Lomir Retard

hårde depotkapsler 5 mg

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

Lomir® Retard, hårde depotkapsler 5 mg

Isradipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lomir® Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lomir® Retard
 3. Sådan skal du tage Lomir® Retard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lomir® Retard udvider blodkarrene, således at blodtrykket falder. Du kan bruge Lomir® Retard mod forhøjet blodtryk.
 

Lægen kan have givet dig Lomir® Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du bgeynder at tage Lomir® Retard

Tag ikke Lomir® Retard

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for isradipin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du er overfølsom over for medicin af samme slags som Lomir® Retard (dihydropyridin).
 • ved alvorligt blodtryksfald, der skyldes blodprop i hjertet (kardiogent chok).
 • hvis du lider af gentagne anfald af hjertekrampe (ustabil angina pectoris).
 • hvis du har eller for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Lomir® Retard

Tal med lægen, inden du tager Lomir® Retard, hvis du 

 • har dårlige nyrer eller lever.
 • har dårligt hjerte.
 • har forstyrrelser i hjerterytme (syg sinusknude), og du ikke har pacemaker.
 • har alvorlige forandringer i hjerteklapperne i venstre side af hjertet (svær aortastenose).
 • har forsnævring af hjertets kranspulsårer.
 • er ældre.

 

Vær opmærksom på følgende

Hvis du har dårligt hjerte og får Lomir® Retard, kan du få hjertekrampe (angina pectoris). Hvis du lider af angina pectoris, kan hyppighed, varighed og sværhedsgrad af angina-anfald øges ved hurtig dosisændring, ved behandlingsstart eller ved pludselig stop af behandling.
 

Kontakt lægen, hvis du får en allergisk reaktion f.eks. udslæt, når du tager medicinen.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Lomir® Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, fenobarbital, fenytoin).
 • medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin).
 • antibiotika (f.eks. erythromycin, clarithromycin, troleandomycin, rifampicin).
 • medicin mod HIV (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin).
 • medicin mod svamp (f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol).
 • anden medicin mod forhøjet blodtryk.
 • medicin med muskelafslappende effekt (baclofen).

 

Brug af Lomir® Retard sammen med mad og drikke

Du skal tage Lomir® Retard i forbindelse med et måltid. 

 

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Lomir® Retard, da grapefrugtjuice kan ændre virkningen af Lomir® Retard. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Lomir® Retard efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Lomir® Retard efter aftale med lægen. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomir® Retard kan give bivirkninger (svimmelhed, besvimelse, for lavt blodtryk, synsforstyrrelser og sløret syn), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Du bør ikke føre motorkøretøj eller betjener maskiner, der kræver agtpågivenhed, hvis du oplever disse symptomer. 

3. Sådan skal du tage Lomir® Retard

Tag altid Lomir® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne

5 mg 1 gang daglig. 

 

Ældre

2,5 mg 1 gang daglig. 

 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Lomir® Retard. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion

2,5 mg 1 gang daglig.
Du skal synke Lomir® Retard depotkapslerne hele med et glas vand. 

 

Hvis du har taget for mange Lomir® Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lomir® Retard depotkapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er udtalt lavt blodtryk med svimmelhed og besvimelse. 

 

Hvis du har glemt at tage Lomir® Retard

Hvis du har glemt en dosis Lomir® Retard, hårde depotkapsler, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Lomir® Retard, så spring den glemte dosis over.
Tag aldrig dobbelt dosis. 

 

Hvis du er i tvivl eller har glemt flere doser, bør du kontakte din læge. 

4. Bivirkninger

Lomir® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben pga. hjertesvigt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

 • Midlertidige lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Slagtilfælde.

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

 • Hovedpine.
 • Rødmen.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

 • Udslæt.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Ubehag i mave-tarmregionen.
 • Forøget urinmængde.
 • Træthed, utilpashed.
 • Svimmelhed.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skade- stue. Ring evt. 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

 • Vægtøgning.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

 • Nedsat appetit.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Angst, nervøsitet.
 • Nedsat følelse ved berøring, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Synsforstyrrelser, sløret syn.
 • Opkastning, kvalme, hævet tandkød.
 • Kløe, svedtendens.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvor- ligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Lysfølsomhed.
 • Smerter i leddene, rygsmerter, muskelkramper, smerter i arme og ben.
 • Impotens, udvikling af bryster hos mænd.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hoste.
 • Døsighed.
 • Allergisk eksem eller irritation af huden/udslæt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

 • Søvnløshed.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Lomir® Retard i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Forstoppelse, diarré.
 • Sløvhed.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Brystsmerter.

Lomir® Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: 

 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Lomir® Retard ved temperaturer over 30 °C.
 

Tag ikke Lomir® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Lomir® Retard 5 mg hårde depotkapsler indeholder:

Aktivt stof : Isradipin.
Øvrige indholdsstoffer: Cetylpalmitat; magnesiumstearat; kolloid vandfri silica; shellac; gelatine; hypromellose; mikrokrystallinsk cellulose; jernoxid (E 172) og titandioxid (E 171). 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Lomir® Retard 5 mg, hårde depotkapsler er gule med påskriften ”Lomir SRO 5 mg”, samt en trekant indeholdende et ”S”. 

 

Pakningsstørrelser 

Lomir® Retard fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 hårde depotkapsler.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V. 

 

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.
 

Lomir® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2014

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...