Tobi Podhaler

inhalationspulver, kapsler 28 mg

Novartis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

TOBI® Podhaler® 28 mg inhalationspulver i kapsler

tobramycin  

 

TOBI® Podhaler® er et registreret varemærke, der tilhører NOVARTIS AG 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage TOBI Podhaler 

 3. Sådan skal du tage TOBI Podhaler 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 
  Brugsanvisning til Podhaler-inhalator  

1. Virkning og anvendelse

Virkning

TOBI Podhaler er et inhalationspulver, der er fyldt i kapsler. TOBI Podhaler indeholder lægemidlet tobramycin, som er et antibiotikum. Dette antibiotikum tilhører en gruppe lægemidler kaldet aminoglykosider. 

  

Anvendelse

TOBI Podhaler anvendes til patienter fra 6 år og opefter med cystisk fibrose til behandling af lungeinfektioner forårsaget af bakterien Pseudomonas aeruginosa. 

  

De bedste resultater opnås, når medicinen anvendes som beskrevet i denne indlægsseddel. 

  

Sådan virker TOBI Podhaler

Når TOBI Podhaler inhaleres, kommer det antibiotiske stof direkte ned i lungerne, hvor det bekæmper den bakterie, der er årsag til infektionen, så din vejrtrækning forbedres. 

  

Hvad er Pseudomonas aeruginosa

Den er en meget almindelig bakterie, der på et eller andet tidspunkt i livet inficerer lungerne hos næsten alle med cystisk fibrose. Nogle får først denne infektion senere i livet, mens andre får den meget tidligt. Den er en af de mest skadelige bakterier for patienter med cystisk fibrose. 

Hvis infektionen ikke bekæmpes rigtigt, vil den fortsætte med at beskadige lungerne og give yderligere åndedrætsproblemer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage TOBI Podhaler

Tag ikke TOBI Podhaler

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for tobramycin, andre aminoglykosid-antibiotika eller et af de øvrige indholdsstoffer i TOBI Podhaler (angivet i afsnit 6). 

Hvis dette gælder for dig, skal du sige det til lægen og ikke tage TOBI Podhaler. 

Hvis du mener, at du er allergisk, skal du bede lægen om vejledning.
 

Advarsler og forsigtighedsregler

Sig det til din læge, hvis du nogensinde har haft følgende:
 

 • høreproblemer (herunder støj i ørerne og svimmelhed) 

 • nyreproblemer 

 • usædvanlig vanskeligt ved at trække vejret med pibende vejrtrækning, hoste eller trykken for brystet 

 • blod i opspyttet (den substans, du hoster op) 

 • muskelsvaghed, der varer ved eller bliver værre med tiden, et symptom, der som oftest er relateret til sygdomme som myasteni eller Parkinsons sygdom. 

Hvis noget at dette gælder for dig, skal du sige det til lægen, før du tager TOBI Podhaler. 

  

TOBI Podhaler kan bruges af børn og unge fra 6 år og opefter. TOBI Podhaler må ikke gives til børn under 6 år.
Hvis du er 65 år gammel eller derover, vil din læge måske foretage yderligere tests for at afgøre, om TOBI Podhaler er det rigtige til dig.
 

Inhalation af medicin kan forårsage trykken for brystet og pibende åndedræt, og det kan ske straks efter inhalation af TOBI Podhaler. Din læge vil overvåge din første dosis TOBI Podhaler og kontrollere din lungefunktion før og efter dosis. Din læge vil måske bede dig bruge andre hensigtsmæssige lægemidler, før du tager TOBI Podhaler.
 

Inhalation af lægemidler kan også give hoste, og det kan ske med TOBI Podhaler. Tal med din læge, hvis hosten bliver ved og er en belastning for dig.
 

Pseudomonas-stammer kan med tiden blive resistente over for behandling med et antibiotikum. Det betyder, at TOBI Podhaler med tiden måske ikke virker så godt, som det burde. Tal med din læge, hvis du er i tvivl.
 

Hvis du tager tobramycin eller et andet aminoglykosid-antibiotikum som injektioner, kan det undertiden forårsage nedsat hørelse, svimmelhed og nyreskader.
 

Brug af anden medicin sammen med TOBI Podhaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
 

Du må ikke tage følgende medicin, mens du får TOBI Podhaler:
 

 • Furosemid eller etacrynsyre, diuretika 

 • Anden medicin med diuretiske egenskaber, som fx urinstoffer eller intravenøs mannitol 

 • Anden medicin, der kan skade dine nyrer eller din hørelse. 

Følgende medicin kan øge risikoen for bivirkninger, hvis du tager dem, mens du også får injektioner med tobramycin eller et andet aminoglykosid-antibiotikum: 

 • Amphotericin B, cefalotin, polymyxiner (bruges til behandling af mikrobielle infektioner), ciclosporin, tacrolimus (bruges til at nedsætte immunsystemets aktivitet). Denne medicin kan være skadelig for nyrerne. 

 • Platinforbindelser, såsom carboplatin og cisplatin (bruges til behandling af nogle typer kræft). Denne medicin kan være skadelig for nyrerne eller hørelsen. 

 • Anticholinesteraser, som fx neostigmin og pyridostigmin (bruges til behandling af muskel- svaghed) eller botulinumtoksin. Denne medicin kan forårsage eller forværre muskelsvaghed. 

Hvis du tager en eller flere af ovennævnte medicin, skal du tale med din læge om det, før du tager TOBI Podhaler. 

  

Graviditet og amning

Hvis du ønsker at blive eller allerede er gravid, skal du tale med din læge om, at dette lægemiddel muligvis kan skade dig eller det ufødte barn.
 

Man ved ikke, om inhalation af dette lægemiddel under graviditet har bivirkninger.
 

Tobramycin og andre aminoglykosid-antibiotika kan, hvis de gives som injektioner, medføre skade på et ufødt barn, fx døvhed.
 

Hvis du ammer, skal du tale med din læge, før du tager dette lægemiddel.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

TOBI Podhaler påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage TOBI Podhaler

Tag altid TOBI Podhaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

De der tager vare på barnet bør yde hjælp til børn der starter behandling med TOBI Podhaler, især til dem i aldersgruppen 10 år eller yngre, og de bør fortsætte med at overvåge dem, indtil de er i stand til at bruge inhalatoren korrekt uden hjælp. 

  

Så meget TOBI Podhaler skal du tage

Inhaler indholdet af 4 kapsler to gange daglig (4 kapsler om morgenen og 4 kapsler om aftenen) ved brug af Podhaleren. 

Dosis er den samme for alle fra 6 år og opefter. Den anbefalede dosis må ikke overskrides. 

  

Hvornår TOBI Podhaler skal tages

Hvis du tager kapslerne på samme tidspunkt hver dag, vil du lettere kunne huske, hvornår du skal tage dem. Inhaler indholdet af 4 kapsler to gange daglig som følger: 

 • 4 kapsler om morgenen, inhaleret ved brug af Podhaleren. 

 • 4 kapsler om aftenen, inhaleret ved brug af Podhaleren. 

 • Der skal helst være tæt på 12 timer mellem to doser, men der skal være mindst 6 timer imellem. 

Hvis du får flere forskellige inhalationsbehandlinger og andre behandlinger for cystisk fibrose, skal du tage TOBI Podhaler til slut efter alt det andet. Tal med din læge om rækkefølgen. 

  

Sådan skal du tage TOBI Podhaler

 • Kapslerne må ikke synkes. 

 • Brug kun kapslerne sammen med inhalatoren i denne pakning. Kapslerne skal blive i kapselkortet, indtil de skal bruges. 

 • Når du starter på en ny ugepakning, skal du bruge den nye inhalator, som følger med i pakningen. Hver inhalator må kun bruges i 7 dage. 

 • Læs brugsanvisningen, der er i slutningen af denne indlægsseddel for at få oplysninger om, hvordan du skal bruge inhalatoren. 

Så længe tages TOBI Podhaler

Når du har taget TOBI Podhaler i 28 dage, skal du holde en pause på 28 dage, hvor du ikke inhalerer TOBI Podhaler. Derefter starter du forfra.
Det er vigtigt, at du fortsætter med at bruge produktet to gange daglig i den 28 dages behandlingsperiode, og at du overholder skiftet mellem 28 dage med behandling og 28 dage uden. 

  

Tobi® Podhaler Abacus Medicine A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg
 

MED TOBI Podhaler UDEN TOBI Podhaler

Tag TOBI Podhaler to 

gange daglig hver dag i 28 dage 

Tag ikke TOBI Podhaler 

de næste 28 dage 

Tobi® Podhaler Abacus Medicine A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

Gentag forløbet 

  

Fortsæt med at tage TOBI Podhaler efter lægens anvisning.
Tal med din læge eller apoteket, hvis du har spørgsmål til, hvor længe du skal tage TOBI Podhaler.
 

Hvis du har taget for meget TOBI Podhaler

Hvis du inhalerer for meget TOBI Podhaler, skal du sige det til din læge hurtigst muligt. Hvis du har slugt TOBI Podhaler, skal du ikke være bekymret, men sige det til din læge snarest muligt.
 

Hvis du har glemt at tage TOBI Podhaler

Hvis du har glemt at tage TOBI Podhaler, og der er mindst 6 timer til din næste dosis, skal du tage din dosis, så snart du kan komme til det. Ellers vent til næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

TOBI Podhaler kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Patienter med cystisk fibrose har mange symptomer på sygdommen. De kan stadig forekomme, mens du tager TOBI Podhaler, men de må ikke være hyppigere eller værre end før. 

  

Hvis du synes, at din underliggende lungesygdom forværres, mens du tager TOBI Podhaler, skal du straks sige det til din læge. 

  

Nogle bivirkninger kan være alvorlige

 • Usædvanligt besvær med at trække vejret, pibende åndedræt, hoste eller trykken for brystet (almindelig). 

Hvis du oplever nogen af disse bivirkninger, skal du straks stoppe med TOBI Podhaler og sige det til din læge. 

 • Ophostning af blod (meget almindelig) 

 • Nedsat hørelse (ringen for ørerne er et potentielt advarselstegn på høretab), støj (fx susen) i ørerne (almindelig). 

Hvis du oplever nogen af disse bivirkninger, skal du straks sige det til din læge. 

  

Andre bivirkninger kan være:

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)
 

 • Stakåndethed 

 • Hoste, produktiv hoste, stemmeændring (hæshed) 

 • Ondt i halsen 

 • Feber 

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Pibende åndedræt, rallen (knasende) 

 • Ubehag i brystet, brystsmerter, der udspringer fra muskler eller skelettet 

 • Tilstoppet næse 

 • Næseblod 

 • Opkastninger, kvalme 

 • Diaré 

 • Udslæt 

 • Smagsforstyrrelser 

 • Mistet stemme 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar TOBI Podhaler utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke TOBI Podhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen eller kapselkortet. 

 • Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. 

Kapslerne skal bruges, så snart de er taget ud af kapselkortet (blisterstrippen). 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TOBI Podhaler indeholder 

 • Aktivt stof: tobramycin. En kapsel indeholder 28 mg tobramycin. 
 • Øvrige indholdsstoffer: 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DSPC), calciumchlorid og svovlsyre (til pH-justering). 

Udseende og pakningsstørrelser 

TOBI Podhaler 28 mg inhalationspulver i kapsler består af transparente, farveløse, hårde kapsler, som indeholder et hvidt eller næsten hvidt pulver, med “NVR AVCI” trykt i blåt på den ene del af kapslen og Novartis’ logo trykt i blåt på den anden del af kapslen.  

  

TOBI Podhaler leveres i månedspakninger, som indeholder 4 ugekartoner og en reserve Podhaler i opbevaringshylster.  

  

Hver ugepakning indeholder 7 blisterstrips (kapselkort) med hver 8 kapsler og en Podhaler i opbevaringshylster.  

  

Følgende pakningsstørrelser markedsføres: 56 inhalationspulver i kapsler og 1 inhalator (ugepakning)  

  

224 (4 x 56) inhalationspulver i kapsler og 5 inhalatorer (multipakning til en måned)  

  

448 (8 x 56) inhalationspulver i kapsler og 10 inhalatorer (2 x multipakning til en måned emballeret i folie)  

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited  

Frimley Business Park  

Camberley GU16 7SR  

Storbritannien 

  

Fremstiller

Novartis Pharma GmbH  

Roonstrasse 25  

D-90429 Nürnberg  

Tyskland 

  

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for  

  

België/Belgique/Belgien  

Novartis Pharma N.V.  

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

  

България 

Novartis Pharma Services Inc. 

 Тел.: +359 2 489 98 28 

  

Česká republika 

Novartis s.r.o. 

Tel: +420 225 775 111 

  

Danmark 

Novartis Healthcare A/S  

Tlf: +45 39 16 84 00 

  

Deutschland 

Novartis Pharma GmbH  

Tel: +49 911 273 0 

  

Eesti 

Novartis Pharma Services Inc.  

Tel: +372 66 30 810 

  

Ελλάδα 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.  

Τηλ: +30 210 281 17 12 

  

España 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Tel: +34 93 306 42 00 

  

France 

Novartis Pharma S.A.S.  

Tél: +33 1 55 47 66 00 

  

Hrvatska 

Novartis Hrvatska d.o.o.  

Tel. +385 1 6274 220 

  

Ireland 

Novartis Ireland Limited  

Tel: +353 1 260 12 55 

  

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

  

Italia 

Novartis Farma S.p.A.  

Tel: +39 02 96 54 1 

  

Κύπρος 

Novartis Pharma Services Inc.  

Τηλ: +357 22 690 690 

  

Latvija 

Novartis Pharma Services Inc.  

Tel: +371 67 887 070 

  

Lietuva 

Novartis Pharma Services Inc.  

Tel: +370 5 269 16 50 

  

Luxembourg/Luxemburg  

Novartis Pharma N.V.  

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

  

Magyarország 

Novartis Hungária Kft. Pharma  

Tel.: +36 1 457 65 00 

  

Malta 

Novartis Pharma Services Inc.  

Tel: +356 2122 2872 

  

Nederland 

Novartis Pharma B.V.  

Tel: +31 26 37 82 111 

  

Norge 

Novartis Norge AS  

Tlf: +47 23 05 20 00 

  

Österreich 

Novartis Pharma GmbH  

Tel: +43 1 86 6570 

  

Polska 

Novartis Poland Sp. z o.o.  

Tel.: +48 22 375 4888 

  

Portugal 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

 Tel: +351 21 000 8600 

  

România 

Novartis Pharma Services Romania SRL  

Tel: +40 21 31299 01 

  

Slovenija 

Novartis Pharma Services Inc.  

Tel: +386 1 300 75 50 

  

Slovenská republika  

Novartis Slovakia s.r.o.  

Tel: +421 2 5542 5439 

  

Suomi/Finland 

Novartis Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 

  

Sverige 

Novartis Sverige AB  

Tel: +46 8 732 32 00 

  

United Kingdom 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.  

Tel: +44 1276 698370 

Brugsanvisning til Podhaler-inhalator

Læs følgende brugsanvisning omhyggeligt for at lære, hvordan du bruger og håndterer din TOBI Podhalerinhalator. 

 

I din TOBI Podhaler ugepakning

Hver TOBI Podhaler ugepakning indeholder: 

 • 1 inhalator (Podhaler) og dens opbevaringshylster.
 • 7 kapselkort (et kort til hver dag i ugen).
 • Hvert kapselkort indeholder 8 kapsler (svarende til en dagsdosis: Indholdet af 4 kapsler inhaleres om morgenen, og indholdet af 4 kapsler inhaleres om aftenen).

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

Kapselkort 

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

Inhalator 

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

Hylster 

 

Sådan inhaleres medicinen ved hjælp af Podhaleren

 • Brug kun den Podhaler, der ligger i pakningen. TOBI Podhaler kapsler må ikke bruges sammen med andre inhalatorer, og Podhaleren må ikke bruges til at tage anden medicin.
 • Når du starter på en ny ugepakning, skal du bruge den nye inhalator, som følger med i pakningen. Hver Podhaler må kun bruges i 7 dage. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester og brugte inhalatorer.
 • Kapslerne må ikke synkes. Pulveret i kapslerne skal inhaleres.
 • Kapslerne skal altid blive i kapselkortet, indtil du skal bruge dem. Lad være med at tage kapslerne ud af kortet på forhånd.
 • Opbevar Podhaleren i det tæt tillukkede hylster, når den ikke er i brug.

 

1. 

 • Vask hænderne, og tør dem fuldstændigt.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

2. 

 • Lige før den skal bruges, tages inhalatoren ud af hylstret: Hold på underdelen, og drej overdelen mod uret.
 • Læg hylstrets overdel til side.
 • Efterse inhalatoren for at sikre, at den ikke er beskadiget eller snavset.
 • Anbring inhalatoren oprejst i hylstrets underdel.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

3. 

 • Hold om selve inhalatoren, og skru mundstykket af ved at dreje mod uret.
 • Læg mundstykket på en ren, tør overflade.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

4. 

 • Riv langs den perforerede foldelinje, først på langs derefter på tværs, som vist på billede 1 og 2.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

5. 

 • Træk folien af kapselkortet, så kun en enkelt kapsel kommer til syne.
 • Tag kapslen ud af kapselkortet.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

6. 

 • Læg straks kapslen i inhalatorens kammer (1).
 • Sæt mundstykket på igen.
 • Skru mundstykket i bund. Du må ikke skrue for stramt (2).

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

7. 

 • Hold inhalatoren, så mundstykket vender nedad.
 • Perforer kapslen ved at trykke hårdt på den blå knap med tommelfingeren, til den er helt i bund, og slip så knappen.
 • Du er nu klar til at inhalere kapslen i to separate åndedrag (trin 8 og 9).

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

8. Inhaler kapslen – 1. åndedrag 

 • Inden du tager mundstykket i munden, skal du ånde helt ud, væk fra inhalatoren.
 • Anbring munden over mundstykket, så der skabes en tæt forsegling.
 • Inhaler pulveret i et enkelt, dybt åndedrag.
 • Tag inhalatoren ud af munden, og hold vejret i ca. 5 sekunder.
 • Ånd derefter normalt ud, væk fra inhalatoren.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

9. Inhaler kapslen – 2. åndedrag 

 • Træk vejret normalt et par gange, væk fra inhalatoren.
 • Når du er klar, inhalerer du for anden gang fra den samme kapsel ved at gentage trin 8.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

10. 

 • Skru mundstykket af (1), og tag kapslen ud af kammeret (2).

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

11. 

 • Se på den brugte kapsel. Den skal være perforeret og tom. Hvis den er tom, smides den ud.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

Hvis kapslen er perforeret, men stadig indeholder noget pulver: 

 • Læg kapslen tilbage i inhalatorens kammer (trin 6). Læg kapslen i med den perforerede side først.
 • Sæt mundstykket på igen, og gentag trin 8, 9 og 10.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

Hvis det ser ud til, at kapslen ikke er perforeret: 

 • Læg kapslen tilbage i inhalatorens kammer (trin 6).
 • Sæt mundstykket på igen, og gentag trin 7, 8 og 9.
 • Hvis kapslen herefter stadig er fuld og ikke ser ud til at være punkteret, skiftes inhalatoren ud med reserveinhalatoren, og trin 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10 gentages.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

12. Tag de resterende 3 kapsler på samme måde. 

 • For hver af de resterende kapsler gentages altså trin 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.
 • Smid alle tomme kapsler ud.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

13. 

 • Sæt mundstykket på igen, og skru det i bund. Når den fulde dosis (4 kapsler) er inhaleret, tørres mundstykkes af med en ren, tør klud.
 • Rengør ikke inhalatoren med vand.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

14. 

 • Anbring inhalatoren i hylstret igen.
 • Drej hylstrets overdel med uret, indtil det er lukket tæt.

Tobi® Podhaler Paranova Danmark A/S, inhalationspulvere i kapsler 28 mg 

 

HUSK: 

 • TOBI Podhaler kapslerne må ikke synkes.
 • Brug kun den Podhaler, der ligger i pakningen.
 • Lad altid TOBI Podhaler kapslerne blive i kapselkortet. Tag først hver enkelt kapsel ud, lige før den skal bruges. Kapslerne må ikke opbevares i inhalatoren.
 • Opbevar altid TOBI Podhaler kapsler og -inhalator på et tørt sted.
 • Læg aldrig en TOBI Podhaler kapsel direkte ind i inhalatorens mundstykke.
 • Hold altid inhalatoren, så mundstykket vender nedad, når kapslen perforeres.
 • Tryk ikke på perforeringsknappen mere end en gang ad gangen.
 • Pust aldrig ind i inhalatorens mundstykke.
 • Rengør aldrig Podhaleren med vand. Den må ikke blive våd og skal opbevares i hylstret.

Yderligere oplysninger 

Undertiden kan meget små stykker af kapslen passere gennem nettet og ind i munden. 

 • Hvis det sker, kan du muligvis mærke disse stykker på tungen.
 • Det er ikke farligt at sluge eller inhalere disse stykker.
 • Risikoen for, at kapslen splintres, er større, hvis kapslen ved et uheld perforeres mere end én gang, eller hvis inhalatoren ikke holdes, så mundstykket vender nedad under trin 7.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2015 

  

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu 

 

Paralleldistributør: Paranova Danmark A/S, Herlev, Danmark 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...