NeoRecormon®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 2000 IE, 3000 IE, 4000 IE, 5000 IE, 6000 IE, 10.000 IE og 30.000 IE

Roche

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

  

NeoRecormon 500 IE

NeoRecormon 2.000 IE

NeoRecormon 3.000 IE

NeoRecormon 4.000 IE

NeoRecormon 5.000 IE

NeoRecormon 6.000 IE

NeoRecormon 10.000 IE

NeoRecormon 20.000 IE

NeoRecormon 30.000 IE

Opløsning til injektion i fyldt injektionssprøjte

Epoetin beta 

  

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. 

 • Lægen har ordineret NeoRecormon til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge NeoRecormon 

 3. Sådan skal du bruge NeoRecormon 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

NeoRecormon er en klar, farveløs opløsning til injektion under huden (subkutant) eller i en vene (intravenøst). NeoRecormon indeholder et hormon, som kaldes epoetin beta, som stimulerer produktionen af røde blodlegemer. Epoetin beta er produceret ved hjælp af speciel genteknologi og virker på samme måde som det naturligt forekommende hormon, erythropoietin.  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 

NeoRecormon injektion er kun indiceret til: 

 • behandling af symptomgivende blodmangel forårsaget af kronisk nyresygdom (renal anæmi) hos patienter i dialyse eller som endnu ikke er i dialyse. 

 • forebyggelse af blodmangel hos for tidligt fødte (præmature) spædbørn (som vejer mellem 750 og 1500 g og født før 34. uge). 

 • behandling af blodmangel med relaterede symptomer hos voksne cancerpatienter som modtager kemoterapi. 

 • behandling af patienter, der tappes for eget blod inden operation. Injektioner af epoetin beta øger mængden af blod, som kan tappes fra kroppen før operation, og som kan gives tilbage under eller efter en operation (dette kaldes en autolog transfusion). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge NeoRecormon

Anvend ikke NeoRecormon:

 • hvis du er allergisk overfor epoetin beta eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6). 

 • hvis du har blodtryksproblemer, der er vanskelige at kontrollere. 

 • hvis du donerer eget blod før operation og 

  • har haft hjerteanfald eller slagtilfælde indenfor måneden op til behandlingen. 

  • hvis du har ustabil hjertekrampe (angina pectoris) – nyligt opståede eller flere smerter i brystet. 

  • hvis du har risiko for at udvikle blodpropper i venerne (dyb venetrombose), f.eks. hvis du har haft blodpropper før.

Fortæl det til lægen omgående hvis ovenstående gælder/gælder måske for dig.
 

Advarsler og forsigtighedsregler:

Tal med lægen, inden du bruger NeoRecormon 

 • hvis dit spædbarn behøver behandling med NeoRecormon, vil barnet blive fulgt tæt for potentiel påvirkning af øjene. 

 • hvis blodmanglen ikke bedres med epoetinbehandling. 

 • hvis du lider af mangel på visse B-vitaminer (folinsyre eller B12-vitamin). 

 • hvis du har meget høje værdier af aluminium i blodet. 

 • hvis antallet af blodplader er højt. 

 • hvis du lider af kronisk leversygdom. 

 • hvis du har epilepsi. 

 • hvis du har udviklet anti-erythropoietin-antistoffer eller pure red cell aplasia (reduceret eller ophørt produktion af røde blodlegemer) under tidligere behandling med erytropoietiske præparater. I en sådan situation bør du ikke skifte til NeoRecormon.

Vær ekstra forsigtig med at anvende andre lægemidler, som stimulerer produktionen af røde blodceller: 

NeoRecormon tilhører en gruppe lægemidler, som stimulerer produktionen af røde blodceller, ligesom det humane protein, erythropoietin gør. Sundhedspersonalet vil altid notere præcist det lægemiddel, du bruger, i din journal.
 

Særlige advarsler

Under behandling med NeoRecormon  


Hvis du har en kronisk nyresygdom, og især hvis du ikke reagerer på den dosis af NeoRecormon, du får, vil din læge kontrollere din NeoRecormon-dosis.
Hvis dosis af NeoRecormon øges flere gange samtidigt med, at du ikke reagerer på behandlingen, kan risikoen for at få hjerteproblemer eller problemer med blodårerne øges, ligesom der også er større risiko for at få et hjertetilfælde eller et slagtilfælde eller at dø. 


Hvis du er cancerpatient, skal du være opmærksom på, at NeoRecormon kan virke som en blodcelle- vækstfaktor, og at den i nogle tilfælde kan have en negativ virkning på din cancer. Afhængig af din situation kan det være bedre med en blodtransfusion. Diskuter dette med din læge. 


Hvis du har skrumpenyre (nefrosklerose), og endnu ikke er i dialysebehandling, vil lægen afgøre, om behandlingen er rigtig for dig. Det skyldes, at det ikke helt kan udelukkes, at en forværring af nyresygdommen fremskyndes. 

  

Lægen vil regelmæssigt tage blodprøver for at kontrollere: 

 • Indholdet af kalium i blodet. Hvis du har høje eller stigende kaliumniveauer, vil lægen måske genoverveje behandlingen. 

 • Blodpladetallet. Antallet af blodplader kan øges lidt eller moderat under epoetinbehandling og det kan betyde ændringer i blodstørkningsprocessen.

Hvis du er nyrepatient og er i hæmodialyse, vil lægen måske ændre din heparindosis. Det sker for at forhindre, at blodet størkner i slangerne.  


Hvis du er nyrepatient, er i hæmodialyse og har risiko for fisteltrombose, dvs. blodpropper (tromboser), som kan dannes i fistlen (anordning til forbindelse med dialysesystemet). Lægen vil måske ordinere acetylsalicylsyre eller ændre på fistlen. 


Hvis du prædonerer dit eget blod før operation, vil lægen: 

 • Kontrollere at du er i stand til at give blod, især hvis du vejer mindre end 50 kg. 

 • Kontrollere at du har et tilstrækkeligt niveau af røde blodlegemer (hæmoglobin på mindst 11 g/dl). 

 • Sikre sig, at kun 12 % af dit blod doneres på en gang. 

Misbrug ikke NeoRecormon

Misbrug af NeoRecormon af raske personer kan medføre et øget antal blodplader som derved kan gøre blodet mere tyktflydende. Det kan medføre livstruende komplikationer i hjertet eller i blodkarrene. 

  

Brug af anden medicin sammen med NeoRecormon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

  

Graviditet, amning og frugtbarhed

Der er ikke megen erfaring med behandling af gravide eller ammende med NeoRecormon. Spørg lægen eller på apoteket, inden du tager nogen form for medicin. 

NeoRecormon har ikke vist tegn på at nedsætte frugtbarheden hos dyr. Den mulige risiko hos mennesker kendes ikke. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ingen effekt på evnen til at køre bil eller anvende maskiner er observeret. 

  

NeoRecormon indeholder phenylalanin og natrium.

Dette lægemiddel indeholder phenylalanin. Kan være skadeligt for patienter med phenylketonuri (Føllings sygdom, PKU) . Hvis du har phenylketonuri, så tal med lægen om din NeoRecormonbehandling. 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. deter næsten natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge NeoRecormon

NeoRecormonbehandling påbegyndes af en læge med speciale i din lidelse. Den første dosis gives normalt under lægeligt opsyn på grund af risikoen for allergiske reaktioner. 

  

NeoRecormoninjektioner kan derefter blive givet af en sygeplejerske, en læge eller af andet sundhedspersonale. Når det er blevet demonstreret hvordan, kan du også selv indsprøjte opløsningen. 

  

NeoRecormon fyldte sprøjter er klar til anvendelse. Hver sprøjte må kun anvendes til én injektion. Bland ikke NeoRecormon med andre injektions- eller infusionsvæsker. 

  

Brugsanvisning

Vask først dine hænder! 

 1. Tag en sprøjte ud af æsken Kontroller om opløsningen i sprøjten: 

  • er klar? 

  • er farveløs? 

  • er fri for partikler? 

   Hvis svaret er NEJ til et af spørgsmålene, skal opløsningen ikke injiceres
   Smid opløsningen ud og start forfra med en ny sprøjte.
   Hvis du kan svare ja til alle tre spørgsmål, så fjern beskyttelseshætten fra nålen og gå videre til nr. 2.
 2. Tag en nål ud af æsken, og sæt den forsvarligt fast på sprøjten og fjern beskyttelseshætten fra nålen. 

 3. Uddriv luft fra sprøjten og nål. Det gøres ved at banke let på den øvre halvdel af sprøjten. Det vil få eventuelle luftbobler til at stige til vejrs. Hold derefter sprøjten lodret i luften med nålen pegende opad og pres forsigtigt luften ud ved at presse stemplet opad. Bliv ved med at presse stemplet opad indtil sprøjten indeholder den ordinerede mængde NeoRecormon. 

 4. Rens huden på injektionsstedet ved at anvende en spritserviet. Dan en hudfold ved at knibe huden sammen mellem tommel- og pegefinger. 

 5. Hold om sprøjten tæt på nålen, og stik nålen ind i hudfolden med en hurtig og bestemt bevægelse. Injicer NeoRecormonopløsningen. Træk hurtigt nålen ud og trykover injektionsstedet med en tør, steril serviet. 

Dosering af NeoRecormon

Mængden af NeoRecormondosis afhænger af din sygdom og hvordan injektionen er givet (under huden eller i en vene) og også af din legemsvægt. Lægen vil udregne den rigtige dosis for dig. 

Din læge vil bruge den laveste effektive dosis til at kontrollere symptomerne på din anæmi. 

  

Hvis du ikke reagerer tilstrækkeligt på behandlingen med NeoRecormon, vil din læge kontrollere din dosis. Du vil blive informeret, hvis du har behov for ændringer i din NeoRecormon-dosis. 

 • Symptomgivende blodmangel forårsaget af kronisk nyresygdom 

Injektionerne gives under huden eller i en vene. Hvis injektionsvæsken skal gives i en vene, skal injektionen indgives over ca. 2 minutter, f.eks. vil patienter i hæmodialyse få injektionen via A-V fistlen i slutningen af dialysen.  

Patienter, som ikke er i hæmodialyse, vil som regel få injektionerne under huden.  

  

Behandling med NeoRecormon forløber i to faser: 

  

a) Korrektion af blodmanglen 

Begyndelsesdosis for injektion under huden er 20 IE pr. injektion for hvert kg legemsvægt, givet 3 gange om ugen.
Efter 4 uger vil lægen kontrollere behandlingen, og hvis resultatet af behandlingen ikke er tilstrækkeligt, vil din dosis måske blive øget til 40 IE/kg pr. injektion indgivet 3 gange ugentligt. Lægen kan måske blive ved med at øge dosis med månedlige intervaller, hvis det viser sig nødvendigt. Den ugentlige dosis kan også blive fordelt på daglige doser.
Begyndelsesdosis for injektion i vener er 40 IE pr. injektion pr. kg legemsvægt, givet 3 gange ugentligt.  

Efter 4 uger, vil lægen kontrollere behandlingen, og hvis resultatet af behandlingen ikke er tilstrækkeligt, vil din dosis måske blive øget til 80 IE/kg pr. injektion, indgivet 3 gange om ugen. Lægen vil måske fortsætte med at øge dosis med månedlige intervaller, hvis det viser sig nødvendigt.
For begge typer af injektioner må maksimumdosis ikke overskride 720 IE pr. kg legemsvægt pr. uge.
 

b) Vedligeholdelse af niveauet af røde blodlegemer 

Vedligeholdelsesdosis: Når niveauet af røde blodlegemer har nået et acceptabelt niveau, bliver dosis reduceret til halvdelen af, hvad der skal til for at korrigere blodmanglen. Den ugentlige dosis kan gives som én dosis ugentligt, eller deles op i 3 eller 7 doser ugentligt. Hvis niveauet af røde blodlegemer er stabilt ved en ugentlig dosering, kan din dosis blive givet hver anden uge. Hvis det er tilfældet, skal dosis måske øges. 

Hver uge eller hver anden uge vil lægen justere dosis for at finde den individuelle vedligeholdelsesdosis. 

  

Børn starter med at følge de samme retningslinjer. I studier har børn som regel haft behov for større doser af NeoRecormon (jo yngre barn, des højere dosis). 

Behandling med NeoRecormon er normalt en langtidsbehandling. Den kan dog blive afbrudt når som helst, hvis det er nødvendigt. 

 • Blodmangel hos for tidligt fødte (præmature) spædbørn  

Injektionerne gives under huden
 

Begyndelsesdosis er 250 IE for hvert kg legemsvægt for barnet, givet 3 gange om ugen. 


For tidlig fødte spædbørn som har fået blodtransfusioner før behandling med NeoRecormon vil nok ikke få så meget ud af behandlingen som børn, der ikke har fået blodtransfusion. 


Den anbefalede behandlingslængde er 6 uger. 

 • Voksne med symptomgivende blodmangel i behandling med kemoterapi for cancer  

Injektionerne gives under huden 

  

Din læge vil måske påbegynde behandling med NeoRecormon, hvis dit hæmoglobinniveau er 10 g/dl eller mindre. Efter påbegyndt behandling vil din læge opretholde dit hæmoglobinniveau på mellem 10 og 12 g/dl. 


Den ugentlige begyndelsesdosis er 30.000 IE. Denne kan gives som én injektion ugentligt, eller deles og gives i 3 til 7 injektioner ugentligt. Din læge vil tage regelmæssige blodprøver. Afhængigt af prøveresultaterne kan lægen øge eller nedsætte dosis eller afbryde din behandling. Hæmoglobinniveauet må ikke overstige en værdi på 12 g/dl. 


Behandlingen skal fortsætte i op til 4 uger efter endt kemoterapibehandling. 


Maksimumdosis bør ikke overskride 60.000 IE pr. uge. 

 • Patienter, der donerer blod til sig selv før operation 

Injektionerne gives i en vene over 2 minutter eller under huden 

  

Dosis af NeoRecormon afhænger af sygdommen, antallet af røde blodlegemer og hvor meget blod, der skal doneres før operation. 


Den dosis, som skal gives, udregnes af lægen og vil blive givet 2 gange ugentligt i 4 uger. Når du donerer blod vil NeoRecormon blive indgivet efter hver bloddonation. 


Den maksimale dosis bør ikke overskride:
 

 • Ved injektion i venerne: 1600 IE pr. kg legemsvægt pr. uge 

 • Ved injektion under huden: 1200 IE pr. kg legemsvægt pr. uge

Hvis du tager for meget NeoRecormon

Øg ikke den dosis, som lægen har foreskrevet. Hvis du tror, at du har injiceret mere NeoRecormon end du skulle, så kontakt lægen. Det er sandsynligvis ikke farligt. Selv ved meget høje doser i blodet, er der ikke set symptomer på forgiftning. 


Hvis du glemmer at tage NeoRecormon

Hvis du har glemt en injektion eller injiceret for lidt, så tal med lægen. 


Tag ikke dobbeltdoser i stedet for glemte doser. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Bivirkninger som kan ramme enhver patient

 • De fleste patienter (meget almindeligt, forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer) får et lavere niveau af jern i blodet. Næsten alle patienter skal have jernsupplement når de behandles med NeoRecormon. 

 • Sjældne tilfælde (forekommer hos op til 1 ud 1000 personer) af allergi eller hudreaktioner såsom udslæt eller nældefeber, kløe eller reaktioner ved injektionsstedet er set. 

 • Meget sjældne tilfælde (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer) af en alvorlig form for allergisk reaktion er set, specielt lige efter en injektion. Det skal behandles med det samme. Hvis du oplever udsædvanlig hvæsen eller hiven efter vejret, opsvulmet tunge, ansigt eller hals, eller opsvulmet injektionssted; hvis du føler dig svimmel, besvimer eller kollapser, skal du fortælle det til lægen med det samme. 

 • Meget sjældent (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer) har patienter oplevet influenzalignende symptomer, specielt lige ved behandlingens start. Det omfatter feber, kulderystelser, hovedpine, smerter i ben og arme, smerter i knoglerne og/eller generel følelse af 

  utilpashed. Disse symptomer er som oftest milde til moderate og forsvinder i løbet af få timer eller dage.

Yderligere bivirkninger hos patienter med kronisk nyresygdom (renal anæmi)

 • Forhøjelse af blodtrykket, forværring af eksisterende højt blodtryk og hovedpine er de hyppigste bivirkninger (meget almindelige, forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer). Din læge vil regelmæssigt kontrollere dit blodtryk, især i starten af behandlingen. Lægen kan behandle det forhøjede blodtryk med lægemidler eller afbryde NeoRecormonbehandlingen for en tid. 

 • Tilkald lægen med det samme, hvis du oplever hovedpine, især pludselig, stikkende, migrænelignende hovedpine, forvirring, taleforstyrrelser, besværet gang, anfald og kramper. Dette kan være tegn på alvorligt, forhøjet blodtryk (hypertensiv krise), selvom dit blodtryk som regel er lavt eller normalt. Det skal behandles med det samme. 

 • Hvis du har et lavt blodtryk eller fistelkomplikationer, kan du risikere at udvikle fisteltromboser (en blodprop i den slange, der forbinder dig med dialysesystemet). 

 • Meget sjældent (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer) har patienter oplevet forhøjede niveauer af kalium eller phosphat i blodet. Det kan behandles af lægen. 

 • Pure red cell aplasia forårsaget af neutraliserende antistoffer er blevet observeret under erythropoietinbehandling, inklusive isolerede tilfælde ved behandling med NeoRecormon. Pure red cell aplasia betyder, at kroppen har stoppet eller nedsat produktionen af røde blodlegemer. Det kan give alvorlig blodmangel, og symptomerne omfatter usædvanlig træthed og mangel på energi. Hvis din krop producerer neutraliserende antistoffer, vil din læge afbryde behandlingen med NeoRecormon og afgøre den bedste metode til at behandle din blodmangel. 

Yderligere bivirkninger hos voksne, som får kemoterapi for cancer

 • Forhøjelse af blodtrykket og hovedpine kan forekomme en gang imellem. Lægen vil måske behandle det forhøjede blodtryk med lægemidler. 

 • En forøgelse af forekomsten af blodpropper er observeret. 

Yderligere bivirkninger hos patienter, som donerer deres eget blod før operation

 • En lille forøgelse af forekomsten af blodpropper er observeret. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen (se detaljer nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 


Sundhedsstyrelsen   

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke NeoRecormon efter den udløbsdato, der står på etiketten og æskeen. 

 • Opbevar lægemidlet i yderpakningen, for at beskytte mod lys. 

 • Opbevar lægemidlet i køleskab (ved 2 °C – 8 °C). 

 • Sprøjterne kan tages ud af køleskabet og opbevares udenfor køleskab i op til maksimalt 3 dage (men ikke over 25 °C). 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvad NeoRecormon indeholder

 • Det aktive stof er epoetin beta.
 • 1 fyldt injektionssprøjte indeholder enten 500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 eller 30.000 IE (internationale enheder) epoetin beta i 0,3 ml eller 0,6 ml opløsning.
 • De øvrige indholdsstoffer er:
 • urea, natriumchlorid, polysorbat 20, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdodecahydrat, calciumchloriddihydrat, glycin, L-Leucin, L-Isoleucin, L- Threonin, L-Glutaminsyre og L-Phenylalanin og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser

NeoRecormon er en opløsning til injektion i fyldt injektionssprøjte  

Opløsningen er farveløs, klar til let uigennemsigtig. 

 

NeoRecormon 500 IE, 2.000 IE, 3.000 IE, 4.000 IE, 5.000 IE og 6.000 IE: Hver fyldt injektionsprøjte indeholder 0,3 ml opløsning. 

NeoRecormon 10.000 IE, 20.000 IE og 30.000 IE: Hver fyldt injektionsprøjte indeholder 0,6 ml opløsning. 

 

NeoRecormon 500 IE 

1 fyldt injektionssprøjte og 1 nål (30G1/2) eller 

6 fyldte injektionssprøjter og 6 nåle (30G1/2). 

 

NeoRecormon 2.000 IE, 3.000 IE, 4.000 IE, 5.000 IE, 6.000 IE,10,000 IE og 20.000 IE 

1 fyldt injektionssprøjte og 1 nål (27G1/2) eller 6 fyldte injektionssprøjter og 6 nåle(27G1/2). 

 

NeoRecormon 30.000 IE 

1 fyldt injektionssprøjte og 1nål (27G1/2) eller 4 fyldte injektionssprøjter og 4 nåle (27G1/2). 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Roche Registration Limited  

6 Falcon Way  

Shire Park 

Welwyn Garden City  

AL7 1TW 

Storbritannien 

  

Fremstiller

Roche Pharma AG  

Emil-Barell-Strasse 1 

D-79639 Grenzach-Wyhlen 

Tyskland 

  

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om NeoRecormon, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

  

België/Belgique/Belgien 

N.V. Roche S.A. 

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 

Lietuva 

UAB “Roche Lietuva” 

Tel: +370 5 2546799 

България 

Рош България ЕООД 

Тел: +359 2 818 44 44 

Luxembourg/Luxemburg 

(Voir/siehe Belgique/Belgien) 

Česká republika 

Roche s. r. o. 

Tel: +420 - 2 20382111 

Magyarország 

Roche (Magyarország) Kft. 

Tel: +36 - 23 446 800 

Danmark 

Roche a/s 

Tlf: +45 - 36 39 99 99 

Malta 

(See United Kingdom) 

Deutschland 

Roche Pharma AG 

Tel: +49 (0) 7624 140 

Nederland 

Roche Nederland B.V. 

Tel: +31 (0) 348 438050 

Eesti 

Roche Eesti OÜ 

Tel: + 372 - 6 177 380 

Norge 

Roche Norge AS 

Tlf: +47 - 22 78 90 00 

Ελλάδα 

Roche (Hellas) A.E. 

Τηλ: +30 210 61 66 100 

Österreich 

Roche Austria GmbH 

Tel: +43 (0) 1 27739 

España 

Roche Farma S.A. 

Tel: +34 - 91 324 81 00 

Polska 

Roche Polska Sp.z o.o. 

Tel: +48 - 22 345 18 88 

France 

Roche 

Tél: +33 (0)1 47 61 40 00 

Portugal 

Roche Farmacêutica Química, Lda 

Tel: +351 - 21 425 70 00 

Hrvatska 

Roche d.o.o. 

Tel: + 385 1 47 22 333 

România 

Roche România S.R.L. 

Tel: +40 21 206 47 01 

Ireland 

Roche Products (Ireland) Ltd.  

Tel: +353 (0) 1 469 0700 

Slovenija 

Roche farmacevtska družba d.o.o.  

Tel: +386 - 1 360 26 00 

Ísland 

Roche a/s 

c/o Icepharma hf  

Sími: +354 540 8000 

Slovenská republika  

Roche Slovensko, s.r.o.  

Tel: +421 - 2 52638201 

Italia 

Roche S.p.A. 

Tel: +39 - 039 2471 

Suomi/Finland 

Roche Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500 

Kύπρος 

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.  

Τηλ: +357 - 22 76 62 76 

Sverige 

Roche AB 

Tel: +46 (0) 8 726 1200 

Latvija 

Roche Latvija SIA  

Tel: +371 - 6 7039831 

United Kingdom 

Roche Products Ltd. 

Tel: +44 (0) 1707 366000 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2015  

  

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...