bicaVera2,3%gluco,1,75mmol/lCa

peritonealdialysevæske

Fresenius Medical Care

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

bicaVera 2,3% glucose, 1,75 mmol/l calcium, 

peritonealdialysevæske 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 
 • Lægen har ordineret bicaVera til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4. 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge bicaVera 
 3. Sådan skal du bruge bicaVera 
 4. Bivirkninger 
 5. Opbevaring 
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

bicaVera anvendes til at rense blodet via bughulen hos patienter med kronisk nyresvigt i sidste stadium. Denne metode til at fjerne affaldsstoffer fra blodet kaldes peritonealdialyse. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge bicaVera

Brug ikke bicaVera 2,3% glucose, 1,75 mmol/l calcium

 • hvis kaliumindholdet i dit blod er meget lavt 
 • hvis calciumindholdet i dit blod er meget højt 

Behandling med peritonealdialyse må ikke påbegyndes, hvis du har 

 • ændringer i bughulen som f.eks. 
  – skade eller efter en operation 
  – alvorlige forbrændinger 
  – udbredte hudreaktioner med betændelse 
  – betændelse i bughulen 
  – væskende sår, der ikke vil hele 
  – brok i navlen, lysken eller mellemgulvet 
  – sår 
 • tarmsygdomme med betændelsestilstand 
 • forsnævring i mave-tarmkanalen 
 • lungesygdomme, især lungebetændelse 
 • blodforgiftning, der skyldes bakterier 
 • ekstremt højt fedtindhold i blodet 
 • forgiftning på grund af ophobning af urinstoffer i blodet, som ikke kan fjernes ved at rense blodet 
 • ekstrem fejlernæring og vægttab, især når tilstrækkelig proteinholdig ernæring ikke er mulig. 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Fortæl det straks til lægen  

 • hvis du har alvorlig mangel på elektrolytter (salte) på grund af opkastning og/eller diare. 
 • hvis du har betændelse i bughulen, som kendetegnes ved grumset udløbsvæske, mavesmerter, feber, utilpashed eller i meget sjældne tilfælde blodforgiftning. 
  Du skal vise posen med udløbsvæsken til lægen. 

Fjernelse af affaldsstoffer fra blodet kan medføre proteintab og tab af vandopløselige vitaminer. En hensigtsmæssig kost eller kosttilskud anbefales for at forebygge protein- eller vitaminmangel.  

  

Lægen vil kontrollere elektrolyt(salt)balancen, antal blodlegemer, nyrefunktionen, kropsvægten og din ernæringstilstand. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

  

Brug af anden medicin sammen med bicaVera 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

  

Da rensning af blodet kan påvirke virkningen af forskellige typer medicin, vil lægen muligvis ændre din dosis af især  

 • Hjertemedicin som f.eks. digitoxin. 
 • Lægen vil kontrollere kaliumkoncentrationen i dit blod og om nødvendigt tage de nødvendige forholdsregler. 
 • Medicin der påvirker calciumkoncentrationen f.eks. medicin som indeholder calcium eller D-vitamin. 
 • Medicin der øger urinudskillelsen som f.eks. hydrochlorthiazid. 
 • Medicin, der tages gennem munden og som sænker blodsukkerniveauet eller insulin. Du bør jævnligt få målt dit blodsukker. 

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

  

Der findes ingen oplysninger om brugen af bicaVera hos gravide kvinder eller kvinder, der ammer. Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge bicaVera, hvis din læge mener, det er en absolut nødvendighed.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Hvis bicaVera anvendes som anbefalet, påvirker det ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

3. Det skal du vide, før du begynder at bruge bicaVera

Hvis der forekommer spændinger i maveregionen, skal dosis nedsættes. 

  

Kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD):

 • Voksne: Den sædvanlige dosis er 2000-2500 ml væske fire gange dagligt afhængig af kropsvægt og nyrefunktion. Poserne udskiftes i løbet af 24 timer. Efter en dialysetid på 2-10 timer tappes væsken.
 • Børn op til 18 år: Lægen vil fastsætte den nødvendige mængde dialysevæske ud fra barnets alder, højde og kropsvægt. Den anbefalede dosis er 30-40 ml/kg kropsvægt.

Automatisk peritonealdialyse (APD)

Poseudskiftningen kontrolleres automatisk af maskinen i løbet af natten. Dette foregår ved hjælp af bicaVera sleep•safe systemet. 

  

bicaVera må kun anvendes i bughulen

  

bicaVera må kun anvendes, hvis væsken er klar og posen ubeskadiget. 

  

bicaVera fås i en to-kammerpose. 

  

Før brug skal væsken i de to kamre blandes som beskrevet i brugsanvisningen. 

  

Brugsanvisning

stay•safe® system til kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD):  

Væsken opvarmes først til kropstemperatur. Til dette anvendes en særlig varmebakke. Opvarmningstiden for en 2000 ml pose med en udgangstemperatur på 22°C er ca. 120 minutter. Der findes mere detaljerede oplysninger i posevarmerens brugsanvisning. Mikroovn må ikke anvendes på grund af risikoen for lokal overophedning. Efter opvarmning af væsken kan poseskiftet påbegyndes. 

  

1. Klargøring af væsken  

 • Placer posen på et fast underlag.
 • Åbn yderposen og forseglingen på desinfektionshætten.
 • Kontroller væskeposen inden brug (etiket, udløbsdato, at væsken er klar og at posen er ubeskadiget).
 • Vask hænder med et bakteriedræbende middel.
 • Rul posen sammen fra den ene øverste kant og rul indtil midtersømmen åbnes. Derved blandes væsken fra de to kamre automatisk.
 • Rul nu posen sammen fra det øverste hjørne, indtil den trekantede søm i bunden af posen er fuldstændig åben.
 • Den brugsfærdige væske bør anvendes straks eller inden for 24 timer efter blanding!

  

2. Poseskift  

 • Hæng posen op i infusionsstativets øverste holder. Rul slangesættet ud, og placer DISC’en i organisatoren. Efter at slangen til udløbsposen er rullet ud, hænges denne pose i infusionsstativets nederste holder. Placer desinfektionshætten i organisatoren.
 • Placer kateteradaptoren i organisatoren.
 • Desinficer hænderne og fjern DISC’ens beskyttelseshætte.
 • Forbind kateteradaptoren med DISC’en.

3. Udløbsposition 

 • Åbn kateterklemmen og udløbet starter
  -> PositionbicaVera2,3%gluco,1,75mmol/lCa Fresenius AG, peritonealdialysevæske

4. Skylleposition 

 • Skyl udløbsposen med frisk væske (ca. i 5 sekunder)
  -> Position bicaVera2,3%gluco,1,75mmol/lCa Fresenius AG, peritonealdialysevæske

5. Indløbsposition 

 • Forbind væskeposen med kateteret
  -> Position bicaVera2,3%gluco,1,75mmol/lCa Fresenius AG, peritonealdialysevæske

6. Sikkerhedstrin 

 • Luk kateteradaptoren ved at indsætte PIN’en 
  -> Position bicaVera2,3%gluco,1,75mmol/lCa Fresenius AG, peritonealdialysevæske

7. Frakobling 

 • Fjern kateteradaptoren fra DISC’en og skru den nye desinfektionshætte på kateteradaptoren. 

8. Lukning af DISC’en 

 • Luk DISC’en med den åbne ende af beskyttelses- hætten fra den brugte desinfektionshætte, som er placeret i organisatorens højre hul. 

9. Kontroller den udtømte dialysevæske og kasser den. 

  

sleep•safe system til automatisk peritonealdialyse (APD):

Under automatisk peritonealdialyse (APD) opvarmes væsken automatisk i maskinen. 

 1. Klargøring af dialysevæske. 

  Se ovenstående instruktioner for stay•safe® systemet.
 2. Rul poseslangen ud. 

 3. Fjern beskyttelseshætten. 

 4. Placer posekobling i den tomme sleep•safe 

  bakke.
 5. Posen er nu klar til brug med sleep•safe sættet. 

Poserne må kun anvendes en gang og eventuelt ubrugt væske skal kasseres. 


Når du har fået tilstrækkelig træning, kan du anvende bicaVera på egen hånd derhjemme. Du skal sørge for at følge alle de instruktioner, du har lært under trænin- gen og at poserne skiftes under hygiejniske forhold. 


Du skal altid kontrollere, at den udtømte dialysevæske ikke er grumset. Se afsnit 2: ”Advarslerogforsigtighedsregler”. 
 

Hvis du har brugt for meget bicaVera dialysevæske

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere bicaVera, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.
Hvis der løber for meget væske ind i bughulen, kan den tappes ud. Hvis du har brugt for mange poser, skal du kontakte lægen, da det kan medføre forstyrrelser i væske- og/eller saltbalancen. 


Hvis du har glemt at bruge bicaVera

Du skal forsøge at få den mængde dialysevæske, der er ordineret pr. døgn for at undgå risikoen for, at der opstår en livstruende situation. Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på posen og æsken. 

bicaVera må ikke opbevares ved temperaturer under 4°C. Den brugsfærdige væske skal anvendes straks men 

senest inden for 24 timer efter blanding. 

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker at væsken ikke er klar eller posen er beskadiget. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Følgende bivirkninger kan opstå som følge af behandlingen: 

 • betændelse i bughulen med grumset udløbsvæske, mavesmerter, feber, utilpashed eller i meget sjældne tilfælde blodforgiftning. Vis posen med udløbsvæske til lægen.
 • betændelse på huden omkring kateterets udgang og langs med kateteret. Dette ses ved rødme, hævelse, smerter, væsken eller skorpedannelse.
 • brok i bugvæggen. Kontakt straks lægen, hvis du ser nogen af disse bivirkninger.

Andre bivirkninger ved behandlingen er: 

 • forstyrrelser i dialysevæskens ind- og udløb
 • diare
 • forstoppelse
 • vejrtrækningsbesvær
 • udspilning af maven og følelse af opfyldthed
 • skuldersmerter.

Brugen af bicaVera kan give følgende bivirkninger: 

 • kaliummangel
 • for højt indhold af calcium ved for højt indtag
 • for lille mængde legemsvæsker, som kendetegnes ved pludseligt vægttab, lavt blodtryk, hurtig puls
 • for meget legemsvæske, som kendetegnes ved vand i væv og lunger, højt blodtryk, vejrtrækningsbesvær
 • høj blodsukkerkoncentration
 • højt indhold af fedt i blodet
 • vægtstigning. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

  

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerhden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

  

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på posen og æsken.  

  

bicaVera må ikke opbevares ved temperaturer under 4°C.  

  

Den brugsfærdige væske skal anvendes straks men senest inden for 24 timer efter blanding.  

  

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker at væsken ikke er klar eller posen er beskadiget. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

bicaVera indeholder:

Aktive stoffer i en liter brugsfærdig væske: 

Glucosemonohydrat (svarende til 22,73 g glucose) 25 g
Natriumchlorid 5,786 g
Natriumhydrogencarbonat 2,940 g
Calciumchloriddihydrat 0,2573 g
Magnesiumchloridhexahydrat 0,1017 g

  

Disse mængder svarer til: 

126,1 mmol/l glucose, 134 mmol/l natrium, 

1,75 mmol/l calcium, 0,5 mmol/l magnesium, 

104,5 mmol/l chlorid og 34 mmol/l hydrogencarbonat. Øvrige indholdsstoffer: vand til injektionsvæsker, saltsyre, natriumhydroxid og carbondioxid. 

  

Udseende og pakningsstørrelser

bicaVera er en peritonealdialysevæske. Væsken er klar og farveløs. 

  

Den teoretiske osmolaritet i den brugsfærdige væske er 401 mOsm/l, pH er ca. 7,40. 

  

bicaVera fås i en to-kammerpose. Det ene kammer indeholder basisk natriumhydrogencarbonatopløsning og det andet kammer indeholder sur glucosebaseret elektrolytopløsning i forholdet 1:1. 

  

bicaVera fås i følgende systemer og pakningsstørrelser: 

stay•safe® sleep•safe
4 * 1500 ml poser 4 * 1500 ml poser
4 * 2000 ml poser 4 * 2000 ml poser
4 * 2500 ml poser 4 * 2500 ml poser
4 * 3000 ml poser 4 * 3000 ml poser

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH  

61346 Bad Homburg v.d.H.  

Tyskland 

 

Dansk repræsentant

Fresenius Medical Care Danmark A/S  

Oldenburg Allé 1 

2630 Taastrup 

 

Fremstiller

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH  

Frankfurter Straße 6-8 

66606 St. Wendel  

Tyskland 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Se slutningen af denne flersprogede indlægsseddel. 

  

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: 

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä: Dette legemidlet er godkjent i EU sine medlemsland under følgende navn: 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Þetta lyf er með markaðsleyfi á evrópska efnahagssvæðinu (EES) undir eftirfarandi heiti: 

Το ιατρικό αυτό προϊόν είναι εγκεκριμένο από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ακόλουθες ονομασίες: 

  

bicaVera 2,3 % glucose, 1,75 mmol/l calcium, oplossing voor peritoneale dialyse 

bicaVera 2,3 % Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, Peritonealdialyselösung 

bicaVera 2,3 % glucose, 1,75 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske  

bicaVera Glucosa 2,3 %, Calcio 1,75 mmol/l solución para diálisis peritoneal  

bicaVera 2,3 % Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, solution pour dialyse péritonéale  

bicaVera 2,3 % glukoosi, 1,75 mmol/l kalsium, peritoneaalidialyysineste  

bicaVera 2,3 % Glucose, 1.75 mmol/l Calcium, Solution for peritoneal dialysis 

bicaVera 2,3 % γλυκόζη, 1.75 mmol/l ασβέστιο, Διάλυμα Περιτοναϊκής Κάθαρσης  

bicaVera 2,3 % Glucosio, 1,75 mmol/l Calcio, Soluzione per dialisi peritoneale  

bicaVera 2,3 % Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, kviðskilunarlausn 

bicaVera 2,3 % glukose, 1,75 mmol kalsium/l, peritonealdialysevæske  

bicaVera 2,3 % Glucose, 1,75 mmol/l Cálcio, Solução para diálise peritoneal  

bicaVera 2,3% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, peritonealdialysvätska 

  

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v. d. H. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...