Vepesid®

bløde kapsler 50 mg

Bristol-Myers Squibb ab

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vepesid® 50 mg bløde kapsler

Etoposid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Vepesid til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vepesid
3. Sådan skal du tage Vepesid
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Vepesid er et middel mod visse kræftsygdomme (cytostatikum). Behandling med Vepesid kaldes kemoterapi. 


Vepesid hæmmer væksten af kræftceller. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vepesid

Tag ikke Vepesid

 • hvis du er allergisk over for etoposid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vepesid (angivet i punkt 6).
 • hvis din knoglemarv fungerer meget dårligt.
 • hvis du har meget dårlig lever.
 • hvis du har nyresvigt.
 • hvis du er gravid.
 • hvis du skal vaccineres med en levende vaccine, som f.eks. en vaccine mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vepesid. Det kan påvirke prøveresultaterne.
Så længe du er i behandling med Vepesid, skal du have undersøgt blodet og urinen regelmæssigt. 


Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Vepesid: 

 • hvis du har dårlige nyrer eller lever.
 • hvis du har en infektion.
 • hvis din knoglemarv har nedsat evne til at danne hvide blodlegemer. Du bør have kontrolleret dit antal af hvide blodlegemer og blodplader før start på behandling med Vepesid, før hvert efterfølgende behandlingsforløb og efter behandlingsforløbet.
 • hvis du skal vaccineres. Vaccination med levende vacciner kan medføre alvorlig infektion

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får 

 • blødning fra hud og slimhinder og blå mærker. Dette kan være tegn på livstruende forandringer i blodet.
 • almindelig sløjhed, tendens til betændelse, især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • vejrtrækningsproblemer, hurtig puls, rødme af huden, kulderystelser og feber. Det kan være tegn på en alvorlig, livstruende allergisk reaktion.

Vær opmærksom på følgende 

 • Vepesid kan påvirke menstruationerne hos kvinder og nedsætte sædkvaliteten hos mænd samt evnen til at få børn. Hvis det er relevant, kan du tale med lægen om nedfrysning af sæd før behandlingen.
 • Vepesid kan have skadelige virkninger på æg- og sædceller. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention under behandlingen og op til 6 måneder efter.
 • Hvis du tidligere har fået behandling for din kræftsygdom, kan det være nødvendigt at holde pause, inden du får Vepesid, kapsler.
 • Hvis du får Vepesid gennem længere tid, er der en risiko for, at du udvikler kræft pga. behandlingen.

Brug af anden medicin sammen med Vepesid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin til at hæmme immunforsvaret bl.a. efter organtransplantation (ciclosporin).
 • anden medicin mod kræft (f.eks. methotrexat, cisplatin, antracykliner såsom doxorubicin).
 • medicin mod epilepsi (f.eks. phenytoin), da virkningen af din epilepsimedicin kan blive nedsat.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
 • medicin mod urinsyregigt og smerter (NSAID, phenylbutazon, acetylsalicylsyre).

Samt: 

 • hvis du skal vaccineres.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Du må ikke tage Vepesid, hvis du er gravid, da det kan skade fostret.
Du skal undgå at blive gravid. Både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention under behandlingen og op til 6 måneder efter behandlingen. Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid, mens du får Vepesid. 

  

Amning 

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Vepesid er nødvendig. Tal med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke lavet undersøgelser om hvorvidt Vepesid påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
Vepesid kan hos enkelte give bivirkninger (f.eks. træthed og synsforstyrrelser), der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du oplever bivirkninger som træthed, døsighed eller synsforstyrrelser, bør du undgå at køre eller betjene maskiner. 

  

Vepesid indeholder natriumethylparahydroxybenzoat og natriumpropyl- parahydroxybenzoat.

Kan give allergiske reaktioner (kan også optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du tage Vepesid

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Du skal tage kapslerne på tom mave og synke dem hele.
Din læge fastsætter dosis, så den passer til dig og din sygdom. 

  

Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis, afhængigt af i hvor stor grad din nyrefunktion er nedsat. Lægen vil afgøre, om det er nødvendigt at justere dosis. 

  

Børn: Børn må normalt ikke få Vepesid. Tal med lægen. 

  

Hvis du har taget for mange Vepesid kapsler 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Vepesid kapsler end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering svarer til nogle af symptomerne beskrevet under punktet 'Bivirkninger', men i sværere grad f.eks. betændelse og sår på slimhinder, kvalme, opkastninger og mavesmerter. Forandringer i blodet, som kan vise sig ved betændelser,
blodmangel med træthed og bleghed, tendens til blødning. Alvorlig påvirkning af leveren med sløjhed, gulsot og bevidstløshed. 

  

Hvis du har glemt at tage Vepesid kapsler 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, skal du kontakte lægen. 

  

Hvis du holder op med at tage Vepesid 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis det er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Leukæmi kan opstå efter nogen tids behandling. Tal med lægen.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.
 • Ring 112.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt alvorligt astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.
 • Forbigående blindhed. Kontakt lægen.
 • Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue.
 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger):  

 • Unormale blodprøveresultater og risiko for nedsat nyrefunktion på grund af affaldsstoffer fra den døende svulst (tumorlysesyndrom).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end l ud af 10 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt (måske livsfarligt). Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig (måske livsfarlig) bivirkning. Tal med lægen.
 • Mavesmerter.
 • Forstoppelse.
 • Kvalme og opkastning.
 • Appetitmangel.
 • Hårtab (håret vokser ud igen efter endt behandling).
 • Træthed, utilpashed.
 • Hudreaktioner i form af pigmentforandringer.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Rødmen.
 • Mundbetændelse med hvide belægninger (herunder svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen).
 • Diarré.
 • Udslæt.
 • Nældefeber.
 • Kløe.
 • Feber.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hævelse af tungen. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.
 • Kraftig sveden.
 • Hævelse af ansigtet. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Forhøjet urinsyre i blodet.
 • Forvirring.
 • Søvnighed, træthed, døsighed, svaghed, ufrivillige bevægelser og hel eller delvis lammelse på grund af påvirkning af nervesystemet.
 • Synkebesvær.
 • Smagsforstyrrelse.
 • Udslæt, der ligner solskoldning, kan forekomme på hud, der tidligere har været udsat for strålebehandling. Det kan være alvorligt.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Eftersmag.
 • Udebleven menstruation
 • Uregelmæssig eller sjælden menstruation.
 • Nedsat evne til at få børn.

Vepesid kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren og nyrerne. Prøverne bliver normale, når behandlingen ophører. 

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via  

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Vepesid utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Vepesid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vepesid 50 mg bløde kapsler indeholder:

 • Aktivt stof: Etoposid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre, vandfri; glycerol 85%; vand; macrogol 400. Kapslen indeholder: gelatine; natriumethylparahydroxybenzoat (E215); natriumpropylparahydroxybenzoat (E217); rød jernoxid (E172); titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Vepesid kapsler er lyserøde. 

  

Pakningstørrelser 

Vepesid bløde kapsler fås i blisterpakninger, som indeholder 20 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bristol-Myers Squibb AB
Box 1172
171 23 Solna
Sverige 

 

Repræsentant i Danmark

Bristol-Myers Squibb  

Hummeltoftevej 49 

2830 Virum 

 

Fremstiller

Corden Pharma Latina S.p.A.
Via del Murillo Km 2.800
04013 Sermoneta
Latina, Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2015. 

  

Du kan finde yderligere oplysninger om Vepesid på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...