Anastrozol "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 1 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Anastrozol Sandoz 1 mg, filmovertrukne tabletter

anastrozol 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

  

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anastrozol Sandoz
 3. Sådan skal du tage Anastrozol Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anastrozol Sandoz indeholder et stof, der hedder anastrozol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes ”aromatasehæmmere”. Anastrozol Sandoz anvendes til at behandle brystkræft hos kvinder, der har passeret overgangsalderen.
 

Anastrozol Sandoz fungerer ved at nedsætte mængden af hormonet østrogen, som din krop producerer. Det sker ved at blokere et naturligt stof (et enzym) i din krop, som hedder ”aromatase”.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide før du begynder at tage Anastrozol Sandoz

Tag ikke Anastrozol Sandoz

 • Hvis du er allergisk over for anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • Hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Spørg lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Anastrozol Sandoz, hvis du er i tvivl. 

  

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden du tager Anastrozol Sandoz, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet 

 • hvis du har menstruation og ikke har overstået overgangsalderen.
 • hvis du tager et lægemiddel, som indeholder tamoxifen, eller lægemidler, der indeholder østrogen (se afsnittet ‘Brug af anden medicin’).
 • hvis du nogensinde har haft en sygdom, der påvirker styrken af dine knogler (knogleskørhed, osteoporose).
 • hvis du har problemer med leveren eller nyrerne.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller spørge på apoteket, før du tager Anastrozol Sandoz.
 

Hvis du skal på hospitalet, skal du fortælle sundhedspersonalet, at du tager Anastrozol Sandoz. 

  

Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, samt naturlægemidler. Det skyldes, at Anastrozol Sandoz kan påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse lægemidler kan påvirke Anastrozol Sandoz.
 

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler: 

 • Visse lægemidler, der anvendes til at behandle brystkræft (selektive østrogenreceptor- modulatorer), f.eks. lægemidler, som indeholder tamoxifen. Det skyldes, at disse lægemidler kan forhindre Anastrozol Sandoz i at virke optimalt.
 • Medicin, der indeholder østrogen, såsom hormonerstatningsterapi (HRT). Hvis det er tilfældet for dig, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds. 

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager følgende: 

 • Medicin, som kaldes ”LHRH-analoger”. Disse inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin og triptorelin. Disse lægemidler anvendes til at behandle brystkræft, visse gynækologiske sygdomme og infertilitet.

Graviditet og amning

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis du er gravid eller ammer. Stop med at tage Anastrozol Sandoz, hvis du bliver gravid, og tal med din læge.
Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Anastrozol Sandoz vil påvirke evnen til at føre motorkøretøjer, arbejde med værktøj eller betjene maskiner. Nogle mennesker vil dog af og til føle sig matte eller søvnige, når de tager Anastrozol Sandoz. Hvis det sker for dig, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds. 

  

Anastrozol Sandoz indeholder lactose, der er en form for sukker.

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager denne medicin. 

3. Sådan skal du tage Anastrozol Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Den anbefalede dosis er en tablet dagligt.
 • Prøv at tage din tablet på samme tidspunkt hver dag.
 • Slug tabletten hel med et glas vand.
 • Det er lige meget, om du tager Anastrozol Sandoz før, under eller efter et måltid.

Fortsæt med at tage Anastrozol Sandoz, så længe din læge siger det. Det er en langvarig behandling, og du skal muligvis tage det i flere år. 

  

Brug til børn 

Anastrozol Sandoz må ikke gives til børn og unge. 

  

Hvis du har taget for mange Anastrozol Sandoz

Kontak straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Anastrozol Sandoz end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

  

Hvis du har glemt at tage Anastrozol Sandoz

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare tage den næste dosis som normalt.
Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Anastrozol Sandoz

Hold ikke op med at tage dine tabletter, medmindre din læge beder dig om det.  

  

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede) 

 • Hovedpine. 
 • Hedeture.
 • Kvalme.
 • Hududslæt.
 • Smerte eller stivhed i leddene.
 • Betændelse i leddene (artrit).
 • Mathed.
 • Knogleskørhed (osteoporose).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede) 

 • Appetitløshed. 
 • For høje niveauer af kolesterol (fedt) i blodet. Dette ville fremgå af en blodprøve.
 • Døsighed.
 • Karpaltunnelsyndrom (prikken, smerte, kuldefornemmelse, svaghed i dele af hånden).
 • Diarré.
 • Opkastning.
 • Ændringer i blodprøver, der viser, hvor godt din lever fungerer.
 • Udtynding af håret (hårtab).
 • Allergiske reaktioner (overfølsomhed), bl.a. i ansigtet, på læberne eller tungen.
 • Knoglesmerter.
 • Tørhed i skeden.
 • Blødning fra skeden (sædvanligvis kun under de første få ugers behandling – hvis blødningen fortsætter, skal du kontakte din læge).
 • Muskelsmerter

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede) 

 • Ændringer i særlige blodprøver, der viser, hvordan din lever fungerer (gamma-GT og bilirubin).
 • Leverbetændelse (hepatitis)
 • Udslæt eller nældefeber.
 • Springfinger (en lidelse, hvor din finger fastlåses i en bøjet position).
 • Øget mængde calcium i blodet. Hvis du oplever kvalme, opkastning og tørst, skal du fortælle det til din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet, da du måske skal have taget nogle blodprøver.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede) 

 • Betændelse i huden, der kan vise sig ved røde pletter eller blærer.
 • Hududslæt forårsaget af overfølsomhed (som kan skyldes en allergisk eller allergilignende reaktion).
 • Vævsirritation i de små blodårer, som fremkalder rødt eller rødviolet udslæt på huden. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer samt mave- og nyresmerter. Dette kaldes ‘Schönlein-Henoch purpura’.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) 

 • En meget svær hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette kaldes ‘Stevens-Johnsons syndrom’.
 • Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med hævelse i halsen, der kan gøre det svært at sluge eller trække vejret. Dette kaldes ‘angioødem’.

Hvis du får en af disse bivirkninger, skal du straks tilkalde en ambulance eller søge læge – du skal muligvis behandles med det samme. 

  

Indvirkning på dine knogler - knogleskørhed

Anastrozol Sandoz sænker mængden af hormonet østrogen i din krop. Dette kan sænke indholdet af mineraler i dine knogler. Dine knogler kan blive svagere, og du kan have større risiko for knoglebrud. Din læge vil afveje disse risici i henhold til retningslinjerne for behandling af knogleskørhed hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. Det anbefales, at du taler med din læge om risici og behandlingsmuligheder. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.  

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S  

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

5. Opbevaring

Blister: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. HDPE beholder: Må ikke opbevares over 30 °C.
 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Tabletterne skal opbevares på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Dine tabletter kan skade børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Opbevar tabletterne i den pakning, som de leveres i.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anastrozol Sandoz indeholder

Aktivt stof: anastrozol. 

 

Hver filmovertrukket tablet indeholder 1 mg anastrozol.  

 

Øvrige indholdsstoffer:
 

 • Tabletkerne: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, hydroxypropylcellulose.
 • Tabletovertræk: Opadry II hvid: Lactosemonohydrat, hypromellose, macrogol 4000, titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Anastrozol Sandoz er hvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter præget "A1” på den ene side, der fås i pakninger med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S. 

  

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

UK: Anastrozole 1 mg film-coated tablet
AT: Anastrozol Sandoz 1 mg Filmtabletten
BE: Anastrozol Sandoz 1 mg filmomhulde tabletten
DK: Anastrozol Sandoz
FI: Anastrozol Sandoz
DE: Anastrozol SP 1 mg Filmtabletten
IT: Anastrozolo Sandoz 1 mg compresse rivestite con film  

NL: Anastrozol Sandoz tablet 1 mg, filmomhulde tabletten  

SE: Anastrozol Sandoz
SI: Anastrozol Jacobsen 1 mg filmsko oblozene tablete
ES: Anastrozol Salutas 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 5. december 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...