Dalacin Topico

kutanopløsning 10 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

DALACIN® TOPICO

10 mg/ml kutanopløsning  

Clindamycinphosphat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Dalacin Topico til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin Topico.
 3. Sådan skal du bruge Dalacin Topico.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Dalacin Topico er et antibiotikum, der virker mod betændelse.
 • Du kan bruge Dalacin Topico til behandling af svære tilfælde af bumser (acne vulgaris).

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin Topico

Brug ikke Dalacin Topico

 • hvis du er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin Topico (angivet i punkt 6).
 • hvis du har haft tyktarmsbetændelse (colitis)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis du 

 • får voldsom eller langvarig, blodig diarré mens du burger Dalacin Topico eller op til 2 måneder efter du har anvendt Dalacin Topico. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).
 • Du skal undgå, at kutanopløsningen kommer i kontakt med øjne og mund. Du må derfor ikke anvende Dalacin Topico omkring øjnene. Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rindende vand.
 • Du bør kun bruge Dalacin Topico, hvis du har et meget kraftigt udbrud af bumser (acne). Du skal anvende Dalacin Topico i så kort tid som muligt, ellers er der risiko for, at bakterierne bliver mod- standsdygtige (resistente) overfor Dalacin Topico.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin Topico

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Muskelafslappende medicin.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, ellerplanlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet 

 • Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Dalacin Topico. Tal med lægen.

Amning 

 • Erfaringerne med Dalacin Topico er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Dalacin Topico, hvis du ammer. Hvis behandling med Dalacin Topico er nødvendig, skal amning ophøre. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin Topico påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin Topico

 • Denne medicin indeholder propylenglycol, der kan give irritation afhuden.
 • Denne medicin indeholder isopropylalkohol og kan forårsage svie og irritation af øjne, slimhinder og ikke-intakt hud.

3. Sådan skal du bruge Dalacin Topico

Brug altid Dalacin Topico nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Smør opløsningen i et tyndt lag på den angrebne hud 2 gange dagligt. 

  

Ældre: 

Du må kun bruge Dalacin Topico til ældre efter lægens anvisning. 

  

Brug til børn og unge: 

Du må kun bruge Dalacin Topico til børn efter lægens anvisning. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Brugsanvisning:

Inden plastflasken tages i brug først gang, skal applikatoren påsættes plastflasken: 

 1. Fjern låget fra plastflasken og smid det ud.
 2. Sæt applikatoren på flasken, og tryk den godt fast.
 3. Plastflasken lukkes ved at skrue det løse buede låg fast.

Derefter: 

 1. Rengør og aftør den angrebne hud.
 2. Vend flasken op og ned indtil applikatoren bliver fugtig.
 3. Tryk applikatoren duppende mod huden og påfør kutanopløsnin gen uden at gnide.
 4. Påfør et tyndt lag af kutanopløsningen på den angrebne hud. Påfør kun en smule kutanopløsning ad gangen.
 5. Hvis applikatoren bliver tør, vendes flasken op og ned og trykkes, indtil applikatoren bliver fugtig.
 6. Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rindende vand.

Hvis du har brugt for meget Dalacin Topico

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Dalacin Topico, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Dalacin Topico

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt at tage en dosis. 

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Dalacin Topico

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin Topico, da sygdommen ellers kan blusse op igen.
 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hosmellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Tør hud.
 • Hudirritation.
 • Nældefeber.
 • Kløe.
 • Rødmen af huden.
 • Fedtet hud.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Mavebesvær med evt. mavesmerter, kvalme, opkastninger og/eller diaré.

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Betændelse i hårsække.
 • Sviende øjne (hvis du ved et uheld får Dalacin Topico kutanopløsning i øjet).
 • Mavesmerter.
 • Diarré.
 • Allergisk kontakteksem.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerskeeller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

 • Opbevar Dalacin Topico utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Dalacin Topico efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Dalacin Topico ved temperaturer over 25 oC. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin Topico, 10 mg/g, kutanopløsning indeholder:

Aktivt stof: 

Clindamycinphosphat svarende til clindamycin 10 mg/ml. 

  

Øvrige indholdsstoffer: 

Propylenglycol, isopropylalkohol, natriumhydroxid, saltsyre og vand, renset. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Dalacin Topico fås i: 

Dalacin Topico 10 mg/g i pakninger med 30 ml og 2 x 30 ml med en løs applikator. 

  

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

 

Fremstiller: 

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Dalacin® Topico også som Dalacin®. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...