give akutte ledsmerter. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, nedsat følelse ved berøring. 

 • Ledsmerter. 

 • Udslæt. 

Nedsat synsskarphed og nedsat farvesyn afhænger af dosis (ses ved dosis på 15 mg/kg legemsvægt) og behandlingens varighed, og forsvinder oftest, hvis du ophører med at tage Myambutol med det samme. Blivende blindhed er dog set. Tal med lægen. 

  

Myambutol kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. påvirkning af leveren som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Myambutol utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Myambutol efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. 

 • Opbevar ikke Myambutol ved temperaturer over 25 ºC. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Myambutol, 400 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Ethambutolhydrochlorid 400 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: Ikke-krystalliserende sorbitol 70 %, gelatine, magnesi- umstearat, stearinsyre og saccharose. 

Filmovertræk: Polydextrose, hydroxypropylcellulose, titandioxid (E 171), gul og sort jernoxid (E 172) og makrogol. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er grå, runde og flade uden mærkning. Myambutol fås i: 

Myambutol 400 mg i pakninger med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...