Metronidazol "EuroPharma"

creme 10 mg/g

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Metronidazol EuroPharma 10 mg/g (1 %) creme

Metronidazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Metronidazol EuroPharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metronidazol EuroPharma 

 3. Sådan skal du bruge Metronidazol EuroPharma 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Metronidazol EuroPharma indeholder et antibiotikum.  

 

Du kan bruge Metronidazol EuroPharma til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved hudsygdommen rosacea. 

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE METRONIDAZOL EUROPHARMA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Metronidazol EuroPharma

 • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for metronidazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metronidazol EuroPharma (angivet i afsnit 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Undgå at få cremen i øjnene eller på slimhinder. 

 • Undgå sollys og udsættelse for uktraviolet lys (solbadning, solarium, UV-lampe) efter du har brugt Metronidazol EuroPharma, da cremens virkning kan blive mindre. 

 • Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Metronidazol EuroPharma sjældnere eller midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen. 

 • Undgå at bruge Metronidazol EuroPharma for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt. 

 • Tal med lægen inden du bruger Metronidazol EuroPharma, hvis du har eller har haft en blodsygdom. 

 • Metronidazol bør ikke bruges til børn på grund af manglende erfaring. 

Brug af anden medicin sammen med Metronidazol EuroPharma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
 

Du kan bruge Metronidazol EuroPharma samtidig med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet

Metronidazol EuroPharma bør kun bruges under graviditet, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt, da erfaring med brug under graviditet mangler. Rådfør dig med din læge før brug under graviditet. 

Amning

Metronidazol EuroPharma udskilles i modermælken. Kontakt din læge før brug under amning. Din læge vil afgøre, om amningen skal ophøre, eller behandling med Metronidazol EuroPharma skal stoppes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metronidazol EuroPharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Metronidazol EuroPharma indeholder cetylalkohol og cetostearylalkohol 

Cetylalkohol og cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE METRONIDAZOL EUROPHARMA

Brug altid Metronidazol EuroPharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 

Du skal normalt bruge Metronidazol EuroPharma 2 gange daglig, morgen og aften. Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag Metronidazol EuroPharma creme. Brug et mildt rensemiddel. Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke-adstringerende (ikke-sammentrækkende) kosmetik efter anvendelse af Metronidazol EuroPharma. 

  

Du skal normalt bruge Metronidazol EuroPharma i 3- 4 måneder. 

  

Brug ikke Metronidazol EuroPharma i en længere periode end 3 til 4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det. 

  

Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at hjælpe. 

  

Børn 

Du må ikke bruge Metronidazol EuroPharma til børn på grund af manglende erfaring. 

  

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. 

Hvis du har brugt for meget Metronidazol EuroPharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Metronidazol EuroPharma, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af for meget Metronidazol EuroPharma. 

Hvis du har glemt at bruge Metronidazol EuroPharma

Hvis du glemmer at bruge Metronidazol EuroPharma, skal du bruge Metronidazol EuroPharma, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det er tid for næste påsmørring. Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for det glemte. 

Hvis du holder op med at bruge Metronidazol EuroPharma

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede): 

 • Forværring af din hudsygdom (rosacea), tør hud, rødmen af huden, kløe, hudgener (brændende fornemmelse og smerter i huden/svie), hudirritation. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1- 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Nedsat følelse ved berøring, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, smagsforstyrrelser (metalsmag), kvalme. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Kontakteksem. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via
 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. OPBEVARING

Opbevar Metronidazol EuroPharma utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Metronidazol EuroPharma ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke Metronidazol EuroPharma efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldepanden. 

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Metronidazol EuroPharma 10 mg/g (1 %) creme indeholder:

 • Aktivt stof: Metronidazol 10 mg/g (1 %). 

 • Øvrige indholdsstoffer: Mælkesyre, natriumlaurilsulfat, cetylalkohol, cetostearylalkohol og renset vand. 

Pakningsstørrelser

Metronidazol EuroPharma fås i en pakning med 25 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Senest revideret april 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...