Ventolin®

inhalationspulver 0,2 mg i diskos

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ventolin® 0,2 mg/dosis inhalationspulver afdelt i Diskos®

Salbutamol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Ventolin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ventolin. 

 3. Sådan skal du bruge Ventolin. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Ventolin tilhører en gruppe af beta2-stimulerende middel. 

 • Ventolin indeholder et bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe musklerne i luftvejene og herved ophæves den forsnævring af bronkierne, som optræder i forbin- delse med astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. 

 • Du kan bruge Ventolin inhalationspulver i Diskos til behandling eller forbyggelse af astmaanfald og andre former for vejrtrækningsbesvær. 

 • Ventolin virker kun i kort tid (4-6 timer), og du vil normalt skulle kombinere det med anden forebyggende medicin, afhængig af hvor svær din astma er. 

 • Ventolin har en hurtigtvirkende effekt (inden for 5 min) ved kortvarig vejrtrækningsbesvær som skyldes astma, kronisk bronkitis eller rygerlunger (emfysem). 

 • Ventolin kan bruges af voksne og børn fra 4 år. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ventolin

Brug ikke Ventolin

 • hvis du er overfølsom over for salbutamol, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventolin (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlig allergi over for mælke- protein. 

 • hvis du har risiko for at føde for tidlig eller truende abort. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Ventolin. 

 • hvis du har eller har haft hjerte-kar-sygdom, uregelmæssig hjerterytme eller hjertekrampe. 

 • hvis du har diabetes, kan du få forhøjet dit blodsukker, og skal derfor måle hyppigere. 

 • hvis du har for højt stofskifte (Basedow). Kan medføre øget påvirkning af hjertet (hjertebanken, regelmæssig puls) 

 • hvis du har svær astma. Da der er risiko for, at du får nedsat kalium i blodet, hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin som theophyllin eller binyrebarkhormon. 

 • hvis du har veer, da Ventolin kan hæmme disse. 

   
 • Kontakt lægen, hvis du oplever brystsmerter eller andre symptomer der kan tyde på forværring af hjertesygdom eller opståede hjerteproblemer, fx- hjertekrampe. 

 • Du skal jævnligt gå til lægen, således at du fortsat får Ventolin i den dosis, som passer til sværhedsgraden af din astma. 

 • Hvis du får behov for større eller hyppigere doser end lægen har foreskrevet, eller hvis du får flere symptomer på astma, som ånde- nød eller hoste, skal du tale med din læge. Peak-Flow måling kan overvejes ved opstart eller øget behandling af Ventolin. 

 • Du må ikke selv ændre dosis eller doseringshyppighed. 

 • Kontakt din læge, hvis en dosis, der tidligere har givet den ønskede effekt, ikke virker indenfor 3 timer. 

 • Hvis du oplever paradoksal bronkospasme (trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød) umiddelbart efter at du har brugt Ventolin, skal du hurtigst muligt prøve at inhalere en anden astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har sådan en tilrådighed. Du må ikke bruge din Ventolin igen. Kontakt straks lægen. 

 • Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Ventolin. TUE skal anmeldes til stævnelederen før konkurrencer. 

Brug af anden medicin sammen med Ventolin

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

  • forhøjet blodtryk og hjertesvigt (vandrivende midler eller beta-blokkere som f.eks. propranolol). 

  • andre lægemidler mod astma (theophyllin). 

  • inflammation (binyrebarkhormon) 

  • depression eller parkinson (MAO-hæmmer). 

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 


Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Ventolin efter aftale med lægen. 


Amning
Hvis du ammer må du kun bruge Ventolin efter aftale med lægen. Ventolin går over i moder- mælken.
 

Fertilitet
Hvis du planlægger at blive gravid, kan du bruge Ventolin.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventolin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ventolin

 • Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter (Lapp Lactase deficiency eller nedsat optagelse af glucose/galactose), så kontakt lægen inden at du tager Ventolin.
   

3. Sådan skal du bruge Ventolin

Brug altid Ventolin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn fra 4 år: 

 • Pludselig opstået åndenød: 1 inhalation (0,2 mg) ved behov - dog højst 4 gange daglig. 

Ved øget behov for inhalation mere end 4 gange daglig, kan det tyde på at astma er forværret. 

 • Forebyggelse af allergisk- eller anstrengelsesudløst astma: 1 inhalation (0,2 mg) 15-30 minutter før udsættelse for den allergi-udlø- sende faktor eller før anstrengelse. 

 • Kronisk behandling: 1 inhalation (0,2 mg) 4 gange daglig.

Da der kan være bivirkninger forbundet med for høj/hyppig dosering, bør dosis eller dosis- hyppighed kun øges i samråd med lægen. 


Brugsanvisning

Få lægen, sygeplejersken eller apoteket til at vise dig, hvordan du skal bruge din Diskos. De bør også jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger Diskos rigtigt, eller ikke følger lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke hjælper, som den skal.
 

Diskos indeholder et folieblisterbånd med Ventolin inhalationspulver. Diskos er med dosistæl- ler, der viser, hvor mange doser, der er tilbage. Den tæller ned til 0. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde for at advare dig om, at der kun er nogle få doser tilbage. Når tælleren viser 0, er Diskos tom.
 

Sådan bruger du Diskos 

 1. Sådan åbner du Diskos: Hold med den ene hånd og sæt tommelfingeren på fingergre- bet. Skub fingergrebet helt i bund – til det siger klik. Så er mundstykket åbnet. 


  Ventolin® Orifarm A/S, inhalationspulver 0,2 mg i diskos
 2. Hold Diskos med mundstykket ind imod dig. Du kan holde den i enten højre eller venstre hånd. Skub dosisknappen helt i bund– til det siger klik. Nu er der frigjort en dosis i mund stykket.

  Ventolin® Orifarm A/S, inhalationspulver 0,2 mg i diskos 

  Hver gang dosisknappen trykkes i bund, bliver der åbnet en blister, og der frigøres pulver til inhalation. Dosisknappen må kun trykkes ned, når du skal have en dosis. Den åbner blistrene, og medicinen kan gå tabt.
 3. Hold Diskos væk fra munden og pust helt ud. Pust ikke ind i Diskos.
 4. Sæt mundstykket til læberne. Sug ind, så roligt og dybt som muligt, gennem munden- ikke gennem næsen. Tag Diskos væk fra munden. Hold vejret i ca. 10 sekunder. Pust langsomt ud.
  Ventolin® Orifarm A/S, inhalationspulver 0,2 mg i diskos
 5. Sådan lukker du Diskos: Skub fingergrebet tilbage mod dig selv, så langt som muligt – indtil det siger klik. Dosisknappen går automatisk tilbage til startpositionen.
  Ventolin® Orifarm A/S, inhalationspulver 0,2 mg i diskos
  Diskos er nu klar til brug igen.
  Gentag punkt 1-5, hvis lægen har ordineret mere end 1 dosis.


Rengøring af Diskos
Tør mundstykket af med en tør klud. 


Hvis du har brugt for meget Ventolin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Ventolin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
 

Symptomer: 

 • Lavt kaliumindhold i blodet kan opstå, hvis du har taget for meget Ventolin. Lægen bør derfor kontrollere dit kaliumindhold i blodet. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt, hvis du får meget hurtig og ureglmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Kvalme, opkastning og hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (hyper- glykæmi) især hos børn, når overdosis af Ven- tolin er indtaget gennem munden. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Ophobning af mælkesyre i kroppen (laktata- cidose) som kan give kvalme og opkastning. Lægen bør kontrollere dit laktatindhold i blodet.

Hvis du har glemt at bruge Ventolin

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.
Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.
 

Hvis du holder op med at bruge Ventolin

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ventolin.  

4. Bivirkninger.


Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle få rbivirkninger. Bivirkningerne skyldes primært Ventolins udvidende virkning. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Kortvarigt åndedrætsbesvær lige efter brug af Ventolin. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hurtig og meget uregelmæssig puls pga. arterieflimren. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Besvimelse (kollaps). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen, hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan være livsfarligt. Ring 112. 

Hyppigheden ikke kendt: 

 • Hvis du oplever følgende symptomer på Myokardieiskæmi: trykken for brystet eller smerter typisk på den venstre side af kroppen (angina pectoris). Nakke-, kæbe-, skul- der- eller armsmerter. Klam og fugtig hud. Åndenød. Kvalme og opkastning. Så kontakt straks lægen. 

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (det kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas og besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Rysten. 

 • Hovedpine. 

Ikke almindelige bivirkninger (det kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hjertebanken. 

 • Irritation i mund og svælg.
 • Muskelkramper. 
 • Rastløs uro.  
 • Svimmelhed. 

Sjældne bivirkninger (det kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kaliumindhold i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen). 
 • Svimmelhed og evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

Meget sjældne bivirkninger (det kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner som nældefeber, hævelse af ansigt, læber og tunge, åndenød, svimmelhed og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 
 • Uro og rastløshed. 
 • Hurtig og evt uregelmæssig puls pga. hjertearytmi. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 
 • Ekstra hjerteslag (ekstrasystoli). 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen 
Sundhedsstyrelsen, 
Axel Heides Gade 1, 
DK-2300 København S, 
websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk.  

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information 

5. Opbevaring.

 • Opbevar Ventolin utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Ventolin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. 

 • Opbevar ikke Ventolin ved temperatur over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

0,2 mg/dosis inhalationspulver afdelt i Diskos®

Salbutamolsulfat svarende til salbutamol 0,2 mg.  

 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (indeholder mælkeproteiner).  

 

Udseende og pakningsstørrelser:

 Udseende: 

Diskos består af en inhalator af plast med dosistæller. Hver dosis ligger som et pulver, afdelt i et folieblisterbånd inde i inhalatoren.
 

Pakningsstørrelser: 

Ventolin fås i: Ventolin 0,2 mg Inhalationspulver i Diskos med 60 doser. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedesført. 


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palousky 1366, 253 01  

Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Ventolin også som Ventoline®

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2015.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...